Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRİZ YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRİZ YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 KRİZ YÖNETİMİ

2 Tünelin ucunda görülen ışık üzerinize doğru gelmekte olan trenin farı olabilir.
Murphy

3 Günümüzde örgütlerin başarıları, büyük oranda tehlike ve onun sonuçlarına karşı gösterecekleri duyarlılığa ve bu sürece ilişkin öngörü ve tedbirlere bağlıdır.

4 İNEN YÜKSELİR, YÜKSELEN İNER, PARLAYAN SÖNER VE YÜKSELEN DURUR
KUTADGU BİLİG

5 Yeni dünya beklenmedik olaylarla ve sonuçlarla karşı karşıyadır
Yeni dünya beklenmedik olaylarla ve sonuçlarla karşı karşıyadır. Böyle hızla değişen bir dünyada, geleceğin önceden kestirilebilmesi güç olduğu gibi, ileriye dönük anlamak, bir vizyon yerleştirmek ve verimli bir stratejik plan hazırlamak için elimizde yeterli delil yoktur. Tüm sosyal bilimler öğrenmekte ve değişmektedir. Bu noktada kriz yönetiminden önce KAOS TEORİSİ incelenmelidir.

6 Kaos zamanları yönetici ve yönetiminin gücüne en çok ihtiyaç duyulan zamanlardır. Liderlik, otoriteyi yerinde kullanabilme, iletişim gibi yönetsel beceriler böyle durumlarda gerçek anlamdadır ( Demirtaş, 2000: ).

7 DÜZENSİZLİK ANLAMINA GELSE DE, KAOSU ÜÇ AYRI DURUMDA TANIMLAR
YAYGIN DÜŞÜNCEYE GÖRE DÜZENSİZLİK ANLAMINA GELSE DE, KAOS TEORİSYENLERİ KAOSU ÜÇ AYRI DURUMDA TANIMLAR

8 İSTİKRARLI DENGE 1. Dengenin geçici olarak bozulduğu ve kısa zamanda istikrar ve dengenin tekrar sağlanabileceği durum

9 2.SINIRLI İSTİKRARSIZLIK:
Hem düzen hem de düzensizliğin söz konusu olduğu, tahmin edilmeyen pek çok olay ve değişimin yaşanmasıyla beraber sistemin temel davranış tarzını sezmenin mümkün olduğu durum

10 Hiçbir düzen ve genel trendin olmadığı durum
3. PATLAYICI İSTİKRARSIZLIK : Hiçbir düzen ve genel trendin olmadığı durum

11 KAOSLU ORTAMLARDA EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN ROLÜ
Dönüşümü Yönetme Hızla Yenilenme Becerisi Oluşturma Sistemi Değişebilir Kılma Düzeni ve Düzensizliği, Bugünü ve Geleceği Yönetme Öğrenen Örgüt Kurma ve Sürekliliğini Sağlama

12 KRİZ NEDİR? Tehdit edici müdahale edilmede yetersiz kalma durumudur (Mitroff ve Christine, 1993: 21 ). Beklenmeyen koşulların üstesinden gelme gerekliliği ve ivediliğidir (Tutar, 2000:15 ). Kriz ortamlarının gerili yaratması nedeniyle kriz yönetimi aynı zamanda STRES YÖNETİMİNİ gerekli kılmaktadır ( Tutar, 2000: ).

13 Bir örgütün (aile, şirket, belediye, bakanlık, sivil toplum v. b
Bir örgütün (aile, şirket, belediye, bakanlık, sivil toplum v.b.) üst düzey hedeflerini ve işleyiş düzenini tehdit eden, bazen de örgütün yaşamını tehlikeye sokan ve ivedi tepki gösterilmesini gerektiren, örgütün kriz öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz kalmasına neden olan örgütteki durumdur (Dinçer, 1992:314). GERİLİM YARATAN

14 *TEKNOLOJİ *GLOBALLEŞME
YENİ YÜZYILIN KARAKTERİSTİKLERİ *TEKNOLOJİ *GLOBALLEŞME *REKABET *KARMAŞIKLIK VE ZITLIKLAR *DEĞİŞİM *HIZ

15 KRİZ DURUMUNUNÖZELLİKLERİ
Kriz durumu tahmin edilemez . Örgütün tahmin ve kriz önleme mekanizmaları yetersiz kalır. Kriz,örgütün amaç ve varlığını tehdit eder. Krizin üstesinden gelmek ve izlenmesi gereken yolların karalaştırılması için yeterli bilgi ve zaman bulunmaz. Kriz, ivedi müdahale gerektirir. Kriz, karar veren kişilerde gerilim yaratır.

16 KRİZ NEDENLERİ Yetersiz çevre analizi Mekanik ve hantal örgüt yapıları Kaynakların yeterli ve uygun olmaması Doğru iş ve / veya işi doğru yapma sorunu Uyarı sistemlerinden gelen sinyalleri algılama ve yorumlama sorunu.

17 KRİZİN KAYNAKLARI Finanssal problemlerin bir sonucu olarak gelişen kriz: (borçların artması, sermaye problemleri) Ürün ve piyasa krizi: (Pazar payının azalması ve piyasaya girememe) İnsan ve organizasyonel kriz: (istihdam ve yönetim problemleri, etkin olmayan yönetim, nitelikli emek problemi v.b.)

18 KRİZDE; Örgüt çalışanlarında gerilim artar.
Kararların niteliği bozulur. Örgütsel çalışma artar. Çevresel değişimlere uyum yeteneği zayıflar. Çabuk karar alma zorunluluğu olur. Üst yönetimde otoriterleşme eğilimi olur. Zamanın daralması ve stres olur.

19 Ama YÖNETİLEBİLİR KRİZ TÜRLERİNE hazırlıklı olunmalıdır.
KRİZ YÖNETİMİ Örgütlerin her olası kriz türü için hazırlıklı olmaları mümkün değildir. Ama YÖNETİLEBİLİR KRİZ TÜRLERİNE hazırlıklı olunmalıdır.

20 Kriz Yönetimi; kriz olarak nitelenen durumu ortadan kaldırmak için planlı, sistematik ve rasyonel bir şekilde uygulanan faaliyetler topluluğudur. Başarılı yönetim, tehlikeye yönelik “KORKU KRİZLERİNİN” yönetimde muhtemel kayıpları asgariye indirilebilirken, “FIRSAT KRİZLERİNİN” yönetiminde muhtemel kazançların azamileştirilmesini mümkün kılar. Etkili kriz yönetimi KORKU VE KAYIP KRİZLERİNİ FIRSAT VE KAZANÇ KRİZLERİNE dönüştürmekle başarılabilir.

21 KRİZ SÜRECİ Kriz dönemi Kriz uyarılarının algılanması ve hareketsizlik

22 KRİZ YÖNETİM SÜRECİ Kriz sinyallerinin alınması Krize hazırlık ve korunma Krizin denetim altına alınması Krizin olumlu yanlarının saptanması Kriz çözme yaklaşımı Kriz sonrası rehabilitasyon Öğrenme ve değerlendirme

23 Kriz Aşırı Tepki Öz Savunma Gerilim Yalnızlık Güvensizlik Bitkinlik
Endişe Korku

24 STRATEJİK FAALİYETLER
KRİZ YÖNETİMİNDE STRATEJİK FAALİYETLER Örgüt felsefesinde köklü bir değişiklik yapılır. Kriz yönetimi misyonuna uygun, mükemmel bir işbirliği düşüncesi oluşturulur. Kriz yönetimi stratejik planlamayla bütünleştirilir. Kriz yönetimi seminerler ve eğitim faaliyetlerini sürdürür. Yeni örgütsel vizyona uygun, görev stratejilerini oluşturur.

25 KRİZ YÖNETİMİNDE TEKNİK VE YAPISAL FAALİYETLER
Kriz yönetimi biriminin/ekibinin oluşturulması Kriz yönetimi için yeterli bütçe oluşturulması Sürekli gelişme ve değişim (kaızen) için politika ve programların oluşturulması

26 Örgüte, çalışanlara ve ürünlere ait bilgilerin kompüterize edilmesi
Krizi çözmeye yardımcı olacak hazırlıkların yapılması ve “STRATEJİK ACİL ÇÖZÜM ODASI”nın oluşturulması Ürün, hizmet ve üretim sürecinin risklerinin azaltılması

27 PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
Burada en büyük sorumluluk tepe yönetimine düştüğünden örgüte yeni bir ruh ve dinamizm kazandırmak için güçlü bir üst yönetim oluşturulması. Faaliyet grupları ile ilişkilerin arttırılması Korku ve panik halindeki bireylerle ilgili olarak, kriminal davranış bilgisinin arttırılması.

28 Krizin duygusal/psikolojik etkileri konusunda uzmanların görüşlerinin alınması
Çalışanlara psikolojik desteğin verilmesi ve stres yönetiminin yapılması Geçmişin kriz ve tehlikelerinin yeniden hatırlanması ve öğrenme faaliyetlerinin sürdürülmesi

29 İLETİŞİMDE OLASI ENGELLER
Bireyler okudukları ve duydukları konusunda peşin hükümlü ve seçicidirler, duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler. Korku ve diğer duygusal durumlar mesajın iletimini zorlaştırabilir. Güven eksikliği etkili iletişimin önemli bir engelidir.

30 YAKLAŞIMLARINDA DEĞİŞİM
KRİZ VE YÖNETİM YAKLAŞIMLARINDA DEĞİŞİM Örgütsel hedef ve amaçların yeniden saptanması Duyguları ve inançları harekete geçirme İnisiyatif kullanımında esneklik Örgüt geliştirme ve zihinsel canlanma Kriz yönetim ekibi oluşturma

31 Ortak bir vizyon ve misyonda birleşme
Yetki verme ve görevlendirme Tutum araştırmaları ve geri besleme Kriz ve zaman yönetimi Halkla ilişkiler ve iletişim Kriz çözme ve yönetmede etkin liderlik gerekmektedir.

32 YÖNETİCİLERİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLER
KRİZ YÖNETİMİNDE YÖNETİCİLERİN SAHİP OLMALARI GEREKEN YETERLİLİKLER

33 Krize hazırlanma ve korunabilme
Kriz Sinyalleri alabilme Krize hazırlanma ve korunabilme Kriz yönetimi süresince etkin karar verebilme Kriz yönetimi sürecinde otoriteyi kullanabilme Kriz yönetimi sürecini planlayabilme

34 Kriz yönetimi sürecini örgütleyebilme
Kriz yönetim sürecinde eşgüdüm sağlayabilme Kriz yönetim sürecinde denetim altına alabilme Normal durumuna geçişi sağlayabilme Kriz yönetimi sürecinde öğrenme ve değerlendirme yapılabilmelidir.

35 KRİZDE OLASI OLAYLAR

36 İç ve dış belirtileri görememe
Harekete geçmeme ve reaktif tutum Otoritenin merkezileşme eğilimi Bürokratik sabotaj ve bürokratik felç Sorumluluk almama ve sorumluluktan kaçma

37 KRİZİ DENETİM ALTINA ALMA
Krizi denetim altına alma, ancak denetlenebilir ve zararları sınırlandırılabilir, yani YÖNETİLEBİLİR KRİZ için mümkündür.

38 Kriz yönetimine karşı olumlu tutum geliştirmek
Faaliyetlerde sorumluluğun başarılması yoluyla güven oluşturmak Örgütün krize düşmesini önlemek amacıyla politikalar geliştirmek, yazılı planlar yapmak Kriz kontrol ve risk denetimi takımları kurmak Olası kriz durumundan etkilenecek olanları belirlemek

39 KRİZE HAZIRLIK VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

40 Organizasyonun adına gelecek zararı minimize etmek maksadıyla etkili iletişim kanalları oluşturmak
Tüm bu faaliyetleri test etmek, yine test etmek ve tekrar test etmek Daima umulmayanı beklemek ve ona hazırlıklı olma gerekliliği Olaylar plana göre gelişmese bile, bir değişim planı hazırlamak krizi denetim altına almak

41 KRİZ YÖNETİMİ EKİBİ OLUŞTURMA
Kriz yönetim ekibinin (KYE) ilk işi, örgütün kültürünü değiştirecek bir beceriyi ortaya koymaktır. KYE’nin anahtar rolü, mümkün olduğu kadar krizin oluşmaması için sigorta olmaktır. KYE, sadece örgütün politikaları için gerekli olan fon veya kaynakları SAĞLAMAZ, AYNI ZAMANDA BU POLİTİKALARI UYGULAMAK İÇİN SORUMLULUK TAŞIR.

42 KYE’NİN ROLÜ

43 Kriz ile ilgili stratejiler ve prosedürler geliştirmek
Tüm kriz durumlarının çok yönlü öngörümlemesini yapmak Kriz ile ilgili stratejiler ve prosedürler geliştirmek Prosedürleri ve politikaları uygulamak ve onları test etmek

44 Etkin bir karar destek sistemi kurulmalıdır.
Esneklik için yalın bir organizasyon modeli gerekir. Etkin bir karar destek sistemi kurulmalıdır. Kriz ve öğrenen organizasyonlar Reorganizasyon ve süreç yenileme faaliyetleri gerekir. Kriz ortamında strateji çok önemlidir. Krize karşı organize iyileştirme: K A I Z E N

45 Kriz süresince geniş kapsamlı yönlendirme telkinlerinde bulunmak
KYE’nin çalışması formalleşme derecesi düşük çalışma şartları oluşmalıdır. Örgütün amaçları dediğimiz çok genel anlama ters düşmedikçe ekibin kendi amaçlarını kendisinin koymasına olanak tanınmalıdır.

46 Başarılı bir yönetimle tehlikeye yönelik korku ve kayıp krizlerinin muhtemel kayıplarını asgariye indirerek fırsat ve kazanç krizlerine döndürmek ve örgütün öğrenmesini sağlamaktır. Kesin olan şey günümüz örgütlerinin krizden kaçma ve krizi yönetme becerilerine sahip olması gereken liderlere sahip olması gereken liderlere sahip olmalarıdır.


"KRİZ YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları