Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

2 GENEL ÇERÇEVE Ülkemizde 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulanmakta olan KDV mevzuatında; 56 ayrı Kanun ile değişiklik 91 adet Bakanlar Kurulu Kararı 123 adet KDV Genel Tebliği 65 adet KDV Sirküleri Çeşitli konularda verilmiş binlerce görüş

3 GENEL ÇERÇEVE basit ve anlaşılır tek tebliğ haline getirdik
« Mükellef hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi misyonu çerçevesinde » KDV uygulamaları günümüz koşullarına uygun bir şekilde revize ederek basit ve anlaşılır tek tebliğ haline getirdik

4 GENEL ÇERÇEVE 123 ayrı tebliğden tek tebliğe
Güncelliğini yitirmiş açıklamalardan güncel konulara Gri alanlardan beyaz alanlara Objektif kriterlere Zaman ve işgücü kayıplarından uyum maliyetlerinde makul seviyeye

5 İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
TAM İSTİSNALAR İhracat istisnası Diğer İstisnalar

6 İHRACAT İSTİSNASI Mal İhracı Bavul ticareti Hizmet İhracı
Roaming hizmetleri Serbest bölgelerdekilere yapılan fason hizmetler Yolcu beraberi eşyada iade uygulaması Yabancı taşımacılar ile sergi, panayır ve fuarlara katılanlara yönelik iade uygulaması Yabancı sinema yapımcılarına iade uygulaması İhraç kaydıyla teslimler DİİB sahiplerine yapılan teslimler

7 Mal İhracı Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerin yurt içi teslim sayıldığına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır Akaryakıt ve kumanya teslimlerinde Gümrük beyannamesi ibrazının zorunlu olduğu açıklanmıştır Fatura ile gümrük beyannamesi arasında tutarsızlık olursa ilgili gümrük müdürlüğünden bilgi talep edileceği ifade edilmiştir

8 Bavul Ticareti İstisna uygulaması ve beyan sistemi değiştirilmiştir. Onaylı özel faturanın satıcı mükellefe intikal ettiği dönem beyannamesinde tam istisnalar tablosunda beyan edilmesi usulü benimsenmiştir Bavul ticaretinde istisnanın tevsikinde döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır Bavul ticareti kapsamındaki satışlarda uygulanan alt limit TL ye yükseltilmiştir (Daha önce 600 TL) Özel fatura içeriği malların yurtdışına çıkarılması için üç aylık sürenin fatura tarihini izleyen aybaşından başlayacağı belirtilmiştir (Daha önce fatura tarihinden başlıyor idi)

9 Hizmet İhracı İade talebinde döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır Hizmet bedeline ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden, kambiyo mevzuatına göre geçerli bir belge, banka dekontu vb.) ibrazı yeterli görülmektedir İşlemin beyanı, e-beyannameye uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir Hizmet ihracına ilişkin örnekler çoğaltılarak konu daha anlaşılır hale getirilmiştir

10 Yolcu Beraberi Eşya Bu satışlarda, fatura hükmünde olmak ve faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişinin de kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır “Yolcuların beraberinde götürülebilecekleri” her türlü mal için işlem yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır

11 İhraç Kaydıyla Teslim İmalatçı kapsamı genişletilmiş, sanayi üretiminin yanında zirai üretim yapanların da imalatçı sayılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır Daha önce imalatçı kapsamında olmayanların da ihraç kaydıyla teslim yapabileceğine ilişkin düzenlemeler kaldırıldı (Katılım bankalarının ihraç kaydıyla teslimleri ile Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine “imalatçı olmayanların” teslimi tecil-terkin kapsamı dışında bırakılıyor.) Bedelsiz ihraç edilen malların ihraç kaydıyla teslim edilebileceğine yönelik açıklama yapılmıştır İşlemin beyanı, E-beyanname programına göre yeniden düzenlenmiştir

12 İhraç Kaydıyla Teslim İhracatın gerçekleşmemesi halinde imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde indirim uygulaması açıklanıyor. İhraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesinin aranılmayacağı açıklanıyor. DİİB sahibi mükelleflerin geçici 17 nci madde kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında teslim edebileceği düzenleniyor. Bu kapsamdaki iade taleplerine sınır getiriliyor. İhraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iadelerinin indirim yoluyla telafi edilebileceği ifade ediliyor. Bu tutarın ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kodlu satırda gösterilmesi mümkündür.

13 Dahilde İşleme Rejimi DİİB sahibi mükelleflere, DİİB kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak malları teslim edecek satıcıların; KDV mükellefi olmaları yeterli görülmüş, bunların “imalatçı” vasfına haiz olmaları gerekmediği açıkça ifade edilmiştir DİİB sahibi mükelleflerin, geçici 17 nci madde kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara geçici 17 nci madde kapsamında teslimine imkan tanınmıştır (Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir. Ayrıca iade alınabilecek tutar, hesaplanan KDV tutarı değil önceki safhada ödenmeyen KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.)

14 Dahilde İşleme Rejimi Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve DİR kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılmasına imkan sağlanmıştır Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmeyecektir

15 DİĞER İSTİSNALAR 1-Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna 2-Taşımacılık İstisnası 3-Diplomatik İstisnalar 4-Diğer İstisnalar

16 Temel Prensip Farklı Tebliğler ile belirlenmiş olan usul ve esaslara ilişkin açıklamalar tek tebliğde toplanarak, KDV istisna uygulamasında başvurulacak tek bir ikincil mevzuat oluşturulmuş, Bazı istisna uygulamalarında Proje esaslı takip ve kontrol uygulaması getirilmiş, Mevcut iade sistemi günümüz koşullarına uyarlanmış, İade sisteminde yeknesaklık sağlanmıştır.

17 Proje Uygulaması Öngörülen İstisna Düzenlemeleri
Hava, Deniz ve Demiryolu Araçlarına İlişkin İstisna (13/a) Kıymetli Maden ve Petrol Aramalarına ilişkin İstisna (13/c) Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna (13/e) 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Geçici 29)

18 Hizmet Karakterli İstisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması I
Proje uygulaması getirilen istisnalarda; -mükellefler tarafından hazırlanan “proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste” elektronik ortamda sisteme girilecek, -mükellefler bu hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunacak, -vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecek.

19 Hizmet Karakterli İstisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması II
İstisna belgesi, proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste esas alınarak ve sadece bu kapsamdaki işlerle sınırlı olarak uygulanmak üzere verilecek, İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi belirleyici unsurlar yer alacak, Satıcı, istisna belgesinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylayacak ve bir örneğini alacak, teslim ve hizmet gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girecektir.

20 Hizmet Karakterli İstisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması III
Projenin Revizesi Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilecektir. Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin de revize edilmesi gerekir. İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilecektir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir.

21 Hizmet Karakterli İstisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması IV
Toplu Satırlar Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu aşmaması gerekir. Bu durumda da hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır.

22 Hizmet Karakterli İstisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması V
Küçük Çaplı Bakım Onarımlar Sadece, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının tadil, bakım ve onarımına ilişkin alımlarda uygulanmak üzere, istisna kapsamındaki işlemlerin ayrı bir projeye bağlanmasının zor olduğu durumlarda ve/veya küçük çaplı bakım onarımlarda servis formu, mühendis raporu proje olarak değerlendirilmek suretiyle işlem yapılabilir. Hizmet listesinin sisteme girişi ve istisna belgesi için başvuru fatura düzenleme süresi içinde kalmak kaydıyla bu form veya rapor ile daha sonra da yapılabilir. İstisna belgesi bu başvuruya istinaden düzenlenir.

23 Hizmet Karakterli İstisnalarda Kontrol Mekanizması Uygulaması VI
İade/İstisna Belgesinin Kapatılması Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir. Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır. Mükellefler, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.

24 İşlemler (Teslim, bakım/onarım, imal ve inşa) alt başlıklar halinde ele alınıyor
İstisnanın kapsamına giren araçlar biraz daha ayrıntılı bir şekilde yazılıyor

25 Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler (13/b)
Liman tanımı netleştirilmiş, Düzenlenen faturada hizmetin nev’inin yanı sıra hangi araç için verildiğinin ayrıca belirtilmesi istenmiştir.

26 Petrol Arama (13/c) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda, ithalatta uygulanan sistem, yurtiçi alımlara da uygulanacaktır İstisna belgesi kapsamında bir aylık dönemde alınan sarf malzemelerini içeren liste, PİGM tarafından onaylanması uygulaması getirilmiştir Vasıta, akaryakıt ve demirbaş alımlarının önce PİGM tarafından karara bağlanması yani ön alım izni verilmek suretiyle uygulama yapılmasına imkan sağlanmıştır

27 Boru Hattı ile Taşımacılık (13/c)
Boru hattı ile taşımacılık yapanların, boru hatlarının imal, inşa ve modernizasyonuna ilişkin mal ve hizmet alımlarında istisnadan ne şekilde yararlanacağı konusunda ilk defa bu Tebliğ ile belirlemeler yapılmıştır

28 Altın Gümüş Platin Arama İşletme Zenginleştirme (13/c)
Önce öde sonra al sisteminden vazgeçilerek istisnadan yararlanma hakkı bulunanlara, istisna belgesi düzenlenmek suretiyle, proje kapsamındaki alımlarını KDV’siz yapma imkanı sağlanmıştır

29 YTB İstisnası (13/d) Yatırımın usulüne uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcının iadesinin yerine getirileceği açıkça ifade edilmektedir İndirim hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı ile ilgili olarak; YTB kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi şartıyla istisna belgesi verilmesi ve istisnadan faydalanması öngörülmektedir

30 Limanların İnşası (13/e)
Liman tanımı için 13/b’deki liman tanımı ile yeknesak hale getirilmiştir Yap-işlet-devret sınırlaması kaldırılmış, kiracılarından istisnadan yararlanmasına imkan sağlanmıştır İstisnanın proje kapsamında sürdürülmesi benimsenmiştir

31 Lisanslı Depoculuk uygulaması (13/ğ)
İlk defa bu Tebliğ ile lisanslı depoculuk uygulamasının işleyişi açıklanmıştır

32 Taşımacılık İstisnası (14)
Ro-ro ve dorse kullanılarak yapılan taşımacılıkta istisnanın uygulanacağı açıkça ifade edilmiş, Uluslararası taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde kullanılacak tevsik edici belgeler netleştirilmiştir

33 Diplomatik İstisna (15) Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetler Dışişleri Bakanlığının isteği doğrultusunda Diplomatik temsilciliklere yapılan teslim hizmetlere paralel hale getirilmiştir

34 Yap- İşlet -Devret Modeli (Geçici 29)
Projeye bağlı olarak ve sadece proje kapsamında yer alan mal ve hizmet alımlarıyla sınırlı olarak uygulanacak hale getirilmiştir Proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verilmesi, revizelerin de istisnaya tabi tutulabileceği belirtilmiştir Projenin bitiminde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından kontrolünün yapılarak kapatılması öngörülmektedir

35 İADEYE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR - I
İncelemesiz teminatsız nakit iade sınırı TL’den TL’ye çıkarılmıştır Belirlenen bu limit, tevkifatlı işlemler ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri dahil iade hakkı doğuran tüm işlemler bakımından geçerlidir YMM raporuyla iade talebinde bulunan mükelleflere, teminat karşılığı iade yapıldıktan sonra 6 ay içinde YMM raporunu ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir

36 İADEYE İLİŞKİN GENEL USUL VE ESASLAR - II
Her bir işlemden doğan iadenin yapılma usulü ayrı ayrı belirlenmiştir. Bir mükellefin kendi işlemiyle alakalı iade usulünü görmesi için sadece kendi işlemiyle alakalı bölümlere bakması yeterlidir. KDV iadelerinde işlemin mahiyetine uygun iade prosedürü benimsenmiştir. Hizmet karakterli işlemlerde incelemesiz teminatsız mahsuben iade TL ile sınırlanırken nakit iade münhasıran vergi inceleme raporuna bağlı hale getirilmiştir

37 HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ - I
Geçmişte aranan dört bilanço koşulundan herhangi üç tanesinin sağlanması yeterli görülmektedir Mevcut düzenlemede 350 olan çalıştırılan işçi sayısı 250’ye düşürülmüştür Mükelleflerin ibraz ettiği belgelerde şekil veya muhteviyat yönünden eksiklik veya yanlışlık varsa yapılması gereken işlemlere açıklık getirilmiştir

38 HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİNDEN YARARLANACAKLAR
Asgari beş yıllık vergi mükellefiyeti Verilen son bilançoya göre en az Aktif Toplamı 200 milyon TL MDV Toplamı 50 milyon TL Öz sermaye tutarı 100 milyon TL Net satışları 250 milyon TL olan (bu koşullardan herhangi üçünün sağlanması yeterlidir) Aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 250 olanlar

39 İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)
Mevcut uygulamada sadece ihracat yapan mükellefler yararlanabilirken yeni uygulama ile iade hakkı sahibi tüm mükelleflerin yararlanmasına imkan sağlanmıştır İTUS kapsamına giren mükelleflerin tespitinde de HİS uygulamasına benzer olarak genel ve özel şartlar aranacaktır 84 No.lu Tebliğe göre indirimli teminat uygulamasından yararlanan mükelleflerin İTUS sertifikası için yeniden başvurması gerekmektedir İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan kısmının % 8’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için % 4’ü) için teminat verilir.

40 İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SERTİFİKASINDAN
YARARLANACAKLAR 1- İMALATÇILAR VE İMALATÇI İHRACATÇILAR Asgari üç yıllık vergi mükellefiyeti Ödenmiş sermayeleri veya Bilançoya kayıtlı ATİK toplamı TL’yi aşan İmalat işinde 20 veya daha fazla kişi çalıştıranlar 2- DİĞER İHRACATÇILAR (Hizmet İhracı Hariç) Son üç yıl itibarıyla yıllık asgari dört milyon ABD Doları veya Son beş yıl itibarıyla yıllık asgari iki milyon ABD Doları ihracat yapanlar 3- DİĞER İADE HAKKI SAHİBİ MÜKELLEFLER Verilen son bilançoya göre en az Aktif Toplamı 40 milyon TL MDV Toplamı 10 milyon TL Öz sermaye tutarı 20 milyon TL Net satışları 50 milyon TL olan Aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50 olanlar

41 ÖZEL ESASLAR Özel esaslara alınma kriterleri belgeye ve işlemin gerçek mahiyetine bakılarak belirlenmekte, hangi hallerde özel esaslar kapsamına girileceği tereddüt edilemeyecek açıklıkta ortaya konulmaktadır Mükelleflerimize, özel esaslar kapsamına alınmadan önce yaptıkları işlemin gerçekliğini delil serbestisi içerisinde yemin hariç her türlü delil ile ispat etme imkanı sağlanmaktadır

42 KAPSAM Özel Esaslar Uygulamasının Amacı Mükellefler Yönünden
İade Talebinin Hukuki Dayanağı Yönünden İadenin Türü/Niteliği Yönünden İşlemlerin Gerçekliğini İspat

43 KAVRAMLAR Sahte Belge Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge
Olumsuz Rapor Olumlu Rapor Olumsuz Tespit Diğer Olumsuz Tespit Nihai Yargı Kararları

44 ÖZEL ESASLAR 2. Alt veya daha önceki safhalardan sorumlu tutulma uygulamasına son verildi Özel Esaslara alınmayı gerektiren durumlar açık ve anlaşılır hale getirildi Sahte belge ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ayrımına gidildi Genel Esaslara dönüş şartları açık ve anlaşılır hale getirildi Genel Esaslara dönüş için zamanaşımı kabul edildi Sahte Belge ticareti yapmak amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin durumu ayrıca düzenlendi

45 ÖZEL ESASLARA ALINMA KRİTERLERİ
Bir belgenin sahte olup olmadığı belgeden hareketle yapılacak tespitlere bağlıdır. Buna göre; - İnceleme dönemi veya incelemeye konu dönemlere ilişkin yoklamalar yapılmak suretiyle mükellefin gerçek bir faaliyetinin bulunup bulunmadığı (ilgili dönem mahalle muhtarı, site yöneticisi ve/veya çevredekilerin eylem tarihindeki mükellefin durumuna ilişkin ifadeleri vb.), - Belgeye konu mal hareketinin gerçekte olup olmadığının fiili veya kaydi envanter ya da randıman incelemesi, karşıt inceleme ve tespit, nakliye, ödeme/tahsilat vb. kanıtlarla tespiti, - Ticari ilişkisinin olup olmadığı hususu ve ticari ilişkide bulunduğu firmalar, - Ortaklık yapısı ve ortaklara ilişkin analizler, - Muhasebecisine yönelik tespitler, - Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan, hakkında inceleme yapılanlara ve ticari ilişkide bulundukları mükelleflere ilişkin bilgiler, Sahte belge ticareti varsa komisyon geliri elde edilip edilmediği, Mükellefiyetle ilgili ödevlerin yerine getirilip getirilmediği, gibi hususlar rapora bağlanmaksızın ya da tespit edilmeksizin bir belgenin sahte olduğu gerekçesiyle mükellef hakkında özel esaslar uygulanmaz Başkaca bir tespit bulunmamak kaydıyla, haklarında sadece ihbar veya şikâyet bulunan mükellefler özel esaslara tabi tutulmazlar

46 İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
1-) Düzenleme Raporu Bulunanlar Sahte belge düzenleyenler için 5 kat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için 4 kat 2-) Kullanma Raporu Bulunanlar Sahte belge kullananlar için 4 kat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullananlar için 3 kat 3-) Olumsuz Tespit Bulunanlar Sahte belge düzenleme tespitinde 4 kat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde 3 kat 4-) SB veya MİYB Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar İşlemin gerçekliğini ispat, indirimden iadeden çıkarma Sahte belge kullanma tespitinde 3 kat Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitinde 2 kat

47 İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
5-) Adresinde Bulunmadıklarına İlişkin Tespit Bulunanlar 2 kat teminat karşılığında veya VİR 6-) Defter ve Belgelerini İbraz Etmediklerine İlişkin Tespit Bulunanlar Henüz sonuçlanmayanlar dahil diğer dönemlere ait iade talepleri 2 kat teminat karşılığında veya VİR 7-) Beyanname vermeme Beyanname verilmeye dönemlere ilişkin iade talepleri münhasıran VİR ile İşletme kapasitesi ve iş hacmi arasında açık nispetsizlik tespit edilenler Özel esaslar kapsamından çıkarılmıştır

48 İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
8-) Alım Yaptıkları Safha Hakkında Olumsuz Rapor Bulunanlarda Doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz rapor bulunanlar; sahte belge düzenleme raporu veya tespiti olanlarda 3 kat, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti olanlarda 2 kat

49 GENEL ESASLARA DÖNÜŞ SMİYB Düzenleme Olumsuz Raporu veya Tespiti Bulunanların İlgili Dönemleri İçin; Ödeme + Olumlu rapor Yargı Kararı Rapora sonra sahte belgede 5 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 4 yıl geçmesi Tespitten sonra sahte belgede 4 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 3 yıl geçmesi

50 GENEL ESASLARA DÖNÜŞ SMİYB Kullanma Olumsuz Raporu veya Tespiti Bulunanların İlgili Dönemleri İçin; Ödeme + Olumlu rapor Yargı Kararı Rapora sonra sahte belgede 4 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 3 yıl geçmesi Tespitten sonra sahte belgede 3 yıl – muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede 2 yıl geçmesi

51 GENEL ESASLARA DÖNÜŞ Defter ve belgeler ibraz edilmediği, beyannameler verilmediği sürece genel esaslara dönülemeyecektir Adresin tespit edilmesi halinde genel esaslara dönülecektir

52 ÖZET OLARAK; Aynı fiilin belli sürelerde tekrar işlenmemesi koşuluyla özel esaslardan çıkış imkanı getirilmektedir; Sahte belge düzenleme raporu olanlar 5 yıl Sahte belge düzenleme tespiti olanlar 4 yıl Sahte belge kullanma raporu olanlar 4 yıl Sahte belge kullanma tespiti olanlar 3 yıl

53 İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİNİ İSPAT
Yemin hariç her türlü delil ile işlemin gerçekliği ispat edilebilir. Örneğin; Malın taşınması, depolanması, sigortalanması vb. işlemler Hamiline yazılı çek ile yapılan ödemeler kabul ediliyor Ödemenin kredi kartı, tapu devri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla vb yapılması kabul ediliyor Ödemenin PTT yoluyla yapılması halinde, ödeme sırasında düzenlenecek belgenin ibrazı da kabul ediliyor

54 Teşekkür ederiz


"KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları