Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SENE BAŞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SENE BAŞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 2013-2014 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SENE BAŞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
ORTAÖĞRETİM TEFTİŞ GRUBU

2 TEFTİŞ GRUBU Ziya DİBEKOĞLU (Grup Başkanı) Mehmet SEKMEN Şevket ŞAHİN
Mehmet ÇOT

3 DENETİMİN AMACI 1-) Okulu; Yönetimin Fonksiyonları açısından inceleyerek “Amaç ve Hedef Belirleme, Karar Alma, Planlama, Örgütleme, İletişim, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme, Raporlama, Araştırma Düzeltme ve Geliştirme becerilerine yönelik karşılaşılan sorunları tespit etmek,altında yatan gerçek nedenlerini ortaya koyarak, mevcut ve geleceğe yönelik olası risklerini öngörmeye çalışmak ve öneriler geliştirmektir.

4 DENETİMİN AMACI 2-) Okulda Eğitim-Öğretim Süreçleri izlenerek karşılaşılan sorunları tespit etmek,altında yatan gerçek nedenlerini ortaya koyarak, mevcut ve geleceğe yönelik olası risklerini öngörmeye çalışmak ve öneriler geliştirmektir.

5 DENETİMİN AMACI 3-) Okulun kaynaklarının kamu yararına, etkin/verimli kullanılıp kullanılmadığının incelenerek karşılaşılan sorunları tespit etmek,altında yatan gerçek nedenlerini ortaya koyarak, mevcut ve geleceğe yönelik olası risklerini öngörmeye çalışmak ve öneriler geliştirmektir.

6 DENETİMİN KAPSAMI SİSTEM YÖNÜNDEN SÜREÇ YÖNÜNDEN YERİNDELİK YÖNÜNDEN

7 A) SİSTEM YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
Amaç ve Hedef Belirleme Okulun vizyonu sağlıklı oluşturulmuş mu? Okulun Misyonu sağlıklı oluşturulmuş mu? Okulun vizyonu ve misyonu doğrultusunda sağlıklı hedefler oluşturulmuş mu?

8 A) SİSTEM YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
Karar Alma Tüm kurul, komisyon, ekip ve birlikler tarafından yapılan toplantılarda; Net, somut ve anlaşılır, Mevcut imkanlarla uygulanabilir kararlar alınıyor mu? Alınan kararlar bir sorunu çözmeye, çözüm yollarından birini seçmeye yönelik...vb eylemler içeriyor mu? Alınan kararlar kurumun hedefleri ile örtüşüyor mu? Kararlarda katılımcı bir anlayış benimsenmiş mi? Alınan kararlar mevzuatta yer alan hükümlerle/programın amaçlarıyla/bilimsel verilerle örtüşüyor mu? Tüm toplantılarda toplantı gündemi tüm tarafların katılımıyla ve önceden duyurularak oluşturulmuş mu?

9 A) SİSTEM YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
Planlama Kurumun stratejik eylem planı var mı? Kurum Yıllık Çalışma Planı Var mı? (Kurumda yıl boyunca Tüm kurul, komisyon ve ekiplerin yapacağı çalışmaları da kapsayan) Okulda oluşturulan kurul, komisyon, ekip ve birliklerin yıllık çalışma planları var mı? Okul temizlik planı yapılmış mı? Öğretmenler ders ve etkinliklerini planlı yürütüyorlar mı? Ortak kullanım mekanlarının/işliklerin/atölyelerin/laboratuvarları/ kapalı spor salonların/kütüphanelerin kullanım planları var mı? Yapılan planlar 5N 1K sorularına cevap verebiliyor mu? (Kim, Neyi, Niçin, Ne Zaman, Ne Kadar, Nasıl yapacak?) Yapılan planlar belirlenen hedeflere ve alınan kararlara hizmet ediyor mu?

10 A) SİSTEM YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
Örgütleme Yöneticiler arasında görev dağılımı sağlıklı yapılmış mı? Okul yıllık çalışma planında yer alan hususlar ilgililere dengeli biçimde dağıtılmış mı? Oluşturulması gereken tüm kurul ve komisyonlar oluşturulmuş ve gerekli görevlendirmeler sağlıklı yapılmış mı? Görevler dağıtılırken çalışanların uzmanlık alanları, ilgi duydukları alanlar ...vb dikkate alınmış mı? Görevler verilirken çalışanların istekleri mümkün olan azami ölçüde dikkate alınmış mı? Çalışanlara tüm görevleri yazılı olarak tebliğ edilmiş mi? Görevler tebliğ edilirken ne yapacakları ve hangi mevzuata/ilkelere/esaslara göre yapacakları açıkça ifade edilmiş mi?

11 A) SİSTEM YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
İletişim Öğrencilerin sorun/görüş ve önerilerini ilgili birimlere/öğretmenlere/okul idaresine iletebileceği ortamlar/kanallar sağlıklı oluşturulmuş mu? Velilerin sorun/görüş ve önerilerini ilgili birimlere iletebileceği ortamlar/kanallar sağlıklı oluşturulmuş mu? Okul paydaşları arasında yapıcı ve sağlıklı bir iletişim dili kullanılıyor mu? Okul WEB sitesi etkin olarak kullanılıyor mu? Okul Yönetimi tarafından Yöneticilerin/Öğretmenlerin/Öğrencilerin/velilerin ve diğer paydaşların okula ilişkin hayalleri, planları projeleri, beklentileri, talepleri dinleniyor mu? Mümkün olanlar kabul görüyor mu? Kurumda yapılan çalışmalar ve düzenlenen raporlar ilgili tüm paydaşlarla şeffaf olarak paylaşılabiliyor mu? Çalışanlara yönelik gerekli motivasyonlar sunuluyor mu?

12 A) SİSTEM YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
Koordinasyon Okulda paydaşlar arasında yada kurul komisyon, ekip ve birlik üyeleri arasında bir sinerji oluşturulabiliyor mu? Okul Yönetimi tarafından okul paydaşları arasında yada kurul, komisyon, ekip ve birlikler arasında koordinasyon/eşgüdüm oluşturulabiliyor mu? Yetki/görev kargaşası var mı? Yetki devirleri yapılmış mı? Şube ve zümre öğretmenleri arasında gerekli koordinasyon sağlanabiliyor mu?

13 A) SİSTEM YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
İzleme ve Değerlendirme Tüm kurul, komisyon, ekip ve birlikler dönem/yıl sonunda dönem/yıl boyunca kendi yaptıkları faaliyetleri sağlıklı değerlendirebiliyor mu? Okul yönetimi tarafından tüm kurul, komisyon, ekip ve birliklerin çalışmaları izlenip/denetlenip sağlıklı değerlendirmelerde bulunulabiliyor mu? Okul Müdürü tarafından yılda en az bir defa öğretmenler derslerinde izleniyor ve gerekli değerlendirmeler yapılıyor mu? Okula ilişkin veri elde etmek amacıyla alternatif değerlendirme araçları (öz değerlendirme, memnuniyet anketleri, izleme/denetim formları...vb) kullanılıyor mu? Bu araçlardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda bir değerlendirmeye ulaşılabiliyor mu? Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, hangi oranda ulaşılabildiği belirlenebiliyor mu?

14 A) SİSTEM YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
Raporlama Tüm kurul komisyon, ekip ve birlikler yaptıkları toplantıları Toplantı tutanağına dönüştürüyor mu? Görüşme tutanağının sonunda görüşülen hususlarla ilgili alınan kararlar “Karar Alma” bölümünde belirtildiği gibi alınmış mı? Tutanaklarda yer, tarih, toplantıya katılanlar, toplantı sayısı ve yazman belirtiliyor mu? Tüm kurul komisyon, ekip ve birlikler dönemlik/yıllık planları hazırlayarak dosyalamış mı? Okul yönetimi tarafından uygulamada birlik, bütünlük ve devamlılık açısından Tüm kurul komisyon, ekip ve birlikleri, eğitim personeli, çalışanlar, veliler ve öğrenciler tarafından tutulacak/kullanılacak form ve çizelgeler geliştirip tasarlıyor mu? Tüm kurul komisyon, ekip ve birlikler dönem/yıl sonunda sorumlu oldukları konularda rapor hazırlayıp dosyasına eklemiş mi? Hazırlanan raporlar Yıl Sonu Öğretmenler Kurulunda görüşülüp Kurul Görüşme Tutanaklarında yer alıyor mu? Bu rapor sonuçları eyleme dönük kararlara dönüştürülmüş mü? Hazırlanan raporlarda nesnel bir dil kullanılmış mı? Hazırlanan raporlar yazım ve imla kuralları dikkate alınarak yazılmış mı?

15 A) SİSTEM YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
Araştırma Düzeltme ve Geliştirme İzleme Değerlendirme çalışmaları sonucu elde edilen bulgular yorumlanırken ve eyleme dönük karara dönüştürürken; Bilimsel gelişmelerden yararlanılmış mı? Uzman görüşlerden yararlanılmış mı? Yasal mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmuş mu? İzleme ve değerlendirme çalışmaları sonunda elde edilen bulgulara dayanarak ilk sekiz basamak kullanılarak gerekli düzeltme ve geliştirme adımlar atılabiliyor mu? Sorumluluklarını/yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında Okul yönetimi tarafından gerekli ikazlar zamanında ve yazılı olarak yapılmış mı? Uyarılara rağmen sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında Okul Yönetimi tarafından gerekli yasal işlemler başlatmış mı? Başarılı olan öğrenci/veli/öğretmen/ekip ve personel belirlenip motivasyonlarını artırmaya yönelik gerekli ödüllendirmeler sağlıklı yapılmış mı?

16 B) SÜREÇ YÖNÜNDEN DENETİMİN KAPSAMI
Okulda bulunan tüm kurul, komisyon, ekip ve birliklerin yaptıkları/yapmaları gerektiği iş ve işlemler hazırladıkları planlar doğrultusu sağlıklı yürüyor mu? Okul stratejik planında yer alan hususlara uygun hareket ediliyor mu? Okul yıllık çalışma planına uygun hareket ediliyor mu? Öğretim programları derslerde zamanında işlenebiliyor/bitirilebiliyor mu? Ölçme değerlendirme çalışmalarında süreç sağlıklı işletiliyor mu?

17 DENETİMDE ÜZERİNDE DURULACAK HUSUSLAR
Önceki Dönemlerde Yapılan Teftiş Ve Düzenlenen Raporları Stratejik Plan Kurum Yıllık Çalışma Planı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Sosyal, Kültürel Ve Sportif Çalışmalar Proje Çalışmaları Kulüp Ve Toplum Hizmeti Çalışmaları E-Okulda Yürütülen Çalışmalar Öğretmenler Kurulu Toplantıları Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları Sınıf Şube Rehber Öğretmenler Kurulu Toplantıları

18 DENETİMDE ÜZERİNDE DURULACAK HUSUSLAR
Okulda Kurulması Gereken Diğer Kurul, Komisyon Ve Ekiplerin Çalışmaları Okul-Aile Birliğinin Çalışmaları Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulunun Çalışmaları Rehberlik Servisinin Çalışmaları Okul İklimi/Kültürü Okul Çevre İlişkileri Veli Toplantıları Ve Veli-Okul İlişkileri Standartlar Yönergesi (Özel Öğretim Kurumlarında) Personelin Çalışma İzin Onayları, Sigortaları Ve Kadrolu Personeli Karşılama Oranı (Özel Öğretim Kurumları) Döner Sermaye İşleri

19 DENETİM SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
ESAS YÖNÜNDEN USUL YÖNÜNDEN

20 A) ESAS YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İş bölümü sağlıklı yapılmış mı? Çalışanlar görev ve sorumluluklarını biliyorlar mı? Alanın gerektirdiği teknoloji okur/yazarlığı hangi düzeyde karşılanmış? Yeterli mi? Öğretim materyallerinin zenginleştirilmesinde, okula ilişkin sorunların çözümünde teknolojiden ne ölçüde yararlanılıyor? Sorunlara ve çözüm önerilerine yaklaşımda Bilimsel metotlar referans alınmış mı? Mevzuatın öngördüğü hükümler göz önünde bulundurulmuş mu? Uzman görüşlerinden yararlanılmış mı? Demokratik ve katılımcı bir anlayış benimsenmiş mi? Kaynakların kullanımında kamu yararı gözetiliyor mu? Yapılan tüm çalışmalarda Karar Alma-Planlama-Uygulama- Değerlendirme -Raporlama-Araştırma Düzeltme ve Geliştirme basamaklarına uygun hareket ediliyor mu (Tüm kurul, komisyon ve ekiplerin çalışmalarında)

21 B) USUL YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kurum çalışanları tarafından; Amirine ve altında bulunan personele, öğrenci ve velilere karşı; tavırlarında, davranışlarında ve kullandığı dilde devlet terbiyesinin gerektirdiği nezaket ve incelik gösteriliyor mu? Protokol kurallarının gereği yerine getiriliyor mu? Verilen görevler zamanında yerine getiriliyor mu?

22 DENETİM SÜRECİ DENETİM ÖNCESİ SÜREÇ DENETİM SÜRECİ
SENETİM SONRASI SÜREÇ

23 I. DENETİM ÖNCESİ SÜREÇ Kurum müdürüne denetimin yapılacağı 1 hafta öncesinden yazılı olarak bildirilir. Okul yönetimi tarafından okuldaki personele ait bilgiler hazırlanır ve denetim başlamadan önce Grup Başkanlığına olarak gönderilir. Denetim sırasında talep edilecek bilgilere ilişkin boş form ve tablolar okul yönetimine verilir.

24 II. DENETİM SÜRECİ Okul Müdürü tarafından kuruma ilişkin detaylı brifing sunulur Denetim sürecinin planlanması için okul yönetimiyle “Denetim Öncesi Planlama Toplantısı” yapılır Okula ilişkin durum tespiti yapılır Okulun katıldığı; yerel, ulusal ve uluslar arası yarışmalar ve sonuçları Okulun gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Okul yöneticilerinin görev dağılımı Fiilen tutulan defter, dosya, çizelge, ...vb Fiilen kurulmuş kurul, komisyon, ekip, birlik, ...vb Seçilen seçmeli dersler Seçilen kulüpler Okulun fiziki koşullarının kabaca belirlenmesi Okulun ekonomik kaynaklarının kabaca belirlenmesi Görevlendirme,kadrolu, ücretli personel durumu Okulun bilgi ve teknoloji kaynaklarının kabaca belirlenmesi…vb çalışmalar Durum tespitine bağlı olarak Ağırlıklı ve Öncelikli teftişi yapılacak alanlar belirlenir.

25 II. DENETİM SÜRECİ Öğretmenlerin Öğretim İşleri Dosyaları İncelenir (Zümreler şeklinde gruplandırılmış) Zümre Toplantı Tutanakları Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar Ölçme Değerlendirme Araçları Değerlendirme Sonuçları Ödevler Sosyal Etkinlik Çalışmaları Kulüp Çalışmaları Toplum Hizmeti Çalışmaları Diğer Egzersiz Çalışmaları Yapılan Geziler Yürütülen Projeler Rehberlik Çalışmaları Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları Öğretmenin Kişisel Çalışmaları Okul/kurum yöneticisinin ilgili zümre ve öğretmenleri hakkındaki görüşleri,

26 II. DENETİM SÜRECİ Zümre Öğretmenleri İle Görüşülür (Gruplar halinde)
Eğitim-Öğretim Etkinliklerinin Görüşülmesi (Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Teknoloji Kullanımı…. vb) Ders Kitaplarının Görüşülmesi Öğretim Programlarının Görüşülmesi Öğretmenler tarafından dile getirilen sorun olarak nitelendirdikleri hususların dinlenmesi Öğretmenler tarafından tutulan “Öğretim İşleri Dosyaları”nın görüşülmesi

27 II. DENETİM SÜRECİ Rehberlik Servisinin Çalışmaları incelenir
Rehberlik Servisinin Çalışma Koşulları Rehberlik Servisi tarafından tespit edilen sorun alanlarının ve sorunların incelenmesi Alınan/Planlanan önlemlerin İncelenmesi

28 II. DENETİM SÜRECİ Kurumun Denetiminin Gerçekleştirilmesi Fiziki Durum
Gelişime Açık Alan/Alanların Belirlenmesi Gelişim Önerilerilerinin Belirlenmesi Eğitim- Öğretim Durumu Büro İşleri Öğrenci İşleri

29 II. DENETİM SÜRECİ Kurumun Denetiminin Gerçekleştirilmesi
Personel İşleri Gelişime Açık Alan/Alanların Belirlenmesi Gelişim Önerilerilerinin Belirlenmesi Hesap, Ayniyat Ve Döner Sermaye İşleri Taşınır Mal İşlemleri

30 II. DENETİM SÜRECİ Yapılacak Görüşmeler
Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri Okul Zümre Başkanları Oluşturulan Kurul Komisyon Ekip ve Birliklerin Başkanları (Gerekli görülürse üyeleri) Öğrenci Temsilcileri Okul Öğrenci Meclis Başkanı Yardımcı Personel

31 II. DENETİM SÜRECİ Teftiş Sonu Değerlendirme Toplantısı
Okuldaki tüm öğretmenler Okuldaki tüm yöneticiler Okul Aile Birliği Başkanı Okul Öğrenci temsilcisi İlgili Şube Müdürü (Gerekli görülürse)

32 II. DENETİM SÜRECİ Teftiş Çalışmalarının Raporlaştırılması:
Teftiş sonu değerlendirme toplantısı yapıldığı günün ertesinde aynı okulda denetim sürecinde elde edilen sonuçlar grup başkanlığımızca raporlaştırılır.

33 III. DENETİM SONRASI SÜREÇ
Teftiş Grup Başkanlığımızca hazırlanan rapor ve Tebliğ İstanbul Eğitim Denetmenleri Başkanlığına teslim edilir. (Gerekli görülürse Teftiş Tebliği okula da teslim edilebilir) Hazırlanan Rapor İlçe MEM’ne ulaştıktan sonra Okullara tebliğ edilir. Okullara tebliğ edilen Teftiş Raporu doğrultusunda Okul tarafından “Okul Gelişim Planı” hazırlanır Hazırlanan Okul Gelişim planları ilgili ilçe MEM’nce takip edilecektir Ayrıca zaman zaman Eğitim Denetmenlerince de okul gelişim planları ve gelişim planları doğrultusunda yapılan çalışmalar yerinde incelenecektir. Okul; teftiş raporunu beklemeksizin gelişim planı hazırlıklarına başlayacaktır.

34 HEDEFLERİMİZ Okullarda devamsızlık oranının bir önceki yıla göre en az %20 oranında azaltmak

35 E-Mail: 4.teftisgrubu@gmail.com
AÇIKLAMALAR Mevzuata yada uygulamalara ilişkin tereddüte düşülen hususlarda, İstanbul Eğitim Denetmenleri Başkanlığının WEB Sitesinde bulunan “SORU-CEVAP” linkinden yararlanılabilir. Kurumlarda personelin kılık kıyafetleri konusunda ilgili mevzuatın amir hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Grub İletişim Bilgileri Ziya DİBEKOĞLU (Grup Başkanı) ( ) Mehmet SEKMEN ( ) Şevket ŞAHİN ( ) Mehmet ÇOT ( )

36 4. TEFTİŞ GRUBU BAŞKANLIĞI
KAPANIŞ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ TÜM KURUM MÜDÜRLERİMİZE VE EĞİTİM CAMİASINA HAYIRLI OLMASINI DİLER, ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 4. TEFTİŞ GRUBU BAŞKANLIĞI


"ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SENE BAŞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları