Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Sen Eğitim Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Sen Eğitim Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Eğitim Sen Eğitim Uzmanı E-Mail: erkanaydogan@gmail.com
SENDİKALAR VE İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı

2 Örgütlenme Biçimlerine Göre Sendikalar
Meslek Sendikaları… Genel Sendikalar… İşyeri Sendikaları… İşkolu Sendikaları… Federasyon… Konfederasyon… Uluslararası Sendikal Örgütlenmeler…

3 Sendikal Örgütlenme Sorunu
Çalışma ilişkilerinin değişmesi ve istihdamın parçalanması (kadrolu, sözleşmeli, ücretli vb)… Emekçiler arasındaki rekabet ve buna bağlı olarak dayanışma duygularının zayıflaması… Sendikal örgütlenmenin ihtiyaç olarak görülmemesi… Sendikaların örgütlenmeye yönelik somut politikalarının olmaması… Örgütlenme faaliyetlerinde sürekliliğin ve düzenliliğin yeterince sağlanamaması…

4 GÜÇ BİZİZ ÖRGÜTLENME Sendika Gücümüz ve Direncimizdir

5 Kapitalizm bireyleri bencil insanlar olarak yetiştirmeyi hedefler…
Neden Örgütlenme? Kapitalizm bireyleri bencil insanlar olarak yetiştirmeyi hedefler… Onları hiçbir zaman gerçekleşmeyecek sahte umutlarla çalıştırmaya ve yaşatmaya uğraşır… Birbiriyle, yan yana çalıştığı arkadaşıyla rekabet içine sokar, ona güvenmemesini öğütler… Böylece emekçileri kendilerine ve potansiyel güçlerine yabancılaşırlar… Emekçilerin çevresinde yaşanan olaylar ve olgular arasında bağ kurması engellenir… Görüntü ile gerçeklik arasındaki ilişki ancak örgütlenme yoluyla kurulur…

6

7

8

9 Neden Örgütleniyoruz? Ekonomik, sosyal ve demokratik haklar kazanmak, bu hakları koruyup geliştirmek ve toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirmek için… Grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkını elde ederek, temel hak ve özgürlüklerimiz doğrultusunda mücadelemizi büyütüp güçlendirmek için… İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, hak ve çıkarlarımızı koruyup geliştirmek, insanca bir yaşam ve gelecek istediğimiz için… Toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda bağımsız, demokratik ve gerçek anlamda laik bir ülkede yaşaması gerektiğini savunduğumuz için… Sendikal, demokratik haklarımızın, demokrasi mücadelesinden ayrı olmadığına inandığımız için…

10 Güçlerimizi Birleştirmek!
Talepleri Gerçekleştirmek! Güçlerimizi Birleştirmek!

11 Geleceğe Güvenle Bakabilmek!

12 Emekçilerin Birliğini Savunmak!

13 Örgütlenmeyi Olumsuz Etkileyen Faktörler
Dış Etkenler: Neoliberal ideolojinin yarattığı tahribatlar… Siyasi kadrolaşma, soruşturma, sürgün ve cezaların etkisi… Geleneksel önyargılar (etnik kimlik, mezhep vb)… Örgütlenmeye inançsızlık, sendikaya güvensizlik… Sendikalar arasındaki ‘rekabet’ görüntüsü… Devletin sendikalara karşı tutumu ve bu tutumun örgütlenmeye olumsuz etkileri…

14

15 İç Etkenler: Merkez ve Şubeler arasında yaşanan iletişim ve koordinasyon eksikliği… İşyerleri ile olan bağın sürekli zayıflaması… Ortak iş yapma fikrinin zayıflaması… Kadrolarda görülen inançsızlık, umutsuzluk… Yapılan işin az, eleştirinin çok olması… Farklı sendikal anlayışların birbirini dışlayıcı tutumları… Sendikaların okul olarak algılanmaması… Günlük çalışma yerine, takvimsel çalışma… Örgüt içi demokrasinin işlememesi… Diğer nedenler…

16 Örgütlenme Politikaları Oluşturulurken
Örgütlenme hedefleri somut belirlenmelidir… Örgütlenme programı oluşturulmalı ve her adımda bir plana üzerinden yürütülmelidir… Örgütlenilecek bölge, il, işyeri hedefleri ayrı ayrı belirlenmelidir… Örgütlenmede yükün yöneticiler, temsilciler ve üyeler arasında paylaştırılmasına özellikle dikkat edilmelidir... Örgütlenme çalışmalarında işyerleri ve işyeri örgütlenmeleri temel alınmalıdır…

17

18 Örgütlenmenin İki Önemli Boyutu
İç Örgütlenme; İşyeri Örgütlenmesi… Sendikal Eğitim… Sendikal Kadro Yaratma ve Kadro Yetiştirme… Kurumsallaşma… Dış Örgütlenme; Sendika Üyesi Olmayan Emekçileri Örgütlemek. Sendikasız Yeni İşyerlerini Örgütlemek… Kamuoyuna Yönelik Bilgilendirme Çalışmaları…

19

20 Mevcut Üyelere Yönelik Olarak Yapılacaklar;
Örgütlenmede eğitim anahtar işlevi gördüğünden, sendikal eğitime gereken önem mutlaka verilmelidir… Üyelerin sendikadan beklentileri önemsenmeli ve bu beklentilere yönelik faaliyetler savunulan ilke ve değerler çerçevesinde ele alınmalıdır… Üyeleri faaliyetlere çekme noktasında sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması, iç örgütlenmenin sağlanması açısından önemlidir… Üyelerin eleştiri ve önerileri dikkatle dinlenmeli ve önemsenmelidir… Yönetici, işyeri temsilcisi ve üye ilişkisinin sağlamlığı sendikalarda kurumsal ilişki ve örgütsel bağlılığın güçlenmesi açısından önemlidir… Sendika kadrolarının, işyeri temsilcilerinin gerektiği yerde özeleştiri yapmaları, üyelerin örgütlülüğe olan inancını güçlendirir…

21 Yeni Örgütlenilecek İşyerlerine Yönelik Yapılacaklar;
İşyerlerinde çalışanların sayısı (işçi-memur) ve bunların örgütlülük oranı belirlenmelidir… Öncelikle pilot bölgeler, hedef işyerleri belirlenmelidir… Örgütlenme çalışmaları için görev dağılımı somut olarak yapılmalı ve kim, neyi ne kadar yapacağını önceden bilmelidir… Yerellerde oluşturulacak komite, grup, birim vb tarzdaki yapılar sürekli beslenmeli ve sürekli eğitimden geçmelidir… Üyeden üyeye, yüz yüze örgütlenme önemsenmelidir… İşveren ile ilişkilerde, sendika ilkeleri çerçevesinde “yapıcı ve doğru” politikalar benimsenmelidir…

22 İŞYERİ ÖRGÜTLENMESİ Sermaye ile emek arasındaki çatışma ve çelişkilerin ilk yansımaları işyerlerinde görülür… İşyeri eksenli örgütlenme çalışmaları, sendikal örgütlenmelerin ilk ve en temel ayağını oluşturur… İşyerleri, emekçilerin bir araya geldikleri, üyelerin örgütlenmeyi, sendikayı hissettikleri ilk yerler olması nedeniyle örgütlenme açısından çok önemlidir… İşyerlerinde emekçilerin yaşadığı sorunların tartışılması, taleplerin belirlenmesi ve sorunların çözülmesinde atılacak ilk adımlar işyerlerinden başlarsa anlamlıdır… Sendikanın üyelerden oluşan canlı bir organizma olarak kavranılması, işyeri örgütlenmesinin gücünü ve mücadelenin etkinliğini artırır…

23

24 Günümüz koşullarında, sendikal mücadelenin her düzeyinde, en aşağıdan en tepeye kadar çok sayıda sorun yaşanmaktadır… Bu sorunların başında sendikal örgütlenmeye yeterince önem verilmemesi ya da sendikal örgütlenmenin somut bir politika üzerinden yapılmaması gelmektedir… Sendikal örgütlenme, işyerlerinden başlayarak bir ağacın dalları gibi yükselir ve yayılırken asıl besinini hep kökünden alır… Sendikal örgütlenmenin temelini işyeri örgütlenmesi oluşturur. Sendikaların kökü işyerleridir. Kökünden bol ve yeterince besin alan dallar iyi ve bol ürün verirken, besin alamayan dallar kurur ve belli bir zaman sonra ağacın köküne zarar vermeye başlayabilir.

25 İşyeri Örgütlenmesinin Temel Dayanakları
Sendikal örgütlenme faaliyetlerinde başlangıç noktasının işyerleri olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır… Sendika yönetici ve üyelerinin işyerinde göstereceği her türlü olumlu tutum ve davranış, aynı zamanda örgütlenmeye (tersi de geçerlidir) hizmet eder… İşyeri örgütlenmesi sürekli ve düzenli yürütülmesi gereken özel bir faaliyettir… İşyeri örgütlenmesi rastgele değil, bilinçli, planlı ve günlük bir programa dayalı kurumsal bir faaliyettir… Güçlü bir işyeri örgütlülüğü oluşturamayan sendikaların gerçek anlamda güçlü ve etkili olması mümkün değildir… Örgütlenme politikalarında örgütlülerin örgütlenmesi (iç örgütlenme) ve örgütsüzlerin örgütlenmesi (dış örgütlenme) temel politika olmalıdır…

26

27

28 Üyelere Yönelik Olarak Yapılacaklar;
Örgütlenmede eğitim anahtar işlevi gördüğünden, işyerinde sendikal eğitime gereken önem mutlaka verilmelidir… Üyelerin sendikadan beklentileri önemsenmeli ve bu beklentilere yönelik faaliyetler savunulan ilke ve değerler çerçevesinde ele alınmalıdır… Üyeleri faaliyetlere çekme noktasında sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması, iç örgütlenmenin sağlanması açısından önemlidir… Üyelerin eleştiri ve önerileri dikkatle dinlenmeli ve önemsenmelidir… Yönetici, işyeri temsilcisi ve üye ilişkisinin sağlamlığı sendikalarda kurumsal ilişki ve örgütsel bağlılığın güçlenmesi açısından önemlidir… Sendika kadrolarının, işyeri temsilcilerinin gerektiği yerde özeleştiri yapmaları, üyelerin örgütlülüğe olan inancını güçlendirir…

29 Asla Tek Başına Çalışma!

30 İşyeri Örgütlenmesinde Başarılı Olmak İçin
İşyeri örgütlenmesi yapacak kişinin kişilik özellikleri, kullandığı dil ve üslubu işyeri örgütlenmesini güçlendirecek tarzda olmalıdır… Örgütlenilecek alanın (işyerinin) bilgisine sahip olunmalı, işyerinin demografik özellikleri, bireysel ve kurumsal ilişkilerin niteliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır… İşyeri örgütlenmesinde samimiyet ve işyerinde güven oluşturmak çok önemlidir… İşyeri örgütlenmesi, örgütsel düzeyde kararlılık, ısrar ve sabır gerektirir, aceleci olunmamalıdır… Hedefler her somut belirlenmeli, somut talepler üzerinden örgütlenme çalışmaları yapılmalıdır… İşyeri örgütlenmesi yapacak kişi ‘az konuşan, çok dinleyen’ olmalıdır…

31

32 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İşyeri örgütlenmesinde emekçilerin birliğini ve gücünü bölen, sendikaya ve örgütlenmeye güvensizliği besleyen tutum ve davranışlardan kaçınmak gerekir… İşyerinde kesinlikle ayrımcı davranış sergilenmemeli, örgütlü olsun olmasın tüm emekçilerin çıkarlarını gözeten bir duruş sergilenmelidir… İşveren temsilcisiyle mesafe doğru ayarlanmalıdır… Emekçilerle işyerinde sadece sendikal konularda değil, zaman zaman ‘vakit geçirme’ adına da güncel tartışmalar yapılabilmelidir… Özel yaşam zaaflarının işyeri örgütlenmesini olumsuz etkilemesine kesinlikle izin verilmemelidir…

33

34


"Eğitim Sen Eğitim Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları