Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resmi Yazışma Kuralları ve Elektronik Ortamda Kullanım Alanı - EBYS -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resmi Yazışma Kuralları ve Elektronik Ortamda Kullanım Alanı - EBYS -"— Sunum transkripti:

1

2 Resmi Yazışma Kuralları ve Elektronik Ortamda Kullanım Alanı - EBYS -

3 RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA
YÖNETMELİK

4 Elektronik İmza Kanununun 22. maddesi ile Borçlar Kanununun 14
Elektronik İmza Kanununun 22. maddesi ile Borçlar Kanununun 14. maddesine: “Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir.”

5 “Yönetmelik bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.”
YÖNETMELİĞİN KAPSAMI “Yönetmelik bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.”

6 Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, ifade eder.

7 RESMÎ YAZIŞMA ORTAMLARI VE GÜVENLİK
Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Faksla yapılan yazışmaların 5 (beş) gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Elektronik ortamdaki yazışmalar güvenlik önlemlerine uyularak yapılır. Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır.

8 NÜSHA SAYISI, BELGE BOYUTU, YAZI TİPİ, KARAKTER BOYUTU
Resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir. A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır. Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

9 BAŞLIK Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez

10 Örnek : T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü AYDIN VALİLİĞİ
İl Tarım Müdürlüğü T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

11 Örnek : T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü T.C. AYDIN VALİLİĞİ
İl Tarım Müdürlüğü T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

12 SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI
Dosya planına göre verilir. “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır. Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

13 Sayı : Sayı: Haberleşme kodu- Dosya Kodu -Kayıt no Haberleşme Kodu: Yazının hazırlandığı kurumu, alt birimine kadar gösteren kod’dur. Dosya Kodu: Yazının konusunu ve hangi dosyayı ilgilendirdiğini bildiren kod’dur. Kayıt No: Yazının kurum çıkış kayıt numarasıdır.

14 TARİH Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır.

15 İdareyi Geliştirme Başkanlığı
TARİH GİZLİLİK DERECESİ T.C. BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı İVEDİ Sayı : /07/2010 Konu :

16 KONU Sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra yazılır.
Başlık bölümündeki “T.C.” kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

17 GÖNDERİLEN MAKAM Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişidir.
Konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır. Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır.

18 Hatalı Örnek: T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Sayın PROF. DR. Recep Toparlı Türk Dil Kurumu Başkanı

19 Örnek: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Sayın Prof. Dr. Recep TOPARLI Türk Dil Kurumu Başkanı

20 İLGİ İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. Gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.

21 İLGİ İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “ ) ” konularak kullanılır. İlgide, “.....tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır.

22 Örnek: İlgi: a) 13/04/2010 tarihli ve 54785236-641.01-263 sayılı yazı,
b) 28/05/2010 tarihli ve sayılı yazı.

23 METİN Metin, “İlgi”den sonra başlayıp “İmza”ya kadar süren kısımdır.
Metne, “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır.

24 İki- dört satır aralığı
METİN İlgi : İki satır aralığı İki- dört satır aralığı İmza Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar

25 METİN Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta ( ), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 - yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.

26 METİN Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu’nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir.

27 METİN Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”,
Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”, Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.

28 İMZA Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.

29 İMZA Yazıyı imzalayacak olan makam, “imza yetkileri yönergesi”ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir. Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Başbakan a.”, “Vali a.” ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı “Başbakan V.”, “Vali V.” ve “Rektör V.” biçiminde ikinci satıra yazılır

30 Örnek: İmza Adı Soyadı Müsteşar V. İmza Adı Soyadı Başbakan a.

31 İMZA Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda ; Örnek: İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

32 İMZA İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. Örnek: İmza İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı

33 ONAY Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR”un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır.

34 ONAY MAKAMINA İmza Adı Soyadı Personel ve Eğitim Daire Başkanı O L U R 19/07/2010 (İmza) Genel Müdür

35 ONAY Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar.

36 Personel ve Eğitim Daire Başkanı
ONAY MAKAMINA İmza Adı Soyadı Personel ve Eğitim Daire Başkanı Uygun görüşle arz ederim. 19/07/ 2010 (İmza) Müsteşar Yardımcısı O L U R 20/07/2010 Müsteşar

37 EKLER Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek-…. konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise, “Ek-…. Konuldu” ifadesi yazılır.

38 İki- dört satır aralığı
EKLER İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa

39 DAĞITIM Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. “EKLER”den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır.

40 DAĞITIM Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır. “Bilgi” kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır.

41 İki- dört satır aralığı
DAĞITIM İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Başbakanlığa Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine

42 İki- dört satır aralığı
DAĞITIM İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

43 PARAF Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır tarih belirtilerek paraflanır.

44 PARAF 08/07/2010 Uzman : A. DEMİR (Paraf)
08/07/ D. Bşk : M. YILDIZ (Paraf) 08/07/ Gn. Md. : M. ÖZTÜRK (Paraf) 08/07/ Müst. Yrd.: A. ERTEM (Paraf) 08/07/ Müsteşar : E. ALA (Paraf) Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. DEMİR Uzman Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

45 KOORDİNASYON Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir Örnek: 08/07/2010 Uzman : A. KONAK (Paraf) 08/07/2010 İd. Geliş. Bşk. : N. BOZKURT (Paraf) 08/07/2010 Müst. Yrd. : S. AKÇAY (Paraf) Koordinasyon: 08/07/2010 Huk. Müş. : A. YAĞIZ (Paraf) 08/07/2010 Müst. Yrd. : A. ERTEM (Paraf) Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. DEMİR Uzman Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

46 ADRES Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır. Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır.

47 ADRES Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. DEMİR Uzman Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta : e-posta: Tel: Elektronik Ağ:

48 GİZLİ YAZILAR Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

49 İdareyi Geliştirme Başkanlığı
GİZLİLİK DERECESİ GİZLİLİK DERECESİ T.C. BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) Uygun satır aralığı DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. DEMİR Uzman Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

50 İVEDİ VE GÜNLÜ YAZILAR Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür. Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

51 İdareyi Geliştirme Başkanlığı
İVEDİ VE GÜNLÜ YAZILAR GİZLİLİK DERECESİ T.C. BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı İVEDİ Sayı : /07/2010 Konu :

52 RESMİ YAZIŞMALAR Yönetmeliğin 25 inci maddesinde “Sayfa numarası” düzenlenerek; Sayfa numarasının; yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verileceği belirtilmektedir. Örnek: 1/9, 2/7, 5/32.

53 Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

54 Belge Örnekleri

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 Mola verelim mi ?

71 EBYS

72 “ KAMU YÖNETİCİLERİNİN EBYS SORUMLULUKLARI”

73 TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

74 Verileri yok etmeme Madde (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

75 Resmî belgede sahtecilik
Madde (1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmî belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması hâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek Madde (1) Gerçek bir resmî belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

76 Bilişim sistemine girme
Madde (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

77 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
Madde (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

78 E.B.Y.S. SÜRECİNDE KANUNİ HÜKÜMLER

79 TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

80 E-KURUM E-DEVLET

81 E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİ
Geçmiş yıllarda, farklı isimler altında yürütülen çalışmalar, genellikle birbirinden bağımsız ve ülkenin öncelik ve ihtiyaçları yerine, kurumsal öncelik ve ihtiyaçlara dayalı olarak ön plana çıkmış ve çoğunlukla ekonomik ve sosyal istikrarsızlık ortamında uygulama imkanı bulamamıştır. Bilgi toplumu olma yolundaki çalışmaların daha bütüncül, ülkeye ekonomik katma değer kazandırmayı ve toplumsal refahı artırmayı öncelikli gören, somut hedefleri olan ve katılımcı bir yaklaşımla ele alınarak yürütülmesi ihtiyacı, yeni bir kurumsal yapının oluşturulması gereğini ortaya çıkarmıştır. 58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı'nda e-Dönüşüm Türkiye Projesi'ne yer verilmiş, söz konusu projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiştir. Ayrıca, 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin koordinasyonunu yürütmek, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımları arasında eşgüdüm sağlamak ve bilgi toplumu olma yolunda atılması gereken adımlara ilişkin stratejileri belirlemek üzere 2003 yılı Mart ayında DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi (BTD) kurulmuştur.

82 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması
T.C. Resmi Gazete 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : GENELGE Başbakanlıktan: Konu: e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması GENELGE 2007/7 Bilindiği üzere, Acil Eylem Planında yer verilen “e-Dönüşüm Türkiye Projesi”nin koordinasyonu görevi 27/2/2003 tarihli 2003/12 sayılı Genelge ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilmiştir. Mezkur Genelge ile Projenin uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerin değerlendirilmesi amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan bir “Danışma Kurulu” kurulmuştur. Diğer taraftan, 3/12/2003 tarihli 2003/48 sayılı Genelge ile Projenin üst seviyede yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı başkanlığında “e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu” oluşturulmuştur. Proje kapsamında 2003/48 sayılı Genelge ile 24/3/2005 tarihli ve 2005/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki eylem planları çerçevesinde Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlanmış ve 11/7/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile hayata geçirilmiştir.

83 2003/12 ve 2003/48 sayılı Genelgelerle oluşturulan kurumsal yapılar, söz konusu strateji belgesinde yer alan gerekçeler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilmiştir. Buna göre; ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde görev alması öngörülen başlıca kurumsal yapılar olarak e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, Dönüşüm Liderleri Kurulu ve e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulunun kurulması uygun görülmüştür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları, söz konusu yapıların oluşturulmasından sonra ilgili kurullar tarafından belirlenecektir. 1- e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu; e-Dönüşüm Türkiye Projesinin yürütülmesi ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde en üst düzeyde politika belirleme ve karar alma, değerlendirme ve yönlendirmeden sorumlu olacaktır. Kurul; Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve konuyla ilgili olarak görevlendirilecek bir Başbakanlık Başmüşavirinden oluşur. Kurul toplantılarına; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türksat A.Ş Genel Müdürü, Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı ve e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu Başkanı ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği başkanları da katılır. Bu Genelge ile kurulan Dönüşüm Liderleri Kurulu ve e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulunun oluşumuna ilişkin diğer hususlar ile bu kurulların e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu ile ilişkilerini düzenleyen usul ve esaslar e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu tarafından düzenlenecektir.

84 2- Dönüşüm Liderleri Kurulu; Kurumlar arası işbirliğinin temini ile ortak ilke ve standartların uygulanması ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde stratejinin etkin şekilde hayata geçirilmesi için ortak bir platform teşkil edecektir. Kurul, bakanlıkların yanı sıra, Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının strateji geliştirme birimi başkanları ile İcra Kurulu tarafından belirlenecek üniversite ve belediyelerin temsilcilerinden oluşur. Strateji geliştirme birimi temsilcileri çalışmalarında kurumlarının bilgi işlem yöneticilerinden teknik destek alırlar. Kurul, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanır. e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki gelişmeler ve stratejinin uygulama sonuçlarını göz önünde bulundurarak Kurulun yapısında değişiklik yapmaya yetkilidir. Kurulda yer almayan kamu kurum ve kuruluşlarının e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile ilgili çalışmaları da doğrudan strateji geliştirme birimleri eliyle koordine edilecektir. Kurum ve kuruluşların strateji geliştirme birimi başkanları, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kurumsal e-dönüşüm çalışmalarını yönlendirmek ve stratejinin kurum düzeyinde etkin şekilde uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Dönüşüm Liderleri Kurulu, bu süreçte çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulacak sürekli ya da geçici çalışma grupları kurulması hususunda yetkilidir. 3- e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm çalışmalarında ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin ortak bir zeminde paylaşılması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulacaktır. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü ve Bilgi Toplumu Stratejisinin etkin bir şekilde uygulanması için söz konusu kurullar derhal hayata geçirilerek çalışmalarına başlayacak, ilgili kurum ve kuruluşlarca bu kurullar tarafından ihtiyaç duyulacak yardım ve destek sağlanacaktır. 2003/48 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

85

86 YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kanun No : 3473 Tarihi: 28 Eylül 1988 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. (2004). Resmî Gazete, Sayı: 25445, 27 Nisan 2004 Elektronik İmza Kanunu. (2004). Resmî Gazete, Sayı: 25355, 23 Ocak 2004 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2001). Resmî Gazete, Sayı: 24487, 08 Ağustos 2001 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Resmî Gazete, Sayı: 25658, 02 Aralık 2004 Standart Dosya Planı. 2005/7 Başbakanlık Genelgesi. 25 Mart 2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete Elektronik Belge Standartları. 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi. 16 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları. 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi. 28 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete

87 2008/17 Başbakanlık genelgesi

88

89

90 Lütfen Dikkat !

91 Elektronik İmzadaki handikaplara
İmza – paraf karmaşası Kimlere elektronik imza alınmalı Zaman damgası ve KamuSM Eski tarihli belge üretmek

92 Yazılımdaki karmaşaya
Ne istiyoruz ? Web servis sorunu mu ? EBYS sadece yazılım mı ? Neler dahil olmalı ? Referanslar ?

93 Karşılaşacağınız sorunlara
Personelin tepkisi Belge yoğunluğu Teknik aksaklıklar Teknik yetersizlik Hazır olmama

94 Metadata nedir ?

95 TSE gerekli mi ?

96 Başka Kurumlar Örnekler Yaşadıkaları

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107 Uğur YOSUN


"Resmi Yazışma Kuralları ve Elektronik Ortamda Kullanım Alanı - EBYS -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları