Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

2 KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Amasya 2009

3 Usul ve Esasların Amacı
Yatırımcıların Arsa ve arazi ihtiyacını karşılamak. Bu kapsamda; Teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere ön izin ve irtifak hakkı tesisine ilişkin işlemleri düzenlemek. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

4 TEŞVİK KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZMALLAR
Hazineye Ait Taşınmaz Mallar Özel Bütçeli İdarelerin Taşınmazları Belediyelere Ait Taşınmazmallar Özel İdarelere Ait Taşınmazmallar Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

5 TEŞVİK USUSLÜ AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖN İZİN
İRTİFAK HAKKI KULLANMA HAKKI AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

6 TEŞVİKTEN YARARLANAMAYANLAR
Finans ve Sigortacılık Sektöründe Faaliyet Bulunan Kurumlar İş Ortaklıkları Taahhüt işleri AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

7 TEŞVİK KAPSAM DIŞI YATIRIMLAR
4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

8 Teşvikten Yararlanacak Yatırımcılar Ve Yararlanma Şartları
Hazine Müsteşarlığınca Düzenlenmiş Teşvik Belgesi Sahibi olmak Gerçekleştirilecek Yatırım Tutarı -Taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin; -Tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, -Turizm yatırımları için iki, - Diğer yatırımlar için üç katından (ancak, III (Amasya) bölgelerde beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan), az olmayacak. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

9 Teşvikten Yararlanacak Yatırımcılar Ve Yararlanma Şartları
Organize Sanayi Bölgesinde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan, Taahhüt edilen yatırımın en az Yüzde Yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

10 Teşvikten Yararlanacak Yatırımcılar Ve Yararlanma Şartları
Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan edilmesi, Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren Gerçek ve Tüzel Kişiler Yararlanır AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

11 TEŞVİK ŞEKLİ Teşvikten Yararlanacak; Gerçek veya Tüzel Kişiler lehine;
Tapuya Tescilli Taşınmazlarda 49 yıl süreli İrtifak Hakkı Tesisi Tescil Harici Yerlerde 49 yıl süreli Kullanma İzni AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

12 Kapsam Dışında Kalan Taşınmazlar
KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN 8. MADDESİNDE TASARRUF YETKİSİ KISITLANMIŞ TAŞINMAZ MALLAR AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

13 İrtifak hakkı tesis edilebilecek ve kullanma izni verilebilecek taşınmazlar
USUL VE ESASLARIN 8. MADDESİ DIŞINDA KALAN TAŞINMAZMALAR DIŞINDAKİ TAŞINMAZ MALLARDA İRTİFAK /KULLANMA HAKKI TESİS EDİLİR. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

14 Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti
Taşınmaz maliki idareler, öncelikle yatırımın türüne göre ; Organize Sanayi Bölgesi İdaresinden veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan Hangi tür yatırımlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taşınmaz tahsisinin uygun olacağına ilişkin görüşleri de sorulmak suretiyle yatırıma elverişli taşınmazları tespit eder. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

15 Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti
Tespit edilen taşınmazların talep beklenmeksizin toplu olarak, Kapsam dışı taşınmazlardan olup olmadığı, taşınmaz maliki idarelerce ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından araştırılarak, teşvik edilen yatırımlar için uygun olup olmadığı öncelikle belirlenir. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

16 Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti
İl veya ilçe bazında teşvik edilecek yatırım ve sektörlere göre, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından tespit edilecek taşınmazların hangi yatırımlar için daha uygun olduğuna ilişkin görüşler alınır. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

17 Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti
Maliki idarelerce belirlenen taşınmazlar dışında kalan ancak yatırımcı tarafından talep edilen taşınmazlar da, maliki idarelerce uygun olduklarının tespit edilmesi halinde bu kapsamda değerlendirilebilir. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

18 Taşınmazlara kıymet takdiri yapılması
Yatırıma konu taşınmazın sahibi idarece; taşınmazın rayiç bedeli belirlenir. Kıymet takdiri; idarenin yetkili komisyonlarınca veya yetkilendirilmiş olmaları halinde yetkileri kapsamındaki usullere göre tespit ettirilebilir. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

19 Yatırıma elverişli taşınmazların yatırımcılara duyurulması
Bulundukları yerlerdeki Ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir. -Taşınmaz maliki idarelerce ilana çıkılması uygun görülen taşınmazlar en az iki aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

20 AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Başvuru Belgeleri Dilekçe Talep formunu Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Bilgi Formu Organize sanayi bölgesinde boş parsel bulunmadığına ve yatırımın bu alanlarda yapılamayacağına ilişkin belge ** AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

21 Başvuru Belgeleri Başvuru Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Makbuz (İkibin TL) Avan Proje; 1/200 veya 1/500 ölçekli parsel sınırı ve yapı yaklaşma sınırının belirtildiği varsa tüm imar koşullarının işlendiği vaziyet planı ile 1/100 veya 1/200 ölçekli kat planları ve en az bir kesit ve dört görünüşü içeren mimari proje. Vaziyet planı ve mimari avan projeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığının proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanır. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

22 AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Başvuru Belgeleri Oda Sicil Kayıt Örneği Vergi Borcu Bulunmadığına İlişkin Belge İşletme Hesabı Özeti (Gerçek Kişi) İşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu Son Üç Yıllık Mali Tablolar AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

23 Başvuru Belgeleri Halka Açık A.Ş.'lerde, Halka Açılma Oranını Gösteren Belge Şirket Ana Sözleşmesi Kanuni Temsilcilerin İmza Sirküleri ve Adresleri Fizibilite Raporu ve Finans Tablosu***** (Yatırım tutarının on milyon TL’yi aşması halinde) AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

24 Komisyon Vali veya Görevlendireceği Vali Yardımcısı Başkanlığında
Taşınmaz maliki İdarenin mahallindeki en Büyük Memuru Taşınmazdan sorumlu birim amiri Bayındırlık ve İskân İl Müdürü Belediye İmar Müdürü Yatırımın türüne göre ilgili Bakanlığın İl Müdürü AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

25 Komisyonun değerlendirmesi
Kayıtlı ve ödenmiş sermayesi dâhil malî durumunu, Yatırımın gruplandırılan iller ve teşvik edilecek sektörler arasında yer alıp almadığını, Yatırımcı tarafından taahhüt edilen yatırım tutarının, maliki idarelerce taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olmadığını, AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

26 Komisyonun değerlendirmesi
Taahhüt edilen yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini Talep edilen taşınmazın üzerinde avan projenin uygulanıp uygulanamayacağını, Avan projesine göre yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu, …..inceler AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

27 Birden Fazla Talebin Değerlendirilmesi
Yatırımcıların öz kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları yatırım tutarından en yükseği yüz puan üzerinden değerlendirilerek, puanlama yapılır ve en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilir. Yapılacak bu puanlamada da eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

28 Sözleşme ve tescil Karın tebliğinden itibaren 15 gün İçinde sözleşme düzenlenmesi zorunludur. Sözleşme tescil edilmeden taşınmaz teslim edilmez. Yatırım teşvik belgesinde yapılan her türlü revizyon işlemlerinde yatırımcı tarafından taşınmaz maliki idareye bilgi verilir. Ön izin sözleşmesinin notere tasdiki zorunlu değildir AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

29 Bedel (1) Ön izin bedelsizdir.
(2) İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli; *) III üncü bölgede (Amasya) yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ikisi, (3) ikinci ve müteakip yıllar bedel ÜFE) oranında artırılması suretiyle hesaplanır. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

30 Yatırım Döneminde İndirimli Bedel
ilk yıl bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

31 HASILAT PAYI Yayımlanan usul ve esaslar kapsamında yapılan ve tamamlanan yatırımlardan Hasılat payı ALINMAZ. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

32 Ön izin Fiili Kullanım olmaksızın (imar ,ifraz tevhit için) bir yıllığına ön izin verilebilir. Ön izin bir yıl uzatılabilir Yatırımcı ile Ön izin Sözleşmesi düzenlenir AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

33 İstihdam Yatırım teşvik belgesinde belirtilen istihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur. İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

34 Devir Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma iznini üçüncü kişilere devredebilir Ön izin devredilemez ve bu süre içerisinde ortak alınamaz Not:Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide 6 ncı maddede belirtilen şartlar aranır. Devralan kişiler devir tarihinden itibaren otuz gün içinde taşınmaz maliki idareye bilgi vererek, devredenin sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini içeren ve idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

35 Denetim Yatırımcı; irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde inşa edilecek yapı ve tesisleri onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun olarak yapmak zorundadır AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

36 Yatırım süresi Yatırım Teşvik Belgesinde Belirtilen sürelerde bitirilmek zorunludur. Mücbir sebep dışında Ek süre verilmez AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

37 Denetim Taşınmaz maliki idareler, inşaat aşamasında ve işletme süresince gerekli gördüğü takdirde taşınmazların üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu kontroller sırasında belirlenecek hata ve eksiklikler, taşınmaz maliki idarelerce belirlenecek süre ve şartlarla yatırımcı tarafından tamamlanır AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

38 İrtifak hakkı ve kullanma izni süresinin sona ermesi
İrtifak hakkı ve kullanma izni, sözleşme süresi sonunda sona erer. Bu durumda; makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

39 Doğrudan Satın Alma Hakkı
Yatırım Süresi sonunda üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak üzere yatırımcıya Doğrudan Verilir AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

40 İrtifak hakkı ve kullanma izninin iptali, tahliye ve geri alma
Yatırımcının bu Usul ve Esaslarda ve sözleşmesinde yer alan hükümlere uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilir AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

41 Yapı ve Tesisler Taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesislerle birlikte sağlam ve işler durumda tazminat ve bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder ve bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

42 Geri Alma Herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz maliki idarece alınacak irtifak hakkı veya kullanma izninin iptal edildiğine dair kararın tebliğ tarihinden itibaren taşınmazı otuz gün içinde tahliye eder. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

43 İndirimlerin iptali ve hâsılattan pay alınması
Yatırımın %50 si gerçekleşmesine rağmen tamamlanmamış ise, İstihdam sayısına %10’u aşan oranda uyulmaması halinde; --İndirimler iptal edilerek Genel hükümlere göre işlem yapılır ve hasılat payı alınır. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

44 Yatırımın %50 aşması halinde;
Cari yıl irtifak hakkı ve kullanma izni bedeli, rayiç bedel üzerinden tahsil edilir. (Emlak değerinin %3’ünden az olamaz) Bu yapı ve tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hâsılatın yüzde biri oranında pay alınır. (Ancak, tarım, hayvancılık, sanayi ve tersane yatırımlarında bu oran binde bir olarak uygulanır.) AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

45 AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

46 AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
MİSAFİRLERİMİZE KATILIMLARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. Salih BİLGİN Milli Emlak Müdür V. AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ


"AMASYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları