Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karmaşıklık Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karmaşıklık Giriş."— Sunum transkripti:

1 Karmaşıklık Giriş

2 Algoritma Analizi Neden algoritmayı analiz ederiz?
Algoritmanın performansını ölçmek için Farklı algoritmalarla karşılaştırmak için Daha iyisi mümkün mü? Olabileceklerin en iyisi mi? Özelliklerinin analizi Algoritmanın çalışma zamanı Hafızada kapladığı alan

3 Karmaşıklık: Algoritma performansı ölçme yöntemi
Bir algoritmanın performansı iç ve dış faktörlere bağlıdır. İç Algoritma verimliliği: Çalıştırmak için gereken zaman Çalıştırmak için gereken yer (bellek alanı) Dış Girdi verisinin büyüklüğü Bilgisayarın hızı Derleyicinin kalitesi Karmaşıklık iç faktörlerle ve daha çok da zamanla ilgilidir.

4 Çalışma Zamanı Analizi
Algoritma 1 T1(N)=1000N Algoritma 2 T2(N)=N2 Çalışma zamanı T1(n) N giriş verisi Algoritma 1 N giriş verisi Algoritma 2 Çalışma zamanıT2(n)

5 Çalışma Zamanı Analizi
Algoritma 2 Çalışma zamanı T(N) Algoritma 1 Giriş verisi N 1000

6 Çalışma Zamanları Özeti
10 10-2 sec 10-4 sec 100 10-1 sec 1000 1 sec 10000 10 sec 100 sec 100000 10000 sec N değerinin 1000’den küçük olduğu durumlarda iki algoritma arasındaki çalışma zamanı ihmal edilebilir büyüklüktedir.

7 Büyüme Hızı ve Büyük-O(big-O)notasyonu
Büyüme hız bir algoritmanın performansını yansıtan en iyi göstergedir. Büyük-O notasyonu büyüme hızını gösterir. Bir algoritmanın performansını en iyi tanımlayan matematiksel bir formüldür ve algoritmanın iç detaylarına bakılarak elde edilir. Büyük-O girdi verisinin büyüklüğünü gösteren bir N parametresine dayanan bir fonksiyondur. Örneğin n değerine bağlı olarak performansı (sabit a, b, c değerleri için) an2 + bn + c olan bir algoritmanın performansı O(N2)’dir N değeri arttıkça N2 terimi baskın olacağı için büyük-O notasyonunda sadece baskın olan terim kullanılır

8 O Notasyonu- Asimtotik Üst Limit
Bir algoritmanın çalışma süresi T(N)=O(f(n)) O bir fonksiyon değil, sadece gösterimdir. T(N)  c f(n) ve N  n0 koşullarını sağlayan c ve n0 değerleri varsa T(N)  c f(n) ifadesi doğrudur. f(n), T(N)’in asimtotik üst limiti olarak adlandırılır. T(N)=O(f(n))

9 O notasyonu O notasyonunda yazarken en basit şekilde yazarız. Örneğin
3n2+2n+5 = O(n2) Aşağıdaki gösterimlerde doğrudur fakat kullanılmaz. 3n2+2n+5 = O(3n2+2n+5) 3n2+2n+5 = O(n2+n) 3n2+2n+5 = O(3n2)

10 Sık Kullanılan Büyüme hızları
Zaman karmaşıklığı Örnek O(1) sabit Bağlı listeye ilk eleman olarak ekleme yapma O(log N) log Sıralı bir dizide bir eleman arama O(N) lineer Sıralı olmayan bir dizide bir eleman arama O(N log N) n-log-n N elemanı böl-parçala-yut yöntemiyle sıralama O(N2) ikinci dereceden Bir grafikte iki düğüm arasındaki en kısa yolu bulma O(N3) üçüncü dereceden Ardarda gerçekleştirilen lineer denklemler O(2N) üssel Hanoi’nin Kuleleri problemi

11 Büyüme Hızları O(N2) O(Nlog N) Zaman N Kısa bir süre için N2
NlogN’den daha iyi N

12 Bir programın asıl çalışma zamanını hesaplama (örnek)
Bir işlem için harcanan zaman 10ms olsun(bir veri üzerinde yapılan tek bir işlem) 1000 veriyi işlemek için programın ne kadar çalışması gerekir? Programın çalışma zamanı aşağıdaki gibi verilmişse bu değer nasıl hesaplanır? log10 N N N log10 N N2 N3 (1 veri için zaman) x (N veri için verilen büyük-O( ) zaman karmaşıklığı)

13 büyük-O nasıl hesaplanır?
Bir program kodunun zaman karmaşıklığını hesaplamak için 5 kural 1 Döngüler 2 İç içe Döngüler 3 Ardışık deyimler 4 If-then-else deyimleri 5 Logaritmik karmaşıklık

14 Kural 1: Döngüler Bir döngünün çalışma zamanı en çok döngü içindeki deyimlerin çalışma zamanının iterasyon sayısıyla çarpılması kadardır. for (i=1; i<=n; i++) { m = m + 2; } n defa çalışır Sabit zaman Toplam zaman = sabit c * n = cn = O(N)

15 Kural 2:İç içe Döngüler İçteki analiz yapılır. Toplam zaman bütün döngülerin çalışma sayılarının çarpımına eşittir for (i=1; i<=n; i++) { for (j=1; j<=n; j++) { k = k+1; } Dış döngü n defa çalışır iç döngü n defa çalışır Sabit zaman Toplam zaman = c * n * n * = cn2 = O(N2)

16 Kural 3: Ardışık deyimler
Her deyimin zamanı birbirine eklenir. Sabit zaman x = x +1; for (i=1; i<=n; i++) { m = m + 2; } for (i=1; i<=n; i++) { for (j=1; j<=n; j++) { k = k+1; n defa çalışır Sabit zaman iç döngü n defa çalışır Dış döngü Sabit zaman toplam zaman = c0 + c1n + c2n2 = O(N2)

17 Kural 4: If-then-else deyimleri
En kötü çalışma zamanı:test zamanına then veya else kısmındaki çalışma zamanının hangisi büyükse o kısım eklenir. test: sabit if (depth( ) != otherStack.depth( ) ) { return false; } else { for (int n = 0; n < depth( ); n++) { if (!list[n].equals(otherStack.list[n])) then: sabit else: (sabit +sabit) * n Diğer if : sabit+sabit (else yok) Toplam zaman = c0 + c1 + (c2 + c3) * n = O(N)

18 Kural 5: Logaritmik karmaşıklık
Problemin büyüklüğünü belli oranda(genelde ½) azaltmak için sabit bir zaman harcanıyorsa bu algoritma O(log N)’dir. Örnek algoritma (binary search): N sayfalı bir sözlükten bir sözcük arama Sözlüğün orta kısmına bakılır Sözcük ortaya göre sağda mı solda mı kaldığı bulunur? Bu işlem sağ veya solda sözcük bulunana kadar tekrarlanır

19 O notasyonu- Örnek 1 3n2+2n+5 = O(n2) ifadesinin doğru olup olmadığını ispatlayınız. 10 n2 = 3n2 + 2n2 + 5n2  3n2 + 2n + 5 for n  1 c = 10, n0 = 1 Çözüm kümesini sağlayan kaç tane n0 ve c cifti olduğu önemli değildir. Tek bir çift olması notasyonun doğruluğu için yeterlidir.

20 O notasyonu- Örnek 2 T(N)=O(7n2+5n+4) olarak ifade edilebiliyorsa, T(N) fonksiyonu aşağıdakilerden herhangi biri olabilir. T(N)=n2 T(N)=1000n2+2n+300 T(N)= O(7n2+5n+4) =O(n2)

21 O notasyonu- Örnek 3 O(n2) O(n log n)
Fonksiyonların harcadıkları zamanları O notasyonuna göre yazınız. f1(n) = 10 n + 25 n2 f2(n) = 20 n log n + 5 n f3(n) = 12 n log n n2 f4(n) = n1/2 + 3 n log n O(n2) O(n log n) For each function, find the simplest and g(n) such that f_i(n) = O(g(n))

22 Analiz Strateji:Alt ve üst limitlerin bulunması Üst limit
Algoritmanın gerçek fonksiyonu Alt limit

23 Analiz Çalışma zamanının kesin olarak belirlenmesi zordur
Giriş verilerine bağlı olan en iyi durum (best case) Ortalama durum (Average case), hesaplanması zordur En kötü durum analizi, hesaplanması diğerlerine göre kolaydır

24 En iyi, ortalama, en kötü durum karmaşıklığı
Bazı durumlarda en iyi, ortalama, en kötü durum karmaşıklığı gözönüne almak gerekir Örnek: Liste sıralarken eğer liste zaten sıralıya yakınsa yapılacak iş azdır. En kötü durum muhtemel bütün girdiler için bir sınır çizer ve genelde ortalamadan daha kolay bulunur En kötü, O(N) veya o(N):  veya > asıl fonksiyon * Genel, Θ(N):  asıl fonksiyon * En iyi, Ω(N):  asıl fonksiyon *

25  Notasyonu- Asimtotik Alt Limit
O notasyonun tam tersidir. Her durumda T(N)  c f(n) ve N  n0 koşullarını sağlayan pozitif, sabit c ve n0 değerleri bulunabiliyorsa T(N)=(f(n)) ifadesi doğrudur. f(n), T(N)’in asimtotik alt limiti olarak adlandırılır. f(n) c g(n) We use O-notation to give an upper bound of a function, to within a constant factor. n0

26  notasyonu- Örnek 1 7n2+3n+5 = O(n4) 7n2+3n+5 = O(n3)

27 Algoritma 1 1 1 1+(N+1)+N N+N+2N Çalışma zamanı 6N+4=O(N)
int Sum (int N) { int i, PartialSum; PartialSum=0; for(i=1 ;i<=N ; i++) PartialSum+=i*i*i; return PartialSum; } 1 1+(N+1)+N N+N+2N 1 Çalışma zamanı 6N+4=O(N)

28 Algoritma 2 for(i=0; i<N; i++) for(j=1; j<=N; i++) k++;
Çalışma zamanı O(N2) for(i=0; i<N; i++) A[i]=0; for(j=1; j<=N; i++) A[i]+=A[j]+i+j; Çalışma zamanı O(N2)

29 Algoritma 3 If( condition ) S1 Else S2 Çalışma zamanı
max_calışma_zamanı(S1,S2)

30 Algoritma 4 int binary search(A,key,N) low=0, high=N-1 while(lowhigh) mid=(low+high)/2 if(A[mid]<key) low=mid+1 if(A[mid]>key) high=mid-1; if(A[mid]=key) return mid Return not found Her bir iterasyondan sonra, arama yapılacak eleman sayısı logaritmik olarak azalmaktadır. Çalışma süresi O(logN)’dir.

31 Algoritma 5 T(N)=T(N/2)+O(1) int binarysearch(A,key,low,high)
if (low>high) Return not found else mid=(low+high)/2 if(A[mid]<key) Return binarysearch(A,key,mid+1,high) if(A[mid]>key) Return binary search(A,key,low,mid-1) if (A[mid]=key) Return mid T(N)=T(N/2)+O(1)

32 Algoritma 6 Çalışma zamanı O(N)
MaxSubsequenceSum(const int A[], int n) ThisSum=MaxSum=0; for(j=0;j<N;j++) ThisSum+=A[j]; if (ThisSum<MaxSum) MaxSum=ThisSum; else if(ThisSum<0) ThisSum=0; Return MaxSum; Çalışma zamanı O(N)

33 Performans her şey demek değildir!
Bazen aşağıdaki iki durum birbiriyle çelişebilir: Anlama, yazma ve hata ayıklama kolaylığı Zaman ve yerin verimli kullanılmasıEfficient use of time and space Bu nedenle maksimum performans her zaman tercih edilmeyebilir Ancak yine de en uygun algoritmayı kullanmak mümkün olmasa da farklı yöntemleri karşılaştırmak yararlıdır.


"Karmaşıklık Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları