Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU"— Sunum transkripti:

1 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
KAPSAM : Madde 1 - Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları Birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, Kanunlarla kurulan fonlarda, Kefalet sandıklarında Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde Çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. Bugüne kadar çeşitli değişikliklere uğrayan "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" tarihinde kabul edilmiştir .

2 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
AMAÇ : Madde 2 - Bu kanun; Devlet memurlarının hizmet şartlarını, Niteliklerini, Atanma ve yetiştirilmelerini, İlerleme ve yükselmelerini, Ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, Aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. Bu kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. Bu Kanunda yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

3 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
TEMEL İLKELER : Madde 3 – SINIFLANDIRMA KARİYER LİYAKAT Memurların sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanır. Devlet, Kamu hizmetleri görevlerine girmeyi,sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet Memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. 1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 2- Teknik Hizmetler Sınıfı 3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 6- Din Hizmetleri Sınıfı 7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı 8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı 9- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

4 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
İSTİHTAM ŞEKİLLERİ : Madde 4 – A) Memur B) Sözleşmeli Personel C) Geçici personel D) İşçiler Madde 5 – Yukarıda yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamaz.

5 ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR
Madde 6 – Sadakat Siyasi Parti Madde 7 – Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık : Madde 8 – Davranış ve İşbirliği : Madde 9 – Yurt Dışında Davranış : Madde 10 – Amir Durumunda Olan Devlet Memurunun Görev ve Sorumlulukları : Madde 11 – Devlet Memurunun Görev ve Sorumlulukları : Madde 12 – Kişisel Sorumluluk ve Zarar : Madde 13 – Kişilerin Uğradıkları Zararlar : Madde 14 – Mal Bildirimi : Madde 15 – Basına Bilgi veya Demeç Verme : Madde 16 – Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi :

6 GENEL HAKLAR Madde 17 – Uygulamayı İsteme Hakkı :
Madde 18 – Güvenlik : Madde 19 – Emeklilik : Madde 20 – Çekilme : Madde 21 – Müracaat, Şikayet ve Dava Açma : Madde 22 – Sendika kurma : Madde 23 – İzin : Madde 24 – Kovuşturma ve Yargılama : Madde 25 – İsnat ve İftiralara karşı koruma :

7 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel hakları arasında değildir? (2006 Gelir Uzmanlığı Sınav Sorusu) Emeklilik hakkı Grev hakkı Sendika kurma hakkı İzin hakkı

8 Aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden birisi değildir?
Liyakat Sınıflandırma c. Gizlilik d. Kariyer

9 Memur Geçici Personel c. Sözleşmeli Personel d. İşçi
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler” diye tanımlanan istihdam şekli aşağıdakilerden hangisidir? Memur Geçici Personel c. Sözleşmeli Personel d. İşçi

10 a. İsnat ve İftiralara karşı koruma b. Mal Bildirimi c. Güvenlik
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanununa göre ödev ve sorumluluklardan biridir? a. İsnat ve İftiralara karşı koruma b. Mal Bildirimi c. Güvenlik d. Uygulamayı isteme

11 a. Liyakat b. Kariyer c. Sınıflandırma d. İlerleme
Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uyun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.” şeklindeki tanımlanan ilkelerdendir? a. Liyakat b. Kariyer c. Sınıflandırma d. İlerleme

12 YASAKLAR Madde 26 – Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı :
Madde 27 – Grev Yasağı : Madde 28 – Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı : Madde 29 – Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı : Madde 30 – Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı : Madde 31 – Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı :

13 a. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma b. Grev c. Sendika Kurma
Aşağıda belirtilenlerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları için belirtilen yasaklardan biri değildir? (2007 Gelir Uzmanlığı Sınav Sorusu) a. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma b. Grev c. Sendika Kurma d. Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama

14 SINIFLANDIRMA Madde 36 – 1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
2- Teknik Hizmetler Sınıfı 3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 6- Din Hizmetleri Sınıfı 7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı 8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı 9- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

15 SINIFLANDIRMA Madde 37 – Yükselinebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme : Memurun, Öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve görev unvanı itibariyle azami yükselebileceği derece üç yılını tamamlayarak bu derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış olması, Son sicil notunun olumlu olması koşulu ile altı yıllık sicil notu ortalamasının 90 veya daha yukarı bulunması, Bu şartları taşıyan memur, yükselebileceği derecenin üzerindeki bir dereceden kadroya atanır. Öğrenim Durumu Giriş Yükselinebilecek Derece Kademe İlkokulu bitirenler 15 1 7 Son Ortaokulu bitirenler  14 2 5 Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 3 Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13 4 Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler Liseyi bitirenler Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  12 Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler  11 Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki  öğrenimi bitirenler 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

16 SINIFLANDIRMA Madde-38: Kademe
Kademe, derece içersinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır. Madde-39: Sınıf Dışında Kadro İhdas Edilemeyeceği Bu kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez. Madde-40: Memuriyete Girişte Yaş Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Madde-41: Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilir. Ancak ortaokul mezunlarından istekli çıkmazsa, ilkokulu bitirmiş memur da alınabilir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.

17 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)
SINIFLANDIRMA Madde-43: Göstergeler Aylık Gösterge: Derece ve kademelerin, aylıkların hesaplanmasına esas teşkil eden puanları belirten tablo (Aylık Gösterge Tablosu):1 I Numaralı Cetvel AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)                                                                     Kademeler       Dereceler              1            2             3            4            5            6             7            8             9            1                     1320      1380      1440      1500        –             –           –             –            –          2                     1155      1210      1265      1320    1380       1440         –             –            –         3                     1020      1065      1110      1155    1210       1265       1320      1380         –            4                       915        950        985       1020     1065       1110       1155     1210    1265            5                       835        865        895         915       950         985       1020      1065      1110            6                       760        785        810         835       865         895        915         950        985            7                       705        720        740         760       785         810        835         865        895            8                       660        675        690         705       720         740        760         785        810            9                       620        630        645         660       675         690        705         720        740          10                       590        600        610         620       630         645        660         675        690          11                       560        570        580         590       600         610        620         630        645          12                       545        550        555         560       570         580        590         600        610          13                       530        535        540         545       550         555        560         570        580          14                       515        520        525         530       535         540        545         550        555          15                       500        505        510         515       520         525        530         535        540

18 SINIFLANDIRMA Madde-43: Göstergeler
Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.              Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

19 SINIFLANDIRMA Madde-45: Memurun Başka Sınıfta ve Derecesinin Altında Bir Görevde Çalıştırılamayacağı Hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz. 5. ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli niteliklere haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 . maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmadığı takdirde, Karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin 3 üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, Bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur ataması mümkündür. Bu durumda, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez.

20 a. Din Hizmetleri Sınıfı b. Adalet Hizmetleri Sınıfı
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen sınıflardan değildir? (2007 gelir uzmanlığı sınav sorusu) a. Din Hizmetleri Sınıfı b. Adalet Hizmetleri Sınıfı c. Emniyet Hizmetleri Sınıfı d. Yardımcı Hizmetler Sınıfı

21 b. 1 Derece 1 Kademe ilerlemesi c. 1 Kademe ilerlemesi
Memurlardan master yapanlara ve yüksek öğrenimine 1 yıl ilave öğrenim yapanlara kaç kademe verilir? (Lisans üstü ihtisas sertifikası alanlar) a. 1 Derece ilerlemesi b. 1 Derece 1 Kademe ilerlemesi c. 1 Kademe ilerlemesi d. İlerleme yoktur.

22 d. 1 derece 1 kademe ilerler
Master nedeniyle +1 kademe alan memur Doktorasını da tamamlarsa kaç kademe ilerlemesi uygulanır? a. 1 Kademe daha ilerler b. 2 Kademe daha ilerler c. 1 derece daha ilerler d. 1 derece 1 kademe ilerler

23 DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA
Madde-48: Genel Şartlar 1- Türk Vatandaşı olmak 2- Sınav tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet Memurluğuna atanabilirler), 3- Genel olarak en az Ortaokul veya dengi okul mezunu olmak, 4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

24 DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA
Madde-48: Genel Şartlar 6- Askerlik durumu itibariyle a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 . maddesi (Sakatların Devlet Memurluğuna alınmaları) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

25 DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA
Madde-48: Özel Şartlar 1- Hizmet göreceği sınıf için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. ve 41. maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2- Kurumların özel Kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak Madde-49: Sınavlara Katılma Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartı yerine getirerek başvurularını yaparlar. Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir. Madde-50: Sınav Şartı Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır. Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir. Sakatlar için sınavlar ayrı yapılır.

26 DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA
Madde-51: Sınav Sonuçları Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belirlenerek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir. İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir. Madde-52: Kurumların Memur İhtiyaçlarını Karşılama Şekli Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır. Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir. Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

27 DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA
Madde-53: Sakatların Devlet Memurluğuna Alınmaları Sakatların Devlet Memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştıracakları tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tarih ve 83/6526 sayılı yönetmelikle belirlenmiştir. Sürekli olarak çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olanlar ve sakatlığının görevini yapmasına engel olmadığı Resmi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenenler bu yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar. Genel ve Katma Bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri, ve Belediyeler, bunlara bağlı müesseseler sayılı kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında sakat çalıştırmak zorundadırlar. Sakat kadrolarının tespitinde ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) bütün memur kadrosu sayısı dikkate alınır.

28 d. Bayanlar için, 15 erkekler için 17 yaş
Genel olarak kaç yaşını bitirenler memur olabilir? a. 15 yaş b. 17 yaş c. 18 yaş d. Bayanlar için, 15 erkekler için 17 yaş

29 a. Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler
Aşağıdakilerden hangisi memuriyette öğrenim şartlarından biri değildir? a. Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler b. İlkokulu bitirenler de memur olabilir, ancak ortaokul bitirenlerden başvuru yapan varsa tercih ortaokul mezunudur. c. Mesleğe, kuruluş kanunlarına göre daha farklı şartlar konabilir. d. Atamaya yetkili birim tarafından onay verilmesi şartıyla Devlet memurunun okur yazar olması esastır.

30 a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 aydan fazla hapis cezası almak
Aşağıdakilerden hangisi memuriyette alınma şartlarından biri değildir? a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 aydan fazla hapis cezası almak b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c. 657 sayılı Devlet memurları kanununa göre yaş şartını taşımak d. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

31 Kurum kadrolarında çalışan personelin kaçta kaçı özürlü kadrolarına ayrılmıştır?
b. %1 c. %3 d. 1/10

32 ADAYLIK Madde-54: Adaylığa kabul edilme Adaylık: Göreve ilk kez giren personelin işe uyumunu sağlamak ve işi sürdürmesinde yarar olup - olmadığına karar vermek için öngörülen bir izleme ve deneme süresidir . Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.              Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. Madde-55: Adayların yetiştirilmesi: Aday memurların, ortak vasıflar ile ilgili temel eğitimde ve sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitimde başarılı olmaları ve staja tabi tutulmaları Devlet memuru olarak atanabilmeleri için şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.              Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

33 Aday Memur Sicil Amiri Atamaya Yetkili Amir son verilir ADAYLIK
Madde-56: Adaylık devresi içinde göreve son verme: Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.              İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Madde-57: Adaylık süresi sonunda başarısızlık Aday Memur Sicil Amiri Atamaya Yetkili Amir Onayı ile 2 yıl içinde olumlu sicil alamazlarsa Teklifi üzerine son verilir İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

34 657 say. Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde veya sonunda sağlık nedenleri hariç olmak üzere devlet memurluğundan ilişiği kesilenler ne kadar süre ile devlet memurluğuna alınmazlar? (2007 Gelir Uzmanlığı Sınav Sorusu) 6 ay 1 yıl 2 yıl 3 yıl

35 Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi kaç yıldır?
1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz. 6 aydan çok 1 yıldan az olamaz 2 yıl 3 yıl

36 Adaylık devresi içinde kimlerin görevine son verilmez?
Temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olmak Hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenler. Göreve devamsızlıkları tespit edilenler. 2 yıl içinde asaleti tastik edilmeyenler

37 ATANMA İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
Madde-58: Asli memurluğa atanma Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.              Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez. Madde-62: Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. Yer:İzmir Yer:İzmir Yer:İzmir Yer:Ankara Tebliğ tarihi: Başlama: Tebliğ tarihi: Başlama:

38 ATANMA Madde-62: Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi Yukarıdaki süreler;              1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,              2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,              3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,              tarihinde başlar. Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.              Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

39 ATANMA Madde-63: İşe başlamama halinde yapılacak işlem İşe başlamama nedeni belge ile kanıtlanmayan ve belirtilen süre içinde işe başlamayan kişilerin atanmaları iptal edilir. Bunlar 1 yıl süreyle de Devlet memuru olamazlar. İşe başlamama nedeni kanıtlansa bile, göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.              Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

40 a. Aynı gün b. 30 gün c. İzleyen iş günü d. 15 gün
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre başka yerdeki görevlere atanan devlet memurları, atama emrinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içinde işe başlamak zorundadır?(2006 gelir uzmanlığı sınav sorusu) a. Aynı gün b. 30 gün c. İzleyen iş günü d. 15 gün

41 Atanma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Belge ile ispatlı işe başlamama hali 2 ayı geçtiği takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamca iptal edilir. b. İlk defa ve yeniden atananlar belirlenen süre içinde işe başlamazlarsa atamaları iptal olur ve 1 yıl boyunca Devlet memuru olamazlar. c. Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadır d. Başka yerdeki bir göreve atananlara verilen 15 günlük artı yol süresi içinde görevlerine başlamayanlara –Aylık vermemek şartı ile- 7 gün daha ilave bir süre verilebilir. Doğru cevap D: Aylıksız 10 gün daha ilave bir süre verilebilir.

42 DEVLET MEMURLUĞUNDA İLERLEME VE YÜKSELMELER
Madde-64:Kademelerde ilerleme şartları Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olması O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması Ayrıca, devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. ÖRNEK : Kazanılmış Hak Aylığı terfi tarihi olan tarihinde 7/1’e yükseltilen, 7/1’ de bir yıl çalışmış ve 1989 yılında olumlu sicil alan bir memurun Kazanılmış Hak Aylığı tarihinde 7/2 ’ ye ilerletilecek, bu memurun son altı yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması halinde ise tarihinden itibaren ayrıca bir kademe verilerek 7/3 ilerletilecektir. Kadrosunun müsait olması veya hakkında 657 Sayılı Kanunun 67 . maddesinin uygulanması halinde ise tarihinde derece yükselmesi yaparak aylığı 6/1 ’e yükseltilecektir. Madde-65:Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması 64 üncü maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan tesbit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

43 DEVLET MEMURLUĞUNDA İLERLEME VE YÜKSELMELER
Madde-66:Derece yükselmelerinde ve kademe ilerlemelerinde onay merci Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.              Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla atanmış olanların görev değişikliği niteliğinde olmayan derece yükselmeleri ilgili Bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile olur.              Üst derece kadroya atanmış olup da, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur. Madde-67:Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde, kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir. Örnek : 3 üncü derece kadroda olup bu derecede üç yılını tamamlayarak 2 nci dereceye yükselmeye hak kazanan yüksekokul mezunu bir uzman, 2 nci derecede boş kadro olmasa da 3 üncü derecedeki kadroyu işgal etmeye devam ettiği halde kazanılmış hak aylığı 2 nci dereceye yükseltilecek ve kendisine bu dereceden aylık ödenecektir. Bu uzman, 2 nci dereceden üç yıl süre aylık aldığı, derece yükselmesine hak kazandığı ve kendisine 2 veya 1. dereceden bir kadro tahsis edildiği taktirde kazanılmış hak aylığı 1. dereceye yükseltilebilecektir.

44 DEVLET MEMURLUĞUNDA İLERLEME VE YÜKSELMELER
Madde-68:Derece yükselmesinin usul ve şartları A) Derece yükselmesi için gerekli şartlar: Üst dereceden boş bir kadronun bulunması, Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl çalışması, Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmesi, Sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış, olması şarttır. B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.              Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilme şartları; 1. dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 1 ve 2. derece görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar için en az 10 yıl, 3 ve 4. dereceli görevler için en az 8 yıl,                      tarih ve 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yükseköğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir.

45 DEVLET MEMURLUĞUNDA İLERLEME VE YÜKSELMELER
Madde-69: İdari görevlere atanma Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2. – 4. dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.              Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir. Madde-71: Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme Memurlar, eşit veya daha yüksek dereceye sınıf değiştirebilirler. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.              Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.              Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

46 a. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olma
Aşağıdakilerden hangisi kademelerde ilerleme şartlarından değildir? a. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olma b. O yıl içinde olumlu sicil almış bulunma. c. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunmaması d. Kalkınmada 1. derecede öncelikli illerde fiili iki yıl görev yapma İlerlenecek kademenin sonuna gelindiği takdirde memurun ya kademe ilerlemesi durur ya da memur derece terfisi alır.

47 YER DEĞİŞTİRME Madde-72: Yer değiştirme suretiyle atanma Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere şu şekilde izin verilir: Aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarı üzerinden hesaplanır.     a) OHAL de ve bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,     b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,     c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i, kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir. Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

48 YER DEĞİŞTİRME Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi;emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.              Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar. Madde-73: Karşılıklı olarak yer değiştirme (BECAYİŞ) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.

49 YER DEĞİŞTİRME Kurumlar arası naklin mümkün olması için;
Madde-74: Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri (KURUMLAR ARASI GEÇİŞ) Kurumlar arası naklin mümkün olması için; Kurumların bu Kanuna tabi kurumlar olması, Memurun nakli için Kurumların muvafakat vermesi, Kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri olması gerekir. Eğer Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atama yapılacaksa; atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurun istemesi şarttır.              Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.              Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.             

50 YER DEĞİŞTİRME Madde-76: Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 657 Sayılı Kanunun 68 nci maddesinde yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle bereber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

51 YER DEĞİŞTİRME Madde-77: Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakan'ın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar maaşsız izin verilebilir. 10-21 Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5034 sayılı kanunun 31 nci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu kanunun sınav veya seçmen ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.

52 YER DEĞİŞTİRME Madde-78: Bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek asaleti tastik edilmiş memurlardan, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek veya staj yapmak üzere; Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,              İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 2011 2009

53 YER DEĞİŞTİRME Madde-81: Silah altına alınma Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. Madde-82: Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.

54 YER DEĞİŞTİRME Madde-83: Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi Devlet memuruyken askere giden ve askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

55 YER DEĞİŞTİRME Madde-84: Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir. Madde-85: Seferde veya talim ve manevra için hazarda silah altına alınanların askerlik sürelerinin kademe ve derece intibakları: Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyle veya seferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı göstermeleri şartiyle silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır.

56 YER DEĞİŞTİRME Madde-86: Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.              Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.              Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.

57 YER DEĞİŞTİRME Madde-89: Ders Görevi             Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.              Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur. Madde-90: Birleşemeyecek görevler Devlet memurlarına, Vekalet görevi, İkinci görev Ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

58 YER DEĞİŞTİRME Madde-91: Kadroları kaldırılan devlet memurları Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder. Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar. Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz. Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde esaslarına uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler. Madde-92: Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler

59 YER DEĞİŞTİRME Madde-93: Emeklilerin yeniden hizmete alınması T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.

60 a. 30 gün b. 15 gün c. Yol hariç 7 gün d. 6 ay
Devlet memuruyken askere giden ve askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde göreve başlamak zorundadır? a. 30 gün b. 15 gün c. Yol hariç 7 gün d. 6 ay

61 a. 1 Defadan fazla istifa edenler. 2. istifadan sonra dönüş olamaz.
Kaç defadan fazla kendi istekleriyle memurluktan çekilenler ya da çekilmiş sayılanlar tekrar memurluğa atanamazlar? a. 1 Defadan fazla istifa edenler. 2. istifadan sonra dönüş olamaz. b. 2 Defadan fazla istifa edenler. 3. istifadan sonra dönüş olamaz. c. 3 Defadan fazla istifa edenler. 4. istifadan sonra dönüş olamaz. d. 2. istifadan sonra 1 yıl içinde geri dönmeyenler bir daha memuriyete dönemezler.

62 a. 1 Derece b. 2 Derece c. 3 Derece d. 5 Derece
Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok …………….. altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. a. 1 Derece b. 2 Derece c. 3 Derece d. 5 Derece

63 Memurluğun Sona Ermesi
Madde-94: Çekilme Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle Mezuniyetsiz veya mazeretsiz görevi terki ve bu durumun 10 gün devam etmesi halinde Memuriyetten Çekilme Çekilmek isteyen memur, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.              Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla 1 ay kaydına tabi değildirler. Madde-95: Çekilmede devir ve teslim süresi Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

64 Memurluğun Sona Ermesi
Madde-96: Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Madde-97: Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2. ve 3. fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar 1 yıl geçmeden, C) Devir teslim şartına ve süresine aykırı hareket edenler 3 yıl geçmeden, D) Olağanüstü yönetim hallerindeki çekilme haline aykırı hareket edenler hiçbir surette,              Devlet memurluğuna alınamazlar.

65 Memurluğun Sona Ermesi
Madde-98: Memurluğun sona ermesi a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi c) Memurluktan çekilmesi ç) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması d) Ölümü

66 a. 20 iş günü b. 10 gün c. 10 iş günü d. 20 gün
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kesintisiz ve mazeretsiz olarak bir memur görevini kaç gün terk ederse yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır ? (2006 gelir uzmanlığı sınav sorusu) a. 20 iş günü b. 10 gün c. 10 iş günü d. 20 gün

67 I. Çekilen memurun yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. II. Çekilen memur, olağanüstü bir mazeretle üstüne haber vermek şartı ile 1 ay kaydına tâbi değildir. III. Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakarak memurluktan çekilemezler. IV. Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Memurluktan çekilmekle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri 657 sayılı Devlet memurluğu kanununa uygundur. a. I-II-IV b. I-II-III c. II-III-IV d. I-II-III-IV

68 İZİNLER Genel olarak çalışma saati = 40 saat (Cumartesi-Pazar Hariç)
Madde-99: Çalışma Saatleri Genel olarak çalışma saati = 40 saat (Cumartesi-Pazar Hariç) Özel kanunlarla veya çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, farklı çalışma süreleri tespit edebilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir. Madde-100: Günlük çalışma saatlerinin tesbiti Günlük çalışmanın başlama ve bitirme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre; Merkezde Bakanlar Kurulu (Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine) İlde Vali/Vergi Dairesi Başkanı tarafından tespit olunur. Madde-101: Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti 24 saat devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekilleri, Devlet Personel Başkanlığından izin alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir.

69 2008 2009 2010 İZİNLER Hizmet yılı =< 10 yıl ise;
Madde-102: Yıllık izin Hizmet yılı =< 10 yıl ise; Yıllık İzin Süresi =20 gün Hizmet yılı >10 yıl ise; Yıllık İzin Süresi =30 gün Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. Madde-103: Yıllık izinlerin kullanılışı Yıllık izin, amirin uygun bulacağı zamanda, toptan veya kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.              Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.              Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. 2008 2009 2010 Kullanılmayan izin 12 gün Kullanılmayan izin 30 gün 2008 izni yanar. Max. Kullanacağı izin süresi 60 gündür.

70 Tabib uygun görür, memur da isterse;
İZİNLER Madde-104: Mazeret izni A. Doğum Öncesi Doğum Sonrası Toplam İzin 8 Hafta 8 Hafta 16 Hafta (Aylıklı İzin) Tabib uygun görür, memur da isterse; (Aylıklı İzin) 3 Hafta 13 Hafta 16 Hafta Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine 3 gün izin verilir

71 İZİNLER Madde-104: Mazeret izni C. Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir. Ç. Yukarıdaki sebeplerden başka; 1 yıl içinde, Toptan veya kısım kısım 10 gün mazeret izni Kullandırılabilir. Merkezlerde atamaya yetkili amirler, İllerde valiler(Ver.Dai.Başkanı), İlçelerde kaymakamlar, Yurt dışında, diplomatik misyon şefleri Daire Amirinin izniyle tarafından Zaruret halinde 10 gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.(Öğretmenler hariç).Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

72 İZİNLER Madde-105: Hastalık izni
Doktorun göreceği lüzum üzerine; aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.              A) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar,              B) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar,              C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar,              İzin verilir.              Yatarak tedavilerde geçen süre sıhhi izin olarak dikkate alınır. İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu süre sonunda iyileşmeyen memurlar emekliğe sevk edilir. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar. Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

73 İZİNLER Madde-106: İyileşme halinde göreve dönüş 105. maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe  başlayabilmek  için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar. Madde-107: Raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında Yönetmelik Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.

74 İZİNLER Madde-108: Aylıksız izin Memurun ölüm tehlikesi olan hastasına (anne, baba, eş ve çocuklar ile kardeşlerden biri ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler) refakat etmesi zorunlu hallerde en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir. 10 yılını tamamlamış olan memurlar, tüm memuriyeti boyunca bir defaya mahsus altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir. Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

75 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına kendi isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilebilir? (2006 gelir uzmanlığı sınav sorusu) a. 5 gün b. 7 gün c. 3 iş günü d. 10 gün

76 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere kaç ay aylıksız izin alabilirler? (2006 gelir uzmanlığı sınav sorusu) a. 3 ay b. 8 ay c. 6 ay d. 12 ay

77 Devlet memurlarının “yıllık izin” süreleri ne kadardır?
Hizmet süresi Hizmet süresi 1 yıl-10 yıl  20 gün / 11 yıl ve üstü 30 gün 1 yıl-10 yıl  20 gün / 11 yıl ve üstü 25 gün 1 yıl-9 yıl  20 gün / 10 yıl ve üstü 30 gün 1 yıl-9 yıl  20 gün / 10 yıl ve üstü 25 gün

78 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğumdan önce ve sonra 8’er hafta doğum izni verilir. Ancak tabip raporu ile doğumdan önceki iznin 5 haftası doğum sonrasına ertelenebilir. Karısının doğum yapması üzerine erkek memuru 7 gün izin verilir. Belirlenen haller dışında memura yetkili amirlerin muvaffakatı ile, bir yıl içinde toptan veya parça parça, mazeretleri nedeniyle 10 gün izin verilebilir Memurlara 12 ay emzirme (süt) izni verilir. Günde 1,5 saati geçmez.Saat seçiminde annenin seçme hakkı vardır.

79 I - 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 aya kadar
II - 10 yıldan fazla “ “ aya kadar III- Kanser, verem ve akıl hastası olanlara à 18 aya kadar IV – Olağanüstü hallerde süresiz olarak Memurlara hangi şartlarla ne kadar hastalık izni verilir? I-II I-III-IV I-II-III I-II-III-IV

80 SİCİLLER Madde-109: Memur kütüğü, numarası, cüzdanı, özlük dosyası Devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar (Sicil Defteri). Her memura bir numara verilir (Sicil No). Her memur için bir memur cüzdanı düzenlenir (Memuriyet Kimliği) ve bir özlük dosyası tutulur. Madde-110: Sicil dosyası Her memurun bir sicil dosyası bulunur. Sicil dosyasında başlıca şunlar bulunur: Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları Varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları Memurların mal beyannameleri Madde-111: Özlük ve sicil dosyasının önemi Devlet memurlarının ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Madde-112: Sicil amirleri Sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenir.              Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri Vali (Ver.Dai.Başkanı) ve Kaymakamlardır.

81 İtiraz:01.06.2006 Uyarı:01.05.2006 Karar:01.08.2006 SİCİLLER
Madde-113: Sicil raporlarında belirtilecek hususlar Sicil amirleri, belli zamanlarda düzenleyecekleri sicil raporlarında, memurların liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tespit ederler. Madde-115: Sicil raporlarının doldurulması Sicil amirleri maiyetlerindeki memurların sicil raporları ile birlikte, bunların genel durum ve davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri hakkında görüşlerini bildirirler. (Aralık ayının ikinci yarısı doldurulur.-Devlet memurları Sicil Yönetmeliği) Madde-117: Memurların uyarılmaları Memurların yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir. Madde-118: İtiraz Hakkı Uyarılan memurlar, kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en çok 1 ay içinde atamaya yetkili sicil amirlerine itiraz edebilirler. Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını 2 ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler. İtiraz: Uyarı: Karar:

82 SİCİLLER Madde-119: Olumlu ve olumsuz sicil Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar olumlu sicil almış sayılırlar. Sicil amirleri hakkında,daha üst amirlerce düzenlenecek sicil raporlarında, maiyetlerinde çalışan memurların sicil notu takdirindeki başarı dereceleri göz önünde bulundurulur. Madde-120: Olumsuz sicil İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır. Madde-121: Sicil yönetmeliği Devlet memurunun mesleki ehliyetinin tespiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların derecelendirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler; Vali ve Kaymakamların hangi memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri olduğu, hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu verecekleri ve diğer hususlar genel yönetmelikle düzenlenir.

83 SİCİLLER Madde-122: Takdirname Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler,illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir. Takdirname sicile geçer. Madde-123: Ödül Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde 1 aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara 2 aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile 1 aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir. Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.

84 Yetersizlik halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından,gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine tebligat yapılan devlet memurları buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok………………. İçinde aynı amire itiraz edebilir. Boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz. 1 ay 15 gün 10 gün 7 gün

85 DİSİPLİN UYGULAMALARI
FİİLLER ve CEZALAR

86 A) FİİL-DAVRANIŞ-HAREKET
Disiplin suçu kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile konan kuralların ihlalidir. O halde bir ihlalden söz edebilmek için ilk aranacak husus yapma veya yapmama şeklinde ortaya çıkan bir insan (Memur) davranışının varlığıdır. Ancak, memurların bütün davranışları konumuzu ilgilendirmez, konumuzu ilgilendiren davranışların, konan kurallar açısından bazı değişmeler meydana getirmesi, bu kurallarla konan düzenin bozulması gerekir. Buna netice, sonuç denir. Disiplin suçunun maddi (objektif) unsurunun oluşması için: Memurun bir davranışı olacak (hareket) Düzende, statüte bir bozulma olacak (netice) Bu kurallarla oluşan düzenin bozulması memur davranışının bir sonucu olacak (nedensel bağı).

87 A) FİİL-DAVRANIŞ-HAREKET
Konumuzu ilgilendiren memur davranışları (hareketi) 2 şekilde ortaya çıkar : Aktif Pasif Aktif davranış halinde icrai hareketten, pasif davranış halinde ihmali hareketten söz edilebilir.

88 İcra-i Hareket İnsan vücudunun bir faaliyetinden ibarettir. El, kol ve bacak hareketleri olabileceği gibi sözle de olabilir, yine belli bir bakış bile icrai hareket olarak kabul edilebilir. Bunun anlaşılabilmesi için gayeye bakmak gerekir.Bir memurun davranışlarının mutlaka bir amacı gayesi vardır. Hareketin tek olması suçun da tek olduğu anlamına gelmez. Tek gaye ile işlenen bir hareket birden fazla suça sebep verilebilir. Suçun tekliğini çokluğunu tayin eden şey “ netice” dir. ÖRNEK İzinsiz olarak anne-babasını görmek amacı ile İzmir’den Ankara’ya gitmek. Davranış tekdir ancak ortaya çıkan suç 2 tanedir. Birincisi izinsiz olarak İl hudutlarını terk etmek, ikincisi 1 gün göreve gelmemektir.Demek ki; Bir davranış (hareket) tek bir suçu Bir davranış birden fazla suçu doğurabilir İhmali Hareket: Yapılması gereken bir hareketin yapılmamasıdır. Devlet Memurları Kanunda bu tür davranışlar “uyulması zorunlu kıldığı hususları yapmamak” olarak belirlenmiştir.

89 B- ÖDEV VE SORUMLULUK Temel Kurallar
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 124. maddesinde kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile; Kanunların , tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, Uyulması zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, Yasaklanan işleri yapanlara, Durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125.maddedeki cezalardan birinin verileceği belirtilmektedir. Suç ve cezalara geçmeden önce memurların ödev ve sorumlulukları ile yasaklanan faaliyetleri ve uyulması gereken hususlar hakkında kısaca açıklamalarda bulunmak gerekir.

90 B- ÖDEV VE SORUMLULUK Memurların Ödev ve Sorumlulukları
657 Sayılı Yasanın 6 ile 16.maddeleri arasında memurları ödev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Bunlar başlıklar halinde; Sadakat Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Davranış ve İşbirliği Yurt dışında davranış Amir durumunda olan Devlet Memurunun görev ve sorumlulukları Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları Kişisel sorumluluk ve zarar Kişilerin uğradığı zararlar Mal bildirimi Basına bilgi ve demeç verme Resmi Araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılması ve iadesi.

91 C- YASAKLAR Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı Grev yasağı
Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı Hediye alma, menfaat sağlama yasağı Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı Gizli bilgileri açıklama yasağı

92 DİSİPLİN UYGULAMALARI
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER

93 A) Disiplin Cezalarının Türleri
Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memurlarına yüklediği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara “durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre” Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinde sıralanan disiplin cezalarından birisi verilecektir. Bu maddede öngörülen disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmıştır. A) Disiplin Cezalarının Türleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin cezaları, İdare Hukuku prensiplerine göre aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir. Önleyici disiplin cezaları (Uyarma, kınama) Ceza mahiyetindeki disiplin cezaları (Aylıktan kesme, kademe ilerlemesini durdurma) Yasaklama ve çıkarma mahiyetindeki disiplin cezaları (Devlet memurluğundan çıkarma)

94 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
U Y A R M A Uyarma, DMK'nun 125/A maddesinde düzenlenmiş olup "memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi" şeklinde tarif edilmiştir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller ise şunlardır: a- Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. b- Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek. Suçun unsuru, göreve geç gelmek, görevden erken ayrılmak ve görev mahallini terk etmektir. c- Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.

95 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
U Y A R M A d- Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak. Müracaat ve Şikayet Dilekçelerinde Uyulması Gereken Hususlar: Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikayette bulunmaları yasaktır. Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Memur dilekçesinde cevap vermek veya şikayet etmek maksadıyla amirine hakaret edici, suçlayıcı ifadeler kullanmamalıdır. Memur, bir hakkını kullanırken başkasının kişilik haklarına saldırıda bulunmamalıdır. Memur amirini şikayet ederken objektif bir şekilde, duygularını işe katmadan meramını (maksadını) anlatmalıdır. "Amirim hırsızdır, sahtekardır" gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Memur, savunma hakkını kullanıyorsa dahi yine saygılı bir dil kullanmalı ve mütecaviz bir ifadeden kaçınmalıdır.

96 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
U Y A R M A e- Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak ÖRNEK Kendisine soru soran vatandaşın yüzüne bile bakmadan gayrı ciddi bir şekilde sakız çiğnemeye devam eden bir memurun davranışı bu fıkra kapsamında değerlendirilmektedir. f- Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak Bu fıkra hükmü ile "bugün git, yarın gel" şeklinde ifade edilen ve Devletin yıpranmasına neden olan zihniyete engel olunmak istenilmiştir.

97 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
U Y A R M A g- Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak h- Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak

98 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
KINAMA Kınama, memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. a- Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında ,görev mahallinde kurumlarca belirtilen usul ve esasların yerine getirilmesinde , görevle ilgili resmi belge , araç ve gereçlerin korunması , kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak. b- Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur (kısıtlı) olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kuruma bildirmemek c- Görevi sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak. d- Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.. e- Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak f- Devlete ait resmi belge ,araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek

99 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
KINAMA g- İş arkadaşlarına ,maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak h- İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak ı- Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak,işaret,resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak j- Verilen emirlere itiraz etmek k- Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak

100 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
KINAMA l- Kurumların huzur ,sükun ve çalışma düzenini bozmak m- Yetkili olmadığı halde basına,haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası iken Kınama Cezasına eklenmiştir.

101 a. Birinci sicil amirinden 3 yıl sonra
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlar almış oldukları uyarma ve kınama cezalarının sicilden silinmesini, kimden ve cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra isteyebilirler? (2006 gelir uzmanlığı sınav sorusu) a. Birinci sicil amirinden 3 yıl sonra b. Atamaya yetkili amirden 5 yıl sonra c. İkinci sicil amirinden 5 yıl sonra d. Disiplin kurulundan 3 yıl sonra

102 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
AYLIKTAN KESME 1 8 30 Aylıktan kesme, memurun brüt aylığının otuzda biri ile sekizde biri arasında kesinti yapılmasıdır. a- Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak b- Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek. c- Devlete ait resmi belge,araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak. d- Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

103 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
AYLIKTAN KESME e- Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek f- Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak g- İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek . h- Toplu müracaat ve şikayet etmek . i- Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak . j- Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak

104 Memura aylıktan kesme cezası verilmesi halinde aylığında aşağıda belirtilen hangi miktarlarda kesinti yapılır? a. Brüt aylığının 1/4 - 1/3 oranı arasında b. Brüt aylığının 1/ /2 oranı arasında c. Brüt aylığının 1/30 - 1/10 arasında d. Brüt aylığının 1/30 -1/8 arasında

105 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bulunduğu kademedeki ilerlemesinin fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl durdurulmasıdır. a- Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek . 3 - 9 b- Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek . c- Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak. d- Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.

106 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI e- Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yeri toplantı tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak .. f- Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek. h- Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak. i- Görevin yerine getirilmesinde dil,ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak j- Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak k- Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.

107 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI l- Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek. m- Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek. n- Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak . o- Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak

108 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI a- İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak. b- Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak,çoğaltmak , dağıtmak veya bunların kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek. c- Siyasi partiye girmek . 20 gün d- Özürsüz olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek. e- Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda Amirinin verdiği görev veya emirleri yapmamak.

109 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI f- Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak. g- Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. h- Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak. ı- Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek. j- Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak. k sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek.(Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimselerin cezalandırılacakları belirtilmiştir. Bu suçlardan herhangi birini işleyen memur hakkında md.125/E-k uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanacaktır.)

110 A) Devlet Memurlarına Verilecek Disiplin Cezaları ile Bunların Mahiyetleri
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI Öğrenim durumu nedeniyle yükselebilecekleri kadrolarının son kademesinde bulunan Devlet memurlarının kademe ilerlemesi durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde , brüt aylıklarının 1/4‘ü -1/2 ‘si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

111 DİSİPLİN UYGULAMALARI
DİSİPLİN SUÇLARINDA SORUŞTURMA YÖNTEMİ

112 DİSİPLİN SUÇLARINDA SORUŞTURMA YÖNTEMİ
Soruşturma , söz konusu olayı incelemek , muhbir veya şikayetçinin ihbar ve iddialarını tespit etmek , olayla ilgili tüm delilleri toplamak , gerekiyorsa bilirkişi incelemesi yaptırmak, kendisine suç isnat edilen kişinin ifadesini almak suretiyle yapılır. Soruşturma, soruşturmayı yetkili makamlar tarafından verilecek soruşturma emri üzerine görevlendirilecek bir soruşturmacı veya kurumların kuruluş ve teşkilat yasalarına göre soruşturma yapmakla görevli müfettişlerce yapılır. Bir disiplin suçunun işlenmesi halinde, bu suç ne şekilde öğrenilirse öğrenilsin soruşturmaya yetkili makamın soruşturma emri ile başlar. Soruşturmacının , sanığın rütbesinden daha üstün rütbeye sahip veya aynı rütbeye sahip olması gerekir. Soruşturmacı, varsa muhbiri ve şikayetçiyi tespit eder, delilleri toplayarak olayı meydana çıkarır ve sanığın ifadesini alır, soruşturmanın özetini kendi kanaatini de belirtecek şekilde hazırlar ve soruşturma dosyasını yetkili amire verir.

113 DİSİPLİN CEZALARININ VERİLME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUS
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Örneğin: Konak Vergi Dairesi personeli Y tarihinde görev mahallini izinsiz terk ettiğinden 125/A-b ( özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek ,erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek) maddesi gereğince uyarma cezası ile cezalandırılmıştı. Y tarihinde yine görev yerini izinsiz terk etmek suçunu işlerse burada tekerrür hükümleri uygulanacak ve Y’ ye bir derece ağır ceza olan Kınama cezası verilecektir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. Örneğin: Ege Vergi Dairesi personeli Z tarihinde 125/A-a bendi gereğince tarihinde 125/A-e bendi gereğince Uyarma cezası Z tarihinde yine uyarma cezasını gerektiren fiillerden birini işler ise o zaman verilecek ceza bir derece ağır olan Kınama olacaktır. Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olan uygulanabilir.

114 DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MERCİİLER
657 sayılı DMK’nun 126.maddesinde; Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Disiplin Amirleri Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığının kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir (Vergi Dairesi Başkanı) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile Devlet memurluğundan çıkarma cezası …verileceği hüküm altına alınmıştır. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

115 DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MERCİİLER
Disiplin Amirleri

116 DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MERCİİLER
Disiplin Amirleri Merkez Disiplin Kurulu 1- Başkan (Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 2- Üyeler 3 Gelir İdaresi Grup Başkanı 1 Hukuk Müşaviri Personel Sendika Üyesi ise 1 Sendika Temsilcisi

117 Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan memurun üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Vergi Dairesi Müdürü Gelir İdaresi Grup Müdürü Vergi Dairesi Başkanı

118 Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler ne kadar süre içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir? 5 gün 10 gün 15 gün 20 gün

119 Disiplin amiri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren ne kadar süre içinde vermek zorundadır? 10 gün 15 gün 20 gün 1 ay

120 Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür? 7 gün 8 gün 10 gün 15 gün

121 DİSİPLİN AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI
Disiplin amirleri, disiplin amirliği yetkisini kullanırken iki şekilde sorumlu tutulmuştur. a- Genel Sorumluluk: Disiplin amirleri disiplin işlerinde kendilerine 657 Sayılı yasa ile verilen yetkileri kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, memurlara yasa, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz ününde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas olan bir tutum ve davranış içinde kullanmakla yükümlüdür. Yasa tarafından disiplin suçu kabul edilen bir eylemin iki ayrı memur tarafından yapılması halinde bunlardan birinin cezasız bırakılması, disiplin amirinin genel sorumluluğuna örnek teşkil eder. Bunun gibi yasal hakkını kullanarak idare aleyhine dava açan memura bu eylemi haklı bir nedene dayanıyorsa, disiplin cezası veren amiri sorumludur.

122 DİSİPLİN AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI
Disiplin amirleri, disiplin amirliği yetkisini kullanırken iki şekilde sorumlu tutulmuştur. b- Özel Sorumluluk: Disiplin amirleri memurların disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren yasal olarak belirlenen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak, gerekli cezayı uygulamak ve disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemekle sorumludur. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde vermeyen disiplin amiri sorumludur. Uyarma, kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar, cezalara ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmayan disiplin amiri sorumludur.

123 DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI
657 sayılı DMK’nun 127.maddesinde; Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır. Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Ayrıca aynı maddede Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren  nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğrayacağı düzenlenmiştir.

124 DİSİPLİN CEZALARINDA KARAR VERME SÜRESİ
657 sayılı DMK’nun 128.maddesinde:” Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.              Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.              Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.” hükmü yer almaktadır. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları 15 gün Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kuruluna 15 gün içinde tevdi içerisinde karara bağlanır. 30 gün Devlet memurluğundan çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kuruluna Tevdii 6 ay

125 MEMURLARIN SAVUNMA HAKKI
657 sayılı DMK’nun 130.maddesinde Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği, soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memurun savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı düzenlenmiştir. Soruşturma sırasında soruşturmacının memurun ifadesini almış olması ile soruşturma sonucunda , olay delilleri ile ortaya çıktıktan sonra savunmasının alınması farklı sonuçlar doğurduğundan, soruşturma dosyasında memurun ifade zaptı olsa dahi yargı organı süre verilerek alınmış savunmanın varlığını mutlaka aramaktadır.

126 CEZAİ KOVUŞTURMA İLE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ AYNI ANDA YÜRÜTÜLMESİ
657 sayılı DMK’nun 131.maddesinde: “Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez.              Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz hükmü ile açıklanmıştır. Disiplin cezaları ceza yasalarının koyduğu cezalardan farklıdır.Disiplin cezaları kamu hizmetinin iyi görülmesini sağlamayı hedef tutmaktadır.Ceza yasasının amacı ise kamu düzenini korumak ve toplumu savunmak esasına dayanır.Ceza hukukuna göre ancak yasa metinlerinde açıkça tarif edilmiş fiiller cezalandırılabilir.Disiplin konusunda ise hiyerarşik kudrete sahip olan amirin takdirine bırakılmıştır. Örneğin: Trafik suçundan mahkum olan bir memurun suçu memuriyet onur ve haysiyetini zedeleyici bir davranış olarak görülmeyebilir. Bu halde memura disiplin cezası verilmeyebilir.

127 DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ
Disiplin cezalarının memurun siciline işleneceği, Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memurların uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilecekleri düzenlenmiştir. Memurun söz konusu süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaasının alınması gereklidir. Yetkili Amir Uyarma, kınama cezaları 5 Sene Aylıktan Kesme cezası 10 Sene Disiplin Kurulunun mütalaası alınarak Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 10 Sene

128 DİSİPLİN CEZALARINA YAPILAN İTİRAZ
657 sayılı DMK’nun 135.maddesinde; disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazın varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabileceği, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı ise idari yargı yoluna başvurulabileceği düzenlenmiştir. Uyarma, kınama cezaları İtiraz Mercii Cezayı Veren Amirin Bir Üstü Disiplin Kurulu Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Aylıktan Kesme cezası Memurluktan Çıkarma cezası İdare Mahkemesi

129 İTİRAZ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM
657 sayılı DMK’nun 136.maddesinde: “Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz. Ancak yargı yolu açık olan disiplin cezasına yapılan itirazların idari yargıya gitme hakkı vardır. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. Uyarma, kınama cezaları 30 gün içinde karar verilir. Kararın Kesinleşmesi İtiraz süresi 7 gün İtiraz edilmediği taktirde

130 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Soruşturmanın herhangi bir safhasında kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Yetkililer: Atamaya yetkili amirler Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri İllerde Vali İlçelerde Kaymakamlar Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasından itibaren görevden uzaklaştırma yetkisi; Bağlı Malmüdürlüklerinde görev yapan personel için İlçe Kaymakamı, Diğer tüm merkez ve ilçe birimlerimizde çalışan personel için Vergi Dairesi Başkanı yetkilidir. Görevden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Ancak, Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

131 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138.maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır. Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce; Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler, Yargılamanın men’ine veya beraatına karar verilenler, Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar, Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

132 GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her 2 ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

133 Aşağıdaki cezalardan hangisi Disiplin Kurulları tarafından verilir?
Aylıktan kesme Kademe ilerlemesi durdurulması Uyarma Kınama

134 Aşağıdaki cezalardan hangisinde memur idari yargı yoluyla itiraz edemez?
Aylıktan kesme Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Memurluktan çıkarmama Uyarma ve kınama cezası

135 Memuru verilen uyarma ve kınama cezasına itiraz süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlgiliye tebliğinden itibaren 7 gün İlgiliye tebliğinden itibaren 15 gün İlgiliye tebliğinden itibaren 30 gün İlgiliye tebliğinden itibaren 1 ay İtiraz merci, 30 gün içinde itirazı karara bağlar ve karar kesindir.

136 Görevden uzaklaştırma bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her ……………..bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Boşluğa uygun seçeneği işaretleyiniz. 1 ayda 2 ayda 3 ayda 4 ayda

137 b. Atama yetkili amirler c. Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurunu görevden uzaklaştırmaya yetkili amir değildir? (2006 gelir uzmanlığı sınav sorusu) a. Birinci sicil amiri b. Atama yetkili amirler c. Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri d. İllerde vali, ilçelerde kaymakamlar

138 d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden memura verilecek disiplin cezası hangisidir? (2007 gelir uzmanlığı sınav sorusu) a. Uyarma b. Kınama c. Aylıktan Kesme d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması

139 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin kovuşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırılma süresi en fazla ne kadardır ? (2007 gelir uzmanlığı sınav sorusu) a. 1 ay b. 3 ay c. 6 ay d. 1 yıl

140 MALİ HÜKÜMLER Madde-146: Kapsam 1. maddenin 1. fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.              Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez. hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.) Ancak, Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat vs. verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı, hukuk müşavirleri ve avukatlar için 10000, diğerleri için 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının 12 katını geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır.              Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir.

141 MALİ HÜKÜMLER Madde-147: Deyimler
A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı, D) Temsil giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı, E) Ders görevi ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı, F) Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı, G) a) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı, b) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tahlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı, c) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı, d) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı, İfade eder

142 MALİ HÜKÜMLER Madde-147: Deyimler HAK EDİŞLER KESİNTİLER 1- Gösterge
1- % 15 Emekli aidatı 2- Ek gösterge 2- % 2 Tasarrufa teşvik 3- Taban aylığı 3- % 25 Gelir vergisi 4- Kıdem aylığı 4- % 100 Artış farkı 5- Yan ödeme 5- % 25 Giriş aidatı 6- Çocuk yardımı 6- %o (binde) 4 .8 Damga vergisi 7- Özel hizmet tazminatı 7- Hizmet borçlanması 8- Aile yardımı 9- Lojman tazminatı 10- Yabancı dil tazminatı 11- Makam tazminatı 12- İkramiye 13- Mahrumiyet ödeneği 14- Doğum Yardımı 15- Ölüm Yardımı 16- Olağanüstü hal tazminatı

143 MALİ HÜKÜMLER K a d e m e l e r Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Madde-148: Deyimler K a d e m e l e r Dereceler

144 MALİ HÜKÜMLER Madde-149: Kademe aylığı Kademe aylığı 36. maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır. Madde-150: Derece aylığı Derece aylığı 36. maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder. Madde-151: Derecelerin ilk ve en yüksek kademe aylıkları Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.

145 MALİ HÜKÜMLER I - Zamlar
Madde-152: Zam ve Tazminatlar I - Zamlar Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı, Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı,              ödenir II- Tazminatlar: Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro ünvan ve derecesi ve  eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarına göre hesaplanır. A) ÖZEL HİZMET TAZMİNATI E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI B) EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI F) DENETİM TAZMİNATI D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI

146 MALİ HÜKÜMLER Madde-154: Katsayı
Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur.Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları göz önünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir. Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz. Madde-155: Memurlara ödenecek aylık tutarları Bu kanunun 36. maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir. Madde-156: Yurt dışında aylıklar Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan memurlarının aylıkları, 155. maddeye göre tespit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet Personel Başkanlığı Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır. Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir.

147 MALİ HÜKÜMLER Madde-158: Adayların aylıkları
Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar 54. maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. Madde-159: Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri Adaylık süresi sonunda asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir. Madde-160: Kademe ilerlemesinde verilecek aylık Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır. Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.

148 MALİ HÜKÜMLER Madde-161: Derece değişikliğinde verilecek aylık Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,        A) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur;              a) 68.maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,              b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine, Tekabül eden aylığı alır. Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.        B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,              a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,              b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,

149 MALİ HÜKÜMLER Madde-164: Aylığın ödeme zamanı ve Esasları Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.              Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir. Madde-165: Açıktan atanmada aylığa hak kazanma Bir göreve açıktan atanan memurlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir. Madde-166/167: Kademe ilerlemesinde / Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma Kademe ilerlemesinde/Derece değişikliğinde memur, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren yeni kademeye ait aylığa hak kazanır. Madde-169: Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Madde-170: İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

150 MALİ HÜKÜMLER Madde-173/175: Vekalet Aylığı Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır. Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin 1. kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise üçte ikisi verilir. Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.              88. maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.

151 a. Taban Aylığı b. Aylık c. Kıdem Aylığı d. Tazminat
Memura gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktardaki ödemeye ne denir? a. Taban Aylığı b. Aylık c. Kıdem Aylığı d. Tazminat

152 a. Ek gösterge b. Kıdem aylığı c. Taban aylığı d. Yan ödeme
Memurların çalıştıkları her hizmet yılı için en son belirlenen 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktardaki ödemeye ne denir? a. Ek gösterge b. Kıdem aylığı c. Taban aylığı d. Yan ödeme

153 a. Mali Sorumluluk b. İş güçlüğü c. Teminindeki güçlük d. Denetim
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda Mali Hükümler kısmında geçen zamlardan değildir? a. Mali Sorumluluk b. İş güçlüğü c. Teminindeki güçlük d. Denetim Denetim tazminatı, Mali hükümlerde personel maaşlarına uygulanan tazminatlar arasında geçmektedir. Ayrıca bu zamlar içersinde İş Riski zammı da bulunmaktadır.

154 MALİ HÜKÜMLER Madde-177: Yolluk Giderleri Sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. Madde-178: Fazla Çalışma Ücreti A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;              a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),              b) Fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,              hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.              Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir             B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

155 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. b. Günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışmanın süresi ve ödenecek tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenir. c. Fazla çalışma ücreti verilmediği durumlarda fazla çalışmanın her 8 saati için 1 gün izin verilir. d. Memur fazla çalışmak istemediği takdirde yerine geçici personel istihdam edilir ve fazla çalıştığı her saat için En Yüksek Devlet Memuru maaşının otuzda biri kadar ödeme yapılır.

156 SOSYAL HAKLAR ve YARDIMLAR
Madde-202: Aile yardımı ödeneği              Memurun herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat fazla) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bakanlar Kurulu bu göstergeleri 3 katına kadar arttırabilir.             Dul memurların çocukları için de bu hüküm uygulanır. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.             Eş için evlendiği, çocuk için çocuğun doğduğu tarihi takip eden ay başı itibariyle memur ödeneği almaya hak kazanır.(Madde 203) Memur eşinden boşanır ya da eşi (çocuğu) vefat ederse eş (çocuk) üzerinden aldığı ödenek kesilir.(Madde 204)

157 SOSYAL HAKLAR ve YARDIMLAR
Madde-206: Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller Evlenen çocuklar, 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), Burs alan veya Devletçe okutulan çocukların ödenekleri kesilir. Madde-207: Doğum yardımı ödeneği Doğum Yardımı Ödeneği = 2500 gösterge puanı X aylık katsayısı Ana ve babanın her ikisi de Memur ise ödenek babaya verilir. Eşlerden birinin iş akdi veya toplu sözleşme gereği doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.  Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın derhal ödenir ve hiçbir şekilde haczedilemez.

158 SOSYAL HAKLAR ve YARDIMLAR
Madde-208: Ölüm yardımı ödeneği (Vefat Eden Memurun Yakını ise) Hangi şartlarda verilir? Memur olmayan eşin ölümü halinde  Aile yardımı ödeneğine tabi çocuğun vefatı halinde En Yüksek Devlet Memuru Aylığı kadar (ek gösterge dahil) (Vefat eden memurun Kendi ise) Kimlere verilir? Sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye   Eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına Eşi ve çocuğu yoksa ana ve babasına Bunlar da yoksa kardeşlerine En Yüksek Devlet Memuru Aylığının 2 katı kadar (ek gösterge dahil) Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın ödenir. Bu yardım haczedilemez.              Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ıncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

159 SOSYAL HAKLAR ve YARDIMLAR
Madde-210: Cenaze giderleri Memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir. Yurt dışında görevliyken ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır. Madde-211/212: Giyecek/Yiyecek yardımı Memurlardan hangilerinin ne şekilde giyecek/yiyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur.

160 a. Eşi vefat eden, memurun kendisi
Ölüm Yardımı ödeneğini aşağıdakilerden hangisi alamaz? a. Eşi vefat eden, memurun kendisi b. Vefat eden memurun eşi, çocuğu, ana-babası yoksa ve sağlığında herhangi bir kimseyi bildirmedi ise kardeşleri c. Vefat eden memurun eşi ve çocuğu ile birlikte anne ve babası d. Vefat eden memur sağlığında bildiri ile gösterdiği kimse Vefat eden memur sağlığında bildirmedi ise eşi ve çocuklarına, eşi ve çocuğu yoksa anne ve babasına, onlarda yoksa kardeşlerine ölüm yardımı ödenir.

161 a. En Yüksek Devlet Memuru maaşının 1 katı
Devlet memurunun ölümü halinde eşine ve çocuklarına ne kadar ölüm yardım ödeneği verilir? a. En Yüksek Devlet Memuru maaşının 1 katı b. En Yüksek Devlet Memuru maaşının 2 katı c. En Yüksek Devlet Memuru maaşının 3 katı d. En Yüksek Devlet Memuru maaşının 4 katı

162 657 sayılı kanuna göre Memur, Aile Yardım Ödeneğini ne zaman almaya hak kazanır?
a. Memur evlendiği veya çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren alır. b. Memurun evlendiği veya çocuğunun doğduğu ayın başından itibaren alır. c. Memurun evlendiği veya çocuğunun doğduğu gün itibariyle hak kazanır. d. Memurun evlendiği veya çocuğunun doğduğu ertesi gün itibariyle hak kazanır.

163 DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ
Madde-214: Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları Memurların yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür. Madde-215: Eğitim Birimleri Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir "Eğitim birimi" kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" adını alır. Eğitim Müdürlüğü Madde-216: Eğitim Merkezleri Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri açabilirler. Kurumlar arası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, kurumlar arası eğitim merkezleri de açılabilir. Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

164 DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ
Madde-217: Devlet memurları eğitimi genel planı Genel plan, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla TODAİ, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulur. Madde-218: Yurt dışında yetiştirme Memurlar, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler. Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve Devlet Personel Başkanlığınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtısas yapma müsaadesi verilebilir. Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 uncu madde hükümleri uygulanır. Madde-219: Rapor Verme Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her 6 aylık dönemin bitiminden en geç 1 ay sonra Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar.

165 DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ
Madde-224: Mecburi hizmet İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında kalan kurum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan, a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar, b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin 2 katı kadar, Mecburi hizmetle yükümlüdürler. Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin 2 katı kadar mecburi hizmet yüklenir. Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar.

166 DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ
Madde-225: Mecburi hizmetle ilgili yükümlülükler Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok 2 ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar. Bunlardan; a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburi hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler. b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri %50 fazlasıyla ödemek zorundadırlar. c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı %50 fazlasıyla ödemek zorundadırlar. d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburi hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir. e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyacı olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tespit olunur. Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz. Mecburi hizmetini yapmakta iken yasama organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir.

167 DEVLET MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİ
Ek Madde-19: Kıyafet mecburiyeti Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler. Ek Madde-20: İkamet mecburiyeti Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır. Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir. Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilirler.


"657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları