Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SGK İstatistik Verileri Değerlendirme Türkiye, Bursa

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SGK İstatistik Verileri Değerlendirme Türkiye, Bursa"— Sunum transkripti:

1 SGK İstatistik Verileri Değerlendirme Türkiye, Bursa
Hakan ÇUBUKÇU Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı(A)

2 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Uygulama, Gelişmeler
Kanun No: 6331 Kabul Tarihi: Yayım Tarihi: R.G Sayı: 28339 Hakan ÇUBUKÇU Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

3 1995-2010 Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
3

4 2011 Yılına Yakından Baktığımızda Ülkemizin Durumu
İş Kazası Sayısı: Meslek Hastalığı: 697 Yaşamını Yitiren: kişi İşçi için; İş Kazası: 695 Ölüm: 17,0 Kadın Çalışan İş Kazası: 170 4

5 2012 Yılına Yakından Baktığımızda Ülkemizin Durumu
İş Kazası Sayısı: Meslek Hastalığı: 395 Yaşamını Yitiren: 744 kişi İşçi için; İş Kazası: 691 Ölüm: 6,86 Kadın Çalışan İş Kazası: 267 5

6 2011- 2012 Yıllarında Bursa’nın Durumu
İş Kazası Sayısı: Yaşamını Yitiren: kişi kişi İşçi için; İş Kazası: Ölüm: , ,62 Kadın Çalışan İş Kazası: 6

7 Türkiye-İstanbul-Bursa Karşılaştırma(2011)
T. Çal. Say.: K. Çal. Say.: Oran : %24, %28, %26,64 İşçi için; Türkiye İstanbul Bursa İş Kazası: K. Çal. İçin: 7

8 Türkiye-İstanbul-Bursa Karşılaştırma(2012)
T. Çal. Say.: K. Çal. Say.: Oran : %24, %29, %27,04 İşçi için; Türkiye İstanbul Bursa İş Kazası: K. Çal. İçin: 8

9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 16/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/12/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

10 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
Resmi gazete Tarihi/Numarası: /25494 EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

11 13 Temmuz 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Mesleki eğitim zorunluluğu MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

12 Sağlık gözetimi MADDE 15 – (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. 12

13 Ülkemiz Türkiye ve Kentimiz Bursa Açısından Sonuç(2012)
-Avrupa Birliği Ülkelerinden Sigortalı Çalışan Açısından Ölümlü İş Kazası Değerlendirmesinde Yaklaşık 7 Kat Kötü Durumda. 2. Bursa -Türkiye Ortalamasından Sigortalı Çalışan Açısından İş Kazası Sayısı Değerlendirmesinde Yaklaşık 2,52 Kat Kötü Durumda. -Türkiye Kadın Sigortalılar Ortalamasından Sigortalı Çalışan Açısından İş Kazası Sayısı Değerlendirmesinde Yaklaşık 3,07 Kat Kötü Durumda. 13

14 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, Uygulamalar, Yenilikler
Kanun No: 6331 Kabul Tarihi: Yayım Tarihi: R.G Sayı: 28339 Hakan ÇUBUKÇU Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

15 İş Sağlığı Ve Güvenliğine Özel Yasa
1475 Sayılı İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15

16 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar
16

17 İKİNCİ BÖLÜM İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

18 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konsey, Kurul ve Koordinasyon

19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş ve İdari Yaptırımlar

20 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Geçici Hükümler

21 Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer. 21

22 Yasa Maddeleri Uygulama Detayları İçin Çıkarılacak Yönetmelikler
22

23 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: a) İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi amacıyla; işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıştırılması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar hâlinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gereken işler, gebe ve emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve izinler ile bu Kanunun uygulanmasına yönelik diğer hususlar. 23

24 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak; 1) Çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak hangi işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulacağı, bu birimlerin fiziki şartları ile birimlerde bulundurulacak donanım. 2) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri. 24

25 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak; 3) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacak kişi, kurum ve kuruluşların; görev, yetki ve yükümlülükleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamında yer alan sağlık gözetimi ve sağlık raporları, kuruluşların fiziki şartları ile kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanım. 4) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlardan işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre; hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek veya istihdam edilecek kişilerin sayısı, işyerinde verilecek hizmet süresi ve belirlenen görevleri hangi hallerde işverenin kendisinin üstlenebileceği. 25

26 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak; 5) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, unvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli eğitimi verecek kurumların belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek belgeler. 26

27 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: c) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak; risk değerlendirmesinin hangi işyerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi. ç) Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak, işverenlerin işyerlerinde bu Kanun kapsamında yapmakla yükümlü oldukları kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri. 27

28 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: d) Yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, işyerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen maddeler, iş ekipmanı ve işyerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konular ile bu konularda görevlendirilecek kişiler. e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler. 28

29 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: f) Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, birden çok kurul bulunması hâlinde bu kurullar arasındaki koordinasyon ve iş birliği. g) İçişleri Bakanlığı ile müştereken, işyerlerinde işin durdurulması, hangi işlerde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartları, acil hallerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması. 29

30 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması ve uygulanması, güvenlik raporunun olmaması, incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda işin durdurulması ve işin devamına izin verilmesi. (2) Birinci fıkranın (b) bendine göre işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline dair çıkarılan yönetmelikte yer alan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitim programları, çalışma süreleri, görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınır. 30

31 Yayınlanan Yönetmelikler
Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28532 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28539 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28545 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28603 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

32 Yayınlanan Yönetmelikler
Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28620 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28628 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28633 ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28648 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Sayısı: 28681 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28695 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

33 Yayınlanan Yönetmelikler
Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28706 TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28709 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28710 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28717 ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28717 KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28721 ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİ

34 Yayınlanan Yönetmelikler
Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28730 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28733 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28737 GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28737 ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28741 BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28741 İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28743 ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

35 Yayınlanan Yönetmelikler
Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28744 GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28762 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Sayısı: 28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Sayısı: 28786 YAPI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28792 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : Resmi Gazete Sayısı: 28812 TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28861 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 28867(Mükerrer) BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

36 Tüm İşyerlerinde Uzman Personel Görevlendirmek Zorunlu Oluyor
36

37 Kobiler Açısından Değerlendirme
2010 SGK Verilerine Göre Kayıtlı İşyeri Sayısı Çalışan İşçi Sayısı Ülkemiz İşyerlerinin %99’u Kobi Çalışanların %84’ü Kobilerde İstihdam Ediliyor. İş Kazalarının %80’i Kobilerde Yaşanıyor. 37

38 İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 38

39 Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, En son erteleme ile oldu. b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer. 39

40 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYIT TAKİP VE İZLEME PROGRAMI (İSG-KATİP) İLE İSG HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 40

41 İSG-Katip Eğitim K. İSG Prof. İşveren OSGB 41

42 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Yazılım; Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB), İSG Eğitim Kurumları, Hizmet Alan İşyerlerine ait, İSG Profesyonellerinin; Yetkilendirilme / görevlendirme işlemlerini, Sertifika bilgileri, anketleri, Türkiye İSG istatistiklerini Eğitim programlarını, eğiticileri, derslikleri Çalışma sürelerini, türlerini Denetleyen, kontrol eden, onaylayan, iptalini sağlayan bir yapı üzerine kurulmuştur. 42

43 EĞİTİM KURUMLARINA AİT SAYISAL VERİLER
Toplam Eğitim Kurumu 238 Eğitici Sayısı 3605 Aktif Eğitici Sayısı 2390 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan Önce Eğitim Kurumu Sayısı 49 913

44 ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNE AİT SAYISAL VERİLER
Toplam OSGB 1017 OSGB’de çalışan İş Güvenliği Uzmanı sayısı 4352 OSGB’de çalışan İşyeri Hekimi sayısı 2622 OSGB’de çalışan Diğer Sağlık Personeli sayısı 1152 OSGB’den İşyeri Hekimliği hizmeti alan işyeri 12869 OSGB’den İş Güvenliği Uzmanı hizmeti alan işyeri sayısı 13329 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan Önce OSGB Sayısı 195

45 21 ARALIK 2013 SINAVI 21 ARALIK SINAVI ÖNCESİ MEVCUT DURUM
A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 969 B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 663 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 34.735 TOPLAM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 36.367 İŞYERİ HEKİMİ 17.575 21 ARALIK SINAVI SONUCUNDA MEVCUT DURUM (SINAVI KAZANANLAR DÂHİL EDİLDİĞİNDE) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 8.832 B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 5.794 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 75.241 TOPLAM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 89.867 İŞYERİ HEKİMİ 21.159

46 MEVCUT DURUMDA… 21 ARALIK SINAVI SONUCUNDA MEVCUT DURUM (SINAVI KAZANANLAR DÂHİL EDİLDİĞİNDE) TEHLİKE SINIFI MEVCUT İŞ YERİ SAYISI GÖREV YAPABİLECEK UZMAN SAYISI UZMAN BAŞINA DÜŞEN İŞYERİ SAYISI(AYLIK) ÇOK TEHLİKELİ ( A+B) 18 TEHLİKELİ ( C ) 4 AZ TEHLİKELİ 11

47 SÖZLEŞME İSTATİSTİKLERİ
TOPLAM SÖZLEŞME SAYILARI İşyeri Hekimliği Sözleşmesi 39.144 İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi 36.651 SÖZLEŞME YAPMIŞ İSG PROFESYONELİ SAYILARI A Sınıfı IGU 679 B Sınıfı IGU 491 C Sınıfı IGU 8840 İşyeri Hekimi 5795

48 Tanımlar c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

49 Çalışan Temsilcisi Belirleme Koşulları Tanımlanıyor
49

50 Çalışan Temsilcisi İş sağlığı ve güvenliğinde daha etkili sonuçların alınabilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara çalışanların aktif katılımı sağlanması gerekiyor. İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak çalışan temsilcisi görevlendirilecek. 50

51 Çalışan temsilcisi MADDE 20 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir: a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. ç) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. 51

52 Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer. 52

53 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Tarihinde bu konuda bir Uygulama Tebliği yayınlandı. Bu Tebliğ’de; İşverenin yükümlülüğü Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi Çalışan temsilcisinin nitelikleri Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi Çalışan temsilcisinin seçilme ve atanma koşulları Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü Çalışan temsilcisinin eğitimi Mevcut seçim ve atamaların geçerliliği Tebliğ yürürlük tarihi konuları tanımlanmıştır.

54 İşverenin yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirir. (2) İşveren, çalışan temsilcisinin veya temsilcilerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânları sağlar. (3) İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir. (4) Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren tarafından yerine getirilir. (5) İşveren seçim veya atama yoluyla görevlendirilen çalışan temsilcilerini işyerinde ilân eder.

55 Çalışan temsilcisi adaylarının belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır. (2) Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir. (3) İşyerinde çalışanların aday olabilmeleri için 6 ncı maddedeki kriterleri sağlamaları esastır. Bu kriterleritaşımaları halinde aday olmaları engellenemez. (4) Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir. (5) Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir.

56 Çalışan temsilcisinin nitelikleri
MADDE 6 – (1) Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur: a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması, c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması. (2) Belirli süreli veya geçici işlerde (a) ve (b) bentleri, işyerinde 3 yıllık iş deneyimi bulunmayan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendi, çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde (c) bendi hükümleri uygulanmaz. (3) Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde birinci fıkrada sayılan nitelikler aranmaz.

57 Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir: a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

58 Çalışan temsilcisinin seçilme ve atanma koşulları
MADDE 8 – (1) Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir. (2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir. (3) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır. (4) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından görevlendirilir.

59 Çalışan temsilcisinin yetki ve yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir. (2) Görevini yürütmesi nedeniyle, çalışan temsilcisinin hakları kısıtlanamaz. (3) Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

60 Kayıt MADDE 10 – (1) Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Tutanağın işveren veya vekili ve seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından imzalanması zorunludur. Tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanır.

61 Çalışan temsilcisinin eğitimi
MADDE 11 – (1) Çalışan temsilcileri 15/5/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir. (2) Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üyeleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir.

62 Mevcut seçim ve atamaların geçerliliği, Tebliğ yürürlük tarihi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımından önce yapılan çalışan temsilcisi seçimleri veya atamaları geçerli sayılır. MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ  yayımı tarihinden itibaren otuz gün sonra yürürlüğe girer.

63 Çalışan temsilcisi Mersin'in Tarsus İlçesi'nde kaynak ustası 41 yaşındaki Feyzullah Ateş, bir kamyonun mazot deposunu kaynak yaparak onarmaya çalışırken alev aldı.  Alevlerin içinde kalan Ateş ağır yaralanırken olay çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. T.C. 63

64 UNUTMAYIN İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulmaya çalışılan “SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ORTAM” ancak tüm tarafların katkı ve “GÜVENLİ DAVRANMA TERCİHLERİ İLE” sağlanabilir. Katılımınız İçin Teşekkürler Hakan ÇUBUKÇU İş Güvenliği Uzmanı


"SGK İstatistik Verileri Değerlendirme Türkiye, Bursa" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları