Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 26 MAYIS 2008 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL SEKTÖR İÇİN TERÖR MAĞDURU VE HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU SONA ERMİŞTİR.  ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRMA ORANI İSE %3 DÜR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 26 MAYIS 2008 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL SEKTÖR İÇİN TERÖR MAĞDURU VE HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU SONA ERMİŞTİR.  ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRMA ORANI İSE %3 DÜR."— Sunum transkripti:

1

2  26 MAYIS 2008 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL SEKTÖR İÇİN TERÖR MAĞDURU VE HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU SONA ERMİŞTİR.  ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRMA ORANI İSE %3 DÜR.

3  1 TEMMUZ 2008 GÜNÜ VE SONRASI İÇİN ÇALIŞTIRILACAK YÜZDE 3 ORANINDAKİ ÖZÜRLÜNÜN (SPEK ALT SINIRI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK ) İŞVEREN PRİMLERİNİN TAMAMINI, YÜZDE 3’DEN FAZLASININ İSE YÜZDE 50’SİNİ İSE DEVLET ÖDEYECEK.

4  Her yıl Ocak ayında İş-Kur’a Çalışan Özürlü Belgesi Onaylatılıp,İl müdürlüklerine verilmesi zorunlu  İşverence bildirgeler zamanında verilmesi,  İşverene düşen prim ödemelerinin tamamının yerine getirilmesi,

5  18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan;  Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla,  Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen itibaren, (01.07.2008 – 30.06.2009 ta. arası işe yeni alınanlar için)  Bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için;  506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

6  01.07.2008-30.06.2009 TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK İŞÇİLERİN SPEK İŞVEREN HİSSESİNİN a) Birinci yıl için yüzde yüzü, b) İkinci yıl için yüzde sekseni, c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı, d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı, e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

7  -Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri hakkında uygulanmayacak….  -Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmayacak.

8  Diğer teşviklerden yararlanılamayacak…  Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılacaktır…

9  1-Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi,  2-Sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödenmesi,  3-SGK’ya hiç borcunun olmaması veya yapılandırılmış-taksitlendirilmiş olması,  4-Diğer destek-teşvik uygulamalarından yararlanılmamış olması,  5-Kamu idaresi olunmaması ve çalışanların SGDP’ye tabi olmaması gerekmektedir.  6-İşyerinde sigortasız çalışan tespit edilirse bir yıl süreyle destek-indirim kesilir.

10  01.10.2008 TAR İ H İ NDEN İ T İ BAREN GEÇERL İ  5763 SAYILI KANUN İ LE 5510 SAY İ L İ KANUNUN 81. MADDES İ NE EKLENEN MADDE İ LE ÇALI Ş TIRILAN TÜM İŞ Ç İ LERE UYGULANCAK ORAN.  MALÜLLÜK, YA Ş LILIK, ÖLÜM S İ GORTALARI İŞ VEREN PR İ M ORANINDAN 5 PUANLIK B İ R İ ND İ R İ M İ UYGULANACAKTIR.

11  4 –a’lılar,  5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen harp malulleri ile vazife malullü ğ ü aylı ğ ı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan dolayı yararlanılabilecektir.

12 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde öngörülen sigorta prim indiriminden, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalı ş tıran özel nitelikteki i ş yeri i ş verenleri yararlanabileceklerdir. (Özel nitelikteki bina in ş aatı ile ihale konusu i ş yeri i ş verenleri dahil)

13  SGD Primine tabi olarak çalı ş anlar  Yurt dı ş ında çalı ş an sigortalılar  Aday çırak, çırak ve ö ğ renciler  Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullü ğ ü aylı ğ ı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan,  Ceza tesis, atölye çalı ş tırılan hükümlü ve tutuklulardan,  Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen e ğ itimine katılan kursiyerler  Di ğ er Te ş viklerden Faydalananlar

14  İş verenlerin, muaccel sigorta primi, i ş sizlik sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ili ş kin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

15  İş veren bazında de ğ il i ş yeri bazında uygulanacaktır.(Farklı Ş ehir)  Aylık prim ve hizmet belgelerini, 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebilecek.  Verili ş a ş amasında muaccel borç bulunup,bulunmadı ğ ı sorgulanacak.

16 DEV İ R VE İ NT İ KAL  Devir ve intikalde önce yada sonra i ş verenin muaccel borcunun bulunmaması Şİ RKETLER İ N B İ RLE Ş ME,NEV’ İ DE ĞİŞ T İ RME,KATILMA Bu tarihlerden önce yada sonra muaccel borcu bulunmaması YEN İ DEN YAPILANDIRMA Borçları yeniden yapılandırılanlar ve borçları 6183 sayılı kanuna göre taksitlendirilenlerde faydalanabilecektir.

17  E-Sigortada Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi Sırasında 1.00.-YTL’nin üzerinde borcu olmaması halinde 5510 Sayılı Kanun Türü Seçilerek Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Verilebilecektir.  2008/Ekim ayına ili ş kin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinden ba ş lanılarak söz konusu prim belgeleri, en geç belgenin ili ş kin oldu ğ u ayı izleyen ayın 23’üne kadar (23’ü dahil) Kuruma verilecektir.

18  Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi 5510 ile gönderilmi ş ise; Aynı Prim Ve Hizmet Belgesindeki Ki ş ilerle İ lgili Yasal Süresi Dı ş ında Verilen İ ptal Yada Ek Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde de Kanun Türü Aynı  Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi 5510 seçilmemi ş ise; Aynı Prim Ve Hizmet Belgesindeki Ki ş ilerle İ lgili Yasal Süresi Dı ş ında Verilen İ ptal Yada Ek Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde de Kanun Türü 5510 seçilmiyor.

19  Asıl i ş verenin söz konusu indirimden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek Kuruma gönderebilmesi için, gerek kendisinden gerekse kendisinden i ş alan alt i ş verenlerden kaynaklanan muaccel borcunun bulunmaması gerekir.  Sigr.Pir. İş. Sig. Pri İd. Para Cez. G.Cez. ve G. Zam.  Asıl İşveren ------ ------------ ----------- -------------------  1 nolu alt işveren ------ ------------ ----------- -------------------  2 nolu alt işveren 500 75 ----------- 87  3 nolu alt işveren ------- 600 ----------. 325

20  Çalı ş tırdı ğ ı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İş yerleri, Tutanak tarihinden Sonraki Ayba ş ından İ tibaren Bu Te ş vikten Yararlanamayacaklardır.

21  İş yeri kapatılması ve ba ş ka bir adla yeni bir i ş yeri açılması Bu durumda faizi ile birlikte alınacaktır.

22  - Malullük,Ya ş lılık,Ölüm Prim Oranı, % 9 sigortalı hissesi, % 11 i ş veren hissesi,  - 60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek i ş lerde, % 9 sigortalı hissesi, % 12 i ş veren hissesi,  - 90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek i ş lerde, % 9 sigortalı hissesi, % 12,5 i ş veren hissesi,  - 180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek i ş lerde, % 9 sigortalı hissesi, % 14 i ş veren hissesi,

23  5746 sayılı araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun  Ar-Ge Personeli ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin ELDE ETTİKLERİ ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin yarısı her bir çalışan için 5 YIL süreyle Maliye Bakanlığı Bütçesine Konulacak Ödenekten karşılanılır.  (Toplam Personelin %10’u kadar)

24 21.07.2004 TARİHİNDE 25529 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİK KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELEFLERİNİN, KÜLTÜR YATIRIMLARI VE KÜLTÜR GİRİŞİMLERİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİNİN YATIRIM AŞAMASINDA, ÜÇ YILI AŞMAMAK KAYDIYLA SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN PAYLARININ %50’Sİ İŞLETME AŞAMASINDA YEDİ YILI AŞMAMAK KAYDIYLA %25’İ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜYÇESİNE KONULACAK ÖDENEKTEN KARŞILANIR.

25  Kültür Merkezi Yapımı,onarımı,işletilmesi  Kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, film platosu, sanatsal tasarım ünitesi, sanat stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser salonu yatırımları ve işletilmesi  Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, arşivlenmesi, yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması faaliyetleri.

26  01.03.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMEK VE 31.12.2008 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE DİE BAŞKANLIĞINCA 2001 YILI İÇİNİ BELİRLENEN KİŞİ BAŞI GSYİ HASILA TUTARI 1500$ VEYA DAHA AZ OLAN İLLER İLE DPT TARAFINDAN 2003 YILI İÇİN BELİRLENEN SOSYA EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINA GÖRE ENDEKS DEĞERİ EKSİ OLAN İLLERDE UYGULANMAKTADIR.

27  EN AZ ON İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER ALT SINIR ÜZERİNDEN HESAPLANACAK SİGORTA PRİMİNİN İŞVEREN HİSSESİNİN TAMAMI DEVLETÇE KARŞILANMAKTADIR.  ŞU AN 49 İLDE GÖKÇEADA VE BOZCAADADA UYGULANMAKTDIR.

28  ÖZÜRLÜ TEŞVİĞİ İÇİN 4857 KANUN KODU  18-29 TEŞVİĞİ İÇİN 4447 KANUN KODU  5 PUAN İNDİRİMİ İÇİN 5510 KANUN KODU  Ar-Ge TEŞVİĞİ İÇİN 5746 KANUN KODU İŞVEREN İÇİN EN KARLI SEÇİM????

29 ÖDENEN ÜCRET ÖZÜRLÜ TEŞVİĞİ 18-29 YAŞ TEŞVİĞİ 5 PUAN İNDİRİM TEŞVİĞİ ASGARİ ÜCRET(638.70)127.74 (638.70)31.94 450 İŞÇİLİ İŞYERİNDE(%3) 50 KİŞİ VARSA500 İŞÇİ ÇALIŞIYORSA 15 x127.74=1916.150x127.74=6387500x31.94=15970 1500.-YTL15X127.74=1916.150x127.74=638750x75=3750.- 2500.-YTL15X127.74=1916.150x127.74=638750x125=6250.- 2600.-YTL 1x127.74=127.74 1x130=130

30 -İşçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar aracılığıyla 01.01.2009’dan itibaren bankalar aracılığıyla ödenecek. -İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde,

31  Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına sözleşmede yer verilecek. Buna göre işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasındaki iş sözleşmesi yazılı olarak düzenlenecek hizmet akdi, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarasını da içermiş olacak.  Bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilmiş olacak.  BRÜT ÜCRET YATIRMA?????

32  Banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılacak.

33  Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödenmesi durumunda, her bir gazeteci için işverene bin 500 YTL,  Gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmayan işveren, işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemi adamı için bin 250 YTL,  Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için 100 YTL, idarî para cezası verilecek.

34 34 KonuMevcut DurumGetirilen Yenilik Basamak Sistemi -1 ila 24 arası ilk 12 basamakta yılda bir basamak -12-24 basamak için 2 yılda bir yükselir -Gelir artmasa da prim artar -Beyan usulü -(Asgari Ücret-üst sınır arası) -Beyan, asgari ücretten az olamaz -“Ne kadar gelir, o kadar prim” -Kaç ortaklık olursa olsun tek beyanname Prim Oranları % 20 sağlık, % 20 uzun vade, toplam % 40 % 33,5-39 Sağlıktan Yararlanma (Staj Süresi) İlk tescilde 240 gün, yeniden sigortalılıkta 120 gün prim ödenmiş olması gerekir 30 gün prim yeterli Sağlıktan Yararlanma (Prim Borcu) 1 gün dahi borç varsa sağlıktan yararlanamıyor -60 gün borcu olanlar sağlıktan yararlanacak -Acil haller ve iş kazalarında prim borcu şartı aranmayacak 18 Yaşından Küçük Çocukların Sağlıktan Yararlanması Bağ-Kur’lunun borcu varsa, çocuk sağlıktan yararlanamaz. 18 yaş altı vatandaşlar GSS’den şartsız yararlanacak Emzirme ÖdeneğiDüzenleme yok Ödenecek Miktar SGK Yönetim Kurulu teklifi Bakan onayı ile belirlenecek REFORMUN BAĞ-KUR’LULARA BAZI GETİRİLERİ

35 35 KonuMevcut DurumGetirilen Yenilik Cenaze Yardımı247,43 YTL Ödenecek Miktar SGK Yönetim Kurulu teklifi Bakan onayı ile belirlenecek Geçici İş Göremezlik Ödeneği Düzenleme yok -İş kazası, meslek hastalığı ile analık durumlarında -Yatarak tedavi süresince -Prime esas günlük kazancın yarısı Evlenme Ödeneği Düzenleme yok Hak sahibi yetim kız çocuklarına aylığının 2 yıllık tutarı kadar Sosyal Güvenlik Destek Primi 12. Basamak % 10 Kanunun yürürlük tarihinde % 12, her yıl artarak % 15’e ulaşacak REFORMUN BAĞ-KUR’LULARA BAZI GETİRİLERİ

36  Bu Kanunla ilk kez, ölüm gelir veya aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına evlenme yardımı verilmesi öngörülmüştür.


" 26 MAYIS 2008 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL SEKTÖR İÇİN TERÖR MAĞDURU VE HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU SONA ERMİŞTİR.  ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRMA ORANI İSE %3 DÜR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları