Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014-2016 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ 26 Haziran 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014-2016 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ 26 Haziran 2013."— Sunum transkripti:

1 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ 26 Haziran 2013

2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
SUNUM PLANI Bütçe Hazırlık Süreci Bütçe Hazırlama Rehberi Rehber Açıklamaları Form Açıklamaları Analitik Bütçe Sınıflandırmasının Yapısı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Üniversitemizde bütçe hazırlık süreci Maliye Bakanlığının yönlendirmesi ve Üst Yöneticinin Bütçe çağrısı yapmasıyla başlamış bulunmaktadır. Bütçe hazırlık sürecinde uyulması gerekli ilkeler bütçe hazırlama rehberinde ve yatırım programı hazırlama rehberinde yer almaktadır. Bütçe hazırlama rehberine e-bütçe sisteminden ulaşabilirsiniz. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Bütçe hazırlama rehberinde; Genel ilkeler Analitik Bütçe Sınıflandırılması Analitik Bütçe Sınıflandırması Cetvelleri Standartlar Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlar Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlara ilişkin bilgiler Diğer hususlar yer almaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ
Bütçe hazırlama rehberinde; Bütçe hazırlık sürecinde üniversitelerin uymaları gereken genel ilkelere yer verilmektedir, Genel ilkelerin yanı sıra birimler için özel düzenlemeler de mevcuttur. Uygulanmakta olan Bütçe Sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de alt yapısını teşkil edeceğinden, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin sorumluluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödeneklerle ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir ilişki aranacaktır. Birimler, bütçe tekliflerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uygun olarak hazırlayacaklardır. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan hizmetler için ödenek teklif edilmeyecektir. “Ödenek teklifleri ile Gelir tahminlerine” ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
REHBER AÇIKLAMALARI Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörüldüğünden, söz konusu personelin yer aldığı birimler, bu kapsamda nakdi olarak ödenecek giyecek yardımına ilişkin ödenek tekliflerini “ Sosyal Haklar” ekonomik kodundan teklif edeceklerdir. Akademik birimler dışarıdan ek ders karşılığı görevlendirilecek personelin ek ders ücretleri « GEÇİCİ PERSONEL» sosyal güvenlik giderlerini « Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ve Sağlık Primi Ödemeleri» ekonomik kodundan teklif edecekler. Akademik birimlerde zorunlu staja tabi öğrencilerin SGK Primlerinin « Sağlık Primi Ödemeleri» Ekonomik kodundan teklif edecekler. Kısmi Zamanlı çalışan öğrencilerin Ücretleri Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri, SGK Primleri Sağlık Primi Ödemeleri» Ekonomik kodundan teklif edecekler. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
REHBER AÇIKLAMALARI Tıp Fakültesi Öğrencilerine İntörn Döneminde ödenecek Ücretler Öğrenci Harçlıkları ekonomik kodundan, SGK Prim Giderleri Sağlık Primi Ödemeleri ekonomik kodundan yapılacaktır. Birimlerince yurt dışına eğitim-öğrenim amacıyla gönderilen personelin yurt içi maaşları ilgili biriminde; yurt dışı maaşları ( ), yollukları (03.3) ve diğer giderleri ise ( ) ekonomik kodlarında ve “Rektörlük Özel Kalem” altında izlenecektir. Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir. Öğrenci yemeği Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir. Üniversitemizin güvenlik ve koruma hizmetleri ihale suretiyle temin edildiğinden, buna ilişkin ödenek teklifleri “ Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “ Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
REHBER AÇIKLAMALARI Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesi için zorunlu olan giderler (öğrencilere ilişkin yapılacak giderler hariç) ( ) fonksiyonunda, Öğrencilerin Beslenmesine ilişkin giderler ( ) fonksiyonunda, Öğrencilerin Barınmasına ilişkin giderler ( ) fonksiyonunda, Öğrencilerin Kültür ve Spor Faaliyetlerine ilişkin giderler ( ) fonksiyonunda, Sağlık, Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığının gelirlerinden karşılanacak olan Üniversitemizin diğer birimlerinin giderleri; ‘’Diğer Giderler’’ ( ) fonksiyonunda, teklif edilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

9 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
REHBER AÇIKLAMALARI 03- Mal ve hizmet alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır: Yurt içi ve özellikle yurt dışı görevlendirmelerde azami tasarruf  anlayışı esas alınacak, görevlendirmeler titiz bir şekilde sorgulanmak suretiyle asgari süre ve sayıda  tutulacak ve  buna göre ödenek teklifinde bulunulacaktır. Eğitim, kurs, seminer panel vb. faaliyetler personelin görev mahallinde düzenlenmek suretiyle yolluk ödeneği ihtiyacı asgari seviyeye indirilecektir. Temizlik ve diğer hizmet alımı ihaleleri için bir önceki yıl ihale kapsamında çalıştırılan eleman sayısı aşılmayacaktır. Hizmet alımı suretiyle güvenlik hizmetlerini karşılayacak birimler, bu ihtiyaçlarını asgari düzeyde elemanla karşılayacak şekilde planlama yapacaklardır. 21 nolu Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formuna Valilik yazısının bir örneği eklenecektir. Telefon, cep telefonu, faks ve benzeri haberleşme imkanları için ödenek talep edilirken azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek, tasarruf genelgelerine uygun olarak mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

10 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
REHBER AÇIKLAMALARI Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongre ve benzeri faaliyet ve etkinlikler için katılım sayısı asgari seviyede tutulmak suretiyle ödenek talep edilecek ve mali yıl içinde bu alandaki uygulama tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecektir. Bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin olarak mevcut kapasitenin etkili, ekonomik ve verimli kullanımı esas alınacaktır. Gider Bütçe fişlerinin gerekçelerinde genel ifadeler yerine hesaplamalara dayanan ayrıntılı bilgi ve verilere yer verilmelidir. Teklif edilecek ödeneklerde mevcut kapasite ve hizmet hedefleri arasındaki ilişki göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin; Personel Sayısı (Akademik ve İdari), Öğrenci sayısı, Öğrenci Kontenjan Sayısı, Kullanılan Açık ve Kapalı Alan m2, Kullanılan Taşıt Sayısı, Özel Güvenlik Hizmeti Sayısı vb. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

11 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
REHBER AÇIKLAMALARI Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bütçe hazırlama rehberi ve merkezi yönetim bütçe kanunları ile belirlenen asgari değerleri aşmayan ve normal ömrü bir yıl ya da bir yıldan az olan mal ve hizmet alım giderleri ile faiz giderleri cari giderlerdir. Normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve merkezi yönetim bütçe kanunları ile belirlenen asgari değerleri aşan ödemeler ise Sermaye Giderleridir. Ekonomik sınıflandırmada, her bir alım için vergiler dahil olmak üzere ; Menkul mal alımlarında 20 bin Türk Lirasına kadar, (03.7.1) ----»» 06.1 Gayrimaddi hak alımında 16 bin Türk Lirasına kadar, (03.7.2) ----»» 06.3 Menkul malların bakım ve onarımlarında 20 bin Türk Lirasına kadar,(03.7.3) -----»»» 06.6 Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48 bin Türk Lirasına kadar, (03.8) »» 06.7 olan ödenek ihtiyaçları mal ve hizmet alımları altında teklif edilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

12 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
FORMLAR Birimler bütçe hazırlık çalışmaları kapsamında doldurulacak olan formlarda, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda dolduracaklardır.  Formların hazırlanması sırasında azami dikkat ve özenin gösterilmesi, bilgilerin doğru ve dikkatli şekilde doldurulması gerekmektedir. 2. Bütçe tekliflerinin değerlendirilmesi sırasında tavanı aşan ilave ödenek teklifleri formu ile gelir ve gider bütçe fişleri özellikle önem arz etmektedir. dönemi bütçe tekliflerinde TL ve katlarındaki tutarlara yer verilecektir. 5. Birimlerin dolduracağı bazı formlarda yer alan bilgilere, merkezi yönetim bütçe kanunu, eki belgeler ve bütçe gerekçesinde yer verileceğinden, formların doldurulması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 6. Yılsonu harcama tahmin bilgileri de ödenek teklifleri gibi e-bütçe ortamına girileceği için yılsonu harcama tahminleri, geçmiş yıl gerçekleşmeleri, Haziran ayı harcamaları, önümüzdeki döneme ilişkin tahmin ve beklentiler dikkate alınarak gerçekçi bir şekilde yapılacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

13 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
FORMLAR 7. KIRTASİYE, BÜRO MALZEMESİ, DÖŞEME, BÜRO MAKİNELERİ VE DEMİRBAŞ ALIMLARI İLE İLGİLİ ÖDENEK TEKLİFLERİNDE DEVLET MALZEME OFİSİNİN 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARI İLE GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYATLARI DİKKATE ALINACAKTIR. 8. Bazı hizmet ve malzeme maliyetlerinin (giyecek ve memurların öğle yemeği yardımları, taşıtların işletme ve bakım onarım maliyetleri) hesaplanmasında Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağının eki standartlarda gösterilen tutarlar dikkate alınacaktır ve mutlaka hesaplamalara dayandırılması gerekmektedir. 9. Nakil geleceği tahmin edilen personeller ile geçici görevlendirme yapılacağı tahmin edilen personellerin yurtiçi geçici ve sürekli yolluklarının hesaplamalarında 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H Cetveli ile Adıyaman’dan taşıma taban ücretleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. (10/2/1954 Tarihli Ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik Ve Tazminat Tutarları) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

14 Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu
Kuruluş bütçelerinde yer alan her birimin hizmet maliyetinin tespitine yönelik olarak düzenlenen bu formda, kuruluşlar hizmetleriyle ilgili bilgilere yer vereceklerdir. Her birim için ayrı ayrı düzenlenecek olan bu form, hizmet maliyetinin tespiti bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla bu form titizlikle doldurulacak ve hizmet maliyetinin tespiti ile ilgili olarak, kullanılan kömür (ton), odun (ton), fuel-oil (litre), doğalgaz (m3), elektrik (kwh), su (m3) gibi bilgilere yer verilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

15 Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu
Tavana sığmayan ödenek tekliflerine ilgili tertibin gider bütçe fişlerinin bu amaç için ayrılmış bölümünde yer verilmelidir. Gider bütçe fişlerindeki rakam ve açıklamalar ile bu form arasında tutarlılık sağlanacaktır. İlave ödenek tekliflerinin gerekçeleri açık ve net olarak belirtilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

16 BİRİMLERİMİZ BÜTÇE TEKLİFLERİNİ RESMİ YAZI VE ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM EDECEKLERDİR. TÜM DOKÜMANLAR (FORM, BELGE, RAPOR VB.) RESMİ YAZININ EKİNDE VE ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLECEKTİR.

17 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI * KURUMSAL KODLAMA * FONKSİYONEL KODLAMA * FİNANSMAN TİPİ KODLAMA * EKONOMİK KODLAMA GELİRİN KODLAMASI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

18 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

19 Kurumsal SInIflandIrma
Adıyaman Üniversitesi

20 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
BİRİNCİ DÜZEY KODU HİZMET ADI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

21 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

22 EKONOMİK SINIFLANDIRMA Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

23 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bütçe Kodlaması Nedir? Kamu hizmetleri ile bu hizmetlerin finansmanı için ihtiyaç duyulan kaynakların mali politikalar doğrultusunda sınıflandırılmasıdır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

24 Bütçe Kodlamasına Niçin İhtiyaç Duyarız?
Üniversite faaliyetleri izlenmesi, Üst Yönetim, Akademik ve İdari Birimlerin sorumluluklarının tespiti, Üniversite programının uygulanabilmesi ve takibi, Birim faaliyetlerinin Üniversitenin geneli üzerindeki etkisinin analizi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

25 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Harcamanın Kodlaması; “Kim, hangi işleri, hangi kaynakları kullanarak, nasıl yapacak?” sorularıyla oluşturulur. “Kim?” sorusu, Kurumsal Sınıflandırmada “Hangi işleri?” sorusu, Fonksiyonel Sınıflandırmada “Hangi kaynaklarla?” sorusu, Finansman Tipi Sınıflandırmada “Nasıl?” sorusu, Ekonomik Sınıflandırmada cevap bulmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

26 ANALİTİK BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK I II III IV 38 67 00 01 03 07 08 09 3 1 2 4 6 8 9 02 05 06 HANGİ İŞLERİ? NASIL? HANGİ KAYNAK? Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

27 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İçİn teşekkürler…
26 Haziran 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


"ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014-2016 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ 26 Haziran 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları