Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI"— Sunum transkripti:

1 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI 09/08/2012

2 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Özel İhtisas Komisyonu Dinamik bir alan olan tüketici hukukunda zamanla AB Komisyonu tarafından yeni direktiflerin oluşturulması veya mevcut direktiflerde değişiklikler yapılması, süreç içerisinde Kanunda düzenlenmeyen yeni satış türlerinin ortaya çıkması ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle yeni bir değişiklik ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenle, 06/10/2011 tarih ve 2011/4 sayılı Bakanlık Onayı ile mevzuat çalışmalarını yürütmek üzere bir Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur.

3 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Özel İhtisas Komisyonu İhtisas Komisyonu’nda; Ramazan ERSOY Tük. Kor. ve Piy. Göz. Genel Müdürü Prof. Dr. O. Berat GÜRZUMAR Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Medeni Hukuk Profesörü Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. İsmail KIRCA Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi M. Akif ERSİN Eski TRKGM Gn. Müdürü ve Rekabet Kurulu Üyesi Avni DİLBER Genel Müdür Yrd. V. Yakup GÜZEL Daire Başkanı Oğuz ŞAHİN Daire Başkanı Fatma ÇAĞLAR Gümrük ve Ticaret Uzmanı Komisyon, ilki Mart 2012 tarihleri arasında Kızılcahamam’da, ikincisi ise Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya’da olmak üzere iki toplantı yaparak tasarı taslağına son şeklini vermiştir.

4 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
SUNUMUN İÇERİĞİ KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ KANUN TASLAĞI HAKKINDA GENEL BİLGİLER AB MEVZUATINA UYUM KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5 + DAHA ETKİN KORUMA T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
I- KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ AB MEVZUATINA TAM UYUM UYGULAMADA YAŞANAN PROBLEMLERE ÇÖZÜM + DAHA ETKİN KORUMA TÜRK BORÇLAR/TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUM

6 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
I- KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ AB direktiflerine tam uyumun sağlanması ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi Satış yöntemlerinin içeriğinin değişmesi Cezalandırmak yerine ıslah etme ve bilgilendirme anlayışının hakim olmaya başlaması. (Tüketici Hakları Belgesi, Tüketicinin eğitilmesi vb.) Tüketiciye tanınan hakların genişletilmesi Kanun kapsamı tüketiciler lehine genişletilmektedir. Tüketicinin taraf olduğu sözleşmeler daha kapsamlı düzenlenmektedir. Tüketicilerin haklarını aramaları kolaylaştırılmaktadır.

7 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
I- KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ Mevcut Kanunda olmayan Ürün sorumluluğu PGD etkinliğinin artırılması Reklam Konseyi Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler Haksız ticari uygulamalar Tüketici ödülleri Ismarlanmamış mal veya hizmetler gibi bazı yeni düzenlemelerin getirilmesi Bürokratik işlemlerin azaltılması Garanti belgelerinden Bakanlık Onayının kaldırılması Kampanyalı Satış İzin Belgesi Onayının kaldırılması Mevcut cezaların amaca uygun hale getirilmesi

8 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
II- KANUN TASLAĞI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Söz konusu Taslak, 9 Kısım ve 54 maddeden oluşmaktadır. Kanun Taslağının yasalaşmasının ardından 22 adet yönetmelik hazırlanması öngörülmektedir. 1. Kısım: Amaç, Kapsam, Tanımlar 2. Kısım: Genel Esaslar 3. Kısım: Ürün Sorumluluğu 4. Kısım: Tüketici Sözleşmeleri

9 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
II- KANUN TASLAĞI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5. Kısım: Tüketicilerin Bilgilendirilmesi ve Eğitilmesi 6. Kısım: Ticari Reklamlar ve Haksız Ticari Uygulamalar 7. Kısım: Tüketici Kuruluşları 8. Kısım: Yargılama ve Cezaya İlişkin Hükümler 9. Kısım: Çeşitli Hükümler

10 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
III- AB MEVZUATINA UYUM KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Genel Müdürlüğümüzün Sorumlu Olduğu AB Mevzuatı AB Müktesebatının tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik mevzuatı 13 adet Yönerge 1 adet Tüzük ve 2 adet Tavsiye Kararından oluşmaktadır. 1- 85/374/EEC sayılı Kusurlu Ürün Sorumluluğu ile ilgili Üye Devletler Yasaları, Yönetmelikleri ve idari hükümlerinin yaklaştırılmasına ilişkin Konsey Yönergesi Council Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products 2- 87/357/EEC sayılı Tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehdit eden, olduklarından farklı görünen ürünler ile ilgili Üye Devletler Yasalarının yaklaştırılmasına ilişkin Konsey Yönergesi Council Directive 87/357/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers 3- 90/314/EEC sayılı Paket seyahat, paket tatil ve paket turlar hakkında Konsey Yönergesi The Council Directive 90/314/EEC on package travel, package holidays and package tours 4- 93/13/EEC sayılı Tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar hakkında Konsey Yönergesi Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts 5-98/6/EC sayılı Tüketiciye sunulan ürünlerin fiyatlandırılmasında tüketicinin korunması hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi Council Directive 98/6/EC of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

11 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
III- AB MEVZUATINA UYUM KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Genel Müdürlüğümüzün Sorumlu Olduğu AB Mevzuatı 6-1999/44/EC sayılı Tüketim mallarının satışı ve ilgili garantilerinin bazı yönleri hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi Directive 99/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees 7-2002/65/AT sayılı Tüketici Finansal Hizmetlerinin Uzaktan Pazarlanmasına ve 90/7/AT ve 98/27/AT Sayılı Avrupa Konseyi Yönergesinin Değiştirilmesine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC 8-2005/29/EC sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi Directive 2005/29/EC of the European Parliament Unfair Commercial Practices Directive 9-2006/2004 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunlarını Uygulamaktan Sorumlu Ulusal Otoriteler Arasında İşbirliğine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tüzüğü Regulation (Ec) No 2006/2004 Of The European Parliament And Of The Council On Cooperation Between National Authorities Responsible For The Enforcement Of Consumer Protection Laws /114/EC sayılı Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklâmlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising

12 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
III- AB MEVZUATINA UYUM KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Genel Müdürlüğümüzün Sorumlu Olduğu AB Mevzuatı /48/EC sayılı 87/102/EC sayılı Konsey Direktifini ilga eden 23 Nisan 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin tüketiciler için kredi anlaşmaları hakkında Yönerge Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC /122/EC sayılı Devre Tatil, Uzun Süreli Tatil Ürünü, Yeniden Satım ve Değişim Sözleşmelerinin Belli Yönleri Açısından Tüketicinin Korunması Hakkında Konsey Yönergesi Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts /22/EC sayılı tüketici çıkarlarının korunmasına ilişkin ihtiyati tedbirler hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi Directive 2009/22/EC Of The European Parliament And Of The Council Of 23 April 2009 On Injunctions For The Protection Of Consumers' Interests /83/AB Sayılı Tüketici Hakları Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi Directive 2011/83/EU Of The European Parliament And Of The Council On Consumer Rights 15-98/257/EC sayılı Tüketici Uyuşmazlıklarının Mahkeme Dışı Çözümü için Sorumlu Kurumlara Uygulanabilir Kurallara İlişkin Komisyon Tavsiyesi Commission Recommendation 98/257/EC of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes /310/EC sayılı Tüketici Uyuşmazlıklarının Uzlaştırılmasından Sorumlu Kurumlara Uygulanabilir Kurallara İlişkin Komisyon Tavsiyesi Commıssıon Recommendatıon of 4 April 2001 on the principles for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes

13 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
III- AB MEVZUATINA UYUM KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Satıcının ve imalatçının sorumlulukları ayrı ayrı düzenlenmiştir. İhtiyari garanti (ilave taahhüt) kavramı ilave edilmiştir. Devre tatil ve diğer uzun süreli tatil hizmetlerine ilişkin düzenlemeler, AB Yönergelerine uygun olarak Kanun’a aktarılmıştır. Paket tur sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler, AB Yönergesine uygun olarak tekrar kaleme alınmıştır. İşyeri dışında yapılan satışların (kapıdan satış) kapsamı genişletilmiştir.

14 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
III- AB MEVZUATINA UYUM KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Finansal hizmetlerin mesafeli satışını düzenleyen AB Yönergesi iç hukuka aktarılmıştır. Tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeler, AB mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Aralık 2007’de yürürlüğe giren Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi Kanun’a ilave edilmiştir. Reklam Kurulu ticari reklamların yanısıra diğer haksız ticari uygulamaların da denetimi görevini yüklenmiştir.

15 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
IV- UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER Kanunun kapsamı net olarak belirlenmiştir. Diğer ilgili mevzuata (BK) paralellik sağlanmıştır. Tüm tüketici sözleşmelerinde tüketicinin yeterince bilgilendirilmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Tüketicinin hak arama yolları kolaylaştırılmıştır. Tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik olarak medya kuruluşlarına sorumluluk yüklenmiştir.

16 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kapsam (Madde-2) Tüketici işlemi tanımına eser, taşımacılık ve simsarlık sözleşmeleri eklenmek suretiyle Kanunun kapsamı genişletilmiştir. Her türlü tüketici işlemlerinde bu Kanun hükümlerinin geçerli olacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Tüketicinin taraf olduğu sözleşmelerle ilgili başka yasal düzenlemelerin olması bu kanunun uygulanmasını engellemez ifadesi ile diğer kurumlarla yaşanan yetki çatışmasının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. (BTK, EPDK VB.)

17 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Temel İlkeler (Madde-4) Kanunun birçok yerinde tekrar edilen ortak hükümler ile genel nitelikteki bazı hükümler «Temel İlkeler» başlığı altında ayrı bir madde şeklinde kaleme alınmıştır. Tüketici sözleşmelerinin «koyu siyah harflerle düzenlenir» ifadesi yerine «açık, sade, anlaşılabilir bir dilde ve okunabilir şekilde düzenlenir» olarak değiştirilmiştir. Bankacılık sözleşmelerinde ise hiçbir suretle tüketicilerden kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ücreti, dosya ücreti, ipotek fek ücreti vb. isimler altında herhangi bir bedel alınması engellenmiştir.

18 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar (Madde-5) Bu madddeki hükümlerin büyük çoğunluğu korunmuş ancak bazı ifade düzeltmeleri yapılarak Borçlar Kanunundaki genel işlem koşullarına paralellik sağlanmıştır. Genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız sözleşme şartlarının denetimi, tespiti ve bu tespit neticesinde yaptırım uygulanması yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Diğer kamu kurumlarının onay/izin verdiği sözleşmelerde de haksız şart tespiti yapılabilecektir.

19 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Ürün Sorumluluğu (Madde-8) Ürün sorumluluğu ilgili direktifin uyumlaştırılması amacıyla Kanununda düzenlenmektedir. Bu düzenlemenin amacı, hatalı imal edilen bir ürünün olası güvenlik risklerine karşı tüketicilerin korunmasıdır. Hatalı ürün kavramı tanımlanmıştır. Buna göre bütün hal ve şartlar dikkate alındığında kendisinden haklı olarak beklenen güvenliği sunmayan ürün hatalı sayılmaktadır. Bu maddede hatalı üründen imalatçının sorumluluğu, sorumluluktan kurtulma şartları, sorumluluğun azaltılması veya kaldırılması tazminat ve zamanaşımı konuları düzenlenmiştir.

20 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Ayıplı Mal (Madde-16) Ayıplı mal ve hatalı ürün kavramları birbirinden ayrılmıştır. Ayıplı mal tanımı AB Yönergesine uyumlu hale getirilmiştir. Açık ayıpta 30 günlük ihbar süresi kaldırılmıştır. İlk 6 ayda, satıcı malın ayıplı olmadığını, 6 aydan sonra ise tüketici malın ayıplı olduğunu ispatlamak zorundadır.

21 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Ayıplı Hizmet (Madde-17) Açık ayıpta 30 günlük ihbar süresi kaldırılmıştır. Eser sözleşmeleri de ayıplı hizmet kapsamına alınmış ve tüketicinin ayıplı hizmet sonucu ortaya çıkan eserin onarımını isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.

22 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Taksitle Satış Sözleşmeleri (Madde-18) BK’nun ilgili hükümlerine paralellik sağlanmıştır. Tüketiciye taksitle satışlarda da 7 günlük cayma hakkı verilmiştir. Sözleşmelerin şekil şartı belirlenmiş ve daha sonra tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Taksitlerin kambiyo senedine bağlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Taksitlerin erken ödenmesi durumunda tüketicinin hakları belirlenmiştir.

23 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketici Kredisi Sözleşmeleri (Madde-19) Tüketici kredisinin tanımı AB Yönergesine uyumlu hale getirilmiştir. Kredi sözleşmesi imzalanmadan en az 1 gün önce tüketicinin bilgilendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Tüketiciye ilk defa tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde cayma hakkı tanınmıştır. Tüketici kredilerinde faiz oranı sabit, değişken veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilecektir.

24 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketici Kredisi Sözleşmeleri (Madde-19) Sabit faiz oranının geçerli olduğu dönemde kredinin erken ödenmesi durumunda kredi veren tazminat talep edebilecektir. Tüketici kredisinin verilmesi sigorta yaptırılması şartına bağlanamayacaktır. Bağlı kredinin şartları daha ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin hesap açılması halinde bu hesaptan herhangi bir ücret ya da masraf talep edilemeyeceği düzenlenmiştir

25 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Konut Finansmanı Sözleşmeleri (Madde-20) Yüzde 2 olan erken ödeme ücretinin, Yüzde 1’e indirilmesi öngörülmüştür. Konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin mevcut düzenlemeler büyük ölçüde korunmuştur. Ancak, Konut finansmanı kuruluşu tarafından kredi verilmesinin isteğe bağlı sigortaların yaptırılması şartına bağlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bağlı kredinin şartları daha ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

26 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Konut veya Tatil Amaçlı Taşınmazların Ön Ödemeli Satışı (Madde-21) Mevcut düzenlemedeki “Kampanyalı satışlar” başlığı “Konut veya tatil amaçlı taşınmazların ön ödemeli satışı” şeklinde değiştirilerek sadece konut veya tatil amaçlı taşınmazların ön ödemeli satışları düzenlenmiştir. Tüketici, ödemeleri sözleşmede belirtilen bir bankada kendi adına açılacak gelir getiren bir tasarruf veya yatırım hesabına yatırmakla yükümlüdür. Banka, açılan hesaptan her iki tarafın rızasıyla ödeme yapabilir. Bu rıza önceden verilemez.

27 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Konut veya Tatil Amaçlı Taşınmazların Ön Ödemeli Satışı (Madde-21) Satışların resmi şekilde yapılması hüküm altına alınmıştır. «Kampanyalı Satış İzin Belgesi» kaldırılmıştır. Taşınmazlara ilişkin teslim süresi 30 aydan 36 aya çıkarılmıştır. 14 günlük cayma hakkı getirilmiştir. Cayma hakkının kullanılmasında tarafların sorumlulukları belirlenmiştir. Ön ödemeli satışlarda, devir ve teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönmesi halinde satım bedelinin %2’sine kadar sözleşmeden dönme cezası getirilmiştir.

28 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İşyeri Dışında Yapılan Sözleşmeler (Madde-22) Mevcut düzenlemede “Kapıdan Satışlar” başlığı adıyla düzenlenen bu satış türü AB Yönergesine uygun olarak, “İşyeri dışında yapılan sözleşmeler” başlığı ile yeniden tanımlanmıştır. İşyeri dışında satış yapacak olan şirketlere TL sermaye şartı getirilmiştir. Cayma hakkına ilişkin süre 7 günden 14 güne çıkarılmıştır. Sözleşme tarihi tüketicinin kendi el yazısıyla attırılacak ve sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilecektir. Sözleşmenin ve malın tüketiciye verildiğinin ispatı müteşebbise aittir.

29 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Mesafeli Sözleşmeler (Madde-23) Müteşebbise, sözleşme kurulmadan önce tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir. Sözleşme öncesi gerekli bilgilendirmenin yapıldığının ispatı müteşebbise aittir. Müteşebbis edimini taahhüt ettiği süre içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Bu sürenin her halukarda 30 günü aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. Cayma hakkına ilişkin süre, 7 günden 14 güne çıkarılmıştır. Müteşebbis, cayma bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan belgeleri iade etmekle yükümlüdür.

30 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler (Madde-24) Finansal hizmetlerin mesafeli satışına ilişkin AB Yönergesi ilk defa iç hukukumuza aktarılmaktadır. Bireysel emeklilik ve yatırım amaçlı finansal işlemler de finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme tanımına dahil edilmiştir. Kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde ön bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir. Hayat sigortalarına ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde 30 gün, diğer sözleşmelerde ise 14 gün cayma hakkı verilmiştir.

31 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri (Madde-25) Mevcut düzenlemede devre tatilin yalnızca tanımı kanunda yer almakta olup, bazı temel düzenlemeler maddeye eklenmiştir. Devre tatil kavramının tanımı değiştirilerek uzun süreli tatil hizmeti gibi alternatif tatil üyelikleri de kapsama alınmıştır. Devre tatil sözleşmeleri, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, yeniden satım sözleşmeleri, değişim sözleşmeleri kapsam içine alınmıştır. Cayma hakkına ilişkin süre, 10 günden 14 güne çıkarılmıştır.

32 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Paket Tur Sözleşmeleri (Madde-26) Mevcut kanunda paket turun yalnızca tanımı yapılmış olup, ilgili yönetmelikte düzenlenmiş olan bazı temel düzenlemeler maddeye eklenmiştir. Ticari ve mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket eden paket tur katılımcısı da bu maddede yer alan hükümlerden yararlanacaktır. Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik olması durumunda tüketici sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dönme durumunda, yapılan tüm ödemeler 7 gün içinde iade edilir. Ancak hizmetten yararlanma oranında uygun bir kesinti yapılabilir.

33 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Abonelik Sözleşmeleri (Madde-27) Abonelik sözleşmesinin kapsamı genişletilerek her türlü abonelik dahil edilmiştir. Tüketici, istediği anda aboneliğe son verebilir. Aboneliğe son verme isteği, yönetmelikte belirlenecek süreler içinde yerine getirilecektir. Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, bu sürenin bitiminden itibaren, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Aboneliğin sona erdirildiği durumlarda, ödenen bedelin geri kalan kısmı 15 gün içinde tüketiciye iade edilir.

34 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Promosyon Uygulamaları (Madde-28) Promosyon uygulamalarında, Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen süreli yayıncılık amaçlarına uygun kültürel mal veya hizmetler dışında başka bir mal veya hizmetin verilmesi yasaklanmıştır. Dergiler, günü birlik uygulamalarda «temalarına» uygun başka ürünleri de verebilecekler. Belirli bir süreye yayılan (kuponlu) promosyon uygulamaları daha önce tüm ürünler için 60 gün iken yeni düzenlemeyle; Günlük gazeteler için 75 gün, Haftalık yayınlar için 18 hafta, Daha uzun süreli yayınlar için 12 ay ile sınırlandırılmıştır.

35 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu (Madde-30) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu maldan emniyetle faydalanılabilmesi için üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna, bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır. Tanıtım ve kullanıma ilişkin hususların, malın üzerinde de yer alması halinde, yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.

36 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketici Hakları Belgesi (Madde-31) Mevcut düzenlemede; “Garanti belgesi” isimli madde başlığı “Tüketici Hakları Belgesi” şeklinde değiştirilmiştir. Tüketicilerin hakları ve bu hakların kullanımı hususunda bilgilendirilmesi amacıyla imalatçı ve ithalatçılar tarafından «Tüketici Hakları Belgesi» düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu belgeler, yönetmelikte belirlenen esaslara uygun bir şekilde firmalar tarafından düzenlenecektir. Tüketici hakları belgesinin düzenlenmesi zorunluluğu imalatçı ve ithalatçılara, tüketiciye teslim edildiğinin ispatı ise satıcıya verilmiştir.

37 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketici Hakları Belgesi (Madde-31) Firmaların Bakanlığımızdan belge onaylatma zorunluluğu kaldırılarak bürokrasi azaltılmaktadır. Müteşebbisin ilave taahhütte bulunması durumunda bu taahhüdüyle bağlı olduğu hüküm altına alınmıştır. Garanti uygulaması değiştirilerek tüketicilerin seçimlik hakların önündeki engel kaldırılmaktadır.

38 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Satış Sonrası Hizmetler (Madde-32) Satış sonrası hizmetler yalnızca tüketicinin kullanımına yönelik ürünlerle sınırlandırılmıştır. Malın Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresi içerisinde arızalanması durumunda şayet o mal tamir edilemez ise tüketicinin malın rayiç bedelini imalatçı ve ithalatçıdan talep edebilecektir. Herhangi bir markanın yetkili servisi olmayıp, özel servis olarak hizmet veren servis istasyonlarının da verdikleri hizmetten dolayı tüketicilere karşı sorumlu olduğu vurgulanmıştır.

39 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketicinin Bilinçlendirilmesi (Madde-33) MEB tarafından ders programlarına yapılacak ilavelerde Bakanlığımızın görüşünün alınması zorunluluğu getirilmiştir. Radyo ve televizyon kuruluşlarının, saatleri arasında ayda 10 dakikadan az olmamak üzere tüketicinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapması zorunluluğu getirilmiştir.

40 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketici Ödülleri (Madde-34) Halihazırda yönetmelikle düzenlenmiş olan ve 4077 sayılı Kanun’da daha önce yer almayan tüketici ödülleri ilk kez bu madde ile Kanun kapsamına alınmıştır. Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından verilen ödüllerin reklamlarda kullanılması yasaklanmıştır.

41 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Ticari Reklam (Madde-35) Ticari reklam tanımı değiştirilmiştir. Ticari reklamlarda uyulması gereken temel esaslar belirlenmiştir. Örtülü reklam kavramına ilişkin açıklayıcı ifadeler getirilmiştir.

42 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Haksız Ticari Uygulamalar (Madde-36) AB Yönergesi ilk defa mevzuatımıza aktarılmaktadır. Haksız ticari uygulamaların tanımı yapılarak işletmeden tüketiciye yönelik her türlü haksız ticari uygulama yasaklanmıştır. Haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek uygulamalar Yönetmelik ekinde düzenlenecektir. Haksız ticari uygulamaların reklam yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda ticari reklamlarla ilgili hükümler uygulanacak. Hem reklamlar hem de diğer haksız ticari uygulamalar Reklam Kurulunca denetlenecektir.

43 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Reklam Kurulu (Madde-37) Kurul, ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamaları denetleyecektir. Kurulun üye sayısı 29’dan 11’e düşürülmüştür. İlgili Genel Müdür (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) İlgili Genel Müdür Yardımcısı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Adalet Bakanlığınca, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakim/savcılar arasından görevlendirilecek bir üye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevlendireceği bir üye, Sağlık Bakanlığının görevlendireceği bir üye, Yüksek Öğretim Kurulunca, biri reklamcılık/iletişim alanında, diğeri ticaret hukuku alanında olmak üzere öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek iki üye,                                           Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye, Tüketici Konseyi’nin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği bir üye, Reklamverenler derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye, Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye

44 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Reklam Kurulu (Madde-37) Kurul Başkanı tedbiren durdurmaya yetkili olacaktır. Sektörel alanlarda özel ihtisas komisyonları kurulacaktır. Kurul, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi üniversite, özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabilir.

45 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Reklam Konseyi (Madde-38) Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek; Reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, Bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde Reklam Konseyi toplanır.

46 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri (Madde-40) Hakem Heyetleri il merkezlerinde ve ihtiyaç duyulan ilçelerde kurulacaktır. Hakem heyetlerinin bağlayıcı karar alma sınırı TL’den TL’ye arttırılmaktadır. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine vekalet ücretine hükmedilmez.

47 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri (Madde-40) TSHH’ye sadece tüketiciler başvurabilecektir. Hakem heyetleri tarafları sulhe teşvik edebilecektir. Hakem heyeti üye ve raportörlerinin mali hakları iyileştirilmektedir. Raportör Kadrosu ihdas edilmektedir.

48 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tüketici Mahkemeleri (Madde-41) Tüketici ile müteşebbis arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar Tüketici Mahkemelerinde görülür. Tüketici davaları resim ve harçtan yeniden muaf tutulacaktır. Tüketici örgütlerince açılan davalardaki bilirkişi ücretleri ve davanın aleyhe sonuçlanması durumunda ödenecek avukatlık ücreti Bakanlıkça karşılanır. Tüketici Mahkemelerine sadece tüketiciler başvurabilecekler.

49 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Ceza Hükümleri (Madde-46) Ceza miktarları güncellenmiştir. Mevcut Kanunda birçok maddenin cezası toplu olarak belirlenmiş ve bu durum öngörülemeyen sonuçlar doğurmuştur. ( TL’ye de 10 TL’ye de aynı ceza) Yeni yasada ise her madde için öngörülen ceza ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bazı durumlarda sözleşme başına, bazı durumlarda da işlem başına ceza öngörülmektedir. Reklam cezalarında, reklamın yayınlandığı mecra türüne göre ve mecranın yayın düzeyine göre farklı cezalar belirlenmiştir.

50 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
V- MADDE BAZINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Ceza Hükümleri (Madde-46) Aykırılığın tespit edildiği tarih itibariyle bir defada uygulanan toplam para cezası tutarının TL’yi aştığı durumlarda, bu miktardan az olmamak üzere toplam para cezası tutarı, cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin aykırılığın tespitinden bir önceki mali yılsonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde birini aşamaz. (Promosyon uygulamaları, reklam ve haksız ticari uygulamalar hariç) Bir önceki yıl gayri safi gelirin oluşmaması halinde, tespit tarihi itibariyle oluşan gayri safi geliri dikkate alınacaktır. Gayri safi gelirlerinin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda bu hüküm uygulanmayacaktır.


"TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları