Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER MUHASEBE YETKİLİLERİ HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

2 MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
SEMİNER NOTLARI Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

3 MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MADDE 33. (Ek son fıkra: 22/12/ /10 md.) Giderin çeşidine göre aranacak gerçekleştirme belgelerinin şekil ve türleri; kamu borç yönetimine ilişkin olanlarda Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığınca, mahallî idareler için İçişleri Bakanlığınca, sosyal güvenlik kurumları için de bağlı veya ilgili oldukları bakanlıklar tarafından, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

4 Giderlerin ödenmesine ilişkin belgeler
D.S.İ.M.Y. MADDE 25 - (1) İşletme bütçelerinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında, 31/12/2005 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 1. Değişiklik: 22/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 2. MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2007/1) Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

5 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde malî işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri ve bunlardan bu Yönetmelikte düzenlenmesi gerekenlerin şekil ve türlerini belirlemektir Tanımlar Ödeme belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişini, (Ödeme belgeleri harcama yetkililerince belirlenen gerçekleştirme görevlisi tarafından düzenlenir ve ekine giderin çeşidine veya ön ödemenin şekline göre Yönetmelikte belirlenmiş olan gerçekleştirme belgeleri bağlanır.) Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

6 Harcama talimatı : Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için; -Giderin konusunu, -Gerekçesini, -Yapılacak iş veya hizmetin süresini, -Hukuki dayanaklarını, -Tutarını, -Kullanılabilir ödeneğini, -Tertibini, -Gerçekleştirme usulünü -Gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgedir.

7 İlgili mevzuata göre; -Ödenmesi gereken görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, -Kıdem tazminatı, -Huzur ücreti, -Konferans ücreti, -Kaçak olarak yakalanan eşya, -Uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler, -Diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan HARCAMA TALİMATI; ödeme belgesine bağlanır.

8 Gereken hallerde yaklaşık maliyeti, Kullanılabilir ödeneği ve tertibi,
Onay belgesi : İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; Doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise Alım konusu işin nev’i, Niteliği, Varsa proje numarası, Miktarı, Gereken hallerde yaklaşık maliyeti, Kullanılabilir ödeneği ve tertibi, Alımda uygulanacak usulü, Avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

9 İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI
BELGE TARİH VE SAYISI [ihale yetkilisinin unvanı] MAKAMINA İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER İŞİN ADI İŞİN TÜRÜ VE MİKTARI (FİZİKİ) Yaklaşık Maliyet Kullanılabilir Ödenek Tutarı Yatırım Proje Numarası Bütçe Tertibi (varsa) Avans Verilecekse Şartları İhale Usulü İlanın Şekli ve Adedi Ön Yeterlik / İhale Dokümanı Satış Bedeli Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı Teklif ve Sözleşme Türü İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR ONAY Yukarıda belirtilen işin yaptırılması için ihaleye çıkılması hususunu onaylarınıza arz ederim ..../..../.... Uygundur İhale Yetkilisi Adı SOYADI Unvanı İmzası : a) Kamu ihale mevzuatı gereğince ihale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili uygulama yönetmeliklerinin ekinde standart form olarak belirlenen ihale onay belgesi, b) Kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde onay belgesi,

10 Fatura: İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden; a) Faturayı, b) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini, c) Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan bu Yönetmelik eki 1 örnek numaralı Harcama Pusulasını, d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi uyarınca düzenlenen muhasebe yetkilisi mutemetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri taşıyan alındıyı,

11 Piyasa fiyat araştırması tutanağı: Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan bu Yönetmelik eki 2 örnek numaralı tutanağı, Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler Madde 5 - Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk iki nüshası, bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştaya gönderilir, ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır.

12 a) Kesin ödemelerde; Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır. b) Ön ödemelerde; 1) Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; - Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi, - Gereken hallerde kredi izin yazısı; 2) Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda; - Avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği, - Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş yazısı veya üst yöneticinin kararı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 2 örnek numaralı Muhasebe İşlem Fişine kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

13 Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler
a) İhale usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde, -İhale onay belgesi, -İhale komisyonu kararı, -Sözleşme, -İlanın yapıldığına ilişkin tutanak, -Kesin teminatın alındığına ilişkin alındının örneği, -Damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı, -Yapım işlerinde, sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge, -Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, -Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, -Başbakanlığın veya Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı, -Malî hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine yahut verilmediğine ilişkin görüş yazısı.

14 b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi dışındaki bentlerine göre doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda; -Yönetmelikte belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi, -Komisyon kurulmuş ise komisyon kararı, komisyon kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı; 22 nci maddenin a, b ve c bentleri kapsamında tek kaynaktan yapılan alımlarda ise kamu ihale mevzuatında bu alımlara ilişkin olarak düzenlenmesi öngörülen standart form, -Yukarıdaki (a) bendinde sayılanlardan düzenlenmesi gereken diğer belgeler Yukarıdaki fıkralarda belirtildiği şekilde hazırlanan taahhüt dosyasının aslı, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına bağlanır. Taahhüt olunan işin bedelinin bir defadan fazla ödeme belgesi düzenlenmek suretiyle tahakkuk ettirilerek ödenmesinin söz konusu olduğu hallerde, taahhüt dosyasının harcama yetkilisi veya harcama yetkilisinin belirleyeceği görevli tarafından Yönetmeliğin 5 inci maddesine uygun olarak onaylanmış bir nüshası da ayrıca muhasebe birimine gönderilir.

15 - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlar sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde; - Onay Belgesi , - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, - Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme, - Fatura, - Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, -Mal ve malzeme alımlarında, taşınır işlem fişi, ödeme belgesine bağlanır. Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı ve düzenlenmiş ise sözleşme dışındaki belgeler aranır.

16 Hakediş raporu Madde 7 –İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen hakediş raporları düzenlenir. a- Yapım İşleri Hakediş Raporu(Örnek:3) b- Hizmet İşleri Hakediş Raporu(Örnek:4) Ödemenin kimlere yapılacağı Madde 8 –Ödeme; gerçek kişilerde alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine; alacaklının ölümü halinde varislere; tüzel kişilerde ise kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma yapılır.

17 Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler
Aylıklar Madde 9 - Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu veya Yurtdışı Aylık Bordrosu (Örnek: 8 veya 8/A) ve Personel Bildirimi (Örnek: 9) ile duruma göre ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesine aşağıda belirtilen belgeler bağlanır. a) İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı. b) Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi (Örnek:10 ) c) Terfilerde, terfi onayı d) Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı. e) Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı. f) Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde, harcama talimatı. g) Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı. h) İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı. ı) Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda, işe başlama yazısı.

18 Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren insan kaynakları birimince onaylı listenin ödeme belgesine bağlanması gerekir. Diğer aylarda ise durumunda değişiklik olanların listesi ödeme belgesine bağlanır. Yönetmelik eki bordro ve benzeri belgeler üzerinde birim amiri için ayrılan bölüm, harcama yetkililerince aksine bir görevlendirme yapılmadığı sürece; 1) Personelin aylık, ücret ve diğer özlük haklarının ödenmesinde, ilgili harcama biriminin insan kaynakları yetkililerince, 2) Diğer giderlerde ise giderle ilgili hizmetin yapıldığından bilgisi olan yetkililerce, imzalanacaktır.

19 Zam, tazminat ve benzeri ödemeler
Madde 10 - Kamu görevlilerine mevzuatları gereği yapılacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde aşağıda belirtilen belgeler ödeme belgesine bağlanır. Yabancı dil tazminatı verilebilmesi için, yabancı dil sınav sonuç belgesi; gördükleri öğrenim nedeniyle yabancı dil bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde ise insan kaynakları biriminin yazısı. 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 18/1/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca yaralanma, sakatlanma veya ölüm halinde nakdi tazminat ödenmesinde, yetkili makamlarca onanmış nakdi tazminat komisyon kararı.

20 Yukarıdaki bentlerde sayılanların dışında özel mevzuatları gereğince yapılacak zam, tazminat ve benzeri ödemelerde, ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı. Yabancı dil sınav sonuç belgesi, onay, yazı ve raporun her malî yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir. Aylıklarla birlikte ödenen tazminatlar Aylık Bordrosunda; aylıklarla ödenmeyen tazminatlar ise özel bordrosunda veya Çeşitli Ödemeler Bordrosunda (Örnek : 13) gösterilir. İş riski, iş güçlüğü, malî sorumluluk tazminatı ve eleman teminindeki güçlük zammı ile özel hizmet tazminatlarına ilişkin ana cetvel ve dağılım listelerinin, mali hizmetler birimince onaylandığı ayı izleyen aya ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

21 Sosyal yardımlar Madde 12- Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır. a) Evlenme yardımı: Aile cüzdanının dairesince onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği ödeme belgesine bağlanır. b) Aile yardımı : Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir. c) Doğum yardımı : Doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır.

22 d) Ölüm yardımı : Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir. e) Tayın bedeli :22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca tayın bedellerinin ödenmesinde, tayın bedelinin ilgili aya ait tutarının tespitini gösteren yazı. f) Giyecek yardımı : Nakden verilmesi gereken giyecek yardımı veya dikiş bedeli ödemelerinde; - İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı, - Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13), - Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı, ödeme belgesine bağlanır.

23 Ek çalışma karşılıkları
Madde 13 - Ek ders ve fazla çalışma ücretleri ile huzur hakkı ve toplantı ücretleri, konferans ücretleri ve diğer ek çalışma ücretlerinin ödenmesinde, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13) ile birlikte duruma göre aşağıdaki belgeler aranır. Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde;Saat başına ödenecek fazla çalışma ücretini gösterir onay, - Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösterir çizelge, Ödül ve ikramiyeler Madde 14 – Kamu personeline verilecek ödül ve ikramiyelerin ödenmesinde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13) ile birlikte, aşağıda belirtilen belgeler aranır. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca emsallerine göre başarılı görev yapan devlet memurlarına verilecek ödüllerde; Bağlı veya ilgili bakan onayı; ilave olarak birer aylık daha ödül verilmesi gereken hallerde Başbakan onayı, Harcama Talimatı.

24 Sözleşmeli personel ücretleri
– Sözleşmeli olarak istihdam edilen personel ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır. - Yurtiçinde, Aylık Bordrosu (Örnek:8) ve Personel Bildirimi (Örnek:9); sözleşmeli personel ücretlerinin ödenmesinde ise Yurtdışı Sözleşmeli Personel Ücret Bordrosu (Örnek: 18 ), - İşe başlama yazısı, - Sözleşme, ödeme belgesine bağlanır. Sözleşmeli personele, sözleşmelerine göre ödenecek tazminat, sosyal yardım, ek çalışma ve diğer ödemelerde, ödemenin çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır. Sözleşme ve işe başlama yazısının ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

25 İşçi ücretleri –22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ücret ve ücretle birlikte her ay yapılacak ödemelerde ödemenin türüne göre aşağıdaki belgeler aranır. a) Ücret ödemelerinde; - Personel Bildirimi (Örnek : 9), - İlk işe başlama, yer değiştirme ve terfilerde, İşçi Hareketleri Onayı (Örnek : 20), - İşçi Ücret Bordrosu (Örnek : 19), ödeme belgesine bağlanır. İşçilerin fazla çalışma, ulusal bayram ve hafta tatili, genel tatil ile yıllık izin ücretlerinin ödenmesinde, ayrıca buna ilişkin onayın da aranması gerekir. b) Evlenme, doğum ve ölüm yardımı ödemelerinde; Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen belgeler ödeme belgesine bağlanır.

26 c) Giyecek yardımı ödemelerinde;
-Nakden yapılacak ödemelerde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek:13), ödeme belgesine bağlanır. d) Kıdem tazminatı ödemelerinde; - Harcama talimatı, - Hizmet cetveli, - Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge, - Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge, -Daha önce çalıştığı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığını gösterir belge, -Emekliye ayrılanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak emekliliği hakettiğine ilişkin belge, ödeme belgesine bağlanır.

27 e) İhbar tazminatı ödemelerinde;
- Harcama talimatı, - Hizmet cetveli, - İhbar tazminatının hesaplanmasını gösteren belge, ödeme belgesine bağlanır. Sendikalarla yapılan toplu sözleşmenin onaylı iki nüshası, yapılacak ödemelere esas olmak üzere dönem başında muhasebe birimine verilir. Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde Sayıştaya gönderilir.

28 Geçici personel giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/c maddesi veya özel mevzuatları gereğince sayım, propaganda, anket, canlı modellik ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam edilen kısmi zamanlı çalışanların ücretleri ile aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinde; - Harcama talimatı, - Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek : 13), - Gereken hallerde puantaj cetveli, ödeme belgesine bağlanır.

29 Cenaze giderleri - Cenaze giderlerinin ödenmesinde; a) Cenaze, sağlık kurum ve kuruluşu veya belediyece kaldırıldığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya belediyece düzenlenen fatura, b) Cenaze, personelin bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırıldığı takdirde, yapılan masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi, ödeme belgesine bağlanır. Cenazenin başka bir yere nakli gerektiği takdirde, nakil ve defin giderleri yukarıdaki esaslara göre ödenir. Yurtdışında ölenlerden cenazeleri yurda getirilenlerin, yurtdışında yapılan giderlerine ait belgelerin tercümelerinin ve mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliği veya ihtisas birimi tarafından onaylanması gerekir.

30 Yurtiçi geçici görev yolluğu
- Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır. a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), -Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır. b) Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; (Örnek: 27),

31 - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,
- Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu, ödeme belgesine bağlanır.

32 -Yolluk giderlerinin ödenmesinde aranılacak belgeler
(1) Yolluk giderlerinin ödenmesinde Yönetmeliğin nci maddelerinde belirtilen belgelerin ödeme belgesine bağlanacağı hükmüne yer verilmiş olup diğer hususlar aşağıda açıklanmıştır. a) Yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde tutarı açıkça yazılan söz konusu giderlerin kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belge ödeme belgesine bağlanır. b) Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde belediye hudutları dışına taksi ile yapılan seyahatlerde, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmiştir. Belediye hudutları dışına özel otomobil ile yapılan seyahatlerde ise; - İşin gereği veya zorunluluk nedeniyle mutat taşıt dışında bir taşıtla yapılması gereken seyahatlerde, zorunlu hallere ilişkin yetkili makamdan alınmış onay veya rapor ile yetkili mercilerden alınan taksi rayiç belgesi, - Mutat taşıt aracının işlemediği yerlere yapılan seyahatlerde, yetkili mercilerden alınan ve mutat taşıt aracının işlemediğini belirten taksi rayiç belgesi,

33 Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen diğer kanıtlayıcı belgelerle birlikte ödeme belgesine bağlanacaktır.Söz konusu taksi rayiç belgesindeki rayiç tutarı, hiçbir zaman ticari taksiler için verilecek rayici geçemez. Özel otomobil ile birden fazla kişinin seyahat etmesi halinde ise, otomobil sahibi dışındaki görevliler taksi rayiç belgesi yerine, kişi başına ödedikleri ücreti gösteren ve özel otomobil sahibinin imzasını taşıyan Yönetmelik eki 1 örnek numaralı harcama pusulasını düzenleyeceklerdir. Belediye hudutları içinde taksi veya özel otomobil ile yapılan seyahatlerde taksi rayiç belgesi, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi aranmaz. c) İlgililerce yolculuk sırasında ödenen ve yolluk bildirimlerinde gösterilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin ödenmesinde geçiş ücretine ilişkin belge veya bilet aranmaz.

34 Yurtiçi sürekli görev yolluğu
–Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; - Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bil. (Örnek : 28), - Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, ödeme belgesine bağlanır. Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.

35 Mahkeme harç ve giderleri
-Mahkeme harç ve giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır. a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde; - Mahkeme, icra veya noterce düzenlenen alındı, -Alındı verilemeyen hallerde; davayı kovuşturan tarafından düzenlenip ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 30) (Başka yerdeki mahkemelerde yürütülen yargılamalarda davayı kovuşturan tarafından yapılan posta giderleri için bu liste daire amirince onaylanır.), b) Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçları ile karşı taraf avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde; - Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı, -Yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,

36 Vergi, resim , harç ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler
– İş veya mal veya hizmet satınalınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan; taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ve benzeri giderler ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde; - Harcama talimatı, - Alındı, ödeme belgesine bağlanır. Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretleri -Bilirkişilik, uzmanlık, tanıklık ve benzeri hizmet ücretlerinin ödenmesinde; - Bakanlar Kurulu Kararı, mahkeme kararı, muhakkik kararı veya yetkili organların kararı, - Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13), ödeme belgesine bağlanır.

37 Tarifeye bağlı ödemeler
-Komisyon ücretleri ve kovuşturma giderleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki ilan, sigorta ile gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır. İlan giderlerinin ödenmesinde; - Harcama talimatı, - Fatura, -İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak, Sigorta giderlerinin ödenmesinde; -Harcama talimatı,Sigorta poliçesi veya zeyilname , Gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde; ödeme belgesine bağlanır.

38 Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım ve onarım giderleri
- Makine, teçhizat, taşıt, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Fatura, - Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4), ödeme belgesine bağlanır. Ulaştırma ve haberleşme giderleri - Ulaştırma ve haberleşme giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır. a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki telefon, teleks, telefaks ile ilgili her türlü hat ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde; -Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon görüşme bedellerinin resmi-özel ayrımını gösterir, kullanıcının beyanına dayalı olarak ilgili daire amirince onanmış fatura, ödeme belgesine bağlanır.

39 Taşıma giderleri -Taşıma giderlerinin ödenmesinde, taşımanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır. a) İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Fatura, - Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4), ödeme belgesine bağlanır. b)Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde; - Onay belgesi,

40 Kiralar - Kira bedellerinin ödenmesinde, kiralamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır. a) Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Fatura, ödeme belgesine bağlanır. b) Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılımları kira bedellerinin ödenmesinde; -Taahhüt dosyası, -Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4),

41 Çeşitli hizmet alımları
- İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılan bakım, onarım, danışmanlık, araştırma ve geliştirme, muhasebe, anket, temizlik, tarımsal mücadele, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, kurs, koruma ve güvenlik, sigorta, etüt ve proje, harita ve kadastro, plân, imar uygulama, basım ve yayım, fotoğraf, film alımları, bilgisayar hizmet alımları (gayrimaddi hak olarak alınan yazılım ve donanımlar hariç) ve benzeri hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Fatura (sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi veya zeyilname), - Hizmet İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 4), ödeme belgesine bağlanır.

42 Tüketim mal ve malzemeleri, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alım giderleri
- Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Fatura, - Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, -Taşınır işlem fişi, ödeme belgesine bağlanır. Özelliğinden dolayı stoklama imkanı bulunmayan ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri ile test ve tetkik tüketim malzemelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (f) bendine göre alınması halinde, alımın acil bir durum sebebiyle gerçekleştirildiğine ve stoklanmasının mümkün bulunmadığına ilişkin belge de ödeme belgesine bağlanır.

43 Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderleri
- Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde; a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve gözetimi altında bir imtiyaz hakkı dahilinde özel hukuk tüzel kişilerince sunulan tekel niteliğindeki elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde; -Fatura, b) Tekel niteliğinde olmayan ve ihale mevzuatına göre temin edilen elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Fatura, ödeme belgesine bağlanır. Farklı bütçeli dairelerin aynı binayı ortaklaşa kullanmaları halinde elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketimler yalnız bir ölçü aletiyle ölçülüyor ise fatura yerine, fatura sureti ile her daireye isabet eden tüketim bedeli tutarını gösterir belgenin ve sözleşmenin ödeme belgesine bağlanması gerekir.

44 Yapı, tesis ve onarım giderleri
Madde 54- Yapı, tesis ve onarım giderlerinin ödenmesinde; - Taahhüt dosyası, - Fatura, - Yapım İşleri Hakediş Raporu (Örnek: 3), ödeme belgesine bağlanır.

45 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamındaki alımlar ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar - Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak alım bedelleri ile idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımların ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır. a) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ürün alım bedellerinin ödenmesinde; - Onay belgesi, - Fatura, -Düzenlenmesi gereken hallerde sözleşme, -Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, - Taşınır işlem fişi, ödeme emri belgesine bağlanır. Aynı fıkra uyarınca, 31/8/1956 tarihli ve sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak hizmet alım bedellerinin ödenmesinde; Onay Belgesi, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13) ve düzenlenmesi gereken hallerde fatura aranır. Alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Onay Belgesi ve yapılmış ise sözleşme ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.

46 Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.)
            İstisnalar             Madde 3- (Değişik: 30/7/ /2 md.) a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları,

47 e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığına  bağlı  enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar (Ek İbare: 20/11/ /1 md.) ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, [1]

48 Devlet Malzeme Ofisinden ve idarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlarda;
- Onay Belgesi, - Fatura, -Gereken hallerde muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge, - Taşınır işlem fişi, ödeme belgesine bağlanır. Mal ve malzeme alım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, onay belgesi ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.

49 ORMAN EMVALİ ÜRETİM İSTİHKAKLARI
Kesme-Sürütme-Yükleme-Nakliyat Ödemelerinde 1-İstihkak (Hakediş) Raporu 2-Kesme-Sürütme-Yükleme-Nakliyat Raporu 3-Vahid-i Fiyat (Aslının Fotokopisi Şerhi ve Bölge Mührü ile Mühürlü Olmalı) 4-Gerekiyorsa Fatura 5-Onay Belgesi İSTİHKAK FAZLASI ÖDEMELERİ 1-İstihkak (Hakediş) Raporu 2-İstihkak Fazlası Tespit Tutanağı 3-Tebliğ Gereğince Ödenmesinde Sakınca Bulunmadığına Dair Tutanak veya Yazı

50 SİLVİKÜLTÜR ÖDEMELERİ
1- İstihkak(Hakediş) Raporu 2- Onay Belgesi 3-Fiyat Tespit Tutanağı 4-Ölçü Tespit Tutanağı 5-Şartname veya Sözleşme Örneği 6-Gerekiyorsa Fatura Ödemeye konu işle ilgili düzenlenen keşif evrakının tasdikli bir nüshası Muhasebe Servisine gönderilir.

51 Kamu ihale mevzuatına göre yapılan alımlarda aranacak diğer belgeler
- Kamu ihale mevzuatına göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bedellerinin ödenmesinde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan belgelerden başka, duruma göre aşağıda belirtilen belgeler de ödeme belgesine bağlanır. Söz konusu belgelerin onaylı birer nüshaları muhasebe biriminde saklanan taahhüt dosyalarına eklenmek üzere ayrıca alınır. a) Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi, b) Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay, c) Kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri, d) Sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yüklenicisine yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesi ve ek kesin teminata ilişkin belge.

52 3) Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları.
Taşınır işlemleri D.S.İ.M.Y MADDE 27 - (1) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yön. hükümleri uygulanır. - Taşınır işlem fişi, aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine bağlanmaz. 1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları, 2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve yağ alımları, 3) Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları. Ancak, bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan bakım-onarım yedek parçaları ile likit gaz, akaryakıt ve yağlar için taşınır işlem fişi aranır.

53 Alımı bir merkezden yapılan ancak alım yapılan merkez dışındaki birimlere teslim edilen mal ve malzemeler için, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin belgelere dayanılarak alımı yapan merkezce düzenlenen taşınır işlem fişi ödeme belgesine bağlanır. Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde onay belgesi, piyasa fiyat araştırması tutanağı ve düzenlenmiş ise sözleşme dışındaki belgeler aranır.

54

55 MUHASEBE İŞLEMLERİNDE TUTULAN DEFTERLERDE KAYIT DÜZENİ
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MUHASEBE İŞLEMLERİNDE TUTULAN DEFTERLERDE KAYIT DÜZENİ Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

56 KULLANILACAK DEFTERLER VE KAYIT DÜZENİ
KULLANILACAK KANUNİ DEFTERLER İşletmelerce, aşağıdaki defterler Türk Ticaret Kanunun 66. Maddesi 2. fıkrası ve Vergi Usul Kanunun 182 Maddesi gereği zorunlu olarak tutulur. D.S.İ.M.Yönetmeliğinin 58. Maddesinde de Belirtilmiştir. 1- Yevmiye Defteri (TTK 66. Md. 2. Fıkra) 2- Defter-i Kebir (TTK 66. Md. 2. Fıkra) 3- Envt ve Bilanço Defteri (TTK 66. Md. 2. Fıkra) 4- Günlük Kasa Defteri (V.U.K Md.)

57 YEVMİYE DEFTERİ Muhasebe Biriminin Kodu Başlangıç Tarihi : Muhasebe Biriminin Adı Bitiş Tarihi Yevmiye Yevmiye Numarası Hesabın Kodu Hesabın Adı Borç Alacak Tarihi TOPLAM D.S.İ.B.M.Y Örnek No: 3 YEVMİYE DEFTERİ Yevmiye defteri; kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numara sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir. Kayda geçirilmesi gereken işlemler gerçekleştikçe, hesap döneminin başında (1)’ den başlamak üzere verilen yevmiye numara sırası ile bu deftere kaydedilir, buradan da usulüne göre defter-i kebir hesaplarına sistemli bir şekilde dağıtılır.

58 Kayıt ve mevcutlara uygundur.
BÜYÜK DEFTER HESABI DEFTERİ Muhasebe Biriminin Kodu : Başlangıç Tarihi Muhasebe Biriminin Adı Bitiş Tarihi Hesap Kodu Yevmiye Açıklama Borç Alacak Tarihi Numarası Kayıt ve mevcutlara uygundur. Düzenleyen Muhasebe Yetkilisi Adı Soyadı Tarih İmza D.S.İ.B.M.Y Örnek No: 4 DEFTER-İ KEBİR Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve numara sırası ile defter-i kebirde her hesap için açılmış ilgili sayfalara tasnifli olarak kaydedilir.

59 ENVANTER DEFTERİ, İşletmenin kuruluş tarihindeki ve daha sonra da her hesap döneminin sonundaki (31 Aralık) mevcut varlıkları ile kaynaklarının kaydedildiği ciltli ve müteselsil sıra numaralı defterdir. Kuruluş tarihinde çıkarılan açılış envanterleri ve açılış bilançosu, bu deftere ilk kayıt olarak yazılır. Dönem sonu envanteri çıkarılırken, işletmenin bilanço günündeki mevcut varlıkları, alacakları ve borçlarının sayımı, ölçülmesi, tartılması ve değerlemesi yapılmak suretiyle varlıklar ve kaynaklar kesin bir şekilde tespit edilir. İşletmeler, kuruluş ve daha sonra da her hesap döneminin sonunda (31 Aralık) genel geçici mizan düzenledikten sonra envanter çıkarırlar. Bunun dışında devir, birleşme ve kapanma gibi durumlarda da envanter çıkarılması gerekir. Envanter sonuçları, ayrıntılı olarak envanter ve bilanço defterine işlenir. Cari yıl bilançosu, çıkarılan envanter ve önceki yıl bilançosu sırasıyla bu deftere kaydedilir. İşletmeler, isteğe bağlı olarak değişik tarihlerde de envanter çıkarabilir.

60 İşlem Yapanın Adı Soyadı Tahsil Edilen Tutarlara İlişkin
KASA DEFTERİ Muhasebe Biriminin Kodu : Başlangıç Tarihi Muhasebe Biriminin Adı Bitiş Tarihi Hesap Kodu : 100 Yevmiye Alındı Belgesi Sıra No İşlem Yapanın Adı Soyadı AÇIKLAMA Borç Alacak Tarihi Numarası Tahsil Edilen Tutarlara İlişkin Kime Ödendiği YTL YKr Günlük Toplam Genel Toplam .../.../ tarihi itibariyle Kasa mevcudu olup, kayıtlarımıza uygundur. Düzenleyen Muhasebe Yetkilisi Adı Soyadı Tarih İmza D.S.İ.B.M.Y. Örnek No :6 KASA DEFTERİ İşletmenin kasa ile ilgili işlemlerinin günü gününe kaydedildiği defterdir. Bu defter, diğer defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgiler ile muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

61 Kasa hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:
a) Borç 1) Kasaya yatırılan tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir. 2) Kasa ihtiyacı için veznedarca bankadan çekilip kasaya konulan tutarlar bu hesaba borç, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir. 3) Kasa sayımı sonucunda fazla çıkan tutarlar bu hesaba borç, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alacak kaydedilir. b) Alacak 1) Kasadan yapılan ödemeler bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. 2) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar bu hesaba alacak, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir. 3) Kasa sayımı sonucunda noksan çıkan tutarlar bu hesaba alacak, 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına borç kaydedilir.

62 YARDIMCI HESAP DEFTERLERİ
Yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir. TALİ HESAP FÖYLERİ bu gurup defterlerdir. Tali Hesap Föylerinin en az her ay sonunda çıktıları alınarak saklanır. İŞLETMELERDE KULLANILMASI GEREKEN DİĞER DEFTERLER BORÇLULAR DEFTERİ Memur aylıklarından veya diğer istihkak sahiplerinin alacaklarından kesilmek üzere, diğer muhasebe birimlerinden veya icra ve diğer dairelerden gelen haciz kararları ve yazılarla takibi işletmeye bildirilen alacakların takip ve tahsili için tutulur. Defterin her sayfasına borç ve tahsilata ait bilgiler sütun başlıklarına göre kaydedilir

63 ALINDI KAYIT DEFTERİ Muhasebe birimlerinde kullanılan alındılar, muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı, teslimat müzekkeresi, gönderme emri ve banka çeki gibi belgeler ile Bakanlıkça “Alındı Kayıt Defteri”ne (Örnek: 40) kaydedilmesi bildirilen diğer benzeri belgeler, çeşitlerine göre bu defterde açılacak bölümlere kaydedilir. ARŞİV DEFTERİ Eski yıllara ait olup Muhasebe biriminde kullanılmasına gerek kalmayan defter, yazışma dosyaları ile denetime giren yerlerde denetim tarihinden önceye, denetime girmeyen yerlerde ise 5 yıl önceye ait alındı ve çek dip koçanları ile diğer belgeler kaydedilerek arşive kaldırılır.

64 TUTULACAK DİĞER DEFTERLER
Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Kasa Defteri Stok Hareketleri Defteri Duran Varlıklar Amortisman ve Yeniden Değerlendirme Defteri Kadro Takip Defteri Vekaletname Defteri Denetleme Defteri İşletmeler örgüt yapılarına, faaliyet alanlarına ve diğer nedenlerden doğacak ihtiyaçlarına göre bu Yönetmelikte belirtilen defter ve belgelerden başka, defter ve belgeler düzenleyip kullanabilirler

65 Kayıt zamanı, gelir ve giderlerin yılı
MADDE 38 - (1) Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. (2) Hesaplar malî yıl esasına göre tutulur. (3) Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarında gösterilir. Çift taraflı kayıt sistemi MADDE 39 - (1) İşletmelerin her türlü muhasebe işlemi çift taraflı kayıt sistemine göre kaydedilir. Bir hesaba borç veya alacak kaydedilen tutar, başka hesap ya da hesaplara alacak veya borç kaydedilir. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

66 Kayıt düzeni ve kayıt düzeltmesi
MADDE 40 - (1) İşletmelerin muhasebe birimleri, muhasebe işlemlerini, gerçekleşme sırasına göre düzenli bir şekilde hesap dönemi başında “1”den başlamak üzere hesap döneminin sonuna kadar numaralandırarak kaydederler. Muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilir. Muhasebe belgesinde düzeltme işleminin gerekçesine yer verilir.

67 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları
MADDE 57 - (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre maddeler hâlinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır. (2) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında “1”den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır.

68 (3) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle kaydedilir
(3) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle kaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Gerçekleşen işlemler, “Hesabın İşleyişi” bölümlerinde belirtildiği şekilde hesaplara kaydedilir. Hesabın işleyişi bölümlerinde yer almayan işlemler ise bu Yönetmelikte belirtilen hesapların niteliğine uygun bir biçimde kaydedilmekle birlikte Bakanlığa bilgi verilir. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç-alacak eşitliği bulunur. (4) Nakden veya mahsuben yapılan harcamalar “Ödeme Emri Belgesi” (Örnek:1), diğer işlemler ise “Muhasebe İşlem Fişi” (Örnek:2 ) ile muhasebeleştirilir.

69 (5) Malî yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilançosu ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek “1” yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesaplar için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına başlanır.

70 Defterlerde kayıt süresi
Defterlerde kayıt düzeni MADDE 61 - (1) İşletmelerce kayda geçirilmesi gereken işlemler, düzenli ve okunaklı bir şekilde defterlere yazılır. (2) Gerçekleşen işlemlerin kullanılan defterlere kaydı sırasında aşağıdaki hükümler göz önünde bulundurulur. a) Defter kayıtları; kazımak, çizmek ve silmek yoluyla okunamaz hâle getirilemez. b) Defterlerdeki kayıtlar arasındaki satırlar çizilmeden boş bırakılamaz ve atlanamaz. c) Defter sayfaları koparılamaz, onaylı ve çift nüshalı yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Defterlerde kayıt süresi MADDE 62 - (1) İşletmelerce yürütülen faaliyetlerin özelliğine uygun olarak gerçekleştirilen işlemlerin, muhasebe sistemindeki düzeni bozmayacak bir süre içinde defterlere kaydedilmesi esastır. Ancak gerçekleşen işlemlerin defterlere kaydı, izinsiz ve geçerli bir nedene dayanmaksızın on günden fazla geciktirilemez. (2) İşlemler, kasa defteri ile yevmiye defterine günlük olarak kaydedilir. İşlemlerin bu defterlere kaydı hiç bir sebeple geciktirilemez.

71 V.U.Kanununa göre Defterlerin Kayıt Düzeni ve Zamanı
Türkçe tutma ve Türk Parası kullanma zorunluluğu (1)              Madde 215- (Değişik: 16/7/ /7 md.) 1. Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir Defterlerin mürekkeple yazılacağı:              Madde 216 – Bu kanuna göre tutulması mecburi defterler mürekkeple veya makina ile yazılır. Kopye kağıdı kullanılması ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopye konulması da caizdir. Yanlış kayıtların düzeltilmesi:              Madde 217 – Yevmiye defteri  madelerinde yapılan  yanlışlar  ancak  muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer bilümum defter ve kayıtlara rakam ve  yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.              Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır Boş satır bırakılamıyacağı, sayfaların yok edilmiyeceği:              Madde 218 – Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.              Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.   

72 Madde 219 – (Değişik : 30/12/1980 - 2365/32 md.)
   Kayıt zamanı:              Madde 219 – (Değişik : 30/12/ /32 md.)              Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyleki:              a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.              b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten  müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevap vermez.              c) Günlük kasa, günlük, parakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.

73 DEFTER VE BELGELERİN BİLGİSAYARLA DÜZENLENMESİ
Yönetmelikte düzenlenen defter ve belgeler, belirtilen bilgileri kapsamak kaydıyla adedine bağlı kalınmaksızın bilgisayarla düzenlenebilir. Defterler bilgisayarla düzenlendiğinde, Bakanlıkça alınması belirtilen bilgisayar çıktıları dosya içerisinde muhafaza edilir. Vergi Usul Kanununun 242. Maddesi ile Düzenlenmiştir. Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan V.U.K Genel Tebliği Sıra No: 361 ile Düzenleme Yapılmıştır.

74 DS. Muhasebe Şube Müdürlüğü
(Ek: 28/12/ /4 md.) Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. (Ek: 28/12/ /4 md.) Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür. (Ek: 28/12/ /4 md.) Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder. (Ek: 28/12/ /4 md.) Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir. DS. Muhasebe Şube Müdürlüğü

75 (Ek: 28/12/2001-4731/4 md. ; Değişik: 4/6/2008-5766/17 md
 (Ek: 28/12/ /4 md.; Değişik: 4/6/ /17 md.) Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. Bu Kanunun vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu kapsamda kurulan şirketin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır.

76

77 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DEFTERLERİN TASDİKİ
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE DEFTERLERİN TASDİKİ FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

78 Defterlerin onayı MADDE 59 - (1) Kurumlar vergisi mükellefi olmayan işletmelerin muhasebe birimlerince bu Yönetmelik hükümlerine göre tutulması gereken tüm defterler muhasebe yetkilileri tarafından onaylandıktan sonra kullanılır. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek işlem hacmini aşan muhasebe birimlerinde tutulacak defterlerin noterlere veya noterlik görevini yürütmekle mükellef olanlara onaylattırılması konusunda Bakanlık yetkilidir. (2) Hesap döneminin başında, muhasebe yetkilileri tarafından defterlerin sayfa sıra numaralarının birbirini takip edip etmediğine bakılmak ve bu sayfalar teker teker mühürlenmek suretiyle onaylanır. Ancak, kurumlar vergisi mükellefi olan işletmelerde tutulan yevmiye, envanter ve kasa defterleri, işletmenin bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini yürütmekle mükellef olanlar tarafından onaylanır.

79 (3) Çift nüshalı veya bilgisayar aracılığı ile tutulan defterlerin, bir hesap döneminde kullanılması tahmin edilen yaprak sayısı da yukarıdaki esaslara göre onaylanır. (4) Hesap dönemi içinde onaylı yaprakların bitmesi hâlinde, ilave yeni yapraklar onaylandıktan sonra kullanılır. İlave yeni yapraklara, hesap döneminin başında verilen onaylı yaprakların son sayfa numarasını takip eden sayfa numarası verilmek suretiyle devam ettirilir. Onay makamı, ilave yaprakların sayısını ilk onay şerhinin altına yazarak bu kaydı usulüne göre onaylar.

80 Yevmiye ve envanter defterleri
  Tasdike tabi defterler:              Madde 220 – Aşağıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir: Yevmiye ve envanter defterleri DEFTERLERİN TASDİKİ VUK'nun 220. maddesine göre I. ve II. sınıf tüccarların tutmak zorunda olduğu defterlerden yevmiye, envanter ve işletme defterlerinin tasdiki zorunludur. Defterlerden tasdiki zorunlu olanlar içinde Defteri Kebir belirtilmemiştir. Ancak, ticari davalarda geçerli belge olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK) na göre tasdik ettirilmiş olması şartı aranır. Defterlerin tasdikinde aşağıda örneği verilen tasdik formu her defterin numarasız ilk sayfasına yapıştırılır veya matbu bir damga olarak basılır. Söz konusu form ve defter sayfaları teker teker noter tarafından damgalanarak tasdik edilir. Bilgisayar kullanan işletmeler yazıcı kağıtlarını kullanacakları defterlere göre, yukarıdaki esaslar çerçevesinde notere tasdik ettirirler. Her sayfaya sayfa numarası dışında noter tasdik numarası da basılır.

81 Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu Defterin kullanılacağı dönem
Adı : Soyadı Defter Sahibinin Ünvanı İşin nev'i Adresi Defterin Nev'i Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu Defterin kullanılacağı dönem Vergi dairesi Sicil numarası Tasdik tarihi Tasdik numarası Tasdiki yapan noterin mührü ve imza Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

82 Tasdik zamanı:              Madde 221 – Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar: 1. Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;              2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;              3. (Değişik : 4/12/ /17 md.) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;              4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan

83 Tasdiki yenileme:              Madde 222 – Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tesbit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.              Tasdik makamı:              Madde 223 – Defterler, iş yerinin, iş yeri olmıyanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentaları için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur.              (Ek : 4/12/ /18 md.) Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder. (Ek:11/6/ /7 md.) Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.

84 Tasdik şekli:              Madde 225 – Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur:              a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasiyle teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.             b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukardaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur.              Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.

85 Defterlerin kullanılma ve saklanma süreleri
MADDE 60 - (1) Bu yönetmelik hükümlerine göre tutulması gereken defterler, hesap dönemi itibarıyla yıllık olarak kullanılır. Ancak, ertesi hesap döneminde de kullanılması mümkün olan defterler, gerekli devir ve açılış işlemleri yapılmak ve Yönetmeliğin 59 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yetkililerce onaylanmak suretiyle kullanılabilir. (2) Defterler, vergi kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, kullanıldıkları yıl dâhil 5 yılın sonunda arşiv defterine (Örnek:7) kaydedilerek arşive kaldırılır. Arşive kaldırılan defterler hakkında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

86 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE
VERGİ USUL KANUNU VE DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

87 Faturanın tarifi:              Madde 229 – Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Faturanın şekli:              Madde 230 – (Değişik : 30/12/ /34 md.)              Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:              1. Faturanın düzenlenme tarihi seri ve sıra numarası;              2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;              3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;              4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;              5. (Değişik : 4/12/ /19 md.) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.             

88 VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih 02/02/1985 Sayı 18654 FATURA 1- Mükellefin adı soyadı varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası ile faturanın seri ve müteselsil sıra numarası, 2- Faturanın düzenleme tarihine, müşterinin adına, soyadına ticaret unvanına, adresine, vergi dairesi ve hesap numarasına, satılan mallar fatura düzenlemeden önce teslim edilmişse irsaliye numarasına ilişkin bilgilere ait yerler ile malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarının göster ileceği sütunlar yer alacak ve bunların yazılabilmesi için yeterli aralıklar bırakılacaktır.

89  Fatura kullanma mecburiyeti:
             Madde 232 – Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle  defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:              1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;              2. Serbest meslek erbabına;              3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara (1)              4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;              5. Vergiden muaf esnafa.              Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.              (Değişik : 23/6/ /28 md.) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (700 TL) lirayı geçmesi veya bedeli  (700 TL) liradan az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.(2)

90   Perakende satış vesikaları:
             Madde 233 – (Değişik: 23/6/ /29 md.)              Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle  (1) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.              1. Perakende satış fişleri;              2. Makineli kasaların kayıt ruloları;              3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.              Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.              Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.

91 Perakende Satış Vesikalarında; 02. 02
Perakende Satış Vesikalarında; Tarih ve Sayılı Yönetmelik 1- ( gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile değişen fıkra) Perakende satış fişlerinde, işletme veya mükellefin adı, soyadı, vergi dairesi adı ve hesap numarası ile seri müteselsil sıra numarası yazılacaktır. Fişin düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarına ilişkin bilgilere ait yerler bulunacaktır. 2 - Giriş ve Yolcu Taşıma Biletlerinde, işletmenin ticaret unvanı veya mükellefin adı soyadı, vergi dairesi adı ve hesap numarası yazılacak veya aynı bilgiler teslimden önce matbaa işletmesince firma kaşesi ile basılacaktır. Seri ve müteselsil sıra numarası mutlaka baskı anında yazılmış olacak, düzenleme tarihi ve alınan paranın miktarına ilişkin hususlar için yer ayrılacaktır. Serbest Meslek Makbuzlarında; 1- Makbuzu vereninin adı soyadı, veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası ile makbuzun seri ve müteselsil sıra numarası yazılı olacaktır. 2- Müşterinin adı soyadı, veya unvanı, adresi ve makbuz tarihi ile alınan paranın miktarının yazılabileceği yeterli aralıklarda boş yerler bulunacaktır.

92 Gider pusulası:              Madde 234 – Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle  (1) defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:              1. (Mülga : 22/7/ /82 md.)              2. (Mülga : 22/7/ /82 md.)              3. Vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia içinde tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlariyle soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.

93 D - Gider Pusulasında; 02.02.1985 Tarih ve 18654 Sayılı Yönetmelik
1- Malı satın alan veya işi yaptıran tüccarın adı soyadı, veya ticaret unvanı ve adresi ile pusulanın seri ve müteselsil sıra numarası yazılmış olacaktır. 2 - Pusulanın tarihi, malı satan veya işi yapanın adı soyadı, veya ticaret, unvanı, adresine ilişkin bilgilere ait yerler ile, satılan malın veya yapılan işin mahiyeti, cinsi ve nev'i ile miktarı ve bedeli ve iş ücretinin gösterileceği sütunlar yer alacak ve bu hususların yazılabilmesi için yeterli aralıklar bırakılacaktır.

94 Müstahsil makbuzu:              Madde 235 – Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalıyarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.(1)              Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.              Müstahsil makbuzunun tüccar vaya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer

95 B-MüstahsilMakbuzunda; 02.02.1985 Tarih ve 18654 Sayılı Yönetmelik
1 - Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı soyadı, unvanı, adresi ve seri ve müteselsil sıra numarası yazılı bulunacaktır. 2 - Ayrıca, satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedellinin gösterileceği sütunlar ile makbuzun tarihi, malı satan çiftçinin adı, soyadı ve ikametgah adresinin yazılabileceği boş yerler bulunacak ve yeterli aralıklar bırakılacaktır.

96 MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE
FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER Fatura: İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden; a) Faturayı, b) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini, c) Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan bu Yönetmelik eki 1 örnek numaralı Harcama Pusulasını, d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi uyarınca düzenlenen muhasebe yetkilisi mutemetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri taşıyan alındıyı,

97 Tasdik Mecburiyeti Olmayanlar
  Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 159 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Yasa hükmünde kararnamede tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmeler tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Yasasının ilgili hükümlerinde sözü edilen belgeleri düzenleyebilmektedirler. Ancak bu kuruluşlar kullanacakları belgelerin üzerine “Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümleri Tabi Değildir” ibaresini kaşe ile basacaklar veya matbaa baskısı ile belirteceklerdir.  Kamu kurumları ve iştirakleri ile ortaklarının anlaşmalı matbaalara belge bastırmaları gerekmez.

98 KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (6111 SAYILI KANUN) Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

99 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri no: 1) 12 Mart 2011 tarihinde Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve Bu Tebliğ ile 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Kanunun; Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacaklara ilişkin hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

100 KANUNUN KAPSAMI 1- Ödeme Kolaylığı (Tahsilatın Hızlandırılması) Kesinleşmiş alacakların ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler.  2- Matrah ve Vergi Artırımı Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı. Katma değer vergisinde artırım. Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım. 3- Stok Beyanı ve Bilanço Düzeltimi İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. Sayılı Varlık Barışı Kanununda İhlallere İlişkin Süre Uzatımı

101 VERGİ, SGK VE DİĞER ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Kanun kapsamına giren alacaklar; tarihinden ( bu tarih dahil ) önce tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları kapsıyor. Söz konusu tarih sosyal güvenlik kurumu alacakları için 2010 Kasım ve önceki aylar için geçerlidir. Kanun sadece vergi ve SGK alacaklarını değil, trafik cezalarından ödenmeyen su borçlarına, ecrimisil ve kira bedellerinden TRT’ye kadar bir dizi alacağı yeniden yapılandırmaktadır.

102 İLGİLİ KANUN / ALACAKLI DAİRE KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR İLGİLİ KANUN / ALACAKLI DAİRE KAPSAMA GİREN ALACAKLAR 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) *Vergi *Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları *Gecikme Faizleri *Gecikme Zamları *Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları 1111 Sayılı Askerlik Kanunu İ d a r i P a r a C e z a s ı 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu 5490 Sayılı Nüfus Hizmeleri Kanunu 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdür. Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

103 İLGİLİ KANUN / ALACAKLI DAİRE KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun *Devlet Hissesi ve Devlet Hakkı *Şeker Fiyat Farkı *Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı ve Akaryakıt Fiyat Farkı *Devlet Hakkı ve Özel İdare Yapı ile Madencilik Fonu *Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Payı *Adli ve İdari Para Cezaları Hariç Olmak Üzere Asli ve Fer’i Amme Alacakları 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat * Gümrük Vergileri * İdari Para Cezaları * Faizler * Zamlar * Gecikme Zammı Alacakları İl Özel İdareleri İdari Para Cezaları

104 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SGK)
* Sigorta Primi * Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı * İşsizlik Sigortası Primi * Sosyal Güvenlik Destek Primi * Gecikme Cezası * Gecikme Zammı Alacakları * Topluluk Sigortası Primi * Damga Vergisi *Özel İşlem Vergisi * Eğitime Katkı Payı *İdari Para Cezası 213 Sayılı Belediyelerin Vergi Usul Kanunu Kapsamına Girenler * Emlak Vergisi ve Diğer Vergiler * Vergi Cezaları * Gecikme Faizleri * Gecikme Zamları * İdari Para Cezaları 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu * Ücret Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer’i Alacaklar * Su Bedeli Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer’i Alacaklar Büyükşehir Belediyeleri *Su ve Atık Su Bedeli Alacakları ile Bu Alacaklara Bağlı Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Gibi Fer’i Alacakları ile diğer alacaklar Organize Sanayi Bölgeleri Su, Elektrik ve Yönetim Aidatları

105 İLGİLİ KANUN / ALACAKLI DAİRE KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kredi Alacakları Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri Tarımsal Sulama Alacakları * Orman Kanunu * Turizmi Teşvik Kanunu * Milli Parklar Kanunu *Sosyal Güvenlik Kurumu * İl özel İdaresi * Belediyeler ile İştirakleri Tahsis Alacakları Taşınmaz Kira Alacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Alacakları Tedaş ve Hissedarı Olduğu Elektrik Dağıtım Şirketleri Elektrik Tüketiminden Kaynaklı Alacakları * Orman Genel Müdürlüğü * Hazine * Taşınmaz Kullanım Alacakları * Kira Alacakları * Tahsis Alacakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Bağlı Odalar Aidat Alacakları Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Aidat ve Birlik Payları Barolar Avukatların Baro Kesenekleri ve Stajyer Kredi Alacakları Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Bandrol Ücretleri ile Paylar KOSGEB Desteklenen Alacaklar

106 Alacaklı idarelere göre Kanun kapsamındaki alacaklar nelerdir.
MALİYE BAKANLIĞI : Vergiler ve Vergi Cezaları GÜMRÜK MÜŞTEŞARLIĞI : Gümrük vergileri ve idari para cezaları SOSYAL GÜVENLİK KURUMU : Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER : Çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacaklar B.B. SU VE KANALİZASYON İDARELERİ : Vergi tarifeden doğan ücret ve su alacakları YURT-KUR : Öğrenim kredisi alacakları TRT : Elektrik payı ve bandrol ücreti kaynaklı alacakları KOSGEB : Desteklerden kaynaklanan alacaklar TEDAŞ : Elektrik alacakları TOBB VE TOBB'A BAĞLI ODALAR : Oda aidatı alacakları OSB : Elektrik, su doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları GELİŞTİRME DESTEKLEME FONU : Geliştirme destekleme fonu kaynaklı alacaklar ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI : Kullandırılan kredilere ilişkin alacaklar DSİ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Sulama tesisleri ve şebekeleri yatırım bedelleri KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI

107

108

109

110

111

112 Ocak ayına ait TEFE/ÜFE oranı 0,58 27/2/2010 - 26/3/2010 için
TEFE/ÜFE Oranı Hesaplanacak Süre SÜRE ESAS ALINACAK ORAN 26/1/ /2/2010 için Ocak ayına ait TEFE/ÜFE oranı 0,58 27/2/ /3/2010 için Şubat ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,66 27/3/ /4/2010 için Mart ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,94 27/4/ /5/2010 için Nisan ayına ait TEFE/ÜFE oranı 2,35 27/5/ /6/2010 için Mayıs ayına ait TEFE/ÜFE oranı -1,15 27/6/ /7/2010 için Haziran ayına ait TEFE/ÜFE oranı -0,5 27/7/ /8/2010 için Temmuz ayına ait TEFE/ÜFE oranı -0,16 27/8/ /9/2010 için Ağustos ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,15 27/9/ /10/2010 için Eylül ayına ait TEFE/ÜFE oranı 0,51 27/10/ /11/2010 için Ekim ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,21 27/11/ /12/2010 için Kasım ayına ait TEFE/ÜFE oranı -0,31 27/12/ /1/2011 için Aralık ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,31 27/1/2011 -  24/2/2011 için Ocak ayına ait TEFE/ÜFE oranı (29 gün)* 2,2823 TOPLAM TEFE/ÜFE ORANI % 10,8723

113 Hangi kanunlara göre verilen idari para cezaları 6111 sayılı Kanunun kapsamındadır
- Askerlik Kanunu - Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (Mülga Kanun Dahil) - Karayolları Trafik Kanunu - Karayolu Taşıma Kanunu - Milletvekili Seçimi Kanunu - Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun - Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu

114 Kanun kapsamına girmeyen alacaklar hangileridir?
- Adli ve idari para cezaları (6111 sayılı Kanun kapsamına girenler hariç) sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı - Mülga 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu - Mülga 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı - 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları

115 Gecikme Zammı Vergi Aslı İçin Gecikme Zammı Ceza İçin TOPLAM BORÇ
KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI Getirilen kolaylıkla esas olarak BORCUN ANAPARASINDAN İNDİRİM YAPILMAMAKTA, anapara korunmakta ancak ceza ve feriler (gecikme faizi, gecikme zammı ) kaldırılmaktadır. Kaldırılan feriler yerine borcun normal vadesinden bu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe 25 Şubat 2011’e kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE aylık artış oranı esas alınarak hesaplanacak tutar esas alınmaktadır. ( anapara + Tefe/Üfe ) VERGİ BORCUNUN ÖNCESİ VE KANUN SONRASI ÖRNEĞİ (Borcun Vadesi : 10 Mayıs 2008) Gelir Vergisi Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi Gecikme Zammı Vergi Aslı İçin Gecikme Zammı Ceza İçin TOPLAM BORÇ 27.500 70.000 TEFE/ÜFE (Gecikme Faizi Yerine) TEFE/ÜFE (Gecikme Zammı Yerine) TOPLAM AF KAPSAMINDA BORÇ 14.000 10.600

116 KANUNDAN FAYDALANMAK İÇİN SON BAŞVURU SÜRESİ ve ÖDEME GÜNÜ
Yazılı başvuru/form Başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihine kadar Ödeme defaten yada taksitle ( 6,9,12,18 ) Cari dönem borçlarının da ödenmesi İlk taksit son ödeme süresi 31 Mayıs 2011 Davadan vazgeçme zorunluluğu TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI TEFE/ÜFE ile yeniden toplam hesaplanmış olan borç defaten ödenebileceği gibi 6,9,12 ve 18 eşit taksit halinde de ödenebilecektir. Bu durumda taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacaktır. Örneğin 18 taksiti seçen kişi sonuçta 36 ay kazanmış olacaktır. Ancak taksitlendirme halinde faiz alınmakta toplam borç katsayı ile çarpılmaktadır. Örneğin 18 taksit yani 36 ay seçilmesi halinde toplam borca uygulanacak katsayı 1.15 olmaktadır. Bu durumda TL borç TL olacaktır.

117 TAKSİTLE ÖDEME TABLOSU
12 Ay ( 2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,05 18 Ay ( 2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07 24 Ay ( 2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,10 36 Ay ( 2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit) için 1,15 ÖDEME Peşin yada Taksitle Kredi Kartı Mahsuben

118 TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ
Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen bu taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Hali ihlal sayılmakta olup borç başlangıcına dönecektir. CARİ DÖNEM VERGİLERİN SÜRESİNDE ÖDENMESİ ŞARTI - İHLAL Bu madde kapsamında; - YILLIK GELİR/KURUMLAR - KDV - STOPAJ - ÖTV Vergileri yapılandırılan mükellefler taksit süreleri boyunca bu vergileri süresinde ödemelidir. Bir takvim yılı içinde en fazla 2 kez aksatabilirler.

119 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İDARİ PARA CEZALARI Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

120 Dünyada ve Ülkemizde meydana gelen gelişme ve değişime paralel olarak ceza mevzuatı, çağın gereklerine ve yeniden oluşan millî ve insanlığın ortak değerlerini vurgulayan, insan haklarını ve toplumsal güveni korumayı hedefleyen bir anlayışla yeniden ele alınmış, toplusal yaşam içerisinde yerine getirilmeyen her bir kural ve ödevin ceza hukuku anlamında ‘suç’ olarak nitelendirilerek ağır cezai müeyyidelere tabi tutulmasının gereksizliği anlaşılmıştır. Gelişen sosyal, siyasal ve ekonomik koşullara uygun olarak haksızlık oluşturan hareketin niceliği ve bunun toplumsal ve siyasal yaşamdaki etkileri göz önünde tutularak bazı fiillerin yaptırımı idarî yaptırım olarak değiştirilmiş, bazıları da kabahat nevinden olan yaptırım çeşidinden çıkartılarak suç karşılığı bir ceza yaptırımına dönüştürülmüştür. Bu dönüştürülme sonucunda da özellikle idarî yaptırımı gerektiren kabahatlerde, idarî para cezasını gerektiren idari yaptırımlar kullanılmaya başlanılmıştır.

121 tarihinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kabul edilmiş ve tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunda, idarî yaptırımları gerektiren fiiller yani kabahatler açısından kanunîlik ilkesi, zaman bakımından uygulama ve sorumluluk esasları, zamanaşımı, idarî yaptırımların hukukî niteliği, çeşitleri ve sonuçları, bu yaptırımların yerine getirilmesi rejimi gibi konular, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiş, ayrıca idarî yaptırım kararlarına karşı kanun yolu da açık bir şekilde belirlenmiştir. Son olarak, tarihinde kabul edilen 5728 sayılı, ‘Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve mevzuatımızda yer alan, ceza hükmü içeren kanunlarda köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, idarî yaptırım kararı gerektiren fiiller ve suç açısından uygulama birliği sağlanması, ceza hükmü içeren kanunların uygulanmasından kaynaklanan tereddütlerin giderilmesi, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle, ceza hükmü içeren kanunlarda yer alan hükümlerin, bu kanunlarla uyumlu hâle getirilmesi, ayrıca, bazı suçların unsurlarında 5237 sayılı Kanuna uyum sağlanması amaçlanmıştır.

122 İDARİ YAPTIRIMLAR İDARİ YAPTIRIMIN TANIMI Hukuk sistemimizde kabahat olarak nitelendirilen haksız fiilleri işleyen kişilere idare tarafından kanunen uygulanması öngörülen müeyyidelere idari yaptırım denmektedir. Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlarının kapsamı dışına çıkarma eğiliminin bir sonucu olarak; çeşitli hususlarda düzenleme getiren özel kanunlarda bazı fiiller karşılığında idarî yaptırımlar öngörülmektedir. Başka bir deyişle, bu fiiller, "idarî suçlar" olarak tanımlanmakta ve bu fiiller karşılığında, başta parasal nitelikte olmak üzere diğer bir takım idari tedbirler uygulanmaktadır. İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ İdari para cezaları çeşitli kanunlarda düzenlenen en etkili idari yaptırım türü olup, bunun dışında uygulanan diğer ‘idari tedbirler’; yaptırım konusu eşya ve sair malvarlığı değerinin mülkiyetinin Devlete veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna geçmesi şeklinde tanımlanabilecek ‘mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda belirtilen faaliyetten geçici olarak men, ruhsatın iptali v.b çok sayıdaki tedbirlerdir.

123 İDARİ PARA CEZALARI GENEL OLARAK PARA CEZALARI Kamu hukukunda yer alan para cezalarının ortak yönü, bir hukuk kuralının ihlal edilmesi sonucunda, eylemin suç ya da kabahat oluşturduğuna bakılmaksızın belli bir miktar paranın Devlet hazinesine ödenmesidir. Para cezalarının belli başlı özelliklerini şöylece belirtebiliriz: 1.Kişinin malvarlığına yönelik bir cezadır. 2.Kanunda gösterildiği nitelik ve nicelikte verilebilir. 3.Suç işleyen kişinin eylemine uygun olarak takdir ve tayin edilir. Bir başka ifadeyle derecelendirilmeye müsaittir. Bu nedenle, kusur ve suçlunun ekonomik durumu göz önüne alınarak miktarı belirlenebilir. 4.Kural olarak hakim tarafından verilir. Ancak kanun başka bir mercii de yetkili kılabilir. 5.İnfazı belirli bir zaman dilimi içinde bölünerek gerçekleştirilebilir. 6.Bölünebilme ve geri alınabilmesi söz konusu olduğundan, olası bir hata halinde telafi imkanı mümkündür. 7.Devlet için infazını sağlamak kolaydır ve özellikle hürriyeti bağlayıcı cezaları göre masrafı oldukça azdır. 8.Hürriyeti bağlayıcı cezaların (özellikle de kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların) olumsuz etkileri görülmez. Para cezalarını; adli, tazminat niteliğindeki, medeni, disiplin ve idari para cezaları olmak üzere beş ayrı başlık altında toplamak mümkündür.

124 1-Adli Para Cezaları Kamu para cezaları olarak da adlandırılabilen adli para cezaları, kanunlarda suç olarak nitelendirilen bazı eylemlerin yaptırımı olarak belirlenmiştir. Kanuni tipe uygun davranışın yargısal bir kararla failin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak cezalandırılmasıdır. TCK nın 52/1 maddesine göre adli para cezası; beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmaması halinde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

125 2-Tazminat Niteliğindeki Para Cezaları
Tazminat kabilinden para cezaları hem cezalandırma hem de Devlet Hazinesine verilen zararın giderilmesi amacına yöneliktir. Bu tür cezalar kamu para cezası içerisinde yer alırken aynı zamanda Devletin işlenen suç nedeniyle meydana gelen zararını gidermeyi (tazmin etmeyi) amaçlar. Bu tür cezalara 6831 sayılı Orman Kanununun 114 üncü maddesinin; “Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda yazılı tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahalli birim saha ağaçlandırma gideri esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur. 112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır. (Ek fıkra: 23/1/ /221 md.) Bu Kanunun 112 ve 113 üncü maddeleri ile bu madde hükümleri uyarınca açılacak tazminata ve ağaçlandırma giderine ilişkin davalar hukuk mahkemesinde görülür. Bu davalarda orman idaresi harçtan muaftır.” Hükmü örnek olarak verilebilir.  

126 3-Medeni Para Cezaları Medeni para cezaları, özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan yaptırım niteliği de bulunan para cezalarıdır. Ceza yargılaması kurallarına tabi olmaksızın kimi zaman mahkemeler kimi zaman da idari makamlar tarafından uygulanır. Medeni Kanunundaki velayet ve vesayetle ilgili olarak yer alan para cezaları, medeni para cezalarına örnek olarak gösterilebilir.

127 4-Disiplin Para Cezaları
Kanunlar veya bunlara dayalı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmelik gibi alt düzenlemelerde konusu kabahatler kanunu anlamında kabahat oluşturmayan ve daha çok kurumlarca belirlenen düzeni bozmaya yönelik disiplin suçu olarak nitelendirilen davranışlar karşılığında uygulanan bir yaptırım olup, memurlar için öngörülen maaş kesimi ve meslek kuruluşlarında uygulanan para cezaları bu tür cezalara örnektir. Disiplin para cezaları idari para cezaları niteliğinde olmadığı için Kabahatler Kanununun genel hükümleri kapsamı dışındadır. Bu nedenle bu tür cezaların uygulanması, zamanaşımı süreleri ve başvuru yolları açısından Kabahatler Kanunu hükümlerine değil, kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. 5-İdari Para Cezaları Özel kanunlarında ‘idari suç’ olarak nitelendirilen kabahat fiili karşılığında, yine kanunda uygulanması öngörülen parasal nitelikteki yaptırımlardır.

128 PARA CEZALARINDA ADLİ-İDARİ AYIRIMI
Kabahat fiilleri karşılığında, genellikle parasal nitelikte bir yaptırım uygulanması öngörülmektedir. Ancak bu parasal yaptırım, bir ceza hukuku yaptırımı olan ‘adli para cezası’ değil; idari yaptırım olarak ‘idari para cezası’ niteliğindedir. Aslında her ikisi de belli bir meblağ paranın failden alınıp Devlet Hazinesine aktarılması işleminden ibaret gibi görünse de aralarında; yaptırım kararı veren merci, yaptırımın infaz sureti ve yaptırıma bağlanan kanuni neticeler bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkları şu şekilde özetlemek mümkündür; Adli para cezalarının aksine İdari para cezaları, Ceza yargılama süreci sonrası mahkeme tarafından değil, idari görev yapan bir kişi veya kurul tarafından verilir. Adli para cezalarının aksine idari para cezaları adli sicile kaydedilmez. Ödenmediği takdirde hapse dönüşmez. İkaz fonksiyonu görür. Zararın giderilmesi amacına da hizmet edebilir. Misli nitelikte olabilir.

129 İDARİ PARA CEZALARININ ÇEŞİTLERİ
1-Maktu İdari Para Cezaları İdari para cezasının maktu olması, cezanın ilgili kanun gereği sabit olarak belirlenmiş olmasıdır. Yasal düzenlemelerde en çok başvurulan yöntem para cezalarının maktu olarak belirlenmesi yöntemidir. 2-Nispi İdari Para Cezaları Hakimin yada yetkili idari makamın takdir hakkı dışında bırakılan ve suça konu fiilin veya meydana gelen zararın belli bir oranını olarak hesaplanan idari para cezalarıdır. Nispi para cezalarının üst sınırı bulunmayıp, oranlandığı şeyin parasal değerine göre değişiklik arz eder sayılı Çevre Kanunun 20 nci maddesinin (e) bendinde yer alan; “Çevresel etki değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idari para cezası verilir.” Hükmünde öngörülen para cezası, nispi idari para cezasına örnektir.

130 3-Alt-Üst Sınırları Belirlenmiş İdari Para Cezaları
Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince idari para cezaları kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu tür cezalarda ceza miktarının takdirinde, işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumunun birlikte göz önünde bulundurularak belirlenmesi Kabahatler Kanununun 17/2 nci madde fıkrası gereği zorunludur. Karar mercii cezaya ilişkin kararında ceza takdirine ilişkin gerekçelere de yer vermesi gerekmektedir. Kabahatler Kanununun 41/4 ncü madde fıkrasında yer alan “İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” Hükmü bu tür cezalara örnektir.

131 D. İDARİ PARA CEZALARININ HESAPLANMASI
İdari para cezalarından özellikle nispi olarak belirlenenlerin dışındakiler zaman içinde özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde hızla güncelliğini ve caydırıcılığını yitirmektedir. Hukuk sistemimizde bunun aşılması için yaygın olarak kullanılan iki yöntem söz konusudur. Bunlar misli artırım ve yeniden değerleme oranına göre artırım usulleridir. Misli Arttırım Kanunlarda öngörülen para cezası miktarlarının yapılan yeni düzenleme ile belirlenen misli oranında arttırılmasıdır. Örneğin 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükmü, diğer kanunlarda yer alan para cezalarının büyük bölümünü önemli ölçüde misli oranında artırıma tabi tutmuştur;

132 2-Yeniden Değerleme Oranına Göre Arttırım
Bazı kanunlarda idari para cezalarının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırıma tabi tutulması öngörülmüş olabilir. tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci fıkrası; “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” Hükmünü içermektedir.

133 ZAMANAŞIMI SORUNU Soruşturma Zamanaşımı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü madde hükmü gereğince, bu kanunun kanun yoluna ilişkin hükümleri haricindeki genel hükümleri bütün kanunlarda yer alan idari para cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin yaptırımlara uygulanması gerektiğinden, Kabahatler Kanununun bu hususu düzenleyen 5560 sayılı kanunla değişik 20 nci maddesinin; “(1) Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idarî para cezasına karar verilemez. (2) (Değişik: 6/12/ /33 md.) Soruşturma zamanaşımı süresi; a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş, b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört, c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç, yıldır. (3) Nispî idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır. (4) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar. (5) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.”

134 YETKİ SORUNU İdari yaptırıma karar verme yetkisi Kabahatler Kanunun 22 nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. (2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir. (3) İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye yetkilidir.

135 İDARİ PARA CEZALARINDA TEBLİĞ, TAHAKKUK-TAHSİLAT VE BAŞVURU/İTİRAZ
İDARİ PARA CEZASI VERMEYE YETKİLİ OLAN KAMU TÜZEL KİŞİLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER (Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsilat) Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım olarak idari para cezası uygulayan idarelerce yapılacak işlemler, Maliye Bakanlığının tarihli 442 seri nolu tebliğinde yer verilmiştir. Kabahatler Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra tarih ve sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığınca 437 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği yayınlanmışsa da Kabahatler Kanunun 3. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesinden sonra yapılan bazı değişiklikler nedeniyle 442 seri nolu tebliğ çıkarılmış ve 437 nolu tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. İdari para cezası vermeye yetkili birimlerce yapılacak işlemler, cezanın ödenmesi, takip ve tahsili hususları Kabahatler Kanununun ilgili madde hükümleri ve 442 sayılı Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde açıklanmaya çalışılacaktır.

136 1 - İdari Yaptırım Kararlarında Yer Alacak Bilgiler
5326 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre idari yaptırım kararlarına ilişkin tutanakta; a) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresinin, b) İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin, c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin, d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliğinin, e) Fiilin işlendiği yer ve zamanın, açık bir şekilde belirtilmiş olması zorunludur. İdari yaptırım kararında, söz konusu bilgilerin yanı sıra idari para cezasının ödeme süresi, ödeme yeri, idari yaptırım kararına karşı kanun yolu (mercii ve süresi), indirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep etme hakkı, ödeme yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler ile tebliğ tarihi bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

137 2 - İdari Yaptırım Kararlarının Tebliğ Usulü
5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde, "(1) İdari yaptırım kararı, tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir. (2) İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye verilir. (3) Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, idari yaptırım kararlarının ilgililere yukarıda belirtilen tebligat usulüne göre tebliğ edilmesi zorunludur.

138 .İlgilinin Yokluğunda Verilen Yaptırım Kararlarının Tebliği
İdari yaptırım kararının kişinin yokluğunda verilmesi durumunda karar, ilgilisine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, merci ve süresi açık bir şekilde belirtilir. .Yüze Karşı Verilecek İdari Yaptırım Kararları Uygulamada idari yaptırım kararları çoğu kez bu kararı verme ve uygulama yetkisi verilen polis, jandarma ve belediye zabıtası gibi görevlilerce kişinin huzurunda (vicahi) verilerek tutanağa bağlanmaktadır. Bu şekilde düzenlenen yaptırım kararlarına ilişkin tutanaklarda da 5326 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen tutanakta yer alması gereken hususlara yer verilmesi, tutanakta kararın ilgilinin huzurunda verildiğinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca yaptırım uygulanan kişinin başvuru yolu, süresi ve mercii konusunda bilgilendirilmesi, tutanağa imzasının alınması, imtina halinde bu durumun tutanakta belirtilmesi ve tutanağın bir suretinin ilgiliye verilmesi sağlanmalıdır. Kararın imzalanması ya da imzadan kaçınılması durumunda dahi idari yaptırım kararı kişinin huzurunda (vicahi) verilmiş olduğundan, bu karara karşı başvuru hakkı kararın verildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

139 .Tüzel Kişilere Tebligat
Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir. Tüzel kişiye tebliğden anlaşılması gereken yetkili temsilciye yapılan tebliğdir. Tüzel kişilere tebliğ, yetkili temsilcilerine, bunlar birden fazla ise, yalnız birine yapılır. Bir ticarethanenin işlemlerinden doğan anlaşmazlıklarda, ticari temsilciye yapılan tebliğ geçerlidir. (7201 sayılı Kanun madde 12) Tüzel kişiler adına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple olağan iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerden birine yapılır.

140 3 - İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi
Kabahatler Kanununun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında "Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur." hükmü yer almaktadır. Buna göre, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilebilmesi için, bu cezalara ilişkin idari yaptırım kararlarının kesinleşmesi gerekmektedir.

141 4 - İdari Para Cezalarının Gelir Kaydı ve Tahsili
Kabahatler Kanununun 5560 sayılı Kanun ile değişik 17 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında; "(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilen idarî para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının verdiği para cezaları, kendi kanunlarındaki hükümlere tâbidir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

142 a - İdari Para Cezalarının Gelir Kaydı
5560 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle idari para cezalarının gelir kaydının, idari para cezasını veren kamu idaresi ve bütçeler itibarıyla yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre; - 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilen idarî para cezaları genel bütçeye, - Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel bütçeye, gelir kaydedilecektir.

143 b - İdari Para Cezalarının Tahsil Usulü ve Tahsile Yetkili Merci
5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinde idari para cezalarının tahsil usulü; idari para cezasını veren kamu idaresi ve idari para cezasının düzenlendiği kanunlara göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre; - Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine,

144 - Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendileri tarafından, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, 6183 sayılı Kanun hükümlerine, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve; 1) Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları kendileri tarafından, ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere, 2) Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekenler ise özel bir belirleme yapılmamış olması halinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine, göre takip ve tahsil edilecektir. Genel hükümlere göre takip ve tahsil edileceği belirtilmiş olan idari para cezaları süresinde ödenmediği takdirde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre takip edilecektir.

145 İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Önce Ödeme Yeri
İdari yaptırım kararı veren idareler; idari para cezalarını, kanuni ödeme süresi içinde ya da idari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden önce ödemek isteyen kişilerden tahsil edecek ve tahsil ettiği tutarları Hazine hesaplarına aktaracaktır. İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Sonra Ödeme Yeri İdari yaptırım kararlarının kesinleşmesi üzerine ödemeler, ilgili vergi dairesinin hesabının bulunduğu bankalara veya vergi dairelerine yapılacaktır.

146 - İndirim Uygulaması 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasında "Kabahat dolayısıyla idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez." hükmü yer almaktadır. - Taksitlendirme Uygulaması 5326 sayılı Kanunun 5560 sayılı Kanunla değişik 17 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında "... Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

147 İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU/İTİRAZ
İdari yaptırım kararlarına karşı başvuru şekli, esas ve usulleri ile ilgili genel düzenleme 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27. maddesinde yer almaktadır. ‘Başvuru yolu’ başlıklı bu madde hükmü aynen şöyledir; “(1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.  (2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.

148 (3) Başvuru, bizzat kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir. (4) Başvuru dilekçesinde, idarî yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir.  (5) (Değişik: 6/12/ /34 md.) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir. (6) (Ek: 6/12/ /34 md.) Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir.

149 (7) (Ek: 6/12/ /34 md.) Kovuşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına karşı kanun yoluna gidildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı itiraz da bu kanun yolu merciinde incelenir. (8) (Ek: 6/12/ /34 md.) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.”

150 KABAHAT İÇEREN BAZI KANUNLAR VE BU KABAHATLERLE İLGİLİ BAŞVURU SÜRELERİ, BAŞVURU VE KARAR MERCİLERİ
Yetkili Merci Başvuru/İtiraz/Dava Açma Mercii Başvuru/İtiraz/Dava Açma Süresi 4857 Sayılı İş Kanunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü Sulh Ceza Mahkemesi(Kanunda aksine hüküm bulunmadığından) 15 gün 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu İl Çevre ve Orman Müdürü veya yetkili kılınan personel, Orman İşletme Şefi Sulh Ceza Mahkemesi(Kanunda aksine hüküm bulunmadığından), den kaynaklananlar için idare mahkemesi( /3.md.) 30 gün 4207 Sayılı  Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Mahalli Mülki Amir Sulh Ceza Mahkemesi(Kanunda aksine hüküm bulunmadığından) 7 gün 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Sos.Güv.Kurumuna Yetkili İdare Mahkemesine

151 TÜM MESLEKTAŞLARIMA SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARILAR DİLERİM. Turan DOĞAN
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü


"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları