Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgilendirme Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgilendirme Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Bilgilendirme Toplantısı
STRATEJİK PLANLAMA Bilgilendirme Toplantısı Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 Stratejik Planlama Nedir?
Kamu İdarelerinin; Orta ve uzun vadeli amaçlarını, Temel ilke ve politikalarını, Hedef ve önceliklerini, Performans ölçütlerini; Ve bütün bunlara ulaşmak için izlenecek Yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plan. Başka bir ifadeyle; Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3 Stratejik Planlama Nedir?
Stratejik plan 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde şöyle yer almaktadır: Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4 Stratejik Planlama Nedir?
Stratejik planlama, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur. Bu sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur. NEREDEYİZ? NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ? Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5 Hukuki Dayanak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) Performans Programı Hazırlama Rehberi 2009 (MB) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (DPT) Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6 Stratejik Planlamanın Kapsamı
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsar. Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin hassasiyeti nedeniyle Millî Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı vb. kurumların stratejik plan hazırlaması zorunlu değildir. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

7 STRATEJİK PLANLAMA NEDEN ÖNEMLİ?
Stratejik planlama; kamu idarelerine planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırarak etkili bir şekilde izleme ve değerlendirme sağlar. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken diğer yandan da kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlenmesine destek olur. Stratejik planlama; farklı görevlere ve donanımlara sahip bir çok kişiyi bir araya getirerek kuruluş genelinde sahiplenmeyi sağlamaktadır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

8 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyon oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Stratejik planlama sürecine dahil olacak kişiler ve görevleri (yada Birimler) Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

9 Planın Sahiplenilmesi
Stratejik planlamanın başarısı ancak kuruluşun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik planlama kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemelidir. Üst yönetim, stratejik plan yaklaşımını benimsediğini kuruluş çalışanları ile paylaşmalı ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamalıdır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

10 Planlama Sürecinin Organizasyonu
Koordinatör birim ; Koordinatör birimin görevi stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmektir. Kuruluşun Üst Yöneticisi ; kuruluşta stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç genelge ile duyurur. Stratejik Planlama Ekibi ; Üye sayısı genellikle arasındadır. Stratejik planlama ekibimizin üye sayısı 17 olup diğer slaytta yer almaktadır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

11 NKÜ Stratejik Planlanma Kurulu
1 Prof.Dr.Şefik KURULTAY (Başkan) 2 Prof.Dr.Ahmet İSTANBULLUOĞLU 3 Prof.Dr.Özer GÖKTEPE 4 Prof.Dr.Oğuz Aslan ÖZEN 5 Prof.Dr. Hasan BOYNUKARA 6 Prof.Dr.M.İhsan SOYSAL 7 Prof.Dr.Aslı KORKUT 8 Prof.Dr.Fatih KONUKÇU 9 Prof.Dr.Mehmet DEMİRCİ 10 Doç.Dr.Murat Selim SELVİ 11 Doç.Dr.Aysun SAĞBAŞ 12 Doç.Dr.Ömer ÖKSÜZ 13 Doç.Dr.İsmail YILMAZ 14 Yrd.Doç.Dr.Recep ERBAY 15 Yrd.Doç.Dr.Fatih HOROZOĞLU 16 TEKİN YENİGÜN 17 Emek Mert DUMAN (Öğrenci konseyi başkanı V.) 18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Koordinatör Birim) Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

12 İhtiyaçların Tespiti Eğitim ihtiyacı ; Gerek stratejik planlama ekibinin gerekse stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmelidir. Danışmanlık ihtiyacı ; Stratejik planlama sürecine rehberlik etmek üzere kuruluş dışı danışmanlık hizmetine ihtiyaç olup olmadığına karar verilmelidir. Veri ihtiyacı ; Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti, kullanıcıların/vatandaşların beklenti ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, gelişmelerin ölçülmesi, performansın değerlendirmesi gibi amaçlara hizmet edecek verilere ihtiyaç duyulur. Mali kaynak ihtiyacı ; Eğitim, danışmanlık ve veri temininin yanı sıra oluşabilecek diğer ihtiyaçlar için mali kaynak ayrılması gerekir. Stratejik planın yapılabilmesi için gerekli harcamalardır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

13 İş Planının Oluşturulması
ZAMAN PLANI Stratejik planlama zaman alıcı bir süreçtir. Planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenmeli, bu aşamaların hangi tarihlerde sonuçlandırılabileceği hazırlık çalışmaları dahilinde ortaya konulmalıdır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

14 İş Planının Oluşturulması için Stratejik Yönetim Süreci bilinmelidir.
Plan ve Programlar Paydaş Analizi GZFT Analizi DURUM ANALİZİ Neredeyiz? Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER Nereye ulaşmak istiyoruz? Arzu Edilen Gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans programı Bütçeleme FAALİYETLER VE PROJELER Raporlama Karşılaştırma İZLEME Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

15 Stratejik Planlama Zaman Planı
Plan ve Programlar Paydaş Analizi GZFT Analizi DURUM ANALİZİ KASIM 2013 Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER ARALIK 2013 Arzu Edilen Gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER OCAK 2014 Detaylı iş planları Maliyetlendirme Performans programı Bütçeleme FAALİYETLER VE PROJELER Strateji Planlama Kurulu Tarafından Stratejik Plana Nihai Şeklinin Verilmesi, Üniversite Yönetim Kurulu’nun ve Üniversite Senatosu’nun Stratejik Planı Kabulü ve Rektör’ün Stratejik Planı Onaylaması ŞUBAT 2014 Stratejik Planın Milli Eğitim Bakanlığı’na, Yüksek Öğretim Kurulu’na, Kalkınma Bakanlığı’na ve Sayıştay’a gönderilmesi; kamuoyu ile paylaşılması Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

16 Planlamaya Katılacak Birimler
Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Doğrudan Rektörlüğe Bağlı Bölümler Uygulama ve Araştırma Merkezleri BAPKOM Öğrenci Konseyi Uluslararası Ofis Mezunlar Ofisi İdarî Birimler Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

17 28.07.2011 Tarihli Stratejik Planlanma Tebliği
Plan hazırlama sürecinde strateji geliştirme birimi koordinasyonunda tüm birimlerin aktif katılımı esas olup stratejik planlama ekibinde ana hizmet birimlerinin temsil edilmesi gerekmektedir. İkinci ve daha sonraki stratejik planını hazırlayacak kamu idareleri için, yürürlükteki stratejik planın uygulanmış olan dönemine ilişkin hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenlerini içeren özet değerlendirme bölümüne yeni hazırlanacak plan içinde yer verilecektir. Bir önceki plandan temel farklılıklar ve bu farklılıkların nedenleri açıklanacaktır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

18 Durum Analizi Tarihi Gelişim
Kuruluşun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi Paydaş Analizi (Kuruluşun Hedef Kitlesi Ve Kuruluş Faaliyetlerinden Olumlu/Olumsuz Yönde Etkilenenlerin, İlgili Tarafların Analizi) Kuruluş İçi Analiz (Kuruluşun Yapısının, İnsan Kaynaklarının, Mali Kaynaklarının, Kurumsal Kültürünün, Teknolojik Düzeyinin Vb. Analizi) Çevre Analizi (Kuruluşun Faaliyet Gösterdiği Ortamın Ve Dış Koşulların Analizi Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

19 Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi
Temel Yöntem: GZFT(SWOT) Analizidir. Kuruluş İçi Analiz; kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Kuruluş İçi Analizde Dikkate Alınacak Hususlar Kuruluşun Yapısı (Örgüt yapısı ve değişiklikler) Beşeri Kaynaklar (Sayısı, eğitim düzeyi, yetkinliği) Kurum Kültürü (İletişim ve Karar alma süreçleri) Teknoloji (Teknolojik altyapı ve kullanma düzeyi) Mali Durum (Bütçe, bina ve araç envanteri) Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

20 Kuruluş İçi Analizi ve Çevre Analizi
Çevre analizi; kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Çevre Analizinde Temel Etkenler Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişmeler Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği Kuruluşun faaliyetleri ve alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum Kuruluşun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

21 GELECEĞE BAKIŞ (Nereye Ulaşmak istiyaroz, nasıl ulaşabiliriz?)
Kuruluşlar, bu aşamada; misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaklardır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

22 MİSYON BİLDİRİMİ Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

23 MİSYON BİLDİRİMİ Misyon geliştirmek için şu tür soruların cevaplandırılması gereklidir: Varlık sebebimiz nedir? Kime hizmet ediyoruz? Hangi alanlarda çalışıyoruz? Temel değerlerimiz nelerdir? Çalışma ilkelerimiz nelerdir? Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

24 BAZI ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİ
MİSYON BİLDİRİMİ BAZI ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ: Çağdaş cumhuriyete, eğitim-öğretim faaliyetleri ile topluma, araştırma faaliyetleri ile bilime ve bilimsel bulgulardan yararlanan diğer tüm olgulara, hizmet faaliyetleri ile bireylere, kurumlara ve toplumun bütününe en verimli ve etkili üniversiter katkıları sunmak. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini, evrensel standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmek. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

25 VİZYON BİLDİRİMİ Vizyon; kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder.
Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. İdealisttir Özgündür Çekicidir Kısa ve akılda kalıcıdır İlham verici ve iddialıdır Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

26 VİZYON BİLDİRİMİ Vizyon geliştirmek için şu tür soruların cevaplandırılması gereklidir: Üniversitemizin temel özellikleri nelerdir? Üniversitemizi diğer üniversitelerden ayıran ve onu farklı kılan özellikler nelerdir? Üniversitemiz gelecekte nasıl bir kurum olmalıdır? Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

27 BAZI ÜNİVERSİTELERİN VİZYON İFADELERİ
VİZYON BİLDİRİMİ BAZI ÜNİVERSİTELERİN VİZYON İFADELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ: Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ: Eğitimde ve araştırmada evrensel standartlarda başarılı, sürdürülebilir ve «yeşil» bir üniversite olmak. GAZİ ÜNİVERSİTESİ: Bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmak. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

28 TEMEL DEĞERLER Temel Değerler; Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Temel ilke ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir. Değerler; Kişiler, süreçler ve performans gibi 3 temel alana ilişkin olabilir. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

29 TEMEL DEĞERLER Temel Değerler için Cevaplanması Gereken Sorular
Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir? Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

30 TEMEL DEĞERLER TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER Kalite, Güncellik,
Güvenilirlik, Mesleki uzmanlık, Tarafsızlık ve şeffaflık, Kişisel verilerde gizlilik, Veri sağlayıcıları ve kullanıcılarına saygı Katılımcılık ve aktif hemşehrilik: Saydamlık Hesap verebilirlik Sosyal içerme: Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır- kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar. Ulaşılabilirlik Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

31 STRATEJİK AMAÇLAR Amaçlar; Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

32 HEDEFLER Hedefler; amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekir. İddialı olmalı fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

33 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır. Girdi: Bir ürünün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. Örn; Bakım onarım için kullanılacak asfalt miktarı Çıktı: Üretilen ürün ve hizmet miktarıdır. Örn; Bakım onarımı yapılan karayolları uzunluğu Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

34 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Verimlilik:Girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir.Örn; Birim karayolu başına onarım maliyeti Sonuç:Elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde ne ölçüde başarılı olduklarını gösterir. Örn; Bakım onarımı yapılan karayollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileştirme ( kaza sayılarında azalma) Kalite:Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzey. Örn; Bakımı yapılan karayollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ihtiyacı göstermeyenlerin oranı Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

35 STRATEJİLER Stratejiler;Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Stratejiler oluşturulurken kullanılacak yöntem “Kritik Sorular Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir. Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

36 STRATEJİLER Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması
Gereken Sorular Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

37 MALİYETLENDİRME Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, geliştirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Planın 1.yılı Planın 2.yılı Planın 3.yılı Planın 4.yılı Planın 5.yılı Özel Bütçe Döner Sermaye Diğer (Kaynak Belirtilecek) TOPLAM Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

38 MALİYETLENDİRME Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Planın 1.yılı Planın 2.yılı Planın 3.yılı Planın 4.yılı Planın 5.yılı Amaç 1 Hedef 1.1 Strateji 1.1.1 Hedef 1.2 Strateji 1.2.1 TOPLAM Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

39 İZLEME ve DEĞERLENDİRME
İzleme:Stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır (Performans Programları aracılığı ile gerçekleştirilir.) Değerlendirme:Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. (Faaliyet ve ADEK raporları ile gerçekleştirilmektedir.) İzleme ve değerlendirme faaliyetinin etkili olabilmesi için; stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

40 ÜNİVERSİTEMİZİN MİSYONU
Üniversitemizin yılı misyonu Eğitim ve öğretimde, bilim ve teknolojide ulusal ve uluslar arası ölçekte ileri, ülke ekonomisine katkıda bulunan, araştırma ağırlıklı, halkla bütünleşen bir üniversite modeli benimsenmektedir. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

41 ÜNİVERSİTEMİZİN VİZYONU
Kendisini teknoloji, bilgi ve insan kaynakları yönetimi alanında sürekli yenileme ve geliştirme süreci içerisinde bulunmaya hazırlamak, dünya standartlarında hem fiziki hem de kurumsal yapılanmasını tamamlayarak ilim üreten, geleceği gören, kaliteye önem veren bir anlayışı benimsemektedir. Kısaca; eğitimde, bilimde ve akademik yaşamda kalite ve çağdaşlıktır. Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

42 Üniversitemizin Temel Değerleri
Evrensel standartlarda eğitim vermek Öğretim üyelerinin uluslar arası seviyede araştırma ve eğitim alanında yetkinliğini sağlamak Ulusal öncelikli araştırma alanlarında modern laboratuar altyapısına sahip olmak Ulusal sanayi ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık hizmeti vermek Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

43 Üniversitemiz Amaç ve Hedefleri
Amaç 1:Üstün kalitede eğitim-öğretim hizmetleri sunmak Hedef 1.1 Yükseköğretimde okullaşma oranının ve eğitim kapasitesinin arttırılması ve yaygınlaştırılması kapsamında; öngörülen Önlisans, Lisans Programlarının, Yüksek lisans ve Doktora Programları ile Uzaktan Eğitim Programlarının Açılması Hedef 1.2 Derslik, ofis ve laboratuar ihtiyacının giderilmesi Hedef 1.3 Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması Hedef 1.4 İdari personel ihtiyacının karşılanması Hedef 1.5 Üniversitemiz ve birimlerimizin performans esaslı bütçeleme çalışmalarına hazırlık olarak kurumsal değerlendirme, idare faaliyet raporu, stratejik plan ve performans programlarının hazırlanması Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

44 Üniversitemiz Amaç ve Hedefleri
Amaç 2. Üstün kalitede araştırma ve geliştirme hizmetleri sunmak Hedef 2.1. Yürütülen araştırma projelerinin ve tezlerin teşviki Hedef 2.2. Özgün araştırmalar yürüterek bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunulması Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

45 Üniversitemiz Amaç ve Hedefleri
Amaç 3. Üstün kalitede toplum hizmetleri sunmak Hedef 3.1. İl ve bölge halkına açık sosyal, kültürel ve sanatsal ve diğer etkinliklerin sayısını artırmak Hedef 3.2. Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) başlatılması için alt yapı çalışmalarının yapılması Hedef 3.3. Sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile mevcut işbirliğinin staj hareketliliğine uygun biçimde değerlendirilmesi Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

46 Maliyet Tablosu Stratejik Planda Yıllar itibariyle hesaplanan maliyetler ve gerçekleşen bütçelerin karşılaştırma tablosu: 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Özel Bütçe Planlanan Gerçekleşen Döner Sermaye TOPLAM Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

47 TEŞEKKÜR EDERİZ. Namık Kemal Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


"Bilgilendirme Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları