Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ GÜMRÜK UYGULAMALARINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VE ÖNERİLERİMİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ GÜMRÜK UYGULAMALARINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VE ÖNERİLERİMİZ"— Sunum transkripti:

1 YENİ GÜMRÜK UYGULAMALARINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VE ÖNERİLERİMİZ

2 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Taslağı
MADDE 6/f Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve 1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında yetkinliği Bakanlıkça belirlenecek personel istihdam etmek veya 2) Gümrük konularında yetkinliği Bakanlıkça belirlenecek personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.

3 Kamu Güvenliği için Gümrük Müşavirlerine görev ve sorumluluk verilmesi
Gümrük konularında yetkinliği Bakanlıkça belirlenecek personel şeklinde tanımlanan kişiye temsilci olarak beyan sahibi olmadığı sürece GK ve ilgili kanunlar gereği sorumluluk yüklenemeyeceği, GK 5 inci maddesinde tanımlanan Doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket hükmü dikkate alındığında, ceza yasasında cezaların şahsiliği prensibi gereği ancak kişisel fiil ve hareketlerinden sorumlu tutulabileceği bunun dışında başta mali yön olmak üzere sorumlu tutulamayacağı,

4 Kamu Güvenliği için Gümrük Müşavirlerine görev ve sorumluluk verilmesi
G K 5. Maddesi gereği Gümrük Müşavirleri “ Dolaylı temsil durumunda temsilci kendi adına ancak başkasının hesabına hareket eder. “ tanımı dikkate alındığında beyan sahibinin kişisel mali ve cezai sorumlulukları yanında idari yönden de denetime tabi ve mesleğini geçici veya daimi kaybetme tehlikesi olduğu için gerekli özen ve dikkati göstermek, mesleğini bağımsızlık ve tarafsızlık içinde yapmak zorunda olacağı, İş akışını hızlandıracağı, idarelerin iş yükünü hafifleteceği, iş sahiplerinin bilgisizlikten kaynaklanan nedenlerle hatalı işlem yapmalarının ve ileride mağdur olmalarının önleneceği,

5 Kamu Güvenliği için Gümrük Müşavirlerine görev ve sorumluluk verilmesi
Ülkemizin jeopolitik konumu, Bölge ülkelerinde yaşanan gelişmeler, terör sorunu, ülke güvenliği, ürün güvenliği, çevre, bitki güvenliği, tüketicinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, sınai ve mülkiyet haklarının korunması, kaçakçılık risklerine karşı ön tedbir alınması dikkate alınarak bu alanın denetimsiz bir alan olmayacağının, bu işlemlerin mesleki yeterliliğe ve tarafsızlığa sahip kişiler tarafından yapılmasının kendileri için de doğru olacağı yararlanacak firmalar tarafından bilinmesi,

6 Kamu Güvenliği için Gümrük Müşavirlerine görev ve sorumluluk verilmesi
Aranacak şartlar içerisinde İNSAN UNSURU dikkate alınarak, özelikle ithalat işlemleri için mutlaka gümrük beyanı ve takibinin dolaylı temsil yoluyla yapılması şartının ilave edilmesi gerekmektedir. İş sahipleri ile idare arasında çok önemli görev, yetki ve mesleki sorumlulukları olan Gümrük Müşavirlerinin beyan aşamasında dolaylı temsilci olarak, ithalat sonrasında ise yapılan işlemlerin mevzuata uygunluğunu düzenleyecekleri tespit raporları ile belirlemeye yetkili olmak üzere görevlendirmeleri kamu güvenliği açısından, sistemin doğru ve kesintisiz işlemesi açısından önemli bir sigorta oluşturacağı düşünülmektedir.

7 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Yönelik Talebimiz
Oldukça kapsamlı, detaylı ve sürekli değişen mevzuatın eksiksiz, doğru, hızlı, güvenli, kesintisiz ve etkin uygulanması, YYS inde kamu güvenliğinin ve kaygılarının giderilmesi, İş sahiplerinin bilgi eksikliğinden kaynaklı ciddi yaptırımlara maruz kalmalar ve iş kayıplarının önlenmesi ve sistemin doğru kesintisiz işlemesi için; YYS’de aranacak şartlar içersinde ( ithalat ) Gümrük beyanı ve işlemlerinin mesleki yeterliliği Bakanlığımızca belgelenmiş olan Gümrük Müşavirleri tarafından dolaylı temsil suretiyle yapılması sağlanmalıdır.

8 Ortak Transit ve Ulusal Transit İşlemlerinde NCTS Sistemi
Beyan sahibi kutusu olmadığından asıl sorumlu olarak gösterilen şirketlerin doğrudan veya dolaylı temsile yetkili olmadıkları halde gümrük beyanında bulunmaları gümrük idarelerinde, liman işletmelerinde eşya üzerinde inisiyatif kullanmaları GK ve TTK ya aykırıdır. GK nun 5 inci ve 225 inci maddelerine aykırı olarak mesleki faaliyetimiz engellenmektedir. Ulusal transit işlemlerinde temsil sorununun çözümü için beyan sahibi kutusu / temsilcisi kutusunun açılmasına yönelik çalışmalar en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.

9 GK 234 Maddesine göre KDV oran farklılıklarında ceza uygulanması
Gümrük Kanununda yapılan değişiklikle KDV için; beyan edilen matrah ile tespit edilen matrah farkları dışında, oran farklılıkları için de 234. maddede belirtilen cezayı oluşturan olayın doğması halinde ceza uygulanmaktadır. Ancak; yapılan beyanlarda eşyanın GTİP ini etkileyen cins nevi ve niteliğinde herhangi bir değişiklik olmadığı, idarece muayene ve denetleme neticesinde aykırı bir durum tespit edilemediği halde, sadece yürürlükte olan kararların, kararnamelerin yorumlanmasından kaynaklanan KDV oranın belirlenmesine yönelik ihtilaflarda GK 234. maddesine göre cezayı doğuran olayın oluşmadığı dikkate alınmalı.

10 Beyanın Bağlayıcılığı ve tahakkuk işleminde sorumluluk
GY MADDE 113 – (2) Bilgisayar sisteminde yer alan, eşyanın beyan edildiği gümrük rejimi bakımından tahsili veya teminata bağlanması gereken vergiler ve/veya ek mali yükümlülükler ile beyannameye eklenmesi öngörülen belgeler ile ilgili verilerden yükümlüler yol gösterici mahiyette istifade edebilirler. Sistemdeki anılan verilerden istifade edilmesi birinci fıkradaki sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Hükmü gerekçe gösterilerek beyan sahipleri Bilge Sistemince yapılan tahakkuktan sorumlu tutulmaktadır.

11 Vergi Tahakkukunda sorumluluk
GK Gümrük idaresi tarafından gerekli bilgiler kullanılarak tahakkuk ettirilen gümrük vergileri, Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine veya bilgisayara kaydedilir. GY 186 –1 Beyanın kontrolü ile görevli memurlar, gümrük vergileri ile gümrük idaresince tahakkuku gereken diğer vergileri tahakkuk ettirmek veya muaflık hükümlerini uygulamak, gümrük mevzuatı, dış ticaret mevzuatı ile diğer mevzuat hükümleri bakımından yapılacak işlemleri yürütmekle görevlidir.

12 Terkin kapsamına giren tutarlar
Tahsilat Tebliği Seri No: 2 Madde 4 – (2) Ek tahakkuka esas alacak aslının, 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde belirtilen tutarın (20 TL) altında kalması halinde ek tahakkuk yapılmaz ve vergi aslına bağlı olarak ceza kararı da düzenlenmez açık hükmüne rağmen bazı idarelerce üyelerimize gelir eksikliği ve ceza kararı tebligatları yapıldığı,

13 Muhtelif Konular Bağlayıcı tarife bilgisi kararı verme yetkisi için tarife uzmanları ve deneyimli memurlarından oluşacak bir kurul oluşturulmalı ve bu kurul marifetiyle en kısa sürede BTB verilmeli. ÜGD ne tabi olmayan şahsi, numune ve bedelsiz eşya kriterlerinin açıkça belirlenmesi, gereksiz ihtilaf ve yazışmaların önlenmesi, uygulamada birlikteliğin sağlanması için mevzuatta düzenlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

14 Muhtelif Konular İthalatçı veya Gümrük Müşavirliği firmalarının 5 yıl süre ile saklamak zorunda oldukları ancak zayi olan gümrük beyannamelerinin aslı gibidir yaptırılmak istenmesi durumunda Kanunun 241/6 maddesi gereği 8 kat ceza uygulanmaktadır. Oysa GK-11 ve GK-13 birlikte değerlendirildiğinde Gümrük kontrolü amacıyla ibrazı istenmediği sürece 241/6. maddenin uygulanmaması. Gümrük beyannamesinde birden fazla kalemin düzeltilmesinde her kalem için ayrı ayrı usulsüzlük cezası uygulamasının kaldırılması (Alıcı Satıcı İlişkisi dahil).

15 Muhtelif Konular Havayolu taşımalarında fiilen ödenen navlun yerine hiçbir zaman gerçekte uygulanmayan konşimentoda gösterilen IATA tarifesindeki tutarların esas alınması uygulamasının kaldırılması. Tam muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyaya süre uzatımı taleplerinde, tescil tarihi itibariyle geriye dönük kısmı muafiyet uygulanarak %3 vergi faizi ile birlikte tahsil edilmesi şeklindeki uygulamanın (Genelge 2010/9 ile), kısmi muafiyetin uygulandığı tarih olarak değiştirilmesi.

16 Muhtelif Konular 1000 rejim kodu ile ihraç edilen eşyanın geri gelmesi halinde, iade kapsamında olmayan eşya olduğu bilindiği halde İhracatçı Birliklerinden yazılı araştırılması uygulamasının kaldırılması. İsim değişikliğine ilişkin gönderici ve taşıyıcıların yazılı beyanlarına ve sunacakları kanıtlayıcı belgelere itibar edilmesi ayrıca Konsolosluk onayının aranmaması,

17 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri
Personel ihtiyacının karşılanması için, Bakanlığa sunduğumuz YGM Personeli Eğitim Programının onaylanması. YGM lerin yapacağı altışar aylık stok sayımlarında memur bulunması zorunluluğunun kaldırılması.

18 İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Teşekkür Ederim TURHAN GÜNDÜZ İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


"YENİ GÜMRÜK UYGULAMALARINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR VE ÖNERİLERİMİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları