Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI’NIN UYGULAMA ESASLARINDAKİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI’NIN UYGULAMA ESASLARINDAKİ"— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI’NIN UYGULAMA ESASLARINDAKİ
TEMEL DEĞİŞİKLİKLER Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Orhan ERGÜN Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürü ANKARA Y.M.M. Odası, 10 Aralık 2010

2 İÇERİK UYGULAMA ESASLARI DEĞİŞİKLİKLERİNİN GEREKÇESİ
TEMEL DEĞİŞİKLİKLER - NEDİR?

3 UYGULAMA ESASLARI DEĞİŞİKLİKLERİ
TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen destek programları; 1 Şubat 2009 tarihinde 1501 kodlu destek programında ve 1 Nisan 2009 tarihinde 1507 ve 1509 kodlu destek programlarının Uygulama Esaslarında yapılan değişikliklerin bir süre sonra ihtiyaca cevap vermemesi ve 23 Eylül 2010 tarihinde 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ gereği, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ve TÜBİTAK’ın birlikte yürüttüğü Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programının (1501), bundan böyle sadece TÜBİTAK tarafından yürütülecek olması nedeniyle UYGULAMA ESASLARI 1 KASIM 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE YENİLENDİ. 3 3

4 1501, 1507 ve 1509 Kodlu Destek Programları
UYGULAMA ESASLARINDA TEMEL DEĞİŞİKLİKLER 4 4

5 PROJE DESTEK BAŞLAMA TARİHİ
Proje destek başlangıç tarihinin, proje başvurusunun yapıldığı ayın ilk günü olabilmesi sağlandı. Proje destek başlangıç tarihi, ön kayıt sonrası proje önerisinin PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir. 5 5

6 PROJE DESTEK BAŞLAMA TARİHİ
Önceki uygulamada proje destek başlangıç tarihi, proje başvurusunun yapıldığı ayı takip eden doksan (90) günden az olmamak üzere takip eden ayın ilk günü olabilmesi sağlandı. Yeni uygulama sayesinde proje destek başlangıç tarihinde üç ile dört ay kadar bir avantaj sağlandı. 6 6

7 PROJE BAŞVURU KRİTERLERİ (RASYOLAR)
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında (1501), başvuru aşamasında sağlanması gerekli finansal rasyolar (oranlar) daha esnek hale getirildi. 7 7

8 son üç yılın net satışları ortalamasının iki katını geçmemesi,
PROJE BAŞVURU KRİTERLERİ (RASYOLAR) Proje başvurusunun PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK’a gönderildiği tarihteki (başvuru tarihindeki) projenin AGY100 Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formu’nda (M030) belirtilen toplam proje bütçesinin ortalama yıllık tutarının aşağıdaki şartlardan birisini sağlaması gerekir: kuruluşun ön kayıt tarihinin bulunduğu yıldan bir önceki hesap dönemindeki ya da ön kayıt tarihinden önceki en son ara hesap dönemindeki net satışları tutarının iki katını geçmemesi, son üç yılın net satışları ortalamasının iki katını geçmemesi, 8 8

9 PROJE BAŞVURU KRİTERLERİ (RASYOLAR)
kuruluşun bir önceki hesap dönemi ya da en son ara hesap dönemine ait bilançosundaki ödenmiş sermaye tutarının üç (3) katını geçmemesi, Yukarıda belirtilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki koşulların sağlanamaması durumunda, proje bütçesinin ortalama yıllık tutarının TL’yi geçmemesi. 9 9

10 PROJE BAŞVURU KRİTERLERİ (RASYOLAR)
Kuruluşun ilgili mevzuat uyarınca beyan etmesi zorunlu olduğu, ön kayıt tarihinden bir önceki hesap dönemine ilişkin bilançosu ya da ön kayıt tarihinden önceki en son ara hesap dönemine ilişkin bilançosunda aşağıda belirtilen kriterlerin karşılanamaması durumunda proje başvuruları kabul edilmez; Belli sürelerle nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (Dönen Varlıklar-Ortaklardan Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar) 0,25’den büyük olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hak ediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir), Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Kaynak oranının sıfır veya sıfırdan büyük ve 2,50’den küçük olması, gerekir. 10 10

11 PROJE BAŞVURU KRİTERLERİ (RASYOLAR)
Proje başvurusunun yapıldığı yıldan önceki takvim yılının başlangıcına kadar “kuruluş tescili” yapılmış olan kuruluşların proje bütçesine yönelik kısıtlama ve proje başvurusunda aranılan Ayrıntılı Bilançoda aranılan kriterleri sağlayamaması halinde, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenecek ilk projesi için, başvuru aşamasında toplam proje bütçesi, TL’yi ya da kuruluşun bir önceki hesap dönemi ya da en son ara hesap dönemine ait bilançosundaki ödenmiş sermaye tutarının üç (3) katını geçemez. Bu durumun uygulanmasında, büyük olan değer esas alınır. 11 11

12 PROJE BAŞVURU KRİTERLERİ (RASYOLAR)
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında ilk projesi yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde desteklenen kuruluşun, ikinci proje başvurusunda, proje bütçesine yönelik kısıtlama ve proje başvurusunda aranılan Ayrıntılı Bilançoda aranılan kriterlerin tamamını karşılaması gerekir. Ortak sunulan projelerde; yukarıda belirtilen tüm hükümler her bir kuruluşun projedeki kendi bütçe payı esas alınarak uygulanır. 12 12

13 PROJE BAŞVURU KRİTERLERİ (RASYOLAR)
Diğer destek programlarında finansal rasyolara ilişkin düzenlemeler bulunmamaktadır. Proje başvuru kriterlerine ilişkin AGY600 raporunda, Yeminli Mali Müşavir tarafından tasdik uygulaması kaldırıldı. 13 13

14 PERSONEL GİDERLERİ Personel maliyetlerinde, projenin başvuru tarihinden geriye dönük en fazla altı ayın ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortalama aylık maliyetin, yine projenin izleyen dönemlerindeki fiili ortalama aylık maliyet ile karşılaştırılması ve bu ortalama aylık maliyetin, projenin başvuru aşamasındaki brüt asgari ücretin katları ile karşılaştırılması uygulaması kaldırıldı. Bunun yerine projenin izleyen dönemlerindeki fiili ortalama aylık maliyetin, projenin izleme sürecindeki geçerli brüt asgari ücretin katları ile karşılaştırılması uygulaması getirildi. 14 14

15 2.2. 48 aydan az olan proje personeline en fazla 6 katı,
PERSONEL GİDERLERİ Dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyetler, personelin eğitim ve deneyimi dikkate alınarak ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır; Proje konusu uzmanlık alanlarının herhangi birisinde doktora derecesine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 12 katı, En az lisans mezunu proje personeline, lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje başvuru tarihine kadar geçen süre; aydan fazla olan proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, aydan az olan proje personeline en fazla 6 katı, 15 15

16 PERSONEL GİDERLERİ Dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyetler, personelin eğitim ve deneyimi dikkate alınarak ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır; Ön lisans mezunu olan proje personeline, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı, Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 3 katı ile sınırlama uygulanır. 16 16

17 PERSONEL GİDERLERİ İlgili dönemde beyan edilen proje personelinin ortalama aylık maliyetinin bu sınırlamaların altında olduğu durumlarda, beyan edilen personele ait ortalama aylık maliyeti, desteklemeye esas harcama kapsamının belirlenmesinde dikkate alınır. 17 17

18 SEYAHAT GİDERLERİ Proje öneri başvuru tarihine bakılmaksızın 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK’a sunulacak dönemsel Ar-Ge Yardımı İstek Formlarında beyan edilen seyahat giderleri içerisinde sadece ekonomik ulaşım giderleri beyan edilecektir. Ulaşım giderleri dışında konaklama, vs. diğer giderler beyan edilmeyecek ve desteklenmeyecektir. 18 18

19 DANIŞMANLIK VE HİZMET GİDERLERİ
1507 kodlu TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında proje başvurusu ve AGY301 hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmet alımları Uygulama Esaslarının ilgili hükümleri çerçevesinde en fazla TL (on bin) beyan edilir ve desteklenir. Söz konusu hizmet alımlarına yönelik giderlerin, bir seferde ve projenin son AGY301 dönemiyle beyan edilmesi zorunludur. 19 19

20 DANIŞMANLIK VE HİZMET GİDERLERİ
Proje öneri başvuru tarihine bakılmaksızın 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK’a sunulacak dönemsel Ar-Ge Yardımı İstek Formlarında Patent tescil gideri, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderlerine yönelik harcama ve giderler beyan edilmeyecek ve desteklenmeyeceğinden bunlara ilişkin vekillik ücretleri de beyan edilmeyecek ve desteklenmeyecektir. 20 20

21 ALET, TEÇHİZAT, YAZILIM VE MALZEME GİDERLERİ
1 Kasım 2010 tarihinden önce kuruluş tarafından yurt dışından alımı yapılan alet ve teçhizat giderlerine ait harcama ve gider belgesinin düzenleme tarihinin, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç ay öncesine kadar olması ve söz konusu alımın projenin destek kapsamı içerisinde değerlendirilmesi şartıyla, bu harcama ve giderler de desteklenmekte idi. 1 Kasım 2010 tarihinden sonra alet ve teçhizat giderlerine yazılım ve malzeme giderleri de eklenerek sağlanan esneklik genişletildi. 21 21

22 PATENT GİDERLERİ Desteklenen proje kapsamında yapılan fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik Türk Patent Enstitüsü (TPE) tescil giderleri desteklenmeyecektir. Proje öneri başvuru tarihine bakılmaksızın 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK’a sunulacak dönemsel Ar-Ge Yardımı İstek Formlarında patent tescil gideri, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderlerine yönelik harcama ve giderler beyan edilmeyecek ve desteklenmeyecektir. 22 22

23 PATENT GİDERLERİ Desteklenen proje kapsamında yapılan fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik ulusal ve uluslar arası kuruluşlar nezdinde yapılan tescil giderleri TÜBİTAK’ın ayrı bir destek programı kapsamında desteklenmektedir. 23 23

24 TRANSFER ÖDEMESİ (ÖN ÖDEME)
Transfer ödemesi uygulamasında proje bütçesine getirilen TL sınırlaması kaldırılmıştır. Bu durumda daha önce ön ödeme başvuru imkanı olmayan firmalara da bu imkan tanınmış oldu. 24 24

25 TRANSFER ÖDEMESİ (ÖN ÖDEME)
Proje bütçesinin %20’si oranında talep edilen ön ödeme oranı, 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren %25’i oranında talep edilebilecektir. 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren talep edilecek ön ödeme başvuruları TL’yi geçmeyecek şekilde yapılacaktır. 25 25

26 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE YAPTIRIM
1 Kasım 2010 tarihinden önce kuruluş tarafından denetim, inceleme ve tasdik amacıyla Yeminli Mali Müşavire sunulan mali raporda bulunan bilgi ve belgelerin eksik ve yetersiz olması ve bu durumun Yeminli Mali Müşavir tarafından göz ardı edilmesi suretiyle düzenlenen ve onaylanan AGY500 raporunda, yanıltıcı bilgi ulunduğunun tespiti halinde, söz konusu Yeminli Mali Müşavire, durumun bildirildiği tarihi takip eden üçüncü yılın sonuna kadar TÜBİTAK destek programlarına ait harcama ve giderlerin tasdikine ilişkin raporlarının kabul edilmeyeceği kararı iletilmekte, ayrıca bu durum, Yeminli mali müşavirin bağlı olduğu odaya ve AGY500 raporunu düzenlediği kuruluşa bildirilmekte olup ve varsa söz konusu Yeminli Mali Müşavirin değerlendirme sürecinde olan düzenlediği raporların TÜBİTAK tarafından kabul edilmeyeceği ilgili diğer kuruluşlara bildirilmektedir. 26 26

27 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE YAPTIRIM
1 Kasım 2010 tarihinden sonra yukarıda belirtilen yaptırımlar uygulanmadan önce, söz konusu durumun birinci defa tespiti halinde söz konusu raporu düzenleyen Yeminli Mali Müşavire önce uyarı yazısı iletilecek, daha sonra söz konusu yaptırımlar uygulanacaktır. 27 27

28 İletişim Bilgileri TÜBİTAK
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Atatürk Bulvarı No: 221 06100, Kavaklıdere, ANKARA Tel: (312) Faks: (312) e-posta: İnternet:

29 Teşekkürler...


"TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI’NIN UYGULAMA ESASLARINDAKİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları