Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İNTERNET DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İNTERNET DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İNTERNET DAİRE BAŞKANLIĞI
27 Mart 2012 TBMM Ankara

2 Konular İNTERNET İÇERİK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA ;
İnternet Aktörleri ve Sorumluluklar Başkanlık-kuruluş ve görevler 5651 sayılı Yasa ve yönetmelikler Diğer Yasal Düzenlemeler İlgili aktörler-sorumlulukları Yargıtay kararı 8. madde düzenlemesi (Katalog suçlar) (Uyar-Kaldır /Notice and Take down) 9. madde düzenlemesi (Kişi hakkı ihlalleri /tekzip müessesesi) (İletişim bilgisi tespiti araçları) Güvenli İnternet Hizmeti (Erişim Sağlayıcılar-Kurum ve Kriter Belirleme Çal. Kur)

3 TİB-kuruluş Yasal dinlemelerin ve Telekomünikasyon yoluyla yapılan görüşme trafik bilgileri tek elden yürütülmesi amacıyla; 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapan, tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5397 sayılı yasa ile Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kurulmuştur. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kurulduktan sonra Telekomünikasyon yoluyla yapılan dinlemeler Başkanlık aracılığıyla yapılır. Ayrıca Telekomünikasyon yoluyla yapılan görüşmelerin (HTS) dökümleri de Başkanlık faaliyete başladıktan sonra buradan temin edilir. 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23 Mayıs 2007 tarihinde sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle bu kanunun uygulaması görevi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına verilmiştir. Böylece Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına bünyesinde “İnternet Daire Başkanlığı” kurulmuş ve 5651 sayılı Kanun ile ilgili görev ve yetkileri ifa etmeye başlamıştır

4 Görevlerimiz Başkanlık, İnternet Ortamında; Çocuk ve Ailenin Korunması
Hukuka Aykırı İçerikle Mücadele Zararlı İçerikle Mücadele İnternetin Güvenli Kullanımı İnternet aktörlerinin işlemlerinin düzenlenmesi ve denetimi gibi konu başlıklarıyla ilgilenmektedir. 2

5 MEVZUAT (5651 sayılı yasa ve ikincil düzenlemeleri)
4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN” (23/05/2007) İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE FAALİYET BELGESİ TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI

6 Amaç ve Kapsam 5651 sayılı Yasanın “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesinde, “Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.” hükmü yer almaktadır. Kanunun amacının İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla mücadele olduğu bu maddede ve Kanunun genel gerekçesinde açık olarak ifade edilmiştir

7 5651 SAYILI YASA İLE İnternet aktörlerinin (İçerik sağlayıcı, Yer ve Erişim Sağlayıcı, Toplu Kullanım Sağlayıcı) ve bu aktörlerin Hak Ve Sorumlulukları Belirlenmiştir. (2001 yargıtay kararı ?) Yasada Yazılı Katalog Suçlar Bakımından Erişimin Engellenmesi Usul Ve Esasları Düzenlenmiştir. İnternet Ortamında Yayınlanan İçerik Nedeniyle Haklarının İhlal Edildiğini İddia Eden Kişilere ilişkin; İçeriğin Yayından Çıkarılmasını Sağlama Ve Cevap Hakkı Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslara Yer Verilmiştir. Konusu Suç Teşkil Eden(ve/veya küçükler için zararlı olan) İçerik Kapsamında Filtreleme Usulü Öngörülmüştür. Bilişim ve internet alanında uluslararası koordinasyonda bulunacak görevli birim (Başkanlık) belirlenmiştir.

8 5651 SAYILI YASA İLE Erişim Ve Yer Sağlayıcıların Faaliyet Belgesi Almalarına İlişkin Usul Ve Esasları, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların, Yükümlülük Ve Sorumlulukları, Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların İzin Belgeleri Almalarının Usulü İle Bunların Yükümlülükleri Ve Denetlenmelerine İlişkin Usul belirlenmiş, İnternet Aktörlerinin Tutmaları Gereken Trafik Bilgilerine İlişkin Düzenleme Yapılmış, Türkiye’de İnternet Ortamındaki Yayınlardan Kanunda Belirtilen Katalog Suçlara İlişkin Şikayetlerin Yapılabileceği İnternet Bilgi İhbar Merkezi Kurulmuştur.

9 İnternet içerik düzenlemeleri
5651 sayılı Yasa,  5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” 556 Sayılı “ Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 4733 sayılı “Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun” 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu 4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu” 6100 sayılı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu” 7258sayılı “ Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunu Düzenlenmesi Hakkında Kanun ” 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun ” 5809 Sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu” çerçevesinde çıkarılmış “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği” 5846 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi uyarınca mahkemeler tarafından doğrudan Erişim sağlayıcılara gönderilmektedir. 3713 sayılı TMK 6. madde uyarınca suç işlemeye alenen teşvik, işlenmiş olan suçları ve suçlularını övme veya terör örgütünün propagandasını içeren süreli yayınlar hâkim kararı ile; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet savcısının emriyle tedbir olarak onbeş günden bir aya kadar durdurulabilir. Medeni kanun 24 ve 25. maddeler uyarınca kişilik haklarına saldırı halinde yayın durdurulması halleridir. HUMK 101 ve devamı maddeler uyarınca ihtiyati tedbir talepleri nedeni ile ortaya çıkan engelleme kararlarıdır. 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5. madde ile internet ortamında oynanan bahis ve şans oyunlarında da “Erişim Engelleme” yaptırımı getirildi. 633 sayılı Diyanet Kanununun 6. maddesi uyarınca hatalı, noksan ve sahte mushafın internet ortamında bulunması halinde TİB üzerinden erişimi engelleme kararları ifa edilecektir. 5651 sayılı yasa 8. madde uyarınca çocuk ve ailenin korunması amacı ile sayılan suçların erişim engelleme işlemleridir.

10 Yargıtay kararı 4.H.D., tarihli kararında aşağıdaki gerekçe ile internet sitesinin internet paylaşımının durdurulmasına ilişkin yerel mahkemenin kararını bozmuştur. "İnternetteki yayınlar nedeniyle yapılacak işlem konusunda henüz yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Halbuki,mahkeme kararlarının bağlayıcı sonucunun gerçekleşebilmesi için kararın infaz edilebilir olması ve böylece yaptırımının da uygulanması gerekmektedir. Şu aşamada, internette yapılan bir yayının gönderilenler de dahil olmak üzere internetten çıkarılması veya yayının durdurulması konusunda bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu bakımdan verilecek kararın infaz edilebilme ve sonuçsuz kalma olgusu tartışılabilecek bir durum arz etmektedir. Bu da yargı kararının etkisiz kalmasını ve böylece tartışılabilir hale gelmesi sonucunu doğurabilir. Bu nedenle buna ilişkin istemin reddine karar verilmesi gerekirken, bunun yerine yazılı olduğu üzere kabul kararı verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.“ Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarihli bir kararında “ Tedbir önemli bir zararın meydana gelmesini önleyecek şekilde verilmelidir. Bir tarafın şahsi ihtiyacını karşılayıp pek çok insana zarar vermesi ihtimali bulunan bir konuda ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün değildir.”

11 Karar-Değerlendirme Yargıtayın Kararda Üzerinde Önemle Durduğu Hususlar; 1-Henüz yasal bir düzenleme yok ? 2-Kararın Bağlayıcılığı, İnfaz edilebilirliği sorunu ? 3-Ölçülülüğe aykırılık? 1-KARARIN VERİLDİĞİ DÖNEMDE HMUK DAKİ HÜKÜMLER CARİ. Dolayısıyla 5651 dışı özel hukuktaki «ihtiyati tedbir» genel başlığından hareketle engelleme kararı verilebilir mi? sorusuyla ciddi ilişkili bir tespit. 2-İNTERNETİN DAĞITIK VE DİNAMİK YAPISININ ÖZELLİKLE YURT DIŞI KAYNAKLILIK YÖNÜYLE ORTAYA KOYDUĞU SORUN; 3-KİŞİSEL MAĞDURİYET GİDERİLİRKEN TÜM SİTENİN ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ ; Bilgi Edinme, İfade hürriyeti vb. bir çok hakkın site kullanıcıları yönüyle zarar görmesi.

12 Tanımlar Tanımlar MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında;
e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri, f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri, g)İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı, ğ) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri, i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı, m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder

13 Aktörler ve Yükümlülükler
AKTÖRLER / 4 temel aktör ; -İÇERİK SAĞLAYICI -YER SAĞLAYICI - ERİŞİM SAĞLAYICI -TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI 5-KURUM (BTK) , TİB 6-İNTERNET KURULU ( int. Yayınlarına ilişkin tedbirler konusunda öneride bulunma) 7-MÜLKİ İDARE AMİRLİKLERİ (Ticari amaçla top. Kul. Sağ. izin belgesi verme ve bunların aşağıda belirtilen yükümlülüklerini denetleme) YÜKÜMLÜLÜKLER (Bilgilendirme,içeriğe yönelik tedbirler, trafik, log, belgel, koordinasyon) -Bilgilendirme yükümlülüğü ( İçerik, yer ve erişim sağlayıcılar için) -Engelleme tedbirlerini uygulama (erişim sağlayıcılar için) -9. madde kapsamında içerik çıkarma / tekzip yayınlama (İçerik ve yer sağlayıcılar için) -Filtreleme yükümlülüğü (Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar ; İnt.kafeler vb…) -Güvenli İnternet Hizmeti verme yükümlülüğü (erişim sağlayıcılar için. Ayrıca, Kurum için başvuru ve itirazları değerlendirme, koordinasyon ve son olarak listelerin oluşturulması ) -Suçun işlenmesinin önlenmesi ve suçlunun tespitine yönelik; trafik bilgisi tutulması (yer ve erişim sağlayıcılar için), logların tutulması (ticari amaçla top. Kul. Sağ. İçin) , kamera görüntüsü (ticari amaçla top. Kul. Sağ. İçin) -İzin belgesi ile faaliyetini sürdürme (ticari amaçla top. Kul. Sağ. İçin) -Faaliyet belgesi (yer ve erişim sağlayıcılar için) -Resen eng.kararı alma/Mah. Kar. uygulama, Koordinasyon, filtreleme yaz.onay, belge düzenlenmesi (Kurum/Başkanlık),

14 Aktörler-Yükümlülükler(Karşılaştırma)
Bilgilendirme yükümlülüğü Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı e-ticaret direktifinin 5 inci maddesi kapsamında ; üyeler hizmet sağlayıcılarının bu bilgilere kullanıcılar ve yetkili makamların kolaylıkla erişimlerini temin etmelerini sağlamakla yükümlü tutmaktadır. Maddede sayılan bu yükümlülükler Almanya ve Fransa ( 2004 tarihli Fransız Dijital Ekonomide Güven Kanununu uncu maddeleri ) mevzuatlarında da yer almaktadır. Uyar-kaldır (Notice and take down) 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Avrupa Direktifinin 14. Ve 15. Maddeleri ; hizmet sağlayıcılarına, verilen hizmete ilişkin olarak herhangi bir şekilde illegal faaliyet içerip içermediğini kontrol etmek gibi genel bir izleme yükümlülüğünün öngörülemeyeceği, haberdar edilme veya farkında olma halinde içeriği kaldırma veya içeriğe erişimi engelleme- sorumluluklarından sözedilebileceği ifade edilmiştir. Trafik bilgisi tutulması Avrupa Parlamentosu Ve Konseyinin 2006/24/Ec Sayılı Direktifin 6. maddesinde ; AB üye ülkelerine telefon ve İnternet haberleşmesiyle ilgili olarak trafik verilerini 6 aydan az olmayacak ve 2 yıldan fazla olmayacak şekilde saklama imkanı vermekte ve aynı direktifte azami veri saklama süresinin sınırlı bir süre daha uzatılabileceği öngörülmektedir. Filtreleme-Derecelendirme programları AB Konseyinin 1999/276/EC ve 2005/854 sayılı kararları ile ; üye ülkeler internetin güvenli kullanılmasının sağlanması için filtreleme ve derecelendirme programları gibi koruyucu programlar geliştirmeye ve aynı amaçla eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yaygınlaştırmaya davet edilmektedir.

15 Yöntemler 1.Kişilik haklarının ihlaline bağlı olarak İçeriğin Yayından Çıkarılması Ve Cevap Hakkı (Madde 9) 2.Güvenli İnternet Hizmeti (5809 ve Tüketici Hakları Yön 10. madde) 3. Filtreleme (Madde 10) 4.Katalog Suçlarla Sınırlı Olarak Erişimin Engellenmesi tedbiri.(Madde-8)

16 8. MADDE(Katalog Suçlar)
Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 1) İntihara yönlendirme (madde 84), 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226) 6) Fuhuş (madde 227) 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar. Çocukların cinsel istismarı ve Müstehcenlik suçu varsa yer veya içerik sağlayıcısı yurtiçinde ise re’sen Başkanlık engeller ve hakim onayına sunar. Yasada sayılan diğer suçlar için yer veya içerik sağlayıcı yurt içinde ise erişimi engelleme yetkisi yoktur. Ancak bugüne kadar re’sen yetki yurt içinde olanlar için uygulanmadı. Gerektiğinde doğrudan savcılıklara suç duyurusunda bulunarak işlem tesis edildi Yer veya içerik sağlayıcısı yurtdışında ise yukarıda sayılan tüm suçlar için re’sen Başkanlık engeller ancak hakim onayına sunulmaz. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hakim onayına sunma kaydı ile Savcılığın da engellleme yetkisi vardır.

17 8. madde İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesine dair usul ve esaslar hakkında yönetmelik ( ) Erişimin engellenmesi kararında belirtilmesi gerekli hususlar: MADDE 15 – (1) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararında; a) Kararı veren merciin adı, b) Karar tarihi ile soruşturma numarası veya kovuşturmaya geçilmişse mahkeme esas numarası, c) Tedbirin hangi suç için istendiği, bu suça ilişkin yeterli şüphe sebeplerinin neler olduğu, ç) "URL adresi: şeklinde örneklenen, suça ilişkin bilgilerin bulunduğu tam web adresi, d) " şeklinde örneklenen, hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının alan adı, e) Hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının bulunduğu yer sağlayıcıya ait IP adresi, f) Alan adı veya IP adresi olarak erişim engelleme yöntemi, belirtilir.

18 Teknik detaylar-Kavramlar
SONUÇ OLARAK ; 1-Alan adı /Alt Alan adı/İnternet sitesi ibareleri ; (YAYININ TÜMÜYLE İLGİLİ) (Tümü içinde ilk slaştan öncesi söz konusudur) http: //abcd.com 2-URL adresi/Tam Web Adresi/İnternet Adresi (YAYININ BİR KISMIYLA İLGİLİ) (ilk slaştan sonrası söz konusudur) 3-IP adresi (Dört oktetten oluşan ve hiçbir oktet in 255 rakamını aşmadığı sayısal veridir. Rakam sayısı sınırı yok) xxx.xxx.xxx.xxx

19 Başkanlık; 5651 sayılı Yasanın 8. maddesinde belirtilen suç düzenlemeleri kapsamında uyar-kaldır mekanizmasının işletilmesine ağırlık vermiştir. Bu kapsamda; ihbar la ilgili olarak, 1-110 bin içerik çıkarma işlemi yapılmıştır. (Bunların %60 ı müstehcenlik, %20 si Atatürk aleyhine işlenen suçlar kalan %20 ise diğer hususlara ilişkindir.) ( e-posta bildirimi gerçekleşmiş. 2-Kamuoyuna yansıyan 10 bin küsürlü rakamlar var. 3-400 bin ihbarla ilgili olarakta; spam vb. konularda yönlendirmelerde bulunulmuştur. Başkanlığın yalnızca 4 engelleme tedbiri işlemi hakkında idare mahkemesinde dava açılmıştır.( 3 tanesi Başkanlık lehine sonuçlanmış, 1 tanesi ise herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı olmaksızın devam etmektedir. Temyizde kesinleşen karar bulunmamaktadır.)

20 8. madde 1-Adli Mercilerin Koruma Tedbiri Olarak Erişim Engelleme Kararı Vermesi; (2) Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. 2-Başkanlığın Re’sen Erişimi Engelleme Yetkisi;   (4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.

21 8. madde Kararların Hükümsüz Kalması-Kaldırılması Usulü;
(7) Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa gönderir. (8) Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir örneği Başkanlığa gönderilir. Bildir-Kaldır Esas Alan Fıkra Düzenlemesi; (9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır.

22 8. madde-İTİRAZ Yasanın 8. maddesinin 13. fıkrası;
“(Ek: 5/11/ /67 md.) İşlemlerin yürütülmesi için Başkanlığa gönderilen hakim ve mahkeme kararlarına 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre Başkanlıkça itiraz edilebilir.” hükmünü amirdir. 22

23 İHBAR MERKEZİ 9. madde( İçeriğin yayından çıkartılması-Cevap Hakkı/Tekzip) İnt. ortamında yayınlanan bir içerik hak ihlali iddiasına sebep olacak. Öncelikle içerik sağlayıcıya başvuru. İçerik sağlayıcıya ulaşamadığı takdirde yer sağlayıcıya başvuru. 2 gün içinde içerik kaldırmazsa talep reddedilmiş sayılır. 15 gün içinde yerleşim yerindeki sulh ceza mahkemesine başvurulacak. Sulh ceza mahkemesi kararı gereği için içerik veya yer sağlayıcıya gönderilir. Mahkeme kararına rağmen kaldırılmazsa 6 aydan 2 yıla kadar hapis.

24 İHBAR MERKEZİ 28.11.2007 tarihinde aktif hale gelen bu merkeze;
BİLGİ İHBAR MERKEZİ ( Başkanlık Bilgi ve İhbar Merkezi; Vatandaşların, 5651 sayılı yasa kapsamındaki suçlara ilişkin şikayetlerini bildirebilecekleri müracaat merkezi dir tarihinde faaliyete geçmiştir. tarihinde aktif hale gelen bu merkeze; -' '' nolu pratik numaradan telefonla, - adlı web adresimize form ile

25 Bilgi ihbar merkezi

26

27 İletişim bilgisi sorgulama

28 İletişim bilgisi sorgulama

29 İletişim bilgisi sorgulama

30 Erişim ve Yer Sağlayıcı Listesi/irtibat

31 Erişim ve Yer Sağlayıcı Listesi/irtibat

32 Erişim ve Yer Sağlayıcı Listesi/irtibat

33 Yurt dışı uygulamaları
(Yer sağlayıcı irtibat)

34 Yurt dışı uygulamaları
(Yer sağlayıcı irtibat)

35 Yurt dışı uygulamaları
(Yer sağlayıcı irtibat)

36 Sorgu Ekranı (Engelleme tedbirlerini)

37 Sorgu Ekranı (Engelleme tedbirlerini)

38 Açık kaynak sorgu araçları)

39 Uyar-kaldır(Notice and Take Down) araçları

40 TESPİT-DEĞERLENDİRME
Ülke içi (kurumlar arası) ve uluslar arası işbirliği (özel ve kamusal ) çalışmalarının artırılması, kurumlara özel yeni işbirliği metodlarının geliştirilmesi, 5651 sayılı yasada yer verilen İhbar merkezi düzenlemesine yardım hattının da dahil edilerek kurumsal, güçlü bir yapılanmanın oluşturulması, Bilinçlendirme, farkındalık oluşturma çalışmalarının daha yaygın ve etkin hale getirilmesi, Türkçe içerik- Yurt içi barındırma hizmetlerinin teşviki (uyar-kaldır)

41 TEŞEKKÜRLER


"TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İNTERNET DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları