Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam 23 ilde yaklaşık 650 üyesi vardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam 23 ilde yaklaşık 650 üyesi vardır."— Sunum transkripti:

1

2 Toplam 23 ilde yaklaşık 650 üyesi vardır.
TÜBİDER Hakkında TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği 1999 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından bir sektör meslek örgütü olarak kuruldu. TÜBİDER’in merkezi İstanbul’da olup, Kocaeli, Diyarbakır ve Samsun illerinde şubeleri, Ankara, İzmir ve Antalya’da temsilcilikleri bulunmaktadır. Toplam 23 ilde yaklaşık 650 üyesi vardır. 2008 yılında örgütlenmesi bulunmayan Sakarya, Bursa, Konya, Adana ve Gaziantep’de kurulu olan bilişim derneklerinin de katılımı ile bir çatı örgüt olan Tübifed (Türkiye Bilişim Sektörü Federasyonu) kurulmuştur. Tübifed’in halen civarında üyesi bulunmaktadır Bu sayılar firma temsili açısından sektördeki en büyük mesleki örgütlenmelerdir. 16 Temmuz 2009

3 Sektörün en önemli sorunu : Mesleki standartların olmayışı, yeterlilikleri ve sektör çıkarlarını gözeten mesleki bir örgütlenmenin bulunmaması Açıklama: Bilişim Sektöründe mesleki standartlar ve kurumsal yeterlilikler oluşturulup , gözetilmediği için haksız rekabet ortamı oluşmakta ve standart dışı hizmet ve ürünler dolayısı ile sektör hakettiği konuma ulaşamamaktadır. Çözüm Önerisi: Bilişim Sektöründe mesleki standartları oluşturacak, sektörün çıkarlarını koruyacak ve gözetecek , yasaya dayalı bir meslek örgütüne ihtiyaç vardır. Bunun için öncelikle sektördeki mesleklerin belirlenmesi, standartların ve yeterliliklerin oluşturulması gerekir. Bu konuda İTO koordinasyonunda Bilişim STK’ları tarafından yürütülen çalışma, görev alan tüm STK’ların desteği ile biran önce sonuçlandırılmalı, sektörde yer alan şirketlerin sınıflandırılması ve minimum sertifikasyon seviyelerinin belirlenmesi gerekir. Kanuna dayalı kurulacak olan meslek örgütü , mevcut STK’ların aksine, istişari değil icra yeteneği olan ve tüm sektörün üye olması zorunlu olan bir meslek örgütü olmalıdır. Meslek örgütü , sektörün işletme türlerine ve belli uzmanlık konularına göre sektörel bir envanterini oluşturmalı, minimum hizmet tarifesi oluşturabilmeli, haksız rekabeti engellemek için gerekli tedbirleri alabilmeli, sektörünün mesleki kurallara, etik değerlere ve yeterliliklere göre faaliyet yürütmesini gözetmeli , siyasi irade nezdinde sektörün çıkarlarını korumalı ve sektörün sesi olmalıdır. İlgili Kurumlar: Ulaştırma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, BTK, Rekabet Kurumu, Bilişim STK’ları, TOBB

4 Sektör Birliği Oluşumu İçin Çıkış Noktası (1)
Kanuna dayalı bir mesleki örgütlenme de olmadığı için hiçbir donanımı olmayan şirketler sektöre girip çıkabiliyor veya konusu bilişim bile olmayan bir şirket bilişimle ilgili ürün satıp hizmet verebiliyor. Verilen hizmetlerin kalitesizliği veya hizmet veya ürün alınan şirketin ortadan kaybolması veya farklı yönlere sapması, tüketicinin gözünde sektöre duyulan güveni azaltıyor, kaliteyi düşürüyor Bilişim işini belli bir standartta yapmaya çalışan kişi ve kurumlar haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor. Sektörde verilen hizmetlerin de bir standardı olmadığı için standart veya minimum bir hizmet tarifesi de bulunmuyor. Aynı işi bir bilişim şirketi bir bedel karşılığı yaparken bir başkası ücretsiz yapabiliyor

5 Sektör Birliği Oluşumu İçin Çıkış Noktası (2)
Sektör hak ettiği ve ihtiyaç duyduğu devlet desteklerini birleşerek çok daha kolay elde edebilecektir. Halen toplam bilişim gelirleri içinde % 10’dan daha az pay alan hizmet gelirlerinin artırılabilmesi için hizmet standartlarının belirlenmesi ve bunlar için asgari bir ücret tarifesi oluşturulmalıdır. Bu sayede şirketlerin gelirleri artacak ve toplam istihdam da artacaktır. Sektörün bir envanteri yok. Dolayısı ile sektör için doğru stratejileri belirlemek için elimizde yeterli veri yok. işletme türlerine ve uzmanlık konularına göre bir sektörel envanter oluşturup doğru karar alabilmek için istatistiki bilgilerin de takip edilmesi gerekir.

6 SEKTÖR BİRLİĞİ İLE MESLEKİ STANDARTLARIN İLİŞKİSİ
Sektör Birliği’nde Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler, faaliyet alanları ve bu alanlarda çalışan meslek grupları bakımından sınıflandırılacaktır. Her işletme türünde hangi meslek grubundan minimum kaç kişinin çalışması gerektiği belirlenecektir. Bu sebeple Sektör Birliği çalışmasına paralel olarak Bilişim Sektöründeki mesleklerin standartlarının belirlenip Ulusal yeterlilik çerçevesinin resmi gazetede yayınlanması gerekmektedir. Akabinde Ulusal yeterliliklere ugun eğitim müfredatı belirlenecek ve akredite edilmiş eğitim kurumları bu eğitimleri verecektir. Mesleki eğitim alan kişilerin test ve sertifikasyon işlemini ise bu konuda akredite edilmiş VOC test merkezleri yapabilecektir. Alınan sertifika mesleğin icra edilmesi için gerekli bir sertifika olacaktır.

7 Meslek Standartları Oluşturma ve Uygulama
Yol Haritası Eğitim Kalifiye Eleman (Belgeli) Program Sınav ve Belgelendirme Eğitim Kurumları Soru Bankaları Yetkili Kurumlar (Standart) Sınav Merkezleri MYK TURKAK Akreditasyon US UY Taslak US Sektör Kom. Resmi Gazete

8 Bilişim Sektörü Meslek Standardı Hazırlanması Konusunda Yaşanan Süreç
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) İTO ile Bilişim Teknolojileri Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İTO koordinasyonunda yapılan ve çeşitli bilişim STK’larının katıldığı toplantılarda BT sektörü için 19 adet meslek adı ve kısa açıklaması belirlenerek MYK’ya gönderilmiştir. MYK ön listeyi kabul etmiş ve İTO’dan bu mesleklerin standartlarının yazılarak kendisine gönderilmesini istemiştir. TÜBİDER 19 mesleğin 5’inde koordinatör STK olarak çalışmakta ve sürece etkin destek vermektedir. Diğer mesleklerle ilgili çalışmalar Yasad, TBV ve Tübisad’la birlikte sürdürülmektedir.

9 TÜBİDER VOC Test Merkezi Kuruyor
TÜBİDER’in bilişim sektörü mesleklerinde test ve sertifikasyonu sağlayan bir kurum olmasını sağlayacak Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri Avrupa Birliği destekli hibe projesi Merkezi Finans ve İhale Kurumu tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Projede Bilgisayar Donanım Elemanı ve Ağ Teknolojileri elemanı mesleklerinde yasal mesleki standartları ve sertifikasyonu TÜBİDER oluşturacak. 2 meslekte toplam 4 seviye için meslek standartları yapılan çalıştay’lardan sonra yazılmış ve MYK’ya gönderilmiştir. Taslak standartlar MYK tarafından kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve bildirilen görüşler MYK’nın sektör komisyonunda değerlendirilmiş ve kabul edilerek son halini almış ve yönetim kurulu onayı akabinde resmi gazetede yayınlanmayı beklemektedir. Bu 2 meslek için yeterlilikler de tamamlanmış ve İTO vasıtasıyla MYK sektör komisyonuna değerlendirilmek üzere gönderilmiştir.

10 Bilişim Sektörü Meslek Ağacı
No MESLEK ADI SEVİYE (AYÇ) KOORDİNASYON 1 Bilgisayar Donanım Elemanı 4 - 5 TÜBİDER 2 Ağ Teknolojileri Elemanı/Uzmanı 3 Bilgi İşlem Destek Elemanı TBV+TÜBİDER 4 Sistem Yöneticisi (YENİ) 5 - 6 TÜBİDER+YASAD 5 Veri Giriş Elemanı 3 - 4 6 Sistem İşletmeni (Operatör) 7 BT Satış Elemanı 8 BT Ürün Yöneticisi 6 - 7 YASAD+TÜBİSAD 9 BT İş Çözümleri Uzmanı TÜBİDER+TÜBİSAD 10 BT Danışman 11 Yazılım Geliştirici 5 - 6 -  7 - 8 YASAD+TÜBİDER 12 Yazılım Uygulamaları Destek Elemanı (YENİ) 13 Veritabanı Uzmanı 14 Web ve Çoklu Ortam Tasarımcısı 15 BT Güvenlik Uzmanı TBGD + BGD 16 BT Güvenliği Denetmeni 17 Teknik Dokümantasyon Uzmanı TBV + TÜBİDER 18 BT Eğitim Uzmanı TBV + TÜBİSAD 19 BT Proje Yöneticisi YASAD + TÜBİSAD

11 “Sektör Birliği” Süreç ve Gelinen Nokta (1)
Sektör Birliği Projesinin kabul görmesi için geniş bir mutabakatla hazırlanması ve sektördeki tüm muhataplarla üzerinde çalışılması gerekir. Bu konuda Temmuz ve Ağustos 2010’da düzenlenen Bilişim STK’ları aylık toplantılarında sunumlar yapılmış ve Kasım 2010’da çeşitli STK temsilcilerinin katılımı ile sadece Sektör Birliği konulu bir toplantı düzenlenmiş ve bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubuna TÜBİDER, TÜBİFED, TÜTED, MOBİSAD, MOBİLSAD, TBV, TEDER, TİD ve TESİD’den yaklaşık 20 üye katılmıştır. Çalışma grubunda kanun taslağının dışarıda hazırlandıktan sonra çalışma grubunun önüne gelmesi ve hazır bir metin üzerinden önce elektronik ortamda itirazların ve ilavelerin yapılması sonrasında da bir çalıştay ile teklifin son haline getirilmesi karara bağlanmıştır.

12 “Sektör Birliği” Süreç ve Gelinen Nokta (2)
Bu süreçte Microsoft, Intel, HP, Toshiba, Arena, Mersa Sistem gibi şirketlere Sektör Birliği anlatılmıştır. Intel’in kanal konferanslarında Ankara, İstanbul ve İzmir’de bu konuda sunumlar yapılmıştır. TÜBİDER bünyesinde düzenlenen toplantılar neticesinde bir öneri niteliğinde Kanun taslağı hazırlanmış ve Mart 2011 sonunda Telekom’la ilgili ilaveler için TÜTED ve MOBİSAD görüşüne, ayrıca değerlendirilmesi için TÜBİDER yönetim grubuna ve TÜBİFED yönetim kurulu görüşüne sunulmuştur. BTK başkanı Sn. Dr. Tayfun Acarer ve BT daire başkanı Sn. Mustafa Ünver ile konu paylaşılmış ve BT ve LSD dairelerinden bir ön görüş alınmıştır.

13 “Sektör Birliği” Süreç ve Gelinen Nokta (3)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mayıs 2011’de yapılan çalışmanın TOBB çatısı altında yapılmasını ve (Sigorta acentelerinde olduğu gibi) Bilişim Sektörü için de benzer bir yasa taslağının TOBB’un koordinasyonunda geniş katılımla hazırlanarak en kısa sürede çıkartılması ve yürütmenin seçimle gelecek olan ve belli yeterliliklere sahip kişilerden oluşacak olan Sektör Meclisi içinden seçilecek bir icra kurulu vasıtası ile yapılmasını önermiştir. Ön yasa taslağı ve TOBB’un önerisi çalışma grubu tarafından 31 Mayıs 2011 ’de düzenlenen çalıştayda ele alınmış ve TOBB’dan gelen öneri doğrultusunda bir çalışma başlatılmasına karar verilmiştir. (Bu süreçte Telekom dernekleri kendi meclis çatıları altında ayrı bir çalışma yürüteceklerdir. )

14 “Sektör Birliği” Süreç ve Gelinen Nokta (4)
Böylece TOBB’un bütçe ve teşkilat imkanlarından yararlanabilen, çıkarılan kanun ve yönetmelikler çerçevesinde İcra yeteneğine sahip bir Bilişim Sektörü Meclisi olacaktır. En kısa sürede Yazılım ve Donanım Sektör Meclisleri’nde çalışma gruplarının oluşturularak kanun taslağına baz oluşturacak hazırlığın yapılması için çalışmalar , Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Başkanlığı ve Genel Sekreterlik Hukuk Müşavirliği bilgisi dahilinde yürütülmektedir. Yapılan ön çalışmadan yola çıkarak Hukuk Müşavirliği bir yasa tasarısı taslağı hazırlayacak ve Meclislerin görüşünün alınmasını müteakip, TOBB yasa taslağının meclise sunulması ve kabulu için gerekli girişimleri başlatacaktır.

15 Sektör Birliği İçin Düşünülen İşletme Türleri
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler, faaliyet alanları ve bu alanlarda çalışan meslek grupları bakımından sınıflandırılmış ve her işletme türünde hangi meslek grubundan kaç kişinin çalışması gerektiği belirlenmiştir. Yazılım İşletmeleri Yazılım Üreticileri (Yazılım Geliştirici) Yazılım Satıcıları (BT satış uzmanı , BT ürün yöneticisi, BT İş çözümleri uzmanı) Yazılım Servis Sağlayıcıları (Yazılım Uygulamaları Destek Elemanı) Donanım İşletmeleri Donanım Üreticileri (Donanım bakım elemanı) Donanım Satıcıları (BT satış uzmanı, BT ürün yöneticisi, BT iş çözümleri uzmanı ) Donanım Hizmet Sağlayıcıları (Donanım bakım uzmanı veya bilgi işlem destek elemanı)

16 Kurulacak Meslek Örgütünün İşlevleri
Mesleğin tanımı ve meslek kurallarının belirlenmesi, Sicillerin tutulması, Disiplin işlemleri, Mesleğin geliştirilmesi (bilgilendirme, eğitim,danışmanlık) Rekabet ortamının tesisi ve korunması Temsil

17 Oluşturulacak Yasanın Yapısı (1)
Tasarının 1. maddesi kanunun amaç ve kapsamını belirler. 2. maddede tanımlar düzenlenir. Bu tanımlar arasında sektör (meslek) mensubunun tam tanımını vermek gerekir. Mesleğe Giriş ve İcra Şartları Tasarının 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde mesleğe giriş ve mesleki faaliyete devam edebilme şartları düzenlenmelidir. Mesleğin Korunması Belli bir mesleği icra edenlerin bu icraatı bir belgeye dayanarak yapmaları esastır. Aksine davranış adli/cezai yaptırım gerektirmelidir. Tasarının 5. maddesinde mesleğin korunmasına dair düzenlemelere yer verilmesi mümkündür.

18 Oluşturulacak Yasanın Yapısı (2)
Levha ve Sicil İşlemleri Meslek mensuplarının Levhası ile bunların mesleğe ilişkin işlemlerini gösteren meslek sicilleri, İcra Komitesinin gözetimi ve denetimi altında Birlik nezdinde tutulacak, Bunun için veri tabanı oluşturulacak, İnternet sitesinde de yayınlanacaktır. Taban Ücretler Mesleki faaliyetlerin bir tarife kapsamında icra edilmesi düşünülüyorsa; taban ücret tarifesinin İcra Komitesi ile Birliğin görüşleri alındıktan sonra ilgili Bakanlıkça her yıl en geç Aralık ayında tespit edilmesi, yeniden değerleme oranında her yıl yükseltilmesi, Resmi Gazetede neşredilerek yürürlüğe girmesi hususları düzenlenebilir.

19 Oluşturulacak Yasanın Yapısı (3)
Disiplin Cezaları Meslek mensupları hakkında, fiilin niteliğine ve ağırlık derecesine göre İcra Komitesi tarafından şu disiplin cezaları verilebilecektir. a) Uyarma, b) Kınama, c) Meslekten geçici men (bir ay ile bir yıl arasında kademeli), d) Meslekten çıkarma; Belirli suçlar hakkında kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak meslek mensubunun ruhsatnamesinin iptal edilip, bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

20 Oluşturulacak Yasanın Yapısı (4)
TOBB Çatısı Altında Örgütlenme Tasarının ilerleyen maddelerinde, 40 kişiden oluşan Türkiye …… Sektör Meclisi ile 9 kişiden oluşan İcra Komitesi’nin görev, yetki ve fonksiyonları düzenlenebilir.Meclis üyelerinin en az 35’inin, mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi mensuplar arasından ve kendileri tarafından seçilmeleri esastır. İlgili Bakanlık ve Birlikten daimi üyeler de katılabilir. Seçim Esasları Sektör meclisinin seçilmesine dair (bölgesel ve alt faaliyet alanlarına ilişkin kıstas ve kriterler getirilmek, delege sistemine yer vermek vb.) usuller Kanunda düzenlenecektir.

21 Oluşturulacak Yasanın Yapısı (5)
Meclis ve İcra Komitesinin Görev ve Yetkileri Öngörülecek yapıda meclis istişari organ olup, yönetsel faaliyetler İcra Komitesi tarafından yürütülecektir. Mesleki etik kurallarının uygulanmasını sağlamak, sicil işlemlerini yürütmek,eğitim ve tanıtım faaliyetlerini planlamak, üyelere disiplin cezası vermek, meslek mensuplarını mesleki gelişmeler konusunda bilgilendirmek, hizmet ücretlerini belirlemek İcra Komitesinin başlıca görevleri olacaktır.

22 Oluşturulacak Yasanın Yapısı (6)
İcra komitesi kararlarının yürütülmesi Bu Komiteye Birlik Yönetim Kurulundan bir üye ile Birliğin Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimi üye olarak atanmaktadır. Kararlar Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulmaktadır. Çalışma usul ve esasları Yönetmelikle belirlenecektir. Geçici İcra Komitesi Kanunun yürürlüğe girmesini takiben altı ay içinde Yönetmelik çıkarılacak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra Meclis, Meclisin oluşmasını müteakip bir ay içinde İcra Komitesi seçilecektir. İcra Komitesi üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Bu seçimler gerçekleşinceye kadar (bir ay içinde) geçici icra komitesi meslek mensupları arasından oluşturulacaktır.

23 Sonuç Bilişim Sektörünün, tüm sektörü kapsayacak , mesleki standartları oluşturacak ve denetleyecek, sektörün çıkarlarını koruyacak ve gözetecek bir meslek örgütüne ihtiyacı vardır. Bunun için öncelikle mesleki standartların oluşması gereklidir . Sektörde belirlenen 19 mesleğin standart ve yeterliliklerinin oluşturulması için Tübider, İTO ve MYK koordinasyonunda yoğun bir çaba harcamakta, çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. TOBB Türkiye iş dünyasının çatı örgütüdür , TOBB’da bulunan Yazılım ve Donanım Meclis’lerinin, kanuna dayalı icra yeteneği olan yapılara dönüştürülmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. TOBB yönetimi her iki meclisten de bu konuda bir irade beyanı ve sektör kırılım çalışması beklemektedir. TOBB hukuk bölümü, bu çalışmadan yola çıkarak Yazılım ve Donanım Meclis’lerinden oluşturulan çalışma grupları ile birlikte bilişim sektörü yapılanmasına ilişkin ön kanun taslağını hazırlayacaktır. Siyasi iradeden beklentimiz; gerek kanun taslağı hazırlanması, gerekse Meclis’e sunulması ve yasalaşması aşamalarında bizi yönlendirmesi, bu süreci desteklemesi ve katkı sağlamasıdır.


"Toplam 23 ilde yaklaşık 650 üyesi vardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları