Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Değerlendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Değerlendirme"— Sunum transkripti:

1 Performans Değerlendirme

2 Değişen öğretmen, öğrenci, okul ve öğretim anlayışının ölçme ve değerlendirmeye yansıması nasıl olmaktadır?

3 Eğitim kurumlarında yürütülen ölçme değerlendirme çalışmalarında iki tür yaklaşımdan söz edilebilir: Geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları.

4 Geleneksel olarak adlandırılan yaklaşım davranışçılığa dayanırken alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımı yapılandırıcılığa dayanmaktadır.

5 Davranışçılığa dayalı ölçme değerlendirme yaklaşımı geleneksel ya da klasik ölçme değerlendirme olarak da adlandırılır.

6 Yapılandırıcılığa dayalı ölçme değerlendirme yaklaşımı ise alternatif ölçme değerlendirme ya da performans değerlendirme olarak adlandırılmaktadır.

7 Performans değerlendirme eğitim kurumlarının dışındaki kurumlarda da kullanılan bir kavramdır. Çalışanların ücret yönetimi, kariyer planlaması gibi işlerde performans değerlendirmeye başvurulmaktadır.

8 Yaklaşımlar arası farklar kısaca şöyle özetlenebilir:

9 Geleneksel Yaklaşım Yeni Yaklaşım (Yapılandırıcı)
(Davranışçı) Yeni Yaklaşım (Yapılandırıcı) Sonuca odaklı Sürece odaklı Bilginin hatırlanması Bilginin uygulanması Günlük hayatla ilişkili olmayabilen görevler Otantik görevler Tek doğru cevap Birden fazla doğru cevap Daha çok öğretimin sonunda Daha çok öğretim sırasında Çok az geribildirim Yeterli ve zamanında geribildirim Yazılı sınavlar Performansa dayalı ölçümler Tek yöntemle ölçüm Çoklu yöntemlerle ölçüm Zaman zaman yapılan ölçümler Sürekli ölçüm Birbirinden ayrılmış-kopuk becerilerin ölçümü Birbirini tamamlayan

10 Bu yaklaşımlardan birinde sonuç değerlendirmeye ağırlık verilirken diğerinde ise süreç değerlendirmeye ağırlık verilmektedir.

11 Sonuç Değerlendirmesi: Öğretim sonunda amaçlanan hedeflere ulaşıldı mı
Sonuç Değerlendirmesi: Öğretim sonunda amaçlanan hedeflere ulaşıldı mı? Öğrenci kazanımları ne düzeyde gerçekleşti? Öğrenmeyi değerlendirme Öğretimin bitiminde Not verme Süreç Değerlendirmesi: Öğrenmeyi (ya da programı ya da ürünü) nasıl geliştirebiliriz, artırabiliriz? Öğrenme için değerlendirme Öğretim sürerken Geribildirim verme/alma

12 Performans değerlendirme ile ilgili önemli kavramlardan biri de otantik değerlendirmedir.

13 Otantik Değerlendirme Öğrencileri günlük hayatlarında her gün yaşadıkları veya yaşayabilecekleri ya da bunları temsil eden durumlarla karşı karşıya bırakarak yapılan değerlendirmedir. Değerlendirmede yapılacak iş ya da çözülecek soru, bir şekilde gerçek hayatla bağlantılı olmalıdır. Doğrudan gerçek yaşamla ilişkili bir değerlendirme

14 Neden otantik değerlendirme?
Farklı beceri ya da yeteneklerin kullanılmasına olanak sağlar . Gerçek yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Üst düzey becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Öz değerlendirmeyi geliştirir. İşbirliğini geliştirir.

15 Otantik değerlendirmenin zayıf yanları:
Zaman alır. Puanlama öznel olabilir. Kalabalık sınıflar için uygun olmayabilir. Yaratıcılık gerektirir.

16 Yeni Öğretim Programlarında Benimsenen Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımının Özellikleri
Sonucun yanı sıra sürece de odaklanma, Bilginin hatırlanmasından ziyade uygulanmasına ve yapılandırılmasına önem verme, Yazıya dayalı soyut görevlerden çok, gerçek hayata ilişkin, performansa dayalı görevlere önem verme, Tek doğru cevap yerine çok doğru cevap üretmeye önem verme, Örtülü, belirsiz ölçütlerden ziyade açık ve belirgin ölçütleri tercih etme,

17 Sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme, Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geribildirime ağırlık verme, Tek yöntemle ölçüm yerine çok yöntemle ölçüm yapma, Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirleme, Rekabet yerine işbirliğini destekleme.

18 Performans değerlendirme Öğrencilerin, bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi sürecidir.

19 Performans Değerlendirmenin Avantajları
Bilginin kullanılması ve gerçek yaşam durumlarına uygulanması, Performans değerlendirme kaynaklarının uyarlanabilir ve tekrar kullanılabilir olması, Analitik ve bütüncül değerlendirmeye uygunluk, Gelişim sürecinin gözlenebilmesi.

20 Performans değerlendirmede hangi tür etkinlikler kullanılabilir?
Ürünler: Kompozisyon, makale yazma, grafik çizme, deney düzeneği oluşturma, vb. Üst düzey düşünme becerileri: Bilgiyi edinme, düzenleme, kullanma, vb. Gözlenebilir performanslar: Deney yapma, kroki, resim çizme, bir araç yapma, vb. Kişisel ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık, başkalarının fikirlerine önem verme, kendini ifade etme, sunum yapabilme, vb.

21 Performans Değerlendirmede Kullanılan Başlıca Yöntemler
Performans Ödevleri Projeler Öğrenci Ürün Dosyaları

22 Performans ödevi Performans ödevleri, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerilerini günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. Öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da görevden oluşur. Performans ödevi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumlarına uygulamalarını gerektirir.

23 Performans Ödevi (Örnek)
Sınıf: 2 Süre: 1 saat Araç ve gereç: Çalışma kâğıtları, makas, yapıştırıcı. Görev: Size bazı canlıların resimleri ile bunların yuvalarının resimleri verilmiştir. Bu canlılarla yuvalarını eşleştirin. Yapacaklarınız; Birinci çalışma kâğıdındaki (Çalışma Kağıdı-1) canlıların ve yuvalarının resimlerini kesin. İkinci çalışma kâğıdındaki kutucukların her birine bir canlı ile yuvasının resmini yapıştırın. Aşağıdaki boşluğa canlıların neden yuvaya ihtiyaçları olduğunu yazın. ……………………………………………………………………………………………… Canlıların yuvaları olmasaydı neler olurdu? Açıklayın. ……………………………………………………………………………………………...

24 Performans Ödevi (Örnek)
Bir kuş yuvası yapın.

25 Projeler Daha uzun süreli ve kapsamlı, daha fazla yaratıcılık ya da üst düzey beceri gerektiren performans ödevlerine ise proje adı verilir. Proje çalışmaları, ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Proje konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılacak olası durumları önceden planlar.

26 Proje Sürecinin Olumlu Yanları
Yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerileri geliştirir. Bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. Teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. Yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar. Yapılandırmacı öğrenme kuramı için uygun yöntemlerden birisidir.

27 Örnek proje konusu Kendinizi yurt dışından ülkemize göç etmiş birisi olarak kabul edin. Bir dönem boyunca bu konumdaki bir kişi olarak düşünün ve; duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir günlük tutun geldiğiniz ülkeyi tanıtan bir sergi hazırlayın

28 Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio) Öğrenci ürün dosyası, öğrencinin bir öğrenme alanındaki çaba, başarı ve gelişimini kanıtlayan, belirli bir zaman dilimindeki (bir dönem, bir yıl) çalışmalarının, organize edilmiş sistemli bir koleksiyonudur. Ürün dosyalarında sınav kağıtları, resimler, fotoğraflar, ses ya da görüntü kayıtları, performans görevleri, projeler, her türlü değerlendirme formları, vb. yer alır.

29 Ürün dosyası ile öğrencinin gelişimi, velisi ve öğretmeni tarafından rahatlıkla izlenebilir.

30 Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek,
Öğrenci Ürün Dosyasının Kullanılma Amaçları Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve öğrencilere kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak, Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmelerin ve standart testlerin dışına çıkarak, alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek, Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek, Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak, Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek,

31 Öğrenci ürün dosyalarında,
Öğrenci ürün dosyalarının ne olduğunu ve öğrencilerin ne yapmaları gerektiğini anlamayı sağlayacak açıklamalar, Öğrencilerin taslak halinde ya da bitmiş ürünleri, ödevleri, Diyagramlar, fotoğraflar, resimler, Grup ödevleri ve projeler, Öğretmen anekdotları, Öğretmen kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları, Öğrencilerin tekrar yapmak/geliştirmek istediği ödevler, Ödevlerin içinden seçtiği örnekler yer alabilir.

32 Öğrenci ürün dosyaları üç yolla değerlendirilir: Birinci yolda, öğrenci ürün dosyasının içindeki her bir çalışma ayrı ayrı puanlanır ve bu puanların aritmetik ortalaması ürün dosyasının puanını belirler. İkinci yolda(analitik puanlama sistemi), farklı performanslar için ayrı puanların verildiği analitik bir puanlama sistemi kullanılır. Üçüncü yolda ise, öğrenci ürün dosyasının içindeki çalışmaların tümüne özelliğine ve bütün içindeki ağırlığına göre genel bir puan vererek değerlendirmektir.

33 Performans Değerlendirme Araçları
Performans değerlendirmede yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav gibi araçları yanı sıra farklı araçlar da kullanılmaktadır. Bu araçlardan başlıcaları şunlardır: Dereceli puanlama anahtarı Kontrol listeleri Anekdot kayıtları Öz değerlendirme formu Akran değerlendirme formu Tutum ölçekleri Kavram haritaları

34 Uygulama Öğretmen oldunuz, dersinizde ölçme değerlendirmeyi öğrenci gelişim dosyası kullanarak yapıyorsunuz. Bu dosyanın nasıl olacağını, dosyanın içinde hangi öğrenci ürünlerinin bulunacağını, bu ürünlerin ve genel olarak dosyanın nasıl değerlendirileceğini açıklayınız. Birer adet analitik puanlama anahtarı, bütüncül puanlama anahtarı, kontrol listesi, gözlem formu, öz değerlendirme formu ve akran değerlendirme formu örneği oluşturunuz.


"Performans Değerlendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları