Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK"— Sunum transkripti:

1 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK
Yeni TTK SMMM Halim BURSALI

2 MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı,
İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi iyi kullanma ve doğru bilgiye ulaşma, Kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele, Etik değerlere önem verme, Mali tabloların işletmenin ve işletme ile ilgili tarafların yararlanmasına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine katkıda bulunma. SMMM Halim BURSALI

3 TTK ikincil mevzuatlar
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik SMMM Halim BURSALI

4 TTK ikincil mevzuatlar
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ SMMM Halim BURSALI

5 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
28 Ağustos 2012 SALI Sayı : 28395 ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SMMM Halim BURSALI

6 Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması
Genel ilkeler Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilemez. Yönetim organı, yıllık faaliyet raporunu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. Şirketin, finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri ve karşı karşıya bulunduğu temel riskler yıllık faaliyet raporunda değerlendirilir. Ayrıca finansal olmayan risklere de faaliyet raporunda yer verilir. Yıllık faaliyet raporunda gerekli olması halinde istatistiki bilgilere ve grafiklere de yer verilebilir. SMMM Halim BURSALI

7 Genel bilgiler, Yıllık faaliyet raporunun bölümleri
1- Raporun ilgili olduğu hesap dönemi, 2- Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi, 3- Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler, 4- Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar, 5- Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler, 6- Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar. SMMM Halim BURSALI

8 Yıllık faaliyet raporunun bölümleri
a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, 1) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları, 2) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler. c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar. SMMM Halim BURSALI

9 c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
Yıllık faaliyet raporunun bölümleri a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, Bu bölümde şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bunların sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verilir. ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar. SMMM Halim BURSALI

10 Yıllık faaliyet raporunun bölümleri
a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, 1) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler, 2) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü, 3) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler, 4) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler, 5) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar, 6) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler, 7) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar, 8) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler, ../::::::::::::: d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar. SMMM Halim BURSALI

11 Yıllık faaliyet raporunun bölümleri
a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, 9) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler, 10) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler, 11) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler, 12) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar. SMMM Halim BURSALI

12 d) Finansal durum, Yıllık faaliyet raporunun bölümleri
a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, 1) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu, 2) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler, 3) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri, 4) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler, 5) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri. e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar. SMMM Halim BURSALI

13 e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,
Yıllık faaliyet raporunun bölümleri a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, 1) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, 2) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, 3) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. f) Diğer hususlar. SMMM Halim BURSALI

14 Yıllık faaliyet raporunun bölümleri
a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, f) Diğer hususlar. (1) Yıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalara yer verilmesi zorunludur. (2) Bu bölümde ayrıca, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgilere de yer verilebilir. SMMM Halim BURSALI

15 Yıllık faaliyet raporunun sunumu
Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır. Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir. SMMM Halim BURSALI

16 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 9 Ağustos 2012 PERŞEMBE Sayı : 28379
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ SMMM Halim BURSALI

17 Kâr payı avansı dağıtım şartları
1. Şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması , 2-Kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir. SMMM Halim BURSALI

18 Toplantı yeter sayıları
kâr payı avansı dağıtılacak hesap dönemi içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, genel kurulca bu yönde karar alınabilmesi için sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması, bu nisabın toplantı süresince korunması ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış olması, limited şirketlerde ise toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde olması gereklidir. SMMM Halim BURSALI

19 1- Varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının,
Dağıtılacak kâr payı avansı tutarı ve hesaplanması 1- Varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, 2- vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, 3- varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez. Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması halinde dağıtılacak kâr payı avansı tutarı birinci fıkrada belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem veya dönemlerde ödenmiş olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez. SMMM Halim BURSALI

20 DEFTERLER SMMM Halim BURSALI

21 DEFTERLER Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin (Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri) açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir. Md.64/3 SMMM Halim BURSALI

22 Muhasebe Süreci 1 2 3 Dönem Başındaki işlemler
Dönem içinde yap. işlemler Dönem sonunda yap.işlemler Dönem sonunda yap.işlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerini Yapılması Kesin Mizanın Düzenlenmesi Finansal Tabloların Hazırlanması Kapanış Kayıtlarının yapılması SMMM Halim BURSALI

23 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VUK 258-312.md E-TTK 75 ve 77.md Y-TTK 78-81 md.
E-TTK 73.md Y-TTK 66.md ENVANTER Envanter, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmektedir. DEĞERLEME İşletmenin ticari servetini belli etmek amacıyla, Vergi matrahının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Tanımda da anlaşılacağı üzerine değerlemeler direk olarak vergi matrahını etkilemektedirler. VUK md E-TTK 75 ve 77.md Y-TTK md. SMMM Halim BURSALI

24 İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara bağlı bilumum giderlerin toplamını ifade eder Değerleme ölçüleri Maliyet bedeli Borsa rayici Tasarruf değeri Mukayyet değeri İtibari değer Rayiç bedel Emsal bedeli ve ücreti Mükellefçe tahmin olunacak bedel Tapu siciline kayıtlı bedel Vergi Değeri VUK md.261 VUK md.262 Değerlemeden önceki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değeridir. VUK md.263 Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. VUK md.264 VUK md.265 Basit usulden gerçek usule geçecek mükellefler ile, Serbest meslek erbabının A.T.İ.K lerinin alış tarihindeki rayice göre tespit ettikleri değerdir. VUK md.266 Tesisleri sırasında Tapu siciline kaydedilen bedeldir. Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Her nevi senetlerle tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir. Gerçek bedeli olmayan,bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. VUK mük.md.266 VUK md.267 VUK geçici md.5 VUK md 296 Bina ve arazinin Emlak Vergi Kanununa göre tespit edilen değeridir. VUK md.268 SMMM Halim BURSALI

25 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ DÖNEMSELLİK
İçinde bulunulan dönemde ödemesine rağmen, içinde bulunulan döneme ait olmayan giderler ile, yine içinde bulunulan dönemde tahsil edilmesine rağmen, içinde bulunulan döneme ait olmayan gelirlerin, faaliyet dönemi gelir ve giderlerinden çıkartılması gerekir. SMMM Halim BURSALI

26 KASA VUK 284.md Kasa mevcutları itibari kıymetleri ile değerlenir.
Kasa sayım noksanları /12/201X 197 SAYIM TESELLUM NOKSANLARI 100 KASA /12/201X 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR 197 SAYIM TESELLUM NOKSANLARI / Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matraha dahil edilecektir. SMMM Halim BURSALI

27 Kasa sayım fazlası / 100 KASA XXX 397 SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI XXX / 397 SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI XXX 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR XXX / Fazlalığın nedeni bulunmadığı takdirde gelir olarak matraha ilave edilecektir. SMMM Halim BURSALI

28 YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ
VUK md.280 Yabancı paralar prensip olarak borsa rayici ile değerlenecektir. Borsada rayici olmayan yabancı paralar için Maliye Bakanlığının ilan edeceği kurlar esas alınır.(Efektif alış kuru) SMMM Halim BURSALI

29 Değerlemede ortaya çıkan karlar
Maliyet 200 x1.60=320 TL Değerleme günü 200x1.90= 380 TL /12/201X 100 KASA 646 KAMBİYO KARLARI /12/201X Değerlemede ortaya çıkan zararlar Maliyet 200 x1.60=320 TL Değerleme günü 200 x1.40= 280 /12/201X 656 KAMBİYO ZARARLARI 100 KASA 200 x1.30= 260 /12/201X SMMM Halim BURSALI

30 Kasa bakiyesinin büyük meblağlarda olması Yürürlük Tarihi
Reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranı (%) Avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı (%) 29/12/2011 17 17,75 19/06/2012 16 16,50 20/12/2012 13,50 13,75 TTK md.562 TTK md 358,395 SMMM Halim BURSALI

31 Tarih Bakiye Olağan   Fiktif Tutar Gün Faiz (%16,50) X 40.000,00 15.000,00 X 40.700,00 25.700,00 1 11,78 X 42.500,00 27.500,00 6 75,63 X 43.200,00 28.200,00 17 219,73 X 44.700,00 29.700,00 3 40,84 X 46.950,00    ,00 43,93 ADAT FAİZ     391,91 A x n x t Faiz= 100x360 SMMM Halim BURSALI

32 TL Kasa Hesabına Adat Uygulanması
_____________________ X_______________________ 131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR ,45 679-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR ,91 391-İlave Edilecek KDV ,54 201x yılı kasa adatı _________________________/____________________________ SMMM Halim BURSALI

33 ALINAN ve VERİLEN ÇEKLER
Çekler itibari değeri ile değerlenir. Tek düzen hesap planı uygulamasına göre alınan çeklerin sene sonu bakiyesi ticari niteliktekiler, 121 ALACAK SENETLERİ HESABINA, ticari nitelikte olmayanlar 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI’na, Verilen çeklerin bakiyesi Ticari niteliktekiler 321 BORÇ SENETLERİ; Ticari nitelikte olmayanlar 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABINA virman yapılır. Dövizli çekler yıl sonunda Maliye Bakanlığınca belirlenen Döviz alış kuru üzerinden değerlenir. Lehte farklar KAMBİYO KARLARI, aleyhte farklar 656 KAMBİYO ZARARLARI hesaplarında izlenir. Kredi Kayıt Bürosu SMMM Halim BURSALI

34 SMMM Halim BURSALI

35 VUK md.281 BANKALAR Mevduat ve Kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleri ile birlikte dikkate alınırlar. Örnek: 3 ay vadeli % 10 faiz oranı ile 10/11/201X tarihinde TL yatırılarak vadeli hesap açılmıştır. A x n x t Faiz= 100x365 x 51 x 10 36500 Faiz= 139,73 / 181 GELİR TAHAKKUKLARI ,77 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON 642 FAİZ GELİRLERİ ,73 / SMMM Halim BURSALI

36 KREDİ KARTI SLİPLERİ Satış bedeli işletmenin hesabına hemen geçilecek ise, kredi kartı slip tutarı 108 DİĞER HAZIR DEĞER HESABINA Satış bedeli, banka ile yapılan sözleşme gereği belli bir süre sonra hesaba geçecekse 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR hesabına kaydedilir. SMMM Halim BURSALI

37 MENKUL KIYMETLER İşletmenin aktifinde bulunan menkul kıymetler
VUK md.279 İşletmenin aktifinde bulunan menkul kıymetler Alış bedelleri ile Borsa rayiçleri ile Kıst getiri ölçüsü SMMM Halim BURSALI

38 Alış bedeli ile değerlenecek menkul kıymetler
Hisse Senetleri Yabancı hisse senetleri Bedelsiz Hisse senetleri Yatırım ortaklıklarına ilişkin hisse senetleri Yatırım fonu katılma belgeleri (portföyleri %51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan) Kar Zarar ortaklığı belgeleri Geçici ilmühaberler. (Borsa rayici yoksa) SMMM Halim BURSALI

39 Borsa Rayici ile değerlenecek menkul kıymetler
Devlet Tahvilleri Hazine Bonosu Gelir Ortaklığı Senetleri Özel Sektör Tahvilleri Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Finansman Bonoları Kamu idarelerince ihraç edilmiş tahviller Gayrimenkul sertifikaları SMMM Halim BURSALI

40 Kıst getiri ölçüsü Yatırım Fonu Katılım Belgesi (Portföyü, en az %51’i Türkiye de kurulmuş şirketlerin hisse senetlerinden olmayan) Eurobondlar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Gelir ortaklığı Senetleri Burada sözü edilen menkul kıymetlerin alış bedellerine kıst dönem getirileri de eklenerek değerlenecektir. SMMM Halim BURSALI

41 ALACAKLAR TL alacaklar mukayyet değer ile değerlenir.
VUK md.281 TL alacaklar mukayyet değer ile değerlenir. Döviz cinsinden alacaklar ise Maliye Bakanlığınca açıklanan döviz alış kuru ile değerlenir. Alacaklar içinde varsa şüpheli veya değersiz alacaklar saptanır. Bunlar kayıtlardan düşülür. SMMM Halim BURSALI

42 ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ -İHRACATDA KUR ARTIŞI
İLGİLİ HESAP DÖNEMİNİN SONUNA KADAR ( X) Gelir Tablosunda NET SATIŞLARA etki etmesi gerekmektedir; Örnek, 201X içinde yapılan bir ihracattan doğan kur farkı geliri AYNI YILIN SONUNDA satış gelirlerini artırıcı bir işlemdir. 5 120 ALICILAR .02 Yurt Dışı Alacaklar XXX 601 YURTDIŞI SATIŞLAR .99 Kur Farkları SMMM Halim BURSALI

43 ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ -İHRACATDA KUR AZALIŞI
İLGİLİ HESAP DÖNEMİNİN SONUNA KADAR ( X) Gelir Tablosunda NET SATIŞLARA etki etmesi gerekmektedir; Örnek, 201X içinde yapılan bir ihracattan doğan kur farkı AYNI YILIN SONUNDA satış gelirlerini azaltıcı bir işlemdir. 7 601 YURTDIŞI SATIŞLAR .99 Kur Farkları Veya 612 DİĞER İNDİRİMLER(-) XXX 120 ALICILAR .02 Yurt Dışı Alacaklar SMMM Halim BURSALI

44 ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ -İHRACATDA KUR ARTIŞI
İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDEN SONRA (2013 ve sonrası) Gelir Tablosunda OLAĞAN GELİRLERE etki etmesi gerekmektedir; Örnek, 201X içinde yapılan bir ihracattan doğan kur farkı geliri SATIŞ YAPILDIKTAN SONRAKİ HESAP DÖNEMLERİNDE Kambiyo Karlarını artırıcı bir işlemdir. 6 120 ALICILAR .02 Yurt Dışı Alacaklar XXX 646 KAMBİYO KARLARI SMMM Halim BURSALI

45 105 NOLU KDV TEBLİĞİ Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. SMMM Halim BURSALI

46 ALACAKLAR Şüpheli Alacaklar VUK md.323
Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak sayılır. Karşılık ayırmanın şartları : Alacak Ticari karın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olmalıdır. Mükellef Bilanço esasına göre defter tutmalıdır. Alacak zamanında tahsil edilmemiş olmalıdır. Alacak Teminatsız olmalıdır. VUK md.323 SMMM Halim BURSALI

47 ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
* Kampanyalı (ön ödemeli) satışlardan doğan alacaklar ve avans mahiyetindeki alacaklar için karşılık ayrılamaz. * 334 sayılı VUK Genel Tebliği’ne göre alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiş olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiş olması şartıyla, KDV içeren şüpheli alacaklarda katma değer vergisi için de karşılık ayrılabilecektir. * Aciz vesikasına bağlanan alacaklarda alacağın tamamı için değil bu vesikada yer alan tutar kadar karşılık ayrılabilir. * Yurt dışından olan alacaklar içinde dava açıldığının dış temsilciliklere onaylatılması şartıyla karşılık ayrılabilir. * Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları da şüpheli alacak kabul edilerek karşılık ayrılır. * İştiraklerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. * İflas halindeki kişilerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. SMMM Halim BURSALI

48 * Hatır senetleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.
* Ferdi işletme ve şahıs şirketlerinde şirketin ortaklarından olan alacakları için karşılık ayrılamaz.         * Şahıs şirketlerinden ( Kollektif ve Adi Ortaklıklar ) olan alacaklarda TTK hükümlerine göre tüm ortaklar bütün mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olduklarından şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için şirket tüzel kişiliği ve ortakların hepsi için takibata geçilmiş olması gerekmektedir. * Ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiş olması durumunda, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kişi hakkında takibat yapılmış olması gerekir. * Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil nezdinde de takibata geçilmiş olması gerekir. * Hatır senetleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. * TMSF’ ye devredilen bankalarda bulunan mevduat ve repo hesapları için karşılık ayrılamaz. SMMM Halim BURSALI

49 Şüpheli alacaklarda muhasebeleştirme
/08/201X 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR XXX 121 ALACAK SENETLERİ XXX /08/201X 654 KARŞILIK GİDERLERİ XXX 129 ŞUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI XXX / Alacak sonradan tahsil edildiğinde / 100/102 KASA/BANKA XXX 128 ŞÜPHELİ ALACAKLAR XXX 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI XXX 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR XXX SMMM Halim BURSALI

50 Değersiz alacaklar Yargı Kararına veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan olmayan alacaklardır. Alacağın Ticari ve Zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olması gerekir. Alacak işletme hesaplarına intikal ettirilmiş ve hasılat olarak dikkate alınmış olması gerekmektedir. Alacağın tahsili kazai bir hükme veya kanaat getirici bir vesikaya göre imkansız hale gelmelidir. Konkordato anlaşması, Borçlunun Miras Bırakmadan Ölümü ve Mirasçıların mirası reddettiğini gösteren belge, Borçlunun yurt dışına kaçması ve haciz edilebilecek malı olmadığını gösterir belge, Alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı, SMMM Halim BURSALI

51 DEĞERSİZ ALACAKLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR
* Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiş olması gerekir. * Borçlunun iflas etmiş olması tek başına değersiz alacak yazmak için yeterli değildir. * Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplarına gider (zarar) yazılması gerekir. Aksi takdirde izleyen yıllarda dikkate alınamaz. * Değersiz alacaklar daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği yıl gelir yazılır. * Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler değersiz hale gelen alacaklarını değersiz hale geldikleri yıl mukayyet değerleri ile zarara geçirerek, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise defterlerine gider kaydederek yok ederler. * KDV içeren değersiz alacaklarda KDV de değersiz alacak olarak kabul edilecektir. SMMM Halim BURSALI

52 Değersiz alacaklarda muhasebe kaydı
/ 659 DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZAR XXX 120 ALICILAR XXX / SMMM Halim BURSALI

53 Vazgeçilen alacaklar Alacaktan konkordato veya sulh yolu ile vazgeçilmelidir. Alacaklının muhasebe kaydı / 659 DİĞER OLAĞAN GİD.VE ZAR XXX 120 ALICILAR XXX / SMMM Halim BURSALI

54 Borçlunun muhasebe kaydı
/ 320 SATICILAR XXX 546 VAZGEÇILEN BORÇLAR HES. XXX İzleyen üç yılda zararla mahsup edilemezse üçüncü yılda matraha ilave edilir. 546 VAZGEÇILEN ALACAKLAR HES. XXX 679 DİĞ. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KAR XXX SMMM Halim BURSALI

55 ALACAK VE BORÇ SENETLERİ REESKONTU
İktisadi işlemlere dahil senetli borç ve alacakların reeskonta tabi tutulma işlemleri, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Reeskont, işletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senetlerinin değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesidir. Şartları Alacak veya borç senede bağlı olmalıdır. Senet, vade içermelidir. Senedin vadesi değerleme günü itibariyle gelmemiş olmalıdır. Senet bilançoda yer almalıdır. Senet kazancın elde edilmesine yönelik olmalıdır. tarihinden itibaren yapılacak olan reeskont işlemlerinde % 16 oranı uygulanacaktır. SMMM Halim BURSALI

56 REESKONTTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
* Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışında kalan ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için reeskont işlemi ihtiyaridir. * Ancak alacak senetlerini reeskonta tabi tutan kuruluşlar, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. Kısmi reeskont işlemi yapılamaz. Örneğin; alacak senetlerinin bir kısmını reeskonta tabi tutup, diğer kısmını tutmamak olmaz. * Bankalara Teminata ve tahsilata verilen senetler için reeskont hesaplanabilir. *Kampanyalı ( ön ödemeli ) satışlarla ilgili olarak alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. * Hatır senetleri için reeskont hesaplanamaz. * Vadeli çekler için reeskont hesaplanamaz. * Yıllara sari inşaat dolayısı ile alınan senetler için reeskont hesaplanamaz. * Vadesi belli olan senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanamaz. * Müflisten olan alacaklar için reeskont hesaplanamaz. * Yabancı para cinsinden olan senetli alacak ve borçlar reeskonta tabi tutulabilir.  Senet tutarı KDV’de içeriyorsa, KDV hasılat unsuru olmadığından, reeskont işlemi yapılırken bu kısım senet bedelinden düşülüp düşülmeyeceği tartışmalıdır SMMM Halim BURSALI

57 Reeskont hesaplama iç iskonta formülüne göre hesaplanacaktır
Reeskont şu formülle hesaplanacaktır: F= A-[A x 360/360+(M x T)] F=Reeskont tutarı, A=Nominal değer, M=Faiz oranı T=Vade (vadeye kalan gün sayısı) SMMM Halim BURSALI

58 Reeskont hesaplama Dövizli senetlerde reeskont tutarı önce döviz bedeli üzerinden hesaplanır. Daha sonra bu tutar kur değerlemesine tabi tutularak reeskont tutarına ulaşılır. Dönem sonunda hesaplanarak dönem kazancının tespitinde dikkate alınan reeskont giderleri izleyen dönemin başında reeskont geliri yazılarak (122 veya 222 no.lu hesap) kapatılır. SMMM Halim BURSALI

59 Örnek: Bir işletmenin aktifinde X tarihi itibariyle 100 gün vadeli $ ( TL olarak kayıtlı) tutarında alacak senedi (senette faiz oranı % 10 olarak belirtilmiştir) ve TL tutarında 40 gün vadeli çeki bulunduğunu varsayalım. TC Merkez Bankası avans işlemleri reeskont oranı %16’dir. Dönem sonu $ kurunun 1.82 TL/$ olduğunu kabul edelim. Bu durumda reeskont tutarı şöyle hesaplanacaktır. SMMM Halim BURSALI

60 Dövizli Senet Değerlemesi
F= 7000-[7000 x 360/360+(100 x 0.1)] F=7000-[2.520-/370] F= F=190 $ =190 x1.82 = TL Senet değeri: 7000 x1.82= TL Kur farkı geliri: ( =) 140.-TL SMMM Halim BURSALI

61 Vadeli çek değerlemesi :
F= [ x 360/360+(40 x 0.16)] F= [ /366,4] F= F=174,67.TL SMMM Halim BURSALI

62 Muhasebe kayıtları şöyle olacaktır
–––––––––––––  X –––––––––––– 121ALACAK SENETLERİ                    140,00 646 KAMBİYO KÂRLARI                                       140,00 Açıklama: Dövizli senet dönem sonu değerlemesi 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ               ,47 Gider niteliğinde      345,80 KKEG niteliğinde     174,67 122 ALACAK SEN. REESKONTU           520,47 Açıklama: Dönem sonu reeskont hesaplanması –––––––––––––  X –––––––––––– 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU            520,47 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ                              ,47 Mali gelir  nit. 345,80 Tic. gelir  nit. 174,67 Açıklama: Önceki yıl ayrılan reeskontların iptali –––––––––––––––––  /  ––––––––––––––––– SMMM Halim BURSALI

63 STOKLAR VUK md.274,276,277 V.U.K’na göre stoklar genel olarak maliyet bedeli ile değerlenir. Başlıca stok değerleme yöntemleri Maliyet bedeli Piyasa değeri (Emsal) Brüt kar metodu Perakende fiyat ile değerleme SMMM Halim BURSALI

64 Maliyet bedeli ile değerleme şekilleri
Maliyet bedelinin spesifik tayini İlk giren ilk çıkar Ortalama maliyet usulü Hareketli ağırlıklı ortalama Basit aritmetik ortalama Ağırlıklı ortalama Standart maliyet yöntemi SMMM Halim BURSALI

65 Maliyet bedeline giren unsurlar
Satın alınan emtiada Satın alma bedeli, ithal edilen mallarda FOB bedeli İşyerine getirilinceye kadar ödenen nakliye giderleri İşyerine gelene kadar ödenen sigorta giderleri Mal alımı ile ilgili yapılan diğer giderler. Stoklara girinceye kadar oluşan kur farkları Kredi faizleri ve komisyonlar maliyet veya gider olarak dikkate alınır İster faturada, ister sonradan doğan vade farkları mal satışına kadar maliyete, malın satışından sonrasında doğrudan gider yazılır. SMMM Halim BURSALI

66 Maliyet bedeline giren unsurlar
İmal edilen mamullerde Sarf olunan hammadde giderleri. Direkt işçilikler Genel İmalat giderleri Genel idare giderleri (ihtiyari) Ambalajlı olarak piyasaya sunulması zorunlu olan mamulün ambalaj gideri SMMM Halim BURSALI

67 Emsal Bedeli VUK md.267 VUK md.274
a) Satış bedelinin düşüklük göstermesi: Maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri %10 ve daha fazla düşüklük göstermesi durumunda mükellefler, maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsü tatbik edilir. Ortalama fiyat esası (Birinci sıra):Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerleme yapılacağı ayda veya bir evvelki ayda veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, bu satışların miktar ve tutarına göre mükellefçe ortalama satış fiyatına göre çıkartılır. Malın Kıymetinin Düşmesi: Yangın,Deprem,Su Basması veya Bozulma Çürüme, Modası Geçme gibi nedenler, VUK md.278 SMMM Halim BURSALI

68 Emsal Bedeli Örnek: Dönem sonu stok miktarı 200 birim olan, söz konusu malın, işletmedeki birim maliyet bedelinin 55 TL ve değerleme günü itibariyle piyasada oluşan fiyatının 48 TL olması halinde, piyasada oluşan fiyat, maliyet bedelinin % 10’undan daha fazla oranda düşük olduğundan, işletme emsal bedelle değerleme yapılabilir. SMMM Halim BURSALI

69 Emsal Bedeli İşletmenin aylara göre satış fiyatları aşağıdaki gibidir.
SATIŞ MİKTARI FİYATI (TL) TUTAR (TL) EYLÜL 40 55.- EKİM 55 49.- KASIM 47.- ARALIK 45 48.- Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır. SMMM Halim BURSALI

70 Emsal Bedeli _______________31.12.2010_____________
157- Diğer Stoklar 01- Değeri Düşen Mallar 153- Ticari Mallar 01- A Ticari Malı _ _____________ ____________ 654- Karşılık Giderleri 158- Stok Değer Düşüklüğü Karş SMMM Halim BURSALI

71 b) Zayi olan mallar (DEĞERİ DÜŞEN MALLAR)
Deprem ve sel felaketi hariç, Zayi olan malların ekonomik değeri yoksa satışı da söz konusu değildir. Alış vesikalarındaki KDV, hesaplanan KDV’ne ilave edilmelidir. Zayi olan malın Ekonomik değeri varsa Takdir Komisyonunca değer tespiti yapılarak cüz’i bir bedelle satıldığında, düzenlenecek faturada o mala ilişkin KDV oranı uygulanarak satışı gerçekleşir. SMMM Halim BURSALI

72 Zayi olan mallar (DEĞERİ DÜŞEN MALLAR)
Örnek X tarihinde depoda çıkan yangın sonucu birim değeri 500.-TL olan 7 adet mal zarar görmüştür X tarihinde yangın raporuyla birlikte takdir komisyonuna başvurulmuş,zarar gören mallara TL emsal bedel takdir edilmiştir X tarihinde zarar gören malların tamamı TL +%18 KDV olarak satılmıştır. _______________ X_____________ 157- Diğer Stoklar 01- Değeri Düşen Mallar 153- Ticari Mallar 01- A Ticari Malı _ _____________ X____________ 654- Karşılık Giderleri 158- Stok Değer Düşüklüğü Karş SMMM Halim BURSALI

73 _____________20.12.201X____________
100- Kasa 01- Merkez Kasası 600- Y.İçi Satışlar 01- A Ticari Malı 391- Hesaplanan KDV _ _____________ X____________ 623- Diğer Satışların Maly 01- Değeri Düşen Mallar 157- Diğer Stoklar _____________ X____________ 158- Stok Değer Düş.Karşılığı 644- Konusu Kalmy.Karşılıkl 01- Değeri Düşen Malllar SMMM Halim BURSALI

74 Zayi olan mallar (DEĞERİ DÜŞEN MALLAR)
Örnek Battaniye üreten A firmasının, çıkan yangın sonrası tanesi 20 TL olan adet battaniyesi kullanılamayacak derecede yanarak ekonomik değeri kalmamıştır. Mükellef Vergi Dairesine başvurarak Takdir Komisyonunca tespitini istemiştir. SMMM Halim BURSALI

75 158 STOK DEĞER DÜŞ.KARŞILIĞI 40.000.-
/ 157 DİĞER STOKLAR Zayi olan mallar 153 TİCARİ MALLAR / 654 KARŞILI GİDERLERİ 158 STOK DEĞER DÜŞ.KARŞILIĞI 158 STOK DEĞER DÜŞ.KARŞILIĞI 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİD.ZARARLAR 391 HESAPLANAN KDV 391 – İlave edilecek KDV / SMMM Halim BURSALI

76 Söz konusu mallar işletme aktifinde bu bedelle gösterilir.
Ciro Primi: Belli dönemler itibariyle veya yıl sonlarında alınan mal miktarına (ciroya) bağlı olarak satıcı tarafından işletme lehine yapılan iskontolar (ciro primleri) mal alış maliyetiyle ilişkilendirilmeyip doğrudan gelir yazılır. Ciro primine karşılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi gelir yazılır, bu tutar aynı zamanda bedelsiz alınan malın alış bedeli olarak kaydedilir. Söz konusu mallar işletme aktifinde bu bedelle gösterilir. SMMM Halim BURSALI

77 Bu işlemlerin alıcı işletme nezdinde muhasebe kaydı şöyle olacaktır:
Örneğin :Bir işletme lehine,  mal aldığı işletme, dönem sonunda TL tutarında ciro primi dekont etmiş ve karşılığında bedelsiz mal göndermiştir. KDV oranı %18’dir. Ciro primi karşılığı işletme satıcı işletmeye fatura düzenleyecek, satıcı işletme de malları fatura ile gönderecek, alacak ve borç birbirine mahsup edilecektir. Bu işlemlerin alıcı işletme nezdinde muhasebe kaydı şöyle olacaktır: SMMM Halim BURSALI

78 ––––––––––––– 31.12.201X –––––––––––– 320 SATICILAR 11.800.-
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR Ciro Primi Geliri 391 HESAPLANAN KDV Açıklama: Satıcı tarafında ciro primi hesaplanması ––––––––––––––––– / ––––––––––––––––– ––––––––––––– X–––––––––––– 153 TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 320 SATICILAR Açıklama: Ciro primine karşılık satıcı tarafından mal gönderilmesi –––––––––––––––––– / ––––––––––––––– SMMM Halim BURSALI

79 Faiz ve Kur Farkları Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. (VUK G.tebliğ 238) Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarını ise gider yazılması veya maliyete eklenmesi ihtiyaridir. İşletmeler, aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermek zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu ödemeler doğrudan gider olarak yazılabilir. SMMM Halim BURSALI

80 FİRE Her türlü malda oluşan kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle oluşan eskime veya ağırlık kaybı. Asıl fire: Bir ürünün kendi doğasından kaynaklanıyorsa, Arızi fire: Rastlantı sonucu ortaya çıkıyorsa, SMMM Halim BURSALI

81 Çalınan ve kaybolan mallar
Vergi idaresi, ticari işletmelerde malların çalınması, yahut dolandırıcılık sonucu işletmelerin zarara uğraması halinde bu zararın vergi matrahı ile ilişkilendirilmesini kesin olarak kabul etmemektedir. Kaybolan veya çalınan malların maliyet bedelleri, kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanması halinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınır. Kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanamaması durumunda söz konusu mallar işletmeden çekilmiş kabul edilir ve fatura düzenlenerek emsal bedellerinin hasılat yazılması gerekir. SMMM Halim BURSALI

82 Mal sigorta tazminatı Örnek: X Firmasının TL’lik emtiası çalınmıştır. Sigorta TL ödemiştir. / 102 BANKALAR 689 DİĞER OL.DIŞI GİDER ZARAR k.k.e.g 153 TİCARİ MALLAR 391 İLAVE EDİLECEK KDV SMMM Halim BURSALI

83 MİKTAR DENGESİ (+) (=) (-) Dönem başı mal stoku ……………………
Dönem içi alışlar (=) Toplam mal stoku (-) Alıştan iade Satılabilir mal stoku Dönem sonu mal miktarı Satıştan iadeler Dönem sonu fire miktarı Dönem içi Mal satış miktarı SMMM Halim BURSALI

84 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI XXX 153 TİCARİ MALLAR XXX
Fiili mal miktarı, kayıtlı mal miktarından az ise; bu fark hangi sebepten oluşmuşsa oluşsun, izah edilemeyen eksik malın emsal satış bedeli üzerinden KDV hesaplanması ve gelir kaydedilmesi gerekir. / 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI XXX 153 TİCARİ MALLAR XXX / 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR XXXX 621 SATILAN MALIN MALİYETİ 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI XXX 391 HESAPLANAN KDV X 600 YURT İÇİ SATIŞLAR / SMMM Halim BURSALI

85 Fiili mal miktarının kayıtlı mal miktarından fazla olması
Dönem sonu stok miktarı, işletme kayıtlarına göre olması gerekenden fazla ise ve sebebi bulunmamış ise KDV açısından yapılacak işlem bulunmamaktadır. Bu mal satıldığında KDV uygulanacaktır. / 150 İLK MADDE MALZEME XXX 397 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI XXX / 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI XXX 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR XXX / Bu mallar inceleme elamanlarınca tespiti halinde, Bedelsiz mal bulundurma olarak değerlendirileceğinden, İşletmeden sorumlu sıfatıyla KDV istenecektir. SMMM Halim BURSALI

86 GELECEK DÖNEMLERE AİT GİDERLER
Dönemsellik ilkesi gereği her gider unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmalıdır. Örnek :01/12/201X Tarihinde iki yıllığına kiralanmış iş yeri için aylığı TL olarak iki yıllık kira peşin olarak ödenmiştir. /../… 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 280 GELECEK YILARAAİT GİDERLER 102 BANKA SMMM Halim BURSALI

87 ÖDENMEYEN SSK PRİMLERi
- SSK Primlerinin Gider Kaydı /11/201X 770 Genel Yönetim Giderleri 335 Personele Borçlar 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri / - Ödenmeyen SSK Primlerinin Kaydı /12/201X 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 368 Va.Geç. Ert. veya Tak.Vergi ve Diğ.Yük 950 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 951 Kan. Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı / SMMM Halim BURSALI

88 GELİR TAHAKKUKLARI Bu tür hasılatlar nakden veya hesaben gelecek hesap döneminde elde edilecek olmakla birlikte kısmen veya tamamen cari hesap dönemini ilgilendiren gelirlerdir. Dönemsellik ilkesi gereği her hasılat unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmalıdır. SMMM Halim BURSALI

89 GELİR TAHAKKUKLARI Kira Gelirleri
İşletmenin kiraya vermiş bulunduğu kıymetleri ile ilgili kapanışı yapılan döneme isabet eden kira gelirinin (ilgili kira sözleşmelerinden tespit edilerek) tahsil edilmemiş ve fatura düzenlenmemiş olsa bile tahakkuk ettirilmesi gerekir. SMMM Halim BURSALI

90 Gider Tahakkukları Elektrik, Su, Telefon Vb. Giderleri
Genellikle dönem sonundan sonra gelen elektrik, su, telefon vb. gibi faturaları dolayısıyla kapatılan döneme isabet eden giderler için tahakkuk yapılması gerekir. Söz konusu tahakkuk hesaplamalarının isabetli olması için sayaçların dönem sonu itibariyle okunması, önceki dönemlere göre tahmin yapılması uygundur. Yapılan tahakkuklar kurumlar vergisi beyannamesi verilme tarihine kadar gerçekleşme durumuna göre gerekirse düzeltilmelidir. SMMM Halim BURSALI

91 İhracat Gelirlerine % 05 Götürü Gider Uygulaması
İhracatçılar, yurt dışında inşaat, onarma ve montaj faaliyetlerinde bulunan firmalar, yurtdışı satışlarından döviz olarak elde ettikleri hasılatın %05’ ini aşmamak şartıyla, yurtdışında bu islerle ilgili yapmış oldukları giderlerine karşılık olmak üzere götürü gider yazabilirler. Ancak bu hakkın kullanımı için söz konusu gider tutarının işletme varlıklarından çıkmış olması, diğer bir anlatımla böyle bir harcamanın belgesiz dahi olsa dönem içinde yapılmış olması ve kayıtlara yansıtılması gerekmektedir. Eğer böyle bir harcama söz konusu değilse söz konusu isletmenin götürü gider hakkından yararlanması mümkün değildir. (bu konuda tersi yargı kararları da mevcuttur) SMMM Halim BURSALI

92 DURAN VARLIKLAR Satın alınan ATİK maliyet bedeli ile değerlenir.
VUK md DURAN VARLIKLAR Satın alınan ATİK maliyet bedeli ile değerlenir. Satın alınan ATIK maliyetine ilave edilecek giderler. Satın alma bedeli, Makine tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden oluşan giderler. İmal ve inşa edilen iktisadi kıymetlerde, imal ve inşa bedelleri toplamından oluşur. Yatırımın finansmanında kullanılan kredi faizleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithali nedeniyle oluşan kur farları aktifleştirildikleri dönemde maliyete intikal ettirilmesi gerekir. sonraki dönemlerde maliyete veya giderleştirilmesi serbesttir. SMMM Halim BURSALI

93 DURAN VARLIKLAR Maliyet bedeline eklenmesi ihtiyari giderler.
Satın alınmaları sırasında ödenen Noter, Mahkeme, Kıymet takdiri, Komisyon ve Tellaliye, Emlak alım ve taşıt alım vergileri. ÖTV Binek otomobil alımında ödenen KDV SMMM Halim BURSALI

94 DURAN VARLIKLAR Maliyet bedelini artıran giderler
Yapılan harcama İktisadi kıymetin ömrünü uzatıyorsa Normal iktisadi ömründe, fonksiyonlarını artırıyorsa amortismana tabi tutulur. Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri maliyete eklenmeyerek doğrudan gider yazılır. SMMM Halim BURSALI

95 DURAN VARLIKLAR İktisadi kıymetin ömrünü uzatıcı giderler, aktifleştirildikleri yıldan itibaren bağımsız olarak. Fonksiyon artırıcı giderler, asıl İktisadi kıymetin kalan itfa süresi içerisinde eşit tutarlarda itfa edilirler. SMMM Halim BURSALI

96 DURAN VARLIKLAR Amortismanlar VUK md.313
İşletmede bir yıldan fazla kullanılan, Yıpranmaya aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan, Envantere dahil olan ve işletmede kullanılan, Değeri belli tutarı aşan (2012 YILI 770,--TL , TL) Gayrimenkuller, maden ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler, diğer taşıt araçları, alet, edevat, mefruşat, demirbaş, sinema ve benzeri sabit kıymetlerle patent, telif, ihtira, imtiyaz, gayrimaddi haklar amortisman konusuna girmektedir. Boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildir. VUK md.314 SMMM Halim BURSALI

97 Amortisman ayırma yöntemleri
Normal amortisman 01/01/2004 tarihinden itibaren Faydalı ömür dikkate alınacak (VUK G.tebliğ 333,339,365, 389) Bu tarihten önce aktife giren iktisadi kıymetler aktife alındıkları yıldaki hükümlere göre amortisman ayrılmaya devam olunur. (Geçici md. 18) VUK md.315 5024 S.K. SMMM Halim BURSALI

98 Amortisman ayırma yöntemleri
VUK Mükerrer 315.md Azalan bakiyeler usulü amortisman % 50 yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bilanço usulü defter tutan mükellefler uygulayabilirler. SMMM Halim BURSALI

99 Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Hesaplaması Aşağıdaki gibi olacaktır.
Yıllar Amortismana Esas Tutar(TL) Amortisman Oranı(%) Tutarı(TL) Birikmiş Amortisman(TL) 2011 3.600,-- 40 1.440,-- 2012 2.160,-- 864,-- 2.304,-- 2013 1.296,-- 518,40 2.822,40 2014 777,60 311,04 3.133,44 2015 466,56 100 SMMM Halim BURSALI

100 Amortisman ayırma yöntemleri
VUK md.317 Fevkalade amortisman Doğal afetler, yeni icatlar veya cebri çalışmaya maruz tutulmadan dolayı kullanılamaz hale gelen ve mükellefin ilgili bakanlıkların görüşü alınarak uygulanır. Maliye Bakanlığınca her işletme için ayrı nispetler uygulanır. SMMM Halim BURSALI

101 - Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan orandan daha düşük bir oran uygulanmasından dolayı amortisman süresi uzamaz. - Amortisman ayırma hakkı o yıl için kullanılır. Kullanılmaması halinde sonraki yıla devretmez. O yıl için amortisman hakkından vazgeçilmiş sayılır. - Amortisman yönteminde normal amortisman uygulamasından azalan bakiyeler usulüne geçiş mümkün değildir. Ancak azalan bakiyeler usulünden normal usule dönmek mümkündür. Yöntem değişikliği amortisman süresini uzatmaz. Amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler ve bunların amortismanları envanter defterinin ayrı bir yerinde, özel bir amortisman defterinde veya amortisman listelerinde gösterilmek zorundadır. SMMM Halim BURSALI

102 Alındıktan sonra montajı gereken iktisadi kıymetlerde, montaj işlemi tamamlandıktan sonra iktisadi kıymetin kendisinden bekleneni yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. İşletmede imal ya da inşa edilen iktisadi kıymetlerde de, imal ya da inşa tamamlandıktan, kendisinden beklenen yerine getirebilir, (kullanılabilir) duruma geldikten sonra amortisman uygulanabilir. Burada söz konusu iktisadi kıymetler inşaat, imalat hesaplarından çıkarılarak sabit kıymet hesabına aktarılmış olmalıdır. Tarım tesislerinde, tesislerin ürün vermesi beklenmez, tesislerin tamamlanması yeterli sayılmalıdır. SMMM Halim BURSALI

103 İktisadi ve teknik bütünlük.
İktisadi bütünlük, iktisadi kıymetlerin bir arada kullanılmasının daha rasyonel, istenen amacı gerçekleştirmede daha etkili, kayıpların daha az olmasını ifade eder. Teknik bütünlük, iktisadi kıymetlerin bir amacı gerçekleştirmede bir arada kullanılmalarının zorunlu olmasını belirler. SMMM Halim BURSALI

104 Kıst Dönem Amortismanı
- Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılması zorunlu olup, amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer ise, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilmelidir. SMMM Halim BURSALI

105 YENİLEME FONU (VUK md.328) Yenileme fonu ayırabilmek için bilanço hesabı esasına göre defter tutmak gerekir. Satılan iktisadi kıymetin yenilenmesinin zaruri olması veya işletmeyi yönetenlerce karar verilip teşebbüse geçilmiş bulunulmalıdır. Satın alınacak iktisadi kıymetin daha önce satılan kıymetle aynı nitelikte olması gerekir. Satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymet Amortismana Tabi iktisadi kıymet olmalıdır. Boş arazi ve arsalar amortismana tabi olmadığından satışından doğan kar yenileme fonuna alınmaz. SMMM Halim BURSALI

106 Yenileme Fonunda kullanım suresi (VUK 328)
Sure ile ilgili birinci görüş. Amortismana tabi iktisadi kıymetin satışından elde elde edilen karın yenileme giderlerini karşılamak üzere pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl sure ile tutulabileceği kesin hüküm olduğundan, yıl deyimi dönem kabul edilmekte, yenileme fonuna alınıldığı yılı başlangıç yılı sayılmaktadır. Süre ile ilgili ikinci görüş. Danıştay tarafından benimsenen ikinci görüş karın satışın yapıldığı yılı izleyen üçüncü yılın vergi matrahına dahil edileceği yönündedir. Satış karından oluşan fonun döviz veya mevduat hesaplarında tutulması sonucu elde edilen kur veya faiz geliri fona eklenmez SMMM Halim BURSALI

107 Örnek - Makine Satışı X 100 Kasa 257 Birikmiş Amortismanlar 253 Makine ve Teçhizat 391 Hesaplanan KDV 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar / - Satış Karının Yenileme Fonuna Devri /12/201X 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 549 Özel Fonlar 549 … Yenileme Fonu / SMMM Halim BURSALI

108 Yeni Makinenin amortismanı
/ 549 ÖZEL FONLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN SMMM Halim BURSALI

109 ÖZEL MALİYET BEDELİ Kiralanan gayrimenkullerle ilgili olarak işletmeler tarafından yapılan değer artırıcı veya gayrimenkulü genişletici nitelikteki giderlerden kira süresi sonunda kiralayanda bırakılacak olan kıymetler özel maliyet adını almaktadır. Bu tür harcamalar doğrudan gider yazılmayıp aktifleştirilir. Özel maliyetler, maliyet bedeli ile değerlenir. Özel maliyetler kira süresine göre eşit yüzdelerle amortismana tabi tutulur. Kira süresinin belirsiz olması durumunda amortisman beş yıllık süre esas alınarak hesaplanacaktır. Özel maliyet bedellerinin itfasında kıst amortisman uygulaması yapılmayacak ve azalan bakiyeler usulü kullanılmayacaktır. Özel maliyetin bir bedel karşılığında devredilmesi durumunda iktisadi kıymet satısı gibi işlem yapılacaktır. SMMM Halim BURSALI

110 FİNANSAL KİRALAMA Kullanılacak Hesaplar:
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar: Finansal Kiralama sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aşmayan(Anapara+Faiz) kısmı bu hesaba alacak kaydedilir.(Cari Yıl) 401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar: Finansal Kiralama sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aşan kısmı(Anapara+Faiz) bu hesaba alacak kaydedilir. (Anapara+Faiz Genel toplamından Cari Yıla ilişkin Anapara+Faiz tutarı çıkartılarak bulunur.) 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-): Finansal Kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (Kiralamanın yapıldığı yıla ilişkin faiz tutarı) 402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-): Finansal Kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (Kiralamaya ilişkin toplam faiz tutarından cari yıla ilişkin faiz tutarı(302) çıkartılarak bulunur.) 260 Haklar İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar. SMMM Halim BURSALI

111 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, o yıl beyannamesinde gösterilir. İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. SMMM Halim BURSALI

112 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
MÜŞTEREK GİDERLERİN DAĞITIMI - Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların birbirine olan nispeti dahilinde; SMMM Halim BURSALI

113 Yıllara Yaygın Taah.İşi Harcama Tutarı Dağıtım Oranı Gider Payı
Örnek: E. Mühendislik Mümessillik A.Ş yılında üç inşaat ve taahhüt işi için TL tutarında genel gider yapmış ve bu işlerle ilgili olarak aşağıdaki harcamaları gerçekleştirmiştir. Yıllara Yaygın Taah.İşi Harcama Tutarı Dağıtım Oranı Gider Payı A Taahhüt İşi % B Taahhüt İşi % 33, C Taahhüt İşi % 41, % SMMM Halim BURSALI

114 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde; SMMM Halim BURSALI

115 Yıllara Yaygın Taah.İşi İstihkak Hasılat Oranı Gider Payı
Örnek: E. Mühendislik Mümessillik A.Ş. 201X yılında üç inşaat ve taahhüt faaliyeti üzerinde çalışmış, bu işlerin yanında bir de Otomotiv işinde faaliyet göstermiştir.Bunların hepsi için yapılan ortak genel giderler TL’dir. A taahhüt işinden TL, B taahhüt işinden TL, C taahhüt işinden TL istihkak tahsil etmiştir. Otomotiv işinden dolayı ise TL hasılat elde etmiştir. Bu verilere göre müşterek genel giderler aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır. Yıllara Yaygın Taah.İşi İstihkak Hasılat Oranı Gider Payı Hasılat Tutarı A Taahhüt İşi % 21, B Taahhüt İşi % 28, C Taahhüt İşi % 35, Otomotiv İşi % 14, % SMMM Halim BURSALI

116 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Amortismanların Dağıtımı: - Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır. SMMM Halim BURSALI

117 MALİYET HESAPLARININ GELİR TABLOSU HESAPLARINA AKTARILMASI
26 27 630 ARAŞ. VE GEL. GİDERLERİ 631 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİDERLERİ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. 751 ARAŞ. VE GEL. GİDÇ. YNS 761 PAZ. S. VE DAĞ. GİD. YNS 771 GENEL YÖN. GİD. YNS 781 FİNANSMAN GİD. YNS 751 ARAŞ. VE GEL. GİD. YNS. 761 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. YNS 771 GENEL YÖN. GİD. YNS. 781 FİNANSMAN GİD. YNS. XXX 750 ARAŞ.VE GEL. GİD 760 PAZ. S. VE DAĞ. G. 770 GENEL YÖNETİM G 780 FİNANSMAN GİD. SMMM Halim BURSALI

118 DÖNEM SONU KAYITLARI 31/12/20... 600 YURT İÇİ SATIŞLAR
601 YURT DIŞI SATIŞLAR 602 DİĞER GELİRLER 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 642 FAİZ GELİRLERİ 643 KOMİSYON GELİRLERİ 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARARI 646 KAMBİYO KARLARI 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 649 DİĞER OLAĞAN GELİR KARLAR 671 ÖNCEKİ GELİR VE KARLARI 679 DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI SMMM Halim BURSALI

119 31/12/20... 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 610 SATIŞTAN İADELER
611 SATIŞ İSKONTOLARI 612 DİĞER İNDİRİMLER 620 SATILAN MAMÜLLERİN MALİYETİ 621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİME GİDERLERİ 631 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 653 KOMİSYON GİDERLERİ 654 KARŞILIK GİDERLERİ 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 656 KAMBİYO ZARARLARI 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI 659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR SMMM Halim BURSALI

120 VERGİ MATRAHININ TESPİTİ
690 DÖNEM TİCARİ KAR VEYA ZARARI +(-) XXXX Matraha İlave Edilecek Unsurlar (KKEG vb.) XXX Matrahtan İndirilecek Unsurlar (-) XXX MALİ KAR VEYA ZARAR (-) XXXX SMMM Halim BURSALI

121 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -İLAVELER-
Kanunen Kabul Edilmeyen Bazı Giderler: (GVK.41/KVK.Md 11) 1)Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. 2)Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar. 3) Hesaplanan Para Cezaları,Vergi Cezaları,Gecikme Zamları SMMM Halim BURSALI

122 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -İLAVELER-
4)Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları. 5) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri. SMMM Halim BURSALI

123 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -İLAVELER-
6)Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 100‘ü. Bakanlar Kurulu bu oranı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. SMMM Halim BURSALI

124 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -İLAVELER-
7) Fiilen Ödenmeyen SSK Primleri(SSK.Md.80) 8) Binek Otomobillere Ait Motorlu Taşıtlar Vergileri, cezalar ve gecikme zamları 9) Ödenmeyen Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri 10) Özel İletişim Vergileri SMMM Halim BURSALI

125 Gider kısıtlaması (6322 sayılı kanunun   37.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük ) i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. SMMM Halim BURSALI

126 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -BAZI MUAFİYETLER-
KOOPERATİFLER (KVK 4/1-k) - Tüketim ve Taşımacılık Kooperatiflerine Ait Muafiyet Kalkmıştır. - Üst Birliğe Üyelik Şartı Yoktur. Öteden Beri Bilinen Genel Şartların Yanı sıra; a-Kuruluşundan İnşaatın Bitim Tarihine kadar,Yönetim ve Denetim Kurullarında İnşaatı Üslenen Kişilere veya Bunlarla İlişkili Kişilere Veya Bunlarla İşçi İşveren İlişkisi İçinde Bulunanlara Yer Verilmeyecek, SMMM Halim BURSALI

127 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -BAZI MUAFİYETLER-
b-Arsa Tapusu Kooperatif Tüzel Kişiliği Adına Tescil Edilmiş Olmalı. Artık ,Yapı Kooperatiflerinin Kendilerine Ait Arsaları,Kat Karşılığı Vererek Her Bir Hisse İçin İşyeri veya Konut Elde Etmeleri Kesin Olarak Ortak Dışı İşlem Sayılmayacak. SMMM Halim BURSALI

128 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -BAZI İSTİSNALAR-
İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI (KVK Md.5/1-a Tam Mükellefiyete Tabi Başka Bir Kurumun Sermayesine Katılım nedeniyle elde edilen Kazançlar. SMMM Halim BURSALI

129 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -BAZI İSTİSNALAR-
TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (KVK Md.5/1-e Bunun için; - Taşınmaz ve Hisse senetleri En Az 2 Tam Yıl Aktifte Yer Almalıdır. - Kazancın %75’i İstisna Olacaktır. - Sermaye ye İlave Etmek Zorunlu Değildir. SMMM Halim BURSALI

130 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -BAZI İSTİSNALAR-
- İstisna Satışın Yapıldığı Yılda uygulanır. - Satış Kazancının İstisnadan Yararlanan Kısmı, Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen 5. Yılın Sonuna Kadar Pasifte Özel Bir Fon hesabında Tutulur. - Satış Bedelinin,Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen 2.Takvim Yılının Sonuna Kadar Tahsil Edilmesi Gerekir. - Satış Zararı Oluşması Halinde Bu Zarar Dikkate Alınmaz.(Mukteza) SMMM Halim BURSALI

131 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -BAZI İSTİSNALAR-
EĞİTİM TESİSLERİ İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (KVK Md.5/1-ı) - İstisna Merkezlerin Faaliyete Geçtiği Hesap Döneminden İtibaren Başlayacaktır. - Tesis Bünyesindeki Büfe, Kantin Kafeterya Gibi İşletilen Yerler İstisnadan Yararlanamayacaktır. - Kurs İşletmeciliği İstisnadan Yararlanamayacaktır. SMMM Halim BURSALI

132 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -BAZI İSTİSNALAR-
- İstisna, 1 Ocak 2006 Tarihinden itibaren Faaliyete Geçen Okullar ve Rehabilitasyon Merkezleri İçin Geçerli Olacaktır. - İstisna, 5 Hesap Dönemi Süreyle uygulanacaktır. SMMM Halim BURSALI

133 TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ -BAZI İSTİSNALAR-
SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (3218 S.K.’ NUN 5084 S.K.’LA DEĞİŞİK 6.MD. - İstisna Faaliyet Ruhsatlarında Belirtilen Süreyle Sınırlı Olacaktır. - İmalat Faaliyetinde Bulunanların Kazançları AB Üyeliğinin Geçekleştiği Tarihi İçeren Vergilendirme Döneminin Sonuna Kadar Geçerli Olacaktır.. Ürettiği malların % 85 ini yurt dışına satan firmaların istihdam ettiği personele ödediği ücretler gelir vergisinden müstesnadır. SMMM Halim BURSALI

134 KVK 10/1,c GVK 89/4 konu sınırlaması yok
BAĞIŞ VE YARDIMLAR Kazancın %5’ i ile sınırlı olanlar: Genel ve Özel bütçeli kamu idareleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler,Köyler,kamu yararına çalışan dernekler, vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağışlar. KVK 10/1,c GVK 89/4 konu sınırlaması yok SMMM Halim BURSALI

135 % 5’LİK BAĞIŞ YARDIM HESABI
Kurum kazancının %5 ile sınırlı olan bağış ve yardımlarda, indirime tabi tutarın tespitinde esas alınacak kurum kazancı [Ticari Bilanço Karı-(iştirak kazançları istisnası+geçmiş yıl zararları)] SMMM Halim BURSALI

136 BAĞIŞ VE YARDIMLAR Kazancın %100’ üne kadar bağışlanabilenler:
- Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi (KVK MD.10/1-ç) - Sanatsal,kültürel ve bilimsel çalışmalarla ilgili olanlar. (KVK MD.10/1-d) - Doğal afetler dolayısıyla yapılanlar. (KVK MD.10/1-d) - Amatör spor kulüpleri Sponsorluk harcamaları GVK 89/8 KVK mük 10/1,b - Ana sözleşmelerinde gıda bankacılığı faaliyeti bulunan dernek ve vakıflara gıda bankacılığı kapsamında yapılan gıda, temizlik, giyecek, yakacak maddeleri bağısı GVK 89/6 KVK /40) YAPILAN BAĞIŞIN % 50’SININ İNDİRİMİ KABUL EDİLENLER Profesyonel spor kulüpleri Sponsorluk harcamaları GVK 89/8 KVK 10/1,b SMMM Halim BURSALI

137 BAĞIŞ VE YARDIMLAR Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. Yürürlük ( ) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. SMMM Halim BURSALI

138 Bireysel Emeklilik Yeni Uygulama
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını; Yıllık beyanname verenler:  Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.).  (GVK. Mad. 89/1) Yıllık beyanname verenlerin ödediği bireysel emeklilik primleri matrahtan indirilemeyecek. (Yürürlük 01/01/2013) SMMM Halim BURSALI

139 Bireysel Emeklilik Yeni Uygulama
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını; Ücretli çalışanlar ve memurlar: Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. (GVK. Mad. 63/3) Ücretli çalışanların ödediği bireysel emeklilik primleri matrahtan indirilemeyecek. (Yürürlük 01/01/2013) SMMM Halim BURSALI

140 Bireysel Emeklilik Yeni Uygulama
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını; İşverenler:  İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.).(GVK. Mad. 40/9) Yürürlük tarihi 01/1/2013 SMMM Halim BURSALI

141 Gayrimenkuller ve Haklarda
Madde 21- Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın lirası gelir vergisinden 2012 yılı için müstesnadır.  İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük ) istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazançve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. ( TL) SMMM Halim BURSALI

142 DİĞER İNDİRİMLER AR-GE HARCAMALARININ %100’ü
(5746 Sayılı Kanun 5.Md. 1 Nisan 2008) - Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmeleri bünyesinde yaptıkları yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ünü yıllık beyan ettikleri gelirden ayrıca indirebilmektedir. - Kazancın Yetersiz Olması Nedeniyle İndirilemeyen Ar-Ge Harcamaları Sonraki Yıllara Devreder. SMMM Halim BURSALI

143 Enflasyon Muhasebesi (Düzeltmesi) Karları/Zararları -5228 sayılı Kanun ile değişiklik-
“Özsermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplarında yer alan tutarları, düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edebilme imkanı sağlanmıştır. Öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince düzeltme sonucu bulunan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, kar dağıtımı olarak addedilmeyecektir.” SMMM Halim BURSALI

144 Zararların indirimi Her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşulu ile geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar beyanname üzerinde gösterilen kurum kazancından indirilir. SMMM Halim BURSALI

145 Vergi Karşılıklarının ayrılması
31/12/20... 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER ASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER ASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR. 690 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER ASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR. 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 590 DÖNEM NET KARI 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER SMMM Halim BURSALI

146 HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIK TUTARININ TİCARİ KAR TUTARINI AŞMASI HALİ
İşletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar ve hesaplanan vergi karşılığı aşağıdaki gibi olsun; (193 hesapta da TL geçici vergi olduğunu kabul edelim.) 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI 950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR MATRAH % 20 KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI SMMM Halim BURSALI

147 691-DNM.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.LARI 420.000
/ 691-DNM.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.LARI 370-DNM.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ / 690-DÖNEM KARI VEYA ZARARI 692-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 691-DNM.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ / 591-DÖNEM NET ZARARI 692-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI / 371-DNM.KARININ PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YÜK 193-PEŞİN ÖDN. VERGİLER VE FONLAR SMMM Halim BURSALI

148 TİCARİ ZARAR DOĞDUĞU HALDE, AYNI ZAMANDA MATRAH OLUŞMASI HALİ;
İşletmede dönem sonunda ortaya çıkan ticari kar ve hesaplanan vergi karşılığı aşağıdaki gibi olsun; (193 hesapta da TL geçici vergi olduğunu kabul edelim.) 690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI ( ) 950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 961- MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR MATRAH % 20 KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI SMMM Halim BURSALI

149 691- DNM.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.LARI 140.000
/ DNM.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.LARI DNM.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ.LARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM NET ZARARI DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI DNM.KARININ PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YÜK PEŞİN ÖDN. VERGİLER VE FONLAR SMMM Halim BURSALI

150 Diğer hususlar 2012 yılı kapandıktan sonra 2012 tarihli gelen faturalar için: KDV indirimi sıkı sıkıya deftere kaydedilmeye bağlandığı için KDV indirimi yapılamaz. Gider kurumlar vergisi beyannamesi verilene kadar kullanılabilir. (KDV dahil tutar gider/maliyet yazılabilir) Defter kapanış tasdikinden sonra gelen faturalar kapanış tasdikin ardından girilebilmelidir. Kanunda bunu engelleyen bir hüküm yoktur. SMMM Halim BURSALI

151 Diğer hususlar Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderlerin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların, istisna dışı kurum kazançlarından indirimi mümkün değildir. Devir halinde devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarlarını geçmeyen zararları, Tam bölünme halinde bölünen kurumun öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, indirilebilir. SMMM Halim BURSALI

152 Anayasa mahkemesinin iptal kararları
Yatırım indirimi: 8 Nisan 2006 tarihli düzenleme ile yatırım indirimi 1/1/2006 tarihinden geçerli, olmak üzere yürürlükten kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi 15/10/2009 tarihli toplantısında bir siyasi partinin iptal başvuruşunu haklı görerek düzenlemede yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini iptal etti; böylece devreden yatırım indiriminde süre sınırlaması kaldırıldı. SMMM Halim BURSALI

153 Yurt dışı bilgisayar yazılımı alımı
1) Şirketinizce yurtdışında mukim firmalardan piyasada hazır paket programların alınarak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan isletmenizde kullanılması halinde yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. 2) “Copyright” kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme vb. gibi haklarının satın alınması halinde, şirketiniz tarafından bir gayri maddi hak elde edilecek olup, yurt dışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. ÇVÖA hariç. SMMM Halim BURSALI

154 Kapanış tasdikleri Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal defterlerin delil olarak kullanılabilmesi için; Yevmiye defterinin ve karar defterinin dönemi takip eden 31/Mart’a kadar Kapanış tasdiklerinin yapılması gerekir. SMMM Halim BURSALI

155 Elektrik, Su Bedellerine Ait Ödenen Gecikme Zammı
Ticari akitlerden doğan alacaklar, 6183 sayılı Kanun kapsamında değildir. Dolayısıyla elektrik, su, doğalgaz ve telefon kullanım bedellerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle ödenen gecikme zamlarının, işle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen tazminat olarak değerlendirilmesi ve GVK ve KVK matrahlarının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınması ve bu şekilde ödenen gecikme zamlarına ait KDV’nin, Kanun’un 29/1-a ve 34/1. maddelerine göre indirim konusu yapılması gerekir. SMMM Halim BURSALI

156 Grup Şirketlerinden Alınan Banka Kredisinin Yansıtılmasında KDV
Grup şirketinin aktifinde bulunan gayrimenkul teminat gösterilerek alınan banka kredisinin taksit tutarlarına isabet eden faiz ve kur farkı tutarının fiilen krediyi kullanan diğer grup şirketine (yatırım yapan firma) herhangi bir fark ilave edilmeksizin aynen yansıtılması işlemi KDV’ye tabi bulunmamaktadır. EXPO 2016 SMMM Halim BURSALI

157 SMMM Halim BURSALI

158 Gecici Madde 2-(1) 1/1/2008-31/12/2015 tarihleri arasında;
a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar, dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. (6358 sayılı Kanunun 20 inci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük  ) (2) Birinci fıkra hükmü, tasfiye edildiği tarihe kadar EXPO 2016 Antalya Ajansının görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirler hakkında da uygulanır. SMMM Halim BURSALI

159 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2012 Yılı Gelirler İçin)
GELİRİN TÜRÜ BEYAN DURUMU Kurumlardan elde edilen kar payları (Karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç) Kar payının ½ düşüldükten sonra toplam 2012 Gelirleri TLyi aşıyorsa tamamı beyan edilecektir Kıyı bankacılığından (offshore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri 2012 için TL yi aşarsa, tamamı beyan edilecektir 2012 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler. İndirim oranının 1’den büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir. SMMM Halim BURSALI

160 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2012 Yılı Gelirler İçin)
GELİRİN TÜRÜ BEYAN DURUMU Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. Adi komandit şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kar payı Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedeller Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri Hiçbir şekilde beyana tabi değil. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları Repo gelirler SMMM Halim BURSALI

161 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2012 Yılı Gelirler İçin)
GELİRİN TÜRÜ BEYAN DURUMU Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler Hiçbir şekilde beyana tabi değil. Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payı Ücret Geliri Tek işverenden elde edilmesi koşuluyla hiçbir şekilde beyana tabi değil. Telif kazancı Gayri Menkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde ÜFE oranında yükseltilmiş maliyet ile kıyaslanacak, kazancın 2012 için TL’yi aşması durumunda beyan edilecek SMMM Halim BURSALI

162 YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI (BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK GELİRLER)
GELİRİN TÜRÜ BEYAN DURUMU • Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar ve zirai kazançlar • Serbest meslek kazançları Zarar dahi olsa beyan edilecek. Diğer kazanç ve iratlar TL’yi aşan Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş Ücretler Birden fazla işverenden alınan ve tevkif yolu ile vergilendirilmiş ücretler Birden sonraki işverenden alınanların toplamı 2012 yılı için TL’yi aşan Tevkif suretiyle vergilendirilmiş Gayrimenkul ve Menkul sermaye iratları Toplamı TL’yi (2012) aşan SMMM Halim BURSALI

163 YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI (BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER)
GELİRİN TÜRÜ Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan mevduat faizleri ve repo gelirleri. Vergi kesintisine tabi tutulmuş olan özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları. Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları Kurumların ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançların dağıtımı dolayısıyla elde edilen kar payları. Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler ile birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı (2012 için) TL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler SMMM Halim BURSALI

164 Dinlediğiniz için teşekkür ederim…


"DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları