Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arşiv Yönetmeliği Doç. Dr. Niyazi ÇİÇEK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arşiv Yönetmeliği Doç. Dr. Niyazi ÇİÇEK."— Sunum transkripti:

1 Arşiv Yönetmeliği Doç. Dr. Niyazi ÇİÇEK

2 Mevzuat Kanun: Yönetmelik:
28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Yönetmelik: 16/05/1988 tarihli Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

3 Sorumluluk Mükellefler (üniversiteler, belediyeler, bakanlıklar, taşra birimleri vb.), Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Kanun No: Tarihi: 28 Eylül 1988) ‘na göre ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesini her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslî düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler.

4 Yürütme Kamu kurumları tüm arşiv işlemlerini, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (RG, s , t ) hükümlerine göre yürütür.

5 Yönetmelikte arşivler
Mükellefler, kurumlarında birim ve kurum arşivi kurarlar. Birim arşivi: Kurum ve kuruluşların yürüttüğü fonksiyonlar sonucu tabii olarak teşekkül eden belgelerin güncelliğini kaybetmiş olanların tutulduğu arşiv depolarıdır (Mükelleflerin taşra, bölge ve yurt dışı kuruluşlarında bulunan arşivler de birim arşivi sayılır). Kurum arşivi: Kurum ve kuruluşların, merkez teşkilâtları içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezî arşivlerdir. Özel arşivler: Kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek kişiler ile tüzel kişiler elinde bulunan arşiv malzemesi.

6 Arşiv malzemesi: Birim veya kurum arşivindeki saklama süresinin tamamlamasının ardından tasfiyesi gerçekleştirilerek sürekli saklansın denilen belge ve bilgi malzemesi. Arşivlik malzeme: Zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayan bilgi ve belge malzemesi.

7 Koruma Yükümlülüğü Madde 4- Mükellefler, ellerinde bulundurdukları ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğene teslim etmedikleri arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslî düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler

8 Birim ve Kurum Arşivleri
Madde 5- Mükellefler, belirli bir süre saklayacakları arşivlik malzeme için "Birim Arşivleri", daha uzun bir süre saklayacakları arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için "Kurum Arşivleri"ni kurarlar. Mükellefler elinde bulunan arşivlik malzeme, birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile; kurum arşivlerinde yıl süre ile saklanır.

9 Arşiv Malzemesinin Gizliliği
Madde 6- Mükellefler elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi Genel Müdürlüğe geçtikten sonra da gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması, mükelleflerin görüşü alındıktan sonra Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır.

10 Birim arşivi işlemleri
Birimler, her yıl Ocak ayında bir önceki yıla ait arşiv mlz. kontrol ederler ve birim arşivine devredecek olanları (saklama planı ışığında) ayırır ve birim arşivine uygunluk kontrolü yaparak devrederler. Uygunluk Kontrolü: - Dosya içerisindeki evrakın gerekli düzende dosyalanıp dosyalanmadığına, - Klasör etiket bilgilerinin tam ve doğru olup olmadığına, - Dosya bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığına, - Ciltlenmesi gereken defterlerin ciltli olup olmadığına, - Sayfaların tam, eklerinin yırtık, eksik, kopuk olmadığına dikkat edilir.

11 Birim arşivine devir İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki aslî düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini müteakip kurum arşivine aynı düzende teslim edilir. Mükellefler elinde bulunan arşivlik malzemenin, birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 yıldır. Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha Birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri kurum arşivinde yapılır. Ancak, mükelleflerin taşra, bölge ve yurt dışı kuruluşlarında ayıklama ve imha işlemleri, kurum arşivinde yapılacak imha işlemleri çerçevesinde yapılır.

12 Kurum arşivi işlemleri
Uygunluk kontrolünün ardından kurum arşivine devredilen malzeme ayıklama işlemine tabi tutulduktan sonra tasnif ve düzenlemeye geçilir. Ayıklama imha komisyonları Arşiv işlemlerinden sorumlu amirin başkanlığında kurum arşivinden görevlendirilecek iki memur ile imha edilecek malzemenin ait olduğu birimden görevlendirilecek iki tecrübeli memurdan teşkil olunacak 5 kişilik yeterli personel yok ise 3 kişilik bir “Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu” kurulur.

13 İmha edilecek Mlz. tesbiti
Saklama planına göre saklanma süresini doldurup imhalık olarak belirlenenler imha için ayrılır. Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar. İmalık malzeme hukuki, idari, mali ve tarihi açıdan tekrar gözden geçirilir.

14 Devlet arşivine devir Kurum arşivinde saklanma süresini doldurup arşiv malzemesi vasfını kazanan malzeme “ARŞİV MALZEMESİ DEVİR-TESLİM VE ENVANTER FORMU” doldurularak devlet arşivine devredilir. Varsa evrak kayıt defterleri ile birlikte.

15 İmha listeleri Madde 38 — Kurum arşivlerinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra, ilgili kurum ve kuruluşun en üst amirinin onayını müteakip kesinlik kazanır. İmha için ayrılan belgeler listelere yazılarak tespit edilir. İmha edilecek mlz. ait olduğu birim Dosya kodu Dosya adı, Ait olduğu tarih Açıklamalar Ayıklama-İmha Komisyonu Üyeleri imzası ve tarih Kurum yöneticisinin onayı

16 İmha Şekilleri Madde 39- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile) İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir. Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

17 Büro tipi imha mak.

18 Sanayi tipi imha mak.

19 İmha tutanağı İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. İmha tutanakları, birim ve kurum arşivinde denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır

20 Madde 43- Mükellefler, ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt ettikleri konularda, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görüşünü talep edebilirler.

21 Arşivde düzenleme Ayaklama ve imha işlemini müteakip, kurum arşivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla “Kurum Arşivi” damgası ile damgalanır. Tasnif: Belgeler üretildiği kaynağa göre büro, birim ve kurum sırasına göre düzenlenerek klasörler sırayla kutulara yerleştirilir. Kutuya konan klasörler, ait olduğu kutu , raf ve arşiv deposuna göre yer numarası alır. Bu şekilde fiziksel düzenlemesi yapılan dosya ve klasörlerin bilgileri veri tabanına kaydedilir. Daha sonra erişilmek istendiğinde belgeler buradan sorgulanır.

22 Dosya Planları ve Dosya Yönergeleri[1]
Madde 44- (Değişik 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile)Mükellefler, gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemlere ait belgelerin bir arada bulunmasını sağlamak amacıyla dosya planları ile dosya yönergelerini hazırlamakla yükümlüdürler

23 Teşekkürler


"Arşiv Yönetmeliği Doç. Dr. Niyazi ÇİÇEK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları