Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013

2 Sunum Planı Mera Yönetiminin Önemi,
Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları, Türkiye’deki Mera Kanunu Uygulamaları, Projeler; 1- Mera Islahı ve Amenajmanı, 2- Altın Bayrak, 3- Mera Bilgi Sistemi ( MERBIS ), 4- Uluslararası Mera ve Havza Yönetimini Geliştirme. 5-Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme,

3 Mera Yönetiminin Önemi
Hayvancılığın geliştirilmesi, Toprak ve su muhafazası, Erozyonun kontrolü ve sürdürülebilir çevre, Küresel ısınmaya neden olan sera gazların emisyonu, Gen kaynaklarının korunması açısından önemlidir.

4 Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları
Sanayileşmiş ülkelerde meralar ya kamuya aittir ya da özel mülktürler. Bu ülkelerde meralar, kira karşılığı bireysel hayvancılık işletmeleri tarafından kullanılmaktadır. Kullanım ve bakım prensipleri kamu tarafından planlanır. Kiracılar bu planlara uyarlar ve kamu tarafından denetlenirler.

5 Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları
Avrupa Birliği ülkelerinde doğal çayır-meraların; çoğunluğu özel mülk arazileridir, kullanım ve bakım işlemleri hayvancılık işletmeleri tarafından yerine getirilir. Afrika ve Asya ülkelerinde çayır ve meraların kullanımı ve bakım işlemleri düzensizdir. 5

6 Türkiye’de Mera Uygulamaları
Türkiye’de 1998 yılına kadar mera uygulamaları farklı kurum ve kanunlarla yürütülmüştür. 1858 Tarihli Kanunname-i Arazi (Arazi Kanunu) 442 sayılı Köy Kanunu 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun 3194 Sayılı İmar Kanunu 3202 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında kanun. 3115 Sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Mülga 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve bunu değiştiren 5618 Sayılı Yasa 3083 Sayılı Sulama Alanlarının Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 3402 Sayılı Kadastro Kanunu 6831 Sayılı Orman Kanunu

7 Türkiye’de Mera Uygulamaları
1998 tarihinde yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanunu ile; Mera çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin hepsi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verilmiştir. İllerde yetki Mera Komisyonundadır. Kullanıcılara yetki ve sorumluluk verilerek katılımcılığın sağlanması için meralar Mera Yönetim Birliklerine devredilmektedir.

8 Türkiye’de Mera Yönetimin Kurumsal Yapılanması
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Dairesi Başkanlığı Valilik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Mera Komisyonu Mera Birimi Teknik Ekip Mera Yönetim Birliği

9 Türkiye’de Mera Uygulamaları
Mera Kanunu Madde 4- Mera, yaylak ve kışlakların hukuki durumu Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, ancak, kullanım hakkı kiralanabilmektedir. Mera, yaylak ve kışlakların tahsisleri bir veya birden çok köy veya belediyeye yapılabilmektedir. Amaç dışı kullanarak vasfı bozulan meralar, eski konumuna getirmek için yapılan masraflar sebebiyet verenlerden tahsil edilmektedir.

10 Türkiye’de Mera Uygulamaları Mera Komisyonu Üyeleri (Madde 6)
Valinin onayı alınarak kurulan Mera Komisyonu; 1. Valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında 2. Bakanlık İl müdürü, 3. Bakanlık İl Müdürlüğünden konu uzmanı ziraat mühendisi, 4. İl Özel İdareden bir ziraat mühendisi, 5. Defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, 6. Milli Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, 7. Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, 8. Ziraat Odası Başkanlığından bir temsilci, olmak üzere sekiz kişiden oluşur. Orman içi, orman kenarı ve orman üst kenarında bulunan mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarında, Orman teşkilatından bir orman mühendisi,

11 Türkiye’de Mera Uygulamaları
Teknik Ekiplerin Görevleri ve Kurulması 1- Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünden bir ziraat mühendisi, 2- İl Özel İdaresinden bir ziraat mühendisi veya teknik eleman, 3- Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, 4- Millî Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, 5- Meradan yararlanan köy ise köyün muhtarı, 6- Belediye ise belediye temsilcisi, 7- Komisyonun teklifi ve valinin onayı ile seçilen iki mahallî bilirkişiden oluşur. 8- Tarım Reformu Teşkilatından bir ziraat mühendisi Teknik ekipler ilçelerde kaymakamın, illerde komisyonun teklifi ve valinin onayı ile oluşturulur.

12 Türkiye’de Mera Uygulamaları
İŞGAL VEYA TECAVÜZLERİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN KANUNLAR (Madde 19) - Anayasanın 45. maddesi, Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. Maddesi, - 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. ve 37. Maddeleri, Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, - Medeni Kanun 992. Maddesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.

13 Türkiye’de Mera Uygulamaları
Mera Kanunu Madde 5- Mera, Yaylak ve Kışlak Olarak Tahsis Edilecek Yerler; Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis ya da terk edilen yerler, Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler, Mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerler, Tapu kayıtlarında mera, yaylak ve kışlak olarak görülen ve halen işgal edilen yerler.

14 ÇAYIR MERA ÇALIŞMALARI
MERA ALANLARINDA DEĞİŞİM TESPİT, TAHDİT VE TAHSİS ISLAH PROJELERİ KİRALAMALAR

15 Çayır Mera Çayır Mera Alanlarındaki Değişim
yılı Milyon hektar 1950 yılı Milyon hektar 1960 yılı Milyon hektar 1970 yılı Milyon hektar 1991 yılı Milyon hektar 2001 yılı Milyon hektar. *Kaynak TÜİK Mera Çalışmaları (2012) Tespit Milyon hektar Tahdit Milyon hektar Tahsis Milyon hektar Mera Islahı Milyon dekar

16 Tespit ve Tahdit Çalışmaları
1998–2012 yılı itibariyle köy ve belediyede hektar alanın tespiti ve köy ve belediyede hektar alanın da tahdit çalışması tamamlanmıştır.

17 Mera Tespit Tahdit Çalışmaları
Türkiye Geneli Mera Tespit ve Tahdit Çalışmaları Yıllar Tespit Alan (ha) Tahdit Alan (ha) Toplam 17

18 Bölgelere Göre Mera Tespit Tahdit Çalışmaları
Mera Islahı Toplam Köy/Bel. Sayısı TESPİT TAHDİT Proje Sayısı (adet) Alanı (ha) Köy/Bel. Sayısı Mera Alanı (Ha) Ege 96 15.020 3.810 3.364 1.939 Marmara 171 33.677 3.547 3.274 2.697 Akdeniz 94 22.720 2.921 2.778 1.747 İç Anadolu 161 5.163 3.542 1.978 Karadeniz 210 76.908 8.905 7.480 4.184 Doğu Anadolu 118 98.592 6.109 3.405 1.660 Güney Doğu Anadolu 82 39.831 4.282 2.766 1.141 TOPLAM 979 34.737 26.609 15.346 18

19 YILLAR İTİBARİYLE TESPİT VE TAHDİT MİKTARLARI
Tespit Miktarı Tahdit Miktarı Alanı (Ha) 1999 97.788 73.481 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Genel Toplam

20 Islah ve Amenajman Çalışmaları
Mera Islah ve Amenajman Projeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri ile birlikte gerçekleştirilmektedir. İl Müdürlüğü Proje Hazırlama Proje Teklifi Proje Onayı (Bakanlık-Proje Komisyonu) Uygulama Raporlama Üniversiteler Proje Etüdü Uygulama Kontrol Raporlama Araştırma Enstitüleri Mera Yönetim Birliği Uygulama

21 Islah ve Amenajman Çalışmaları
Tespit ve tahdidi tamamlanan mera, yaylak ve kışlaklarda ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Gerçekleşen Mera Islah ve Amenajman Projeleri; Proje Sayısı : 979 adet Alan : Dekar

22 İLLERE GÖRE MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJELERİ (1998-2012)
Sıra No İl Adı Toplam Proje Sayısı (Adet) Toplam Proje Alanı (Da) 1 ADANA 17 18.532 2 ADIYAMAN 10 15.326 3 AFYON 9 33.557 4 AĞRI 7 18.291 5 AMASYA 11 13.957 6 ANKARA 52.828 ANTALYA 39.859 8 ARTVİN 12 AYDIN 8.271 BALIKESİR 21 44.176 BİLECİK 7.419 BİNGÖL 29.416 13 BİTLİS 15.693 14 BOLU 11.589 15 BURDUR 10.820 16 BURSA 31 35.112 ÇANAKKALE 16.912 18 ÇANKIRI 15.590 19 ÇORUM 21.764 20 DENİZLİ 25.050

23 21 DİYARBAKIR 27 22 EDİRNE 37 23 ELAZIĞ 9 20.974 24 ERZİNCAN 11 25 ERZURUM 20 26 ESKİŞEHİR 14 GAZİANTEP 6 24.151 28 GİRESUN 5 29 GÜMÜŞHANE 70.897 30 HAKKARİ 31 HATAY 13 10.802 32 ISPARTA 20.198 33 MERSİN 19 34 İSTANBUL 7.812 35 İZMİR 6.263 36 KARS KASTAMONU 10 14.746 38 KAYSERİ 39 KIRKLARELİ 16 33.385 40 KIRŞEHİR 39.273 41 KOCAELİ 3 877

24 42 KONYA 39 43 KÜTAHYA 15 26.755 44 MALATYA 7 64.434 45 MANİSA 16 12.463 46 K.MARAŞ 13 22.096 47 MARDİN 4 26.434 48 MUĞLA 9 3.289 49 MUŞ 8 26.856 50 NEVŞEHİR 5 30.821 51 NİĞDE 6 37.787 52 ORDU 51.937 53 RİZE 83.594 54 SAKARYA 42.342 55 SAMSUN 25.976 56 SİİRT 18.546 57 SİNOP 5.814 58 SİVAS 12 94.693 59 TEKİRDAĞ 14 33.432 60 TOKAT 28 87.602

25 61 TRABZON 11 43.278 62 TUNCELİ 5 37.381 63 Ş.URFA 9 78.082 64 UŞAK 16 34.552 65 VAN 66 YOZGAT 7 25.439 67 ZONGULDAK 1.748 68 AKSARAY 6 82.699 69 BAYBURT 76.114 70 KARAMAN 8 27.236 71 KIRIKKALE 15.863 72 BATMAN 38.778 73 ŞIRNAK 4 31.297 74 BARTIN 10 1.684 75 ARDAHAN 68.469 76 IĞDIR 30.220 77 YALOVA 3.282 78 KARABÜK 1 1.383 79 KİLİS 12 26.437 80 OSMANİYE 3.930 81 DÜZCE 23 9.888 TOPLAM 979

26 BÖLGELERE GÖRE MERA ISLAH ve AMENAJMAN PROJELERİ
TOPLAM PROJE SAYISI (Adet) TOPLAM PROJE ALANI (Da) KARADENİZ 210 MARMARA 171 AKDENİZ 94 EGE 96 GÜNEYDOĞU ANADOLU 82 İÇANADOLU 161 DOĞU ANADOLU 118 TOPLAM 979

27 Islah ve Amenajman Çalışmaları
Temizlikten Önce Temizlikten Sonra

28 Islah ve Amenajman Çalışmaları Sıvat Yapım Çalışmaları

29 Islah ve Amenajman Çalışmaları
İhata Çalışmaları

30 Islah ve Amenajman Çalışmaları
Gübreleme Çalışmaları

31 Islah ve Amenajman Çalışmaları
Gölgelik Çalışmaları

32 ISLAH AMAÇLI VE MEVSİMLİK KİRALAMA BİLGİLERİ
YILLAR KİRALANAN İL SAYISI KİRALANAN ALAN (ha) KİRALAMA BEDELİ (TL) 2006 23 2007 30 2008 2009 31 2010 36 2011 35 2012 29 GENEL TOPLAM

33 Mera Yönetim Birlikleri
Mera, yaylak ve kışlakların korunması, Tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılması, Geliştirilen projelerin uygulanmasında, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevlidirler. Mera Yönetim Birliği Kurulan; İl Sayısı : 67 İlçe Sayısı : 214 Köy veya Belediye Sayısı : 1.232

34 Otlatma Planı Otlatma Planı Türkiye’de 2007 yılından beri İl Otlatma Planları uygulanmaya çalışılmaktadır. Otlatma mevsimi, Otlatma kapasitesi, Otlatma sistemi, Otlatılacak hayvan cins ve miktarı, Otlatmaya başlama ve son verme tarihleri önemlidir.

35 PROJELER VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
DPT PROJESİ TİKA PROJESİ ALTIN BAYRAK PROJESİ EĞİTİMLER (MERA YAZ OKULLARI, ISLAH PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI, ÇOBAN EĞİTİMLERİ, MERA YÖNETİM BİRLİKLERİ EĞİTİMLERİ V.B.)

36 ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ (DPT PROJESİ) Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi Projenin Amacı: Yem bitkileri ekilişlerinin arttırılarak, kaliteli kaba yem açığının giderilmesi, meralar üzerindeki aşırı baskının azaltılması, verimleri azalan çayır mera alanlarının ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, hayvancılığın yeşil ve sulu kaba yem ihtiyacını gidererek yıl boyu yeşil yem zincirinin kurulmasını temin etmek için silaj yapımının teşvik edilmesi, bu faaliyetlerle ilgili özendirici ve teşvik edici girdilerin temin edilmesi amacıyla başlanılmıştır. Uygulanan İller: Hayvancılık potansiyeli yüksek olan toplam 36 ilde uygulanmaktadır. Projenin Bütçesi: Proje, yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmış olup, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından finanse edilmektedir. Proje başlangıcından (1991 yılı) günümüze kadar toplam TL ödenek tahsis edilmiştir.

37 PROJE HEDEFLERİ: (2011-2014 Yılları)
Faaliyet Adı : Toplam Hedef Macar fiği ot üretimini geliştirme (Ha) Yerli fiğ ot üretimini geliştirme (Ha) Yonca ot üretimini geliştirme (Ha) Korunga ot üretimini geliştirme (Ha) Sorgum-Sudan otu üretimini geliştirme(Ha) Hayvan pancarı yetiştiriciliği (Ha) Silajlık Mısır üretimini geliştirme (Ha) Silaj Yapımı (Ton)

38 KÜMÜLÂTİF GERÇEKLEŞMELER ve DEĞERLENDİRME
Faaliyet Adı Birimi 1991–1994 Yılları 1995– 2000 Yılları 2001–2006 Yılları 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Toplam Çayır Mera Tesisi Ha 645 1.354 303 2.302 Çayır Mera Islahı 35.755 63.552 19.845 5.448 Yonca Ekilişi 9.963 21.432 30.891 18.371 3.155 5.253 2.123 1.772 92.960 Korunga Ekilişi 10.590 12.277 16.047 6.661 3.220 4.548 583 512 54.438 Fiğ Ekili 7.761 23.368 72.953 5.309 4.561 4.663 2.385 4.712 Macar Fiği Ekilişi 2.455 16.227 1.865 2.092 3.625 2.181 Silajlık Mısır Ekilişi 696 34.884 62.407 4.129 4.204 5.041 1.000 931 Sorgum-Sudan Otu 287 3.366 1.662 7 5.329 Yem Pancarı Ekilişi 299 2.588 1.557 20 1 8 4.473 Damızlık Boğa Alımı Baş 263 100 363 Boğa Barınağı Yapımı Adet 41 22 63 Süt ineği Barınağı 4.075 16.612 20.687 Suni Tohumlama 55.653 Sıvat Yapımı 275 409 47 731 Silaj Yapımı Ton 48.275 Tabi Tohumlama 20.667 83.426

39 TİKA Projesi Ülkemizde 4342 sayılı Mera Kanunu ile getirilen Ülkesel Mera Yönetim Modelini tanıtmak ve bu konuda işbirliği imkanlarını yaratmak ve diğer ülkelerle ortak projeler uygulamak amacıyla TİKA ile Bakanlığımız BÜGEM arasında işbirliği sağlanmıştır. Bu kapsamda Balkan Ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinde havza ve mera yönetimini geliştirmek, mera alanlarında tespit, tahdit, bakım ıslah ve amenajman otlatma yönetiminde çalışan teknik personelin eğitilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Proje kapsamında Uluslararası Mera Eğitim Seminerlerinin dördüncüsü Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ev sahipliğinde Filistin, Bosna-Hersek, Makedonya, Ukrayna, Tacikistan, Özbekistan, Kosova, Sudan, Arnavutluk ve Azerbaycan Ülkelerinin katılımıyla Temmuz 2012 tarihlerinde Erzurum’ da yapılmıştır.

40 Bugüne kadar 1.667 personele eğitim sonucunda sertifika verilmiştir.
Eğitim Çalışmaları Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, BÜGEM Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanlığınca 4342 sayılı Mera Kanunu uygulamalarında görev alan ziraat mühendislerinin ve Harita Mühendislerinin yetiştirilmesi amacıyla, “4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamaları ile Mera Islah ve Amenajmanı” konulu Mera Yaz Okulu yapılmaktadır. Mera Yaz Okullarında Üniversiteler ile işbirliği yapılmakta olup, gerekli görülmesi halinde diğer konularda da konu uzmanlarının temini için farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmektedir. Mera Kanunu ve uygulamalarında oluşan değişiklikler için ihtiyaç duyuldukça yaz okulları açılmaktadır. Bugüne kadar personele eğitim sonucunda sertifika verilmiştir.

41 Köy Halkı ve Çobanların Eğitimi
Köy halkının ve çobanların eğitimi yapılmakta, uygulanan projelerde köy halkının destek ve katkısı önemlidir. Çobanların merada hayvanları bilinçli bir şekilde otlatmaları, mera yönetimi açısından önem arz etmektedir.

42 Eğitim Çalışmaları Eğitim Çalışmaları
Mera Yönetim Birlikleri Eğitilmektedir.

43 Yapılmış Yayın Çalışmaları
Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri Çayır ve Mera Bitkileri Kılavuzu Çayı-Mera Amenajmanı ve Islahı Çayır Mera Islahı

44 “ALTIN BAYRAK” Projesi
Mera ıslah ve amenajman projeleri ve mera kullanımı konularında başarılı olan örnek köy/ belediyeler ‘ Altın Bayrak ’ ile ödüllendirilmektedir.

45 BÜTÇE, MER-BİS VE TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI

46 MERA HİZMETLERİNDEN İL MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİN ÖDENEKLER
YILI GÖNDERİLEN (TL) HARCANAN (TL) 1998 86.843 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -- TOPLAM

47 Mera Bilgi Sistemi (MER-BİS)
Mera Bilgi Sistemini Geliştirme Projesi ile; Türkiye’deki meraların harita üzerinde, bölge, il, ilçe ve köy bazında, vasıfları ile birlikte; ► Görüntülenmesi, ► İstatistik verilerinin toplanması, ► İnternet üzerinden yayınlanmasını kapsamaktadır.

48 Mera Bilgi Sistemi (MERBİS)
Mevcut Sistem Yeni Sistem Mera Bilgileri illerden CD ortamında gelmekte, Yılda 2 defa 6 aylık dönemlerde, Sözel ve sayısal (koordinat, harita) veriler Bakanlık personeli tarafından elle sisteme aktarılmaktadır. Veriler illerden online olarak girilecek, Sistem üzerinden Bakanlık onaylayacak,

49 Mevcut Sistemdeki Sorgulamalar
Yeni Sistemdeki Sorgulamalar Mera Bilgileri Köy Bilgileri Hayvan Varlığı Kiralama Bilgileri Tahsis Amacı Değişikliği Islah Bilgileri İşgal Bilgileri Göçer Bilgileri Tahsis Kullanım Hakkı

50 Mevcut Sistem Yeni Sistem
Merbis Sistemindeki hayvan varlığı bilgileri güncel değil. Sayısal alan verileri uydu görüntüsüyle çakışmamaktadır. Türk-Vet sistemiyle entegre bir ara yüz oluşturulması sağlanabilecektir. Sayısal veriler, Google Earth ara yüzü uydu görüntüsü ile görebilecektir. Yüksek çözünürlük uydu görüntüsü sisteme dahil edilebilecektir.

51 Yeni Sistem Kurum içi (TÜRK-VET) ve Kurum dışı (TAK-BİS) veri sistemleri ile entegre edilecek, Uydu fotoğraflarıyla mera işgalleri ve izinsiz yapılaşmalar takip edilecek, Islah edilen ve kiralanan meraların öncesi ve sonrası fotoğraf-videolar ile takibi sağlanacak, Meraların online köy bazında fiziki, sayısal ve istatistik bilgileri sorgulanabilecektir.

52 14. Madde Kapsamında Tahsis Amacı Değiştirilen Alanlar (da)
Yıllar a (Maden ve Petrol Kanunu) b (Turizm Yatırımı) c (Kamu yatırımı) d (İmar, Toprak Muh.-Erezyon) e (Köy Kanunu Madde) f (Ülke Güvenliği) g (Doğal Afet) G3 ( öncesi imarlı Yerlş. Yeri İşgalli) ğ (Enerji-Doğalgaz Piyasası Kanunu h (Jeotermal Kaynaklı Sera) Toplulaştırma Genel Toplam 1999 1.413,7 376,6 1.790,3 2000 3.706,1 198,0 302,7 4.206,8 2001 48,9 5,6 3.726,5 954,6 4.735,7 2002 16.278,8 8.312,5 6.368,2 45,8 31.005,2 2003 439,6 15.027,4 1.629,3 13,4 21,3 86,0 17.216,9 2004 1.005,5 24.463,7 56.302,2 7,4 23,9 1,8 87,1 81.891,5 2005 642,2 54,0 13.560,3 88.767,2 14,7 174,2 259,9 2.062,2 3.328,5 ,2 2006 3.197,5 35.467,6 ,1 61,5 3.999,7 39,3 5.843,3 19.550,5 ,5 2007 2.784,2 654,4 23.291,5 91.860,6 266,0 796,6 99,2 2.786,5 1.540,7 ,7 2008 4.277,1 14.675,2 38.978,8 ,9 195,5 4.262,8 1.994,0 1.658,5 152,3 227,9 5.748,6 ,5 2009 3.802,8 28.805,5 40.074,3 312,3 48.800,5 272,9 8.405,2 1.805,9 15.000,6 ,1 2010 3.307,8 11.768,5 41.276,5 145,5 1.396,0 323,5 399,9 1.541,9 9.251,0 69.410,6 2011 ,1 ,2 29.539,2 106,6 115,2 150,9 768,2 136,4 ,6 ,4 15.389,2 ,3 ,7 1.109,4 59.512,9 3.408,6 21.414,8 4.268,3 54.642,3 ,7

53 MEVZUAT ÇALIŞMALARI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
TALİMAT VE PROTOKOL ÇALIŞMALARI DİĞER ÇALIŞMALARI

54 Mera Kanununda Değişiklik (TBMM’de 27.02.2013 kabul edildi.)
MEVZUATLARIMIZ Mera Kanununda Değişiklik (TBMM’de kabul edildi.) (4. ve 12. madde de) Mera Yönetmeliği ile ilgili Değişiklikler (Bakım, barınma ve su ihtiyacı için zorunlu hayvancılık tesisleri ile ilgili düzenleme, Mera Yönetim Birlikleri ile ilgili düzenleme) Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına Dair Yönetmelik ile İlgili Değişiklikler (Merkez Mera Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile ilgili düzenleme) Uygulama Talimatları ve Genelge (Talimatların güncellenmesi) Uygulama Protokolleri (Protokollerin güncellenmesi örneğin 2012 de Orman Su İşleri Bakanlığı, TKGM, TAGEM, TRGM) Diğer Çalışmalar


"TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları