Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.elazigprojeler.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.elazigprojeler.gov.tr."— Sunum transkripti:

1

2 SODES 2011 Hibe Teklif Çağrısı Tanıtım Toplantısı

3 Sunum içeriği: SODES programı & 2011 Usul ve Esaslar SODES BIS’e kayıt
Başvuru formu Nitelikli proje yaklaşımı İletişim

4 SODES’in Amaçları Nelerdir ?
Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek,

5 SODES’in Amaçları Nelerdir ?
Sosyal Destek Programı (SODES): Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek,

6 SODES’in Amaçları Nelerdir ?
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri desteklenmesi amaçlanmaktadır.

7 SODES’in Hedef Kitlesi Kimlerdir?
Dezavantajlı konumdaki çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler, yaşlı, özürlü, ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

8 SODES Kapsamında Hangi Proje Türleri Desteklenir?
Sosyal içerme projeleri, İstihdam projeleri, Kültür, sanat ve spor projeleri

9 Sosyal İçerme Projelerinin Kapsamı;
Yoksulluğun azaltılması, Sosyal yardım alan yoksul kesimin geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, Yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi öncelikli kesimlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, Bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması, Toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.

10 İstihdam Projelerinin Kapsamı;
İstihdamı edilebilirliğin artırılması, İlin ihtiyaçlarına uygun alanlarda kalifiye personellerin yetiştirilmesi, Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, Kendi işini kurabileceklere destek olabilecek projelerdir.

11 Kültür Sanat ve Spor Projelerinin Kapsamı;
Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.

12 SODES Başvuruları Ne Zaman ve Nereye Yapılır?
Proje Başvuruları; 11 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında, SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla internet üzerinden yapılır, Yazılı olarak Valilik İl Projeler Koordinasyon Ofisine teslim edilir.

13 SODES’e Kimler Başvuru Yapabilir?
Kamu Kurumları, İl/ilçe Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları,

14 SODES’e Kimler Başvuru Yapabilir?
Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri adına yapabilirler ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.

15 STK Kaç Proje Başvurusu Yapabilir?
Sivil toplum kuruluşları arasında rekabet edebilirliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere, bu kuruluşlar il bazında en fazla iki proje teklif edebilir ve değerlendirme sonucunda bu projelerden en fazla bir proje kabul edilebilir.

16 Hangi STK’lar Başvurusu Yapabilir?
SODES’in uygulandığı bölgede faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan STK’lar proje başvurusu yapabilir.

17 Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklüğü
Projelerin süresi, en fazla bir yıl olabilir. Teklif edilecek projelerin bütçenin alt limit TL olup, herhangi bir üst limiti bulunmamaktadır.

18 Proje Bütçesinden Hangi Harcamalar Karşılanabilir?
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.) kapsar. Personel giderleri, Yolcuk giderleri, Gündelik giderler, Ekipman ve Hizmet giderleri, Sarf Malzeme giderleri, Elektrik, Telefon, Su giderleri, İnşaat giderleri, Mali giderler, Banka havale masrafları, sigorta,, ihale ve ilan maliyetleri, İşveren SGK payı vb Proje Koordinatörü, İdari/Teknik Personel , Eğitmen ücretlerini kapsar. Proje koordinatörüne ücret ödenebilmesi için,bütçe en az TL olmalıdır . Proje koordinatörü, en fazla net 400TL alabilir. Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler, 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.

19 Projelerde koordinatör dışında istihdam edilen ve kamu görevlisi olmayan kişiler ücret alabilir mi?
Proje koordinatörünün dışında, projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını , yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ise brüt asgari ücreti kadar ödeme yapılabilir.

20 Projelerden araç alımı yapılabilir mi?
gezici sinema gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz. Fakat araç kiralaması yapabilirsiniz.

21 Projeler neye göre seçilecektir?
Hedef gruplara göre öncelik sırası; Bölünmüş aileler, Çekirdek aile(Resmi olmayan evlilikler, Boşanmayı önlemeye yönelik faaliyetler) Madde bağımlıları Şiddet mağdurları, Göçle gelen aileler Faaliyetlere göre öncelik sırası Yukarıdaki hedef grupların sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetler Madde bağımlığı ile mücadele, Aile içi şiddet ve iletişim, Eğitimde fırsat eşitliği, Eş Finans nakdi olmalı, Projeniz kabulünden sonra finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına nakdi olarak yatırılır. Proje harcamalarının proje fişinde öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eşfinansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir. SODES Amaçlarına Uygunluk, Sürdürülebilirlik, Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçe arasındaki tutarlılık Kurumun, projeyi yürütebilme kapasitesi, Proje hedef kitlesinin genişliği (Maliyet etkinliği), İl öncelikleri, Eş finansman oranı, Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, Projenin amacı mesleki beceri kazandırma, iken eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetin seçilmesi, Projede hedef grup 65+ yaş seçilip bunlara yönelik basketbol kursun seçilmesi hedef grubun öncelikli ihtiyaçlarına yönelik olmadığından , projede tutarsızlığı ifade etmektedir. İl merkezinde hedef kitle seçimi ve uygulamada öncelikli bölgeler Aksaray Mah. Sanayi Mah. Salıbaba Mah. Kırklar Mah. Hicret Mah. Yıldızbağları Mah. Karşıyaka Mah. Çatalçeşme Mah. Ulukent Mah. Fevzi Çakmak Mah. İstihdam projelerinde öncelik sırası; Gıda, Madencilik, Mobilya ve Ağaç İşleri, Metal, Tekstil , Plastik, Kimya ve Kağıt Sanayii (Kaynak : FKA 2010 TRB1 Bölge Planı Elazığ’da Endüstriyel Tesisler) Kobi Ortaklığı ve Kobilerin aktif katılımının sağlandığı, iş garantili projeler

22 SODES BIS’e kayıt

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Proje Formu

37

38 2011 başvuru formunu indir

39 Sadece Adobe Acrobat 9 versiyonu ile belge üzerinde işlem yapabilirsiniz

40 Başvuru Formu

41 Başvuru formunu açınca karşımıza gelen uyarı penceresi

42

43

44

45

46

47

48

49 Yazdırılabilir form üzerinde değişiklik yapılamaz.
Değişiklik yerine Sodes BIS üzerinden yeni başvuru yapılır. Mükerrer başvurulardan geçerli olan formun çıktısı ile valiliğe başvuru yapılır.

50 Proje teklifleri kuruluşlarca SODES-BİS aracılığıyla Valiliklere sunulur.
Sisteme kaydedilip numaralandırılan başvuru formu imzalı, mühürlü ve her sayfası paraflı olarak 1 orijinal, 2 kopya halinde İl Merkez Proje Ofisine teslim edilir.

51 Nitelikli Proje Hazırlama Yaklaşımı

52 Proje nedir? Proje, ulaşılmak istenen belli bir sonucu elde etmek için kullanılan maddi ve beşeri kaynakların ortak faaliyetlerini planlama, örgütleme, yürütme ve denetleme çalışmalarıdır.

53 Projenin kurumun mevcut iş yükünden farkı nedir?
Projeler, daha önce mevcut olmayan, kurumun mevcut imkanları ile çözüm sağlayamadığı, bir sorunu iyileştirmeye yönelik, bir hizmet ya da ürün için yapılır. Bu bağlamda kurumların asli görevleri proje olarak teklif edilmemelidir.

54 SODES projelerinin benzer projelerden farkı nedir?
AB Proje Başvurusu SODES Proje Başvurusu Özet (en fazla 1 sayfa) En fazla 2000 karakter Hedefler Projenin ilgililiği (en fazla 3 sayfa) Projenin tanımlanması ve etkililiği (en fazla 14 sayfa) Yöntem (en fazla 4 sayfa) Sürdürülebilirlik Projenin süresi ve faaliyet planı taslağı VAR YOK Mantıksal çerçeve Bütçe detayı Maliyetlerin gerekçelendirilmesi Kolay olması

55 2000 KARAKTER It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose and. Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections and of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words .

56 SODES projelerinin benzer projelerden farkı nedir?
Sodes projesi, yarı yapılandırılmış bir proje formatıdır. Başvuru formu DPT’nin daha önce başarılı olarak değerlendirdiği proje ve proje faaliyetleri ile sınırlandırılmıştır. Amaç: Her seviyeden yararlanıcının kolaylıkla hazırlayabileceği bir formatla, Valilik güdümünde sorunlara yerelde çözüm sağlamak.

57 dikkat edilecek hususlar
Başvuru formunda dikkat edilecek hususlar Proje faaliyetleri ve bütçe kalemlerinin proje başvuru formunda mevcut seçenekler ile sınırlandırılması sebebi ile il genelinde farklı STK ve Kurumlar tarafından birbirinin kopyası denebilecek proje başvuruları olacaktır. Proje formunda mevcut iki alan projenizin kaderini belirleyecektir. 1) Özet 2) Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması

58 Projenin özetinde: Bu projeyi hazırlamanıza sebep olan proje ile iyileştirme sağlayacağınız sorunları maddeler halinde belirtin, Belirlediğiniz sorunları istatistikler, rapor ve benzer sayısal değerlerle belgelemeye çalışın, Projeniz kapsamında üretilecek ürün ya da hizmetler için, Valilik tarafından ilan edilen il öncelikleri ile ilişkili ise, ilgili il önceliklerine atıfta bulunun, Hedef gurubu nasıl belirleyeceğinizi açıklayın.

59 - Faaliyetlerinize ait kısa iş planını maddeler halinde açıklayın.
- Faaliyetlerin nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağına açıklık getirin. 2000 karakter kısıtını göz önünde bulundurarak kelimeleri verimli kullanmaya gayret edin. 2000 karakter faaliyetlerinizin açıklaması için yeterli gelmiyorsa, "proje ekibinin oluşturulması" "tanıtım faaliyetleri" gibi standart proje süreçler yazılmayabilir.

60 8. Hedef Guruplar: Bu bölümde ve hedef gurubun nasıl belirleneceği ve gerekli ise belirlediğiniz hedef gurup hakkında açıklama özet bölümüne eklenmeli.

61 Sürdürülebilirliği taahhüt etmeniz mecbur olmamakla beraber proje değerlendirmesinde önemli bir unsurdur.

62 NİTELİKLİ PROJE İÇİN Birbiriyle ilişkili faaliyetler zincirinden oluşmalı, Amaç SODES e uygun olmalı, Hedef kitle net olarak belirlenmeli, Proje çıktıları net olarak anlatılmalı, Proje araçları ( Bina, ekipman, tadilat, sarf malzemesi vs.) amaç haline gelmemeli, Maliyet etkin olmalı HEDEF İNSAN’A HİZMET OLMALI

63 Bilgilendirme ve Tanıtım Günleri

64 SODES BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM GÜNLERİ
Toplantı Yeri Tarih 1 Elazığ 13 Nisan 2011 Çarşamba Saat: 9.30 2 22 Nisan 2011 Cuma Saat: 10.00 3 29 Nisan 2011 4 Tüm İlçelerimizde 28 Nisan 2011 tarihine kadar iki sefer (Toplam 23 toplantı) 2010 yılında önceki yıllardan farklı olarak, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından SODES bütçesi çeşitli endeksler oluşturularak illere göre sabitlenmiştir. Dolayısıyla Proje Yarışı iller arası değil her ilin kendi içinde olacaktır. Tüm proje sunucularına karşı daha şeffaf ve adil olmak için sizlerle proje ofisimizde bireysel veya kurumsal olarak değil, toplam 23 toplantı ile tümünüzle birlikte bir arada olmak istiyoruz. Lütfen başvuru sürecinde genel proje değerlendirmeleri için ısrar etmeyiniz

65 SODES BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM GÜNLERİ
Toplantı Yeri Tarih (Toplam 23 toplantı) 1 Elazığ 13 Nisan 2011 Çarşamba Saat: 9.30 2 22 Nisan 2011 Cuma Saat: 10.00 3 29 Nisan 2011 4 Tüm İlçelerimizde 28 Nisan 2011 tarihine kadar iki sefer

66 İLETİŞİM DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
SÖZ UÇAR YAZI KALIR

67 İLETİŞİM DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Özellikle proje koordinatörlerinin mutlaka her gün kontrol ettiği bir e-posta adresine sahip olması gerekir. İletişimlerde konu belirtilmesi, Konu ile ilgili referans bilgilerin verilmesi, İletişim bilgilerinin yazılması, Güvenlik; Gereksiz e-posta klasörüne (Spam) gitmemesi için yüksek öncelikli olarak işaretlenmesi, GEREKİR

68 Sorularınız İçin İletişim Sekmesinden

69 Sorularınız İçin Kırmızı İle İşaretlenmiş Bölümler Mutlaka Doldurulmalıdır İletişim Sekmesinden Bilgi Almak İstediğiniz Konuyla İlgili Mesajınızı Buraya Yazınız. Bu Mesaj Sodes Proje Ofisi Ekibine İletilecektir. Ayrıca Herkesin Sormuş Olduğu Sorulara Verilen Yanıtları da Görmek ve Projeler Hakkındaki Her türlü Faaliyet Haber ve Duyurulardan Haberdar Olmak İstiyorsanız e-listemize Kayıt Olmalısınız…

70 E-LİSTEYE KAYIT OLMAK İÇİN
İletişim Sekmesinden

71 E-LİSTEYE KAYIT OLMAK İÇİN
Bilgi Almak İstediğiniz Başlığı/Başlıkları Seçiniz… Ad, Soyad ve e-posta adres bilgilerinizi ilgili alanlara girdikten sonra ekle seçimini işaretleyip onayla diyerek e-liste kaydımızı bitiriyoruz… İletişim Sekmesinden

72 TEŞEKKÜRLER


"Www.elazigprojeler.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları