Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üstüner DENİZ Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üstüner DENİZ Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması"— Sunum transkripti:

1 Üstüner DENİZ Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması
Sorun Çözme Aşamaları Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri Üstüner DENİZ

2 1.İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI
Açıklamalar Bu aşamada İyileştirme Ekibinin nasıl oluşturulduğu, ekip liderinin seçimi, ekip üyelerinin konuyla ilgileri, ekibin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, yönetimin sağladığı katkı ve ekip çalışma planının hazırlanması değerlendirilecektir. Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler Kalite Kurulunca Konuyla İlgili Kişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi Gönüllü Katılımın Sağlanması

3 1. 1. İyileştirme Ekibinin Oluşturulması
Ekibin Adı Ekip Lideri Ekip Liderinin Belirlenmesi (Ekip Üyelerince Seçildi / Yönetimce Belirlendi) Ekip Üyeleri Ekip Üyelerinin Seçimi (Gönüllü / KK Belirlenmiş) Ekip Üyelerinin İyileştirme Konusuyla İlgileri 1…. 2…. 3…. 4…. 5… ÖRNEK: 1.1.

4 1.2. İyileştirme Ekibince Belirlenen İhtiyaçlar
Ekibin Çalışma İle İlgili İhtiyaçları ( Eğitim/Danışmanlık/Araç-Gereç v.b.) Ekibin Çalışma İle İlgili İhtiyaçlarının Karşılanma Durumu (Karşılandı / Karşılanmadı) İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Yönetimce Ekibe Sağlanan Destekler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ÖRNEK:1,2.

5 Başlama / Bitiş Tarihi / Saati
1.3. Ekip Çalışma Planı Ekip Çalışma Planı Ekipçe Yapılacak Çalışmalar (Ekibin İlk Çalışmasından Son Çalışmasına Kadar) Başlama / Bitiş Tarihi / Saati Sorumlu Çalışma Yeri Sonuç (Her Çalışama Sonucu Değerlendirilecek) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ekip Üyeleri … … …. …/…/…. ONAY ÖRNEK: 1,3.

6 1.4. İyileştirme Ekibinin/İyileştirmenin Amacı
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7 İyileştirme Çalışmasının Amacı:
1.4. İyileştirme Ekibinin/İyileştirmenin Amacının Tanımlanması İle İlgili Açıklamalar İyileştirme Çalışmasının Amacı: Gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmasının ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Amaç: Kurumumuza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. YANLIŞ: Amaç ,geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kurumun şu anki hizmet kalitesi kötü ise,bunun devam edeceğini ifade etmektedir.

8 1.4. İyileştirme Ekibinin/İyileştirmenin Amacının Tanımlanması İle İlgili Açıklamalar
Amaç: … Müdürlüğü olarak ilimizdeki tüm birimlerin nitelikli bir .. hizmeti verebilmeleri için her türlü donanım ihtiyaçlarını karşılamak. DOĞRU : Ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade edilmiştir.Geleceğe yönelik olarak güçlü bir çerçeve çizilmiştir.Amacın belirttiği hususlar hedeflerin nasıl gerçekleşeceği konusunda yol göstermektedir.Burada “sağlık hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi” ile donanım ihtiyaçları karşılanması arasında bir ilişki kurulmaktadır.

9 2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARIN TANIMLANMASI
Açıklamalar Bu aşamada İyileştirmeye Açık Alanın kurumun hangi süreçlerini ne düzeyde etkilediği, İyileştirmeye Açık Alandan etkilenen paydaşlar ve bu paydaşların etkilenme düzeyleri değerlendirilerek analiz edilecektir. Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler Kurumsal Özdeğerlendirme Sonuç Kriterleriyle İlgili Algı ve Performans Sonuçları

10 2. 1. Paydaşlar Açısından İyileştirmeye Açık Alanın Tanımlanması
İyileştirmeye Açık Alan / İyileştirme Konusu İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlar Olumsuz Etkilenen Paydaşların Oranı % İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlarla İlgili Performans Göstergeleri Mevcut Performans Değerleri (% Oran) İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlarla İlgili Algı Göstergeleri Mevcut Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) 1… 2… 3… ÖRNEK. 2.1.

11 2.2. Paydaşlarla İlgili Hedefler
Hedef 1 …………….. Hedef 2 …………….. Hedef 3 ……………..

12 Gerçekçi değil,zaman sınırlamamsı yok.
2.2. Paydaşlar la İlgili Hedeflerin Belirlenmesi İle İlgili Açıklamalar Hedefler: Gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmasının amaçlarının belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan özellikli ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedef: Hizmet Alanlarla ilgili Memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırılacaktır. YANLIŞ: Gerçekçi değil,zaman sınırlamamsı yok.

13 2.2. Paydaşlar la İlgili Hedeflerin Belirlenmesi İle İlgili Açıklamalar
Hedef: yılı sonuna kadar Hizmet Alan Memnuniyet düzeyini (Beşli Likert Ölçeğine göre) dan 3.00 çıkararak yüzde 30 iyileştirme yapmak. DOĞRU: Belirli bir hedef,belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır.Hedef ulaşılabilir görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler verilmiş.

14 2. 3. Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler) Açısından İyileştirmeye Açık Alanın Tanımlanması
İyileştirmeye Açık Alan/İyileştirme Konusu İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler) Süreçle (İş ve İşlemler) İlgili Performans Göstergeleri Mevcut Performans Değerleri (% Oran) Süreçle (İş ve İşlemler) İlgili Algı Göstergeleri Mevcut Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) 1. 2. 3. 4. ÖRNEK. 2.3.

15 2.3. Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler )İle İlgili Hedefler
Hedef 1 …………….. Hedef 2 …………….. Hedef 3 ……………..

16 3.İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANIN NEDENLERİNİN ANALİZİ
Açıklamalar Bu aşamada İyileştirmeye Açık Alanın olası nedenlerinin belirlenerek, bu nedenlerin Kurumda karşılıklarının ne ölçüde var olduğu analiz edilerek gerçek nedenler belirlenecektir. Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler Beyin Fırtınası Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Ağaç Diyagramı Pareto Analizi Kuvvet/Güç Alanı Analizi

17 3.1. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı

18 3.1. Sebep – Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Tekniği:
TANIM: Herhangi bir sorunu etkileyen nedenlerin belirlenmesi, sınıflandırılması ve ilişkilendirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir tekniktir.

19 1. Sorun, balık kılçığının baş tarafına yazılır.
UYGULAMA: 1. Sorun, balık kılçığının baş tarafına yazılır. 2. Sorununla ilgili temel etmenler belirlenerek Balık Kılçığının Yan Kılçıklarına yazılır. Örnek 3,1. de görüldüğü gibi bir sorunun en temelde sebepleri Çalışanlar,(İnsan Kaynaklı) Mevcut Makineler ve Kullanılan Malzemeler, Ölçmeme Yöntem ve teknikleri, Yönetim anlayışı, İçinde bulunulan Fiziki ve Sosyal Ortamlar, Uygulanan Yöntemler v.b.olabilir. İyileştirme Ekipleri sorunun özelliklerine göre Temel Nedenleri genişletebilir ya da azaltabilir. Burada önemli olan husus soruna neden olan temel etmenlerin tümünün görünür hale getirilmesi ve irdelenmesidir.

20 UYGULAMA: Her temel etmen ayrı ayrı ele alınarak bu temel etmenin hangi fonksiyon ya da özelliklerinin sorunun oluşumuna katkı sağladığı sorularak temel etmenin alt nedenleri belirlenir ve Temel Etmenin altına yazılır. Örnek 3,2. . İyileştirme Ekibi bu aşamada Beyin Fırtınası Tekniğini kullana bilir. Böylece çok sayıda neden üretilerek bu nenenler arasından en etkili olanların tespiti yapılabilir.

21 3.2. Beyin Fırtınası Tekniği:
Tanım: İyileştirme Ekiplerinin ya da her hangi bir grubun en kısa zamanda olası çok sayıda fikrin üretilmesi amacıyla geliştirilmiş bir tekniktir.

22 Her üye sırası geldiğinde bir tek fikir önermelidir.
UYGULAMA: Her üye sırasıyla düşüncesini belirtir. Fikirler tükeninceye kadar bu işe devam edilir. Her üye sırası geldiğinde bir tek fikir önermelidir. Daha yararlı olmak için çok sayıda fikir üretilmelidir. Sırası gelen kişi “ PAS” diyebilir. Düşünceler eleştirilemez, küçümsenemez. İlk defa katılanlara cesaret verilmeli, teşvik edilmelidir.

23 Lider uzun bir düşünceyi, üyenin onayı ile kısaltabilir.
UYGULAMA: Lider uzun bir düşünceyi, üyenin onayı ile kısaltabilir. Lider önerilen düşünceler için yorum yapmamalıdır. Fikirler öne sürüldükçe, bir üye bunları yazmalıdır. Düşünceler bitince oturum tamamlanır. Toplantı öncesi gündemin belirli olması katılımcıların hazırlıklı gelmesini sağlayacaktır. Beyin fırtınası sonuçlarını diğer çalışanlara duyurun, bunlara yeni düşünceler eklenecektir. Ziyaretçiler beyin fırtınası oturumuna katılabilirler. Beyin fırtınasını toplantı tutanağı ile kaydedin.

24 Beyin Fırtınası Sonrası:
UYGULAMA: Beyin Fırtınası Sonrası: Beyin fırtınasında belirlenen fikirlerin sayıca azaltılması için oylama yapılır. Oylama sırasında; Üyeler doğru olduğuna inandıkları her düşünceye oy verirler. En çok oy alan düşünceler işaretlenir. İkinci turda üyelerin bir oy hakkı vardır. Oylama sırasında lehte ya da aleyhte tartışma açılabilir.

25 3.1. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
SORUN Temel Etmen/Ana Neden Alt Neden ÖRNEK 3,1.

26 3.1. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
ÖRNEK 3,1.

27 İlişki Diyagramı Etkinlik Analizi Nominal Grup Tekniği
3.3. İyileştirmeye Açık Alanın Olası Nedenlerini Önceliklendirme Teknikleri İlişki Diyagramı Etkinlik Analizi Nominal Grup Tekniği Çoklu Oylama Tekniği 5’li Likert Ölçeği

28 ’li Likert Ölçeği Açıklamalar: Birinci sütuna Temel Etmen/Ana Neden yazılır. İkinci sütuna O Temel Etmen/Ana Nedenle İlgili Beyin Fırtınası Sonucu belirlenen tüm alt nedenler yazılır. Her Ekip Üyesi çizelgeyi (5-1) ayrı ayrı puanlar. Çizelge de ise birleştirmesi yapılır.

29 3.3.1. 5’li Likert Ölçeği Temel Etmen/Ana Neden … Alt Nedenler
Çok Etkili 5 Etkili 4 Normal Etkili 3 Az Etkili 2 Etkisiz 1 Örnek

30 3.3.1 .Ekip Ortak Değerlendirme Çizelgesi
Temel Etmen/Ana Neden Alt Nedenler Ekip Üyesi Puanı Ekip Puan Ortalaması Toplam Puan Ortalaması Örnek

31 Etkinlik Analizi Tanım: Soruna sebep olan unsurlardan hangisinin öncelikle ele alınacağı, soruna sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için planlanan uygulamaların etkinliğini, uygulamalar gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi uygulamaların, hangi öncelik sırasında yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır.

32 3.3.2. Etkinlik Analizi Temel Etmen/Ana Neden ALT NEDENLER
ZORLUK DERECESİ SÜRE MALİYET ETKİ DERECESİ TOPLAM ETKİ DERECESİ ÖNCELİK SIRASI . Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Kriter Puanları 1 2 Zorluk Derecesi ZOR NORMAL KOLAY Süre Uzun (12 Ay ve Üzeri) NORMAL (0-6 Ay) Kısa (0-3 Ay) Maliyet Fazla Normal Az Etki Derecesi Yok Etkili Çok Etkili Örnek

33 UYGULAMA: Etkinlik analizinde 4 etken dikkate alınmakta, ve her biri 0,1 ve 2 rakamları ile değerlendirilmektedir. Ekip Üyeleri sırasıyla Etkenlerle ilgili puanlarını verir. Puanlar toplanarak çizelgeye yazılmış ise;en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanır.Bu sıralama aynı zamanda öncelikleri de belirler. Puanlar ortalama şeklinde alınarak çizelgeye yazılmış ise; beklenen etki 5 veya daha büyük ise uygulamalar gerçekleştirilir.Uygulama önceliği beklenen etkinin büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Kriter Puanları 1 2 Zorluk Derecesi ZOR NORMAL KOLAY Süre Uzun (12 Ay ve Üzeri) NORMAL (0-6 Ay) Kısa (0-3 Ay) Maliyet Fazla Normal Az Etki Derecesi Yok Etkili Çok Etkili

34 3.3.3.Alt Nedenlerle İlgili Sayısal Bilgilerin Analizi
İyileştirmeye Açık Alan/İyileştirme Konusu İyileştirmeye Açık Alanla İlgili Alt Nedenler Alt Nedenlere Yönelik Performans Göstergeleri Mevcut Performans Değerleri (% Oran) Alt Nedenlere Yönelik Algı Göstergeleri Mevcut Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) 1……… …… ……… ….. ……. 2……….. …….. 3………. …. ……….. ………. Örnek: 3,3.3.

35 3.3.4. Alt Nedenlere Yönelik Hedefler
Hedef 1 …………….. Hedef 2 …………….. Hedef 3 ……………..

36 Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler
4.İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANIN NEDENLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM SEÇENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Açıklamalar Bu aşamada İyileştirmeye Açık Alanın nedenlerine yönelik olası çözüm seçenekleri belirlenerek bu çözüm seçenekleri arasından en etkili çözümler seçilecektir. Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler Olası Çözümleri Belirleme ve Analizi Teknikleri Beyin Fırtınası Ağaç Diyagramı Kuvvet/Güç Alanı Analizi

37 4.1. Neden-Nasıl Ağaç Diyagramı
SORUN NEDEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ Nasıl? Yapılacak Çalışma Örnek: 4,1.

38 4.1. Neden-Nasıl Ağaç Diyagramı
Örnek: 4,1.

39 4.1. Neden Nasıl Ağaç Diyagramı:
Tanım: Bir soruna neden olan unsurların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi, geliştirilen önerilerin daha detaylı NASIL - ÇÖZÜM üretildiğini grafik olarak göstermek için kullanılan bir tekniktir.

40 UYGULAMA: 1.Ele alınan sorun Neden Nasıl Ağaç Diyagramının ilk Karesine yazılır. (Dikkat: Sebep – Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Tekniğinde diyagramın başına yazdığımız sorununun aynısı) 2. Sebep – Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramında belirlemiş olduğumuz ve önceliklendirdiğimiz Alt Nedenlerin her birisi Neden Nasıl Ağaç Diyagramında bulunan (Örnek4.1) ikinci sıradaki karelere yazılır. 3.Alt Nedenlere yönelik Nasıl sorusu sorularak genel çözüm çerçevesi belirlenerek üçüncü sıradaki karelere yazılır. 4.Belirlenen Genel Çözüm Çerçevesinin hangi faaliyetlerle ya da çalışmalarla gerçekleşeceği yine NASIL sorusu sorularak belirlenir ve dördüncü sıradaki karelere yazılır.

41 UYGULAMA: Dikkat: 1. Üçüncü Kareler “ÇÖZÜM ÖNERİSİ” ve Dördüncü Kareler “Yapılacak Çalışma” İyileştirme Ekibinin Beyin Fırtınası Tekniğinin kullanılacağı oturumlarla belirlenir. 2.Dördüncü karelerde somut çalışmalar ya da faaliyetler belirlenememiş ise somut çözüm önerilerinin belirlenmesi bakımından beşinci karelerde oluşturulabilir. 3. Bu aşamada belirlenen çözüm seçenekleri Eylem/Uygulama Planında yer alacaktır. 4.2. Olası Çözümleri Önceliklendirme Teknikleri: Beyin Fırtınası Tekniği ile yapılan çözüm önerisi oturumlarında belirlenen çözüm önerilerinin sayısını azalmak ve en etkili çözümleri ve uygulama önceliklerini belirlemek amacıyla bir önceki aşamada uygulanan aşağıdaki teknikler kullanılabilir. Etkinlik Analizi, Nominal Grup Tekniği, Çoklu Oylama Tekniği,5’li Likert Ölçeği

42 5. ÇÖZÜMLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK UYGULAMA/EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI
Açıklamalar Bu aşamada İyileştirme Ekibince üretilen çözümlerin uygulanmasına yönelik Eylem Planı hazırlanacaktır.

43 5.1.İyileştirme Planında Yer Alacak Öğeler:
Amaç: Hedefler: Hedefe Yönelik Çözümler/Faaliyetler: Hedefe ulaşmamızı sağlayacak ve Neden Nasıl Ağaç Diyagramı ile belirlemiş olduğumuz çözümler. Faaliyetlerin Başlama Bitiş Tarihi: Her Faaliyetin ya da çözüm önerisinin uygulama zaman aralığı Faaliyet Sorumluları: Faaliyetin gerçekleştirilmesi için İyileştirme Ekibince görevlendirilen yönetici ya da çalışanlar.

44 5.1.İyileştirme Planında Yer Alacak Öğeler:
Faaliyetlere Yönelik Riskler: Faaliyetin gerçekleşmesini engelleyecek olası kurum dışı faktörler Risklere Karşı Düşünülen Önlemler: Faaliyetin gerçekleşmesini engelleyecek olası kurum dışı faktörlerin oluşması durumunda alınacak tedbirler. Faaliyete Yönelik Fırsatlar: Faaliyetin gerçekleşmesini Kolaylaştıracak olası kurum dışı faktörler Faaliyet Maliyetleri: Faaliyetin gerçekleşmesi için gerekli tüm maddi ve mali kaynaklar İzleme Değerlendirme Yöntemi: Faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını faaliyet bitmeden önce incelemek ve değerlendirmek için düşünülen yöntem ve teknikler İzleme Değerlendirme Tarihi: Faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını faaliyet bitmeden önce incelemek ve değerlendirmek için düşünülen zaman aralığı

45 Hedefe Yönelik Faaliyetler/Çözümler Faaliyetlerin Başlama Bitiş Tarihi
…EKİBİ UYGULAMA PLANI AMAÇ HEDEFLER Hedefe Yönelik Faaliyetler/Çözümler Faaliyetlerin Başlama Bitiş Tarihi Faaliyet Sorumluları Faaliyetlere Yönelik Riskler Risklere Karşı Düşünülen Önlemler Faaliyete Yönelik Fırsatlar Faaliyet Maliyetleri İzleme Değerlendirme Yöntemi İzleme Değerlendirme Tarihi Hedef. 1… Hedef. 2… Hedef. 3… İYİLEŞTİRME EKİP ÜYELERİ ONAY ÖRNEK:5,1

46 6.İYİLEŞTİRME SONRASI ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Açıklamalar: Bu aşamada İyileştirme Ekibi, İyileştirme Planında yer alan çözümlerin uygulanması sonucu elde ettiği algı ve performans sonuçları ile iyileştirme öncesi mevcut algı ve performans sonuçlarını karşılaştıracaktır. Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler Karşılaştırma Tablo ve Çizelgeleri Karşılaştırma Grafikleri

47 6.1.Uygulama Planında Yer Alan Hedeflere Ulaşma Durumu
Uygulama Planında Öngörülen Hedefler Uygulama Sonrası Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyi Hedeflere Ulaşma Oranı Hedef.1. . Hedef.2. . Hedef.3. . Örnek 6,1.

48 6.2.Problemin Alt Nedenleri ile ilgili Önceden Toplanan Sayısal Verilerde Uygulama Sonrası Yaşanan Değişim İyileştirmeye Açık Alanla İlgili Alt Nedenler Alt Nedenlere Yönelik Performans Göstergeleri İyileştirme Öncesi Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Sonrası Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Düzeyi (% Oran) Alt Nedenlere Yönelik Algı Göstergeleri İyileştirme Öncesi Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Sonrası Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Düzeyi (% Oran) 1… 2… 3… 4… Örnek 6,2.

49 6.3. Problem Öncesi Olumsuz Etkilenen Kurum Süreçleri Uygulama Sonrası Yaşanan Değişim
İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler) Süreçle İlgili Performans Göstergeleri İyileştirme Öncesi Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Sonrası Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Düzeyi (% Oran) Süreçle İlgili Algı Göstergeleri İyileştirme Öncesi Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Sonrası Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Düzeyi (% Oran) 1… 2… 3… 4… Örnek: 6,3.

50 6.4. Tarafların Yapılan iyileştirme çalışması ile İlgili Algılamalarının Ölçülme Durumu
İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlar İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlarla İlgili Performans Göstergeleri İyileştirme Öncesi Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Sonrası Performans Değerleri (% Oran) İyileştirme Düzeyi (% Oran) İyileştirmeye Açık Alandan Olumsuz Etkilenen Paydaşlarla İlgili Algı Göstergeleri İyileştirme Öncesi Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Sonrası Algı Değerleri (5’li Likert Ölçeğine Göre) İyileştirme Düzeyi (% Oran) 1… 2… 3… 4… Örnek: 6,4

51 6.5.Tarafların Yapılan Çalışmayı Destekleme Düzeyleri
İyileştirmeye Açık Alandan Etkilenen Paydaşlar Paydaşların İyileştirme Çalışmasına Katkıları Katkı Sağlayan Paydaşların Oranı 1… 2… 3… 4… 5… Örnek.6,5.

52 BAŞARILAR


"Üstüner DENİZ Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları