Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları"— Sunum transkripti:

1 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Karayolları kenarında yapılacak tesisler hakkında yönetmelikler, LPG, Akaryakıt istasyonlarının açılmasına ilişkin mevzuat -İncelemesi- Hazırlayan ve Sunan: Ulaş Coşkun

2 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Bu çalışmada yararlanılan kaynaklar: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu YARARLANILAN KAYNAKLAR PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

3 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Amaç ve Kapsam: Karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine elli metre mesafe içinde olup, geçiş yolları ile karayoluna bağlantı yapmaksızın yönetmeliğin (a) bendinde belirtilen yapı ve tesislerin* yapılması, açılması, işletilmesi veya tadil edilmesinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak aranacak usul, esas ve şartları kapsar. Kanuni Dayanak: Bu yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun 17 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır GİRİŞ *Belirtilen Tesisler akaryakıt istasyonları, akaryakıt dolum istasyonları, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG/CNG) dolum ve ikmal istasyonları, tehlikeli madde depoları, umuma açık park yerleri, umuma açık garaj, yolcu terminali (otogar), yük terminali (nakliyat ambar ve depoları), fabrika, iş hanı, çarşı, pazaryeri, toptancı hali, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, malzeme ocak ve harmanları, maden ve petrol şantiye - ocak ve tesisleri, araç bakım - onarım - teşhis ve satış yerleri otel, motel, lokanta, kahvehane, ticari bina, hububat - tütün - fındık - pancar ve benzeri tarım ürünleri depoları, besi çiftliği ve ahırlar, yolcu indirme - bindirme yerleri (durak), sürücü kurs yerleri, eğitim - sağlık-spor - dini - kültürel - ve benzeri amaçlı kamu ve özel yapılar ile bunların sosyal tesisleri, üretme çiftlikleri, havuzlar, sabit kantarlar, trafolar, meskenler ile trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı ve tesislerin, PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

4 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA KARAYOLU KENARINDAKİ YAPI VE TESİSLER: 17. madde: Karayollarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden; akaryakıt,servis, dolum  ve  muayene  istasyonları,  umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, iş hanı, çarşı, pazar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları,maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, o karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin alınması zorunludur. Verilen izinler, ilgili valiliğe bildirilir. İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. Bu madde hükümlerine uymayanlara para cezası ile cezalandırılırlar. YÖNETMELİK NE DİYOR? PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

5 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KARAYOLU KENARINDAKİ YAPI VE TESİSLER: 18. madde: İzinsiz yapılan bu gibi tesislerin yapımı ve işletilmesi yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır. Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak 17’nci madde de sayılan yapı ve tesisler için; a) Belediyelerden izin alınması, b)Belediyelerce bu iznin verilmesinde, trafik güvenliği bakımından bu tesisler hakkındaki Yönetmelikte belirlenen şartların yerine getirilmesini sağlamaları  ve ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolu kenarında yapılacak ve açılacak olanların bu yollara bağlantıları için bu Genel Müdürlüğün ilgili bölge müdürlüğünden uygun görüş almaları, zorunludur. YÖNETMELİK NE DİYOR? Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz yapı yapanlar para cezası ile cezalandırılırlar. Bu madde ve 17 nci maddede belirtilen tesislere ait şartlar; izin ve denetim esasları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikte gösterilir. PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

6 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Geçiş Yolu İzin Belgesi Nedir? Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu belge sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgilidir. Bir tesisin yapılması ve işletilebilmesi için, bu belgeden başka ilgili kuruluşlardan; yapı izni, yapı kullanma izni, lisans, işletme izni vb. gerekli izinlerin alınması zorunludur. YÖNETMELİK NE DİYOR? PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

7 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Geçiş Yolu İzin Belgesi İçin Hangi Kuruma Müracaat Edilmeli? Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayolu kenarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yapılacak olan tesisler için ilgili belediye başkanlığınca Geçiş Yolu İzin belgesi verilebilmesi için, belediye başkanlığı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alınması zorunludur. Diğer yolların kenarında yapılacak ve açılacak olan tesislere Geçiş Yolu İzin belgesi alınabilmesi için, yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşa müracaat edilmesi gerekmektedir.  Karayolları Genel Müdürlüğünün yapım ve bakım ağında bulunan devlet ve il yolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için;   Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise, Karayollarının İlgili Bölge Müdürlüğüne, - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise, ilgili belediye başkanlığına, müracaat edilmesi gerekmektedir. YÖNETMELİK NE DİYOR? PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

8 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Karayolları kenarında tesis edilmek istenen reklam levhaları ve ışılandırma ile ilgili hangi yasal mevzuat uygulanmaktadır Tesislerin ismini ve varsa bağlı bulunduğu şirketi belirleyen isim levhası ve amblemleri bir adet olmak üzere tesisin bünyesinde ve karayolu sınır çizgisi dışına konulabilir. Bunların dışındaki tüm yazı, sembol ve şekiller reklam ve ilan levhası sayılarak buna göre işleme tabi tutulur. Tesislerin giriş- çıkış yollarında ışıklı veya ışıksız yön levhaları kullanılamaz. Ancak tesis çıkış yoluna tesisten çıkan araçlara hitap edecek şekilde DUR levhası konulması mecburidir. Işıklandırma, yoldaki trafiği etkilemeyecek şekilde tertiplenir. Tesislerin adını, servislerin niteliğini ve benzeri hususları belirtecek levhalar en çok 300 metre uzaklıktan görülebilecek şekilde en direk ışıkla aydınlatılır veya sürücülerin gözünde kamaşma yaratmayacak şekilde içten aydınlatılmış olabilir. YÖNETMELİK NE DİYOR? PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

9 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Kavşak mesafesi, görüş mesafesi ve yapıların konumu: Tesislere ait geçiş yolu ekseninin taşıt yolu dış kenarı ile kesiştiği noktanın kavşak başlangıcına mesafesi, -aynı yönden birden fazla şeridi olan iki yönlü devlet yolları ile bölünmüş devlet yollarında en az 200 metre, -diğer devlet yolları ile platform genişliği 10 metre ve daha fazla olan il yollarında en az 150 metre, -diğer il yollarında en az 100 metre -ve diğer yollarda en az 50 metredir. YÖNETMELİK NE DİYOR? Bölünmüş yollarda görüş mesafesi, tesis yerinin sol tarafında kalan karayolu kısmı için görüşün açık olması şartı aranır. PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

10 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Yapıların konumu, Geri çekme mesafesi: Tesisler bünyesinde mevcut olan yer üstü akaryakıt, sıvılaştırılmış ve diğer tehlikeli madde depoları cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 50 metre, tesislerin ana binaları, her türlü yeraltı ve yer üstü depoların, kamu ve özel yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 25 metre, ürünlerin depolandığı, yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı açık sahalar, bekçi kulübesi, akaryakıt pompaları, sıvılaştırılmış gaz pompaları ve kaideleri ve benzeri ikinci derecede yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 5 metre mesafede olması zorunludur. Meskenlerde de, cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasında en az 5 metrelik mesafe aranır. YÖNETMELİK NE DİYOR? PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

11 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Cephe genişlikleri: Devlet ve il yolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için cephe genişliği; a) Devlet ve il yolları kenarındaki akaryakıt istasyonları ile yolcu ve terminalleri için en az 40 metre;   b) Devlet ve il yolları kenarındaki diğer tesisler için münferit geçiş yolu talep edilmesi halinde en az 20 metredir. YÖNETMELİK NE DİYOR? PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

12 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Yapı yaklaşma mesafeleri: Tesisler bünyesinde yapılacak olan yer üstü akaryakıt, sıvılaştırılmış gaz ve diğer tehlikeli madde depoları için en az 50 metre, Her türlü yeraltı depoları ile akaryakıt ve ( LPG/CNG ) istasyonları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonları vb tesislere ait her türlü ana binalar ve sundurmalar için en az 25 metre, Her türlü tarım ürünlerinin depolandığı, yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı açık sahalar vb. ikinci derece yapılar ve meskenler için en az 5 metredir YÖNETMELİK NE DİYOR? PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

13 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
Yapı yaklaşma mesafeleri: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 8. Maddesi ve bu Kanun’a bağlı olarak çıkarılan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45. Maddesi gereğince; -iki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasında, aynı yönde olmak üzere, şehirlerarası yollarda 10 kilometre, şehir içi yollarda 1 kilometre mesafe olması gerekmektedir. YÖNETMELİK NE DİYOR? PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

14 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
YÖNETMELİK NE DİYOR? PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

15 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
1 2 MEVCUT ÖRNEKLER 700 METRE 3 4 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları

16 PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları
teşekkürler Hazırlayan ve Sunan: Ulaş Coşkun


"PLN.4444 Mesleki Uygulama Esasları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları