Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK"— Sunum transkripti:

1 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Yayımlandığı Resmî Gazete / 25658

2

3 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Resmî yazışma kurallarını belirlemek, Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

4 Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

5 Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

6 BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
           HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK                              KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)           Kanun Numarası          : 3056           Kabul Tarihi                 : 10/10/1984           Yayımlandığı R. Gazete          : Tarih : 19/10/1984   Sayı : 18550           Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5   Cilt : 24   Sayfa : 29

7 Görev:              Madde 2 – Başbakanlığın görevleri şunlardır:a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak,              b) Devlet Teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, Hükümet Programı ve kalkınma planları ile yıllık programların uygulanmasını takip etmek,              c) Kanun, kanun hükmünde kararname tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Organı ile olan münasebetleri yürütmek,            

8   d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak,              e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet Teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

9 Düzenleme görev ve yetkisi:
             Madde 33 – Başbakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

10 Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Resmî yazı: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi,

11 Resmî belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeleri,

12 Resmî bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgileri,

13 Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

14 Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belgeyi,

15 Dosya planı: Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi,

16 Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,

17 Güvenli elektronik imza:
Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı, ifade eder.

18 İKİNCİ BÖLÜM Resmî Yazışma Ortamları, Nüsha Sayısı, Belge Boyutu ve Yazı Tipi
Resmî yazışma ortamları ve güvenlik Madde 5 Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.

19 Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır
Kâğıtla yapılan resmî yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş (5) gün içerisinde Resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

20 Elektronik ortamdaki yazışmalar, ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerine uyularak yapılır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmalar, bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır.

21 Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır.

22 Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.

23 Nüsha sayısı Madde 6 Kağıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.

24 Belge boyutu Madde 7 Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.

25 Yazı tipi ve karakter boyutu
Madde 8 Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

26 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Resmî Yazıların Bölümleri
Başlık Madde 9 Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır (Örnek:1).

27 Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.
İlk satıra "T.C." kısaltması, İkinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, Üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.

28 Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

29 Bölge müdürlüklerinde ise Bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır (Örnek:1).

30 ÖRNEK: 1-BAŞLIK T.C. BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı
Devlet Personel Başkanlığı GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ÇORUM VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü

31 TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ
ÖRNEK: 1-A (BAŞLIK) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ÖRNEK: 1-B (BAŞLIK) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü ÖRNEK: 1-C (BAŞLIK) Hukuk Müşavirliği

32 TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ
TBMM Başkanlığı tarafından onaylanacak yazılar için, ilk satıra TBMM Başkanlığı koyu ve büyük harflerle, ikinci satıra ise birimin bağlı bulunduğu daire başkanlığının adı, Genel Sekretere doğrudan bağlı birimler için birimin adı koyu ve küçük harflerle yazılır (Örnek: 1/A)

33 TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ
Diğer yazılarda ise; ilk satıra TBMM Genel Sekreterliği koyu ve büyük harflerle, ikinci satıra bağlı bulunulan daire başkanlığının adı koyu ve küçük harflerle, üçüncü satıra ise birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Genel Sekreterliğe bağlı birimler için ikinci satırda birimin adı küçük ve koyu olarak yazılır. (Örnek: 1-/B/C).

34 Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir.
Madde 10 Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir. Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır. Sayı : Sayı ve evrak kayıt numarası

35 Bu ifadeden sonra kod numarası verilir
Bu ifadeden sonra kod numarası verilir.( Başbakanlıkça belirlenmiş ve kuruma verilmiş olan “kurum ve birim kodu) Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası,( Evrakın gireceği dosya kodu) Dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur.

36 Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır (Örnek: 2). Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

37 ÖRNEK: 2- SAYI Sayı : B.02.0.İGB-16-717-752/89
Sayı : B.02.2.TCZ /467 Sayı : B.08.4.MEM /253 1.Bölüm: Kurum Kodu 2. Bölüm: Kurum Dağılım Kodu 3. Bölüm: Birim Kodu 4. Bölüm: Birim Dağılım Kodu 5. Bölüm: Alt Birim Kodu 6. Bölüm: Ayrıntılı Alt Birim Kodu 7. Bölüm: Alt Tali (Şube) Kodu OAA . B. CCC .D.EEE. FF. GG

38 YAZIŞMALARDAKİ KOD DAĞILIMI
Kurum ve Evrak Kayıt Numarası Kurum Kodu Kurum Dağılım Kodu Yasama, Yürütme, Yargı Kodu Birim Kodu Şube Kodu Birim Dağılım Kodu Dosya Numarası B PPG – 383 – / 253

39 TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ
ÖRNEK: 2- (SAYI) Sayı: A.01.0.GNS –546 (İç yazışma sayı örneği) Sayı : A.01.0.GNS-148/56082 (Dış yazışma sayı örneği) Sayı : A.01.0.GNS /10386 (Dış yazışma sayı örneği) Sayı: A.01.0.GNS –148/4468 Genel Evrak Numarası Evrak Kayıt Numarası Müdürlük Yazışma Kodu (Bütçe Maliye Müdürlüğü) Birim Kodu (Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı Yazışma Kodu)

40 Tarih Madde 11 Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır. (Yazının imzalandığı gün olarak, yazının çıkış kayıt numarasının verildiği ve dosyalandığı birimin bürosunda verilir.) Sayı : /4/2005

41 Konu Madde 12 Konu, sayının bir aralık altına "Konu:" yan başlığından sonra, başlık bölümündeki "T.C." kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir. (Resmi kağıtlarda “ Başlık”, “ Sayı”, “Konu” ve Adres bilgileri basılı olabilir)

42 Gönderilen makam Madde 13 Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.

43 Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir. Kişilere yazılan yazılarda; "Sayın" kelimesinden sonra Ad Küçük Soyadı BÜYÜK, Unvan ise küçük harflerle yazılır (Örnek: 3).

44 (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) ANKARA VALİLİĞİNE
ÖRNEK: 3-GÖNDERİLEN MAKAM İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) ANKARA VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA Sayın Prof. Dr. Recep TOPARLI Türk Dil Kurumu Başkan Danışmanı

45 TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ
ÖRNEK: 3- (GÖNDERİLEN MAKAM) A- Konu: … ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA B- Konu: … (Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü) C- Konu: … EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Tahsisler Dairesi Başkanlığı)

46 İlgi Madde 14 İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. "İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

47 İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “) " konularak kullanılır.

48 İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır.
İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır.( En eski tarihli yazı en başta yer alır.Metin içinde ilgiden söz edildiğinde ilgi(a) biçiminde yazılır.) Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir (Örnek: 4).

49 ÖRNEK: 4-İLGİ İlgi:a) 13/04/2004 tarihli ve B.02.0.İGB.542/263 sayılı yazı, b) 28/09/2004 tarihli ve B.02.0.DİB /281 sayılı yazı, c) 30/09/2004 tarihli ve B.05.0.PGM sayılı yazı.

50 TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ
ÖRNEK: 4 – (İLGİ) İlgi: a) 03/01/2004 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12 – 383 – sayılı Genelge b) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64’üncü maddesi. c) Başbakanlığın 05/01/2005 tarihli ve Referans numaralı faksı

51 Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza"ya kadar süren kısımdır.
Madde 15 Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza"ya kadar süren kısımdır. Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır.

52 Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır.
Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır (Örnek: 5-A, B). Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir.

53 Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta ( ), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır. Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.

54 Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", Üst ve Alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

55 Metin, bir konuyu, sorunu, düşünceyi açıklayan paragraf, bent, alt bent ve tümcelerden oluşur.
Paragraflar sayı ya da harfle başlamaz. Paragraflar bentlere ayrılıyorsa “ rakamla”; bentler de alt bentlere ayrılıyorsa “ harfle” ayrılabilir. Bu rakam ve harflerden sonra ayraç işareti konmaz. Nokta konulur.1., 2., a., b. Gibi. Yazıda bent ve alt bentlerin rakam ve harfleri alt alta aynı hizaya gelecek biçimde yazılır. 1. 2. a. b. Metin üstünde kazıntı, silinti, düzeltme yapılmaz. Tek tümce ile ikinci sayfaya geçilmez.

56 Yazının “ bakış açısı”, “ana ve yan düşünceleri” belirlendikten sonra yazı üç bölümde planlanıp yazılır. Birinci bölümde, ilgileri ile birlikte “konu”, “ durum”, “ sorun” ortaya konulur. İkinci bölümde, düşünce ve görüşle birlikte, karşı görüş belirtilir. Üçüncü bölümde, sonuç, kesin yargı belirtilir. Farklı yazı planları da yapılabilir.

57 İyi Yazının Özellikleri
İyi bir yazı; A. Tamam, B. Kısa, C. Açık, D. Doğru olmalı ve E. Uygun bir uslüp ile yazılmalıdır

58 “Doğuştan körüm yardım edin
“Doğuştan körüm yardım edin.” Yerine, “ Bahar gelecek ben yine göremeyeceğim.” Aynı durumun başka biçimde anlatılabileceğine örnektir.

59 Arz-Rica Yazılarda arz ve rica sözcüklerinin kullanılmasında üst, eş ya da ast düzeylik esas alınır. Devlet protokol listesinde önde gelme rica ederim deme hakkı doğurmaz. Değinilen liste hiyerarşik olarak astlık- üstlük sıralaması değil, sadece öndegelme sıralamasını niteler. Anayasal olarak, adli ve askeri kuruluşlara emir vermek söz konusu olmadığından, bu kuruluşlara yazılan yazılarda “ rica ederim” kullanılmamalıdır.

60 Uluslar arası kuruluşlara, yabancı ve diplomatik kuruluşlara, bilimsel, akademik ve özerk kuruluşlara gönderilen yazılarda; “ arz ederim” veya “ saygılarımla rica ederim” ya da “ rica eder,saygılar sunarım” demek uygun olur. Yerel ve özel kuruluşlara ve şahıslara gönderilen yazılarda, “ saygılarımla rica ederim” uygun olur. Saygılarımla ifadesi kullanan kuruluşlara verilen yanıtta “ saygılarımla” kullanmak nezaket gereği olur.

61 Eşit düzeyde olduğu halde, gönderdiği yazıda, ” rica ederim” ifadesini kullanan kuruma verilen yanıtta “ rica ederim” ifadesini kullanmak yerinde olur. Yazışmalarda, arz/ rica konusunda duraksamaya düşüldüğünde,” saygılarımla” ifadesini kullanmak sorunu çözer. Ancak, hiyerarşik olarak bağlı kişi ve kuruluşlarla kurum içi birimlerle/ şubelerle ve görevlilerle yapılan yazışmalarda saygılarımla kullanılmaz. Dağıtımlı olmayan sadece bir kuruluşa gönderilen yazıda “ arz ve rica ederim” kullanılmaz. Arz ya da rica edilir.

62 “Arz olunur, sunulur” kullanılmaz
“Arz olunur, sunulur” kullanılmaz. Arz ederim, rica ederim ya da iki imzalı ise arz ederiz veya rica ederiz kullanılır. Onaylarda ve makama sunulan yazılarda, “ tasviplerine/ tensiplerine/ olurlarına” arz ederim denilir. Makama sunulan yazılarda, konunun gerektirdiği işlem biçimine göre;bilgilerine/ takdirlerine/ gereğine müsaadelerini arz ederim kullanılır. Yurttaş olarak kuruluşlara yazılan yazıların, dilekçelerin sonunda “ rica ederim. Saygılarımla” denir. Bütün kuruluşlar yurttaşa hizmet için vardır.

63 ÖRNEK: 5-A SAYFA DÜZENİ GİZLİLİK DERECESİ T.C. BAŞBAKANLIK
İdareyi Geliştirme Başkanlığı İki satır aralığı İVEDİ Sayı : /07/2004 Konu : İki-dört satır aralığı BAKANLIĞINA İlgi : a) b) İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) DAĞITIM : Gereği : Bilgi: Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. KARA Uzman Telefon: (0 312) Faks: (0 312)

64 ÖRNEK: 5-B SAYFA DÜZENİ GİZLİLİK DERECESİ T.C. BAŞBAKANLIK
İdareyi Geliştirme Başkanlığı İki satır aralığı İVEDİ Sayı : /07/2004 Konu : İki-dört satır aralığı BAKANLIĞINA İlgi : a) b) Bir satır aralığı İki- dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar Uygun satır aralığı EKLER : 1- Yazı örneği (....sayfa) 2- Yönetmelik (....sayfa) DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. KARA Uzman Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ: ÖRNEK: 5-B SAYFA DÜZENİ

65 İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır.
Madde 16 Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar.

66 Yazıyı imzalayanın adı Küçük, soyadı BÜYÜK harflerle yazılır.
Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesi"ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir.

67 Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında,
İmzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, Yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satıra, İmzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Yazı vekaleten imzalandığında, Vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", "Vali V." ve "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır (Örnek: 6-A).

68 Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda (Örnek: 6-B); İkiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır (Örnek: 6-C). Atama kararnamelerinde imza bölümü, Örnek:6-D'de olduğu biçimde düzenlenir.

69 ÖRNEK: 6 İMZA ÖRNEK: 6-A İmza Adı Soyadı Başbakan a. Müsteşar İmza
Vali a. Vali Yardımcısı İmza Adı Soyadı Başbakan V.

70 Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
ÖRNEK: 6-B İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür ÖRNEK: 6-C İmza İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı ÖRNEK: 6-D (Atama Kararnameleri) CUMHURBAŞKANI Başbakan Bakan

71 Yazıları imzalama konusunda temel ilke, yazı makama hitaben yazılmışsa onu ( genel müdür, gn.md.yrd.) birime hitaben yazılmış ise birim amiri (da. Bşk.., şube müd.) tarafından imzalanır. Yazılar gönderildikleri makama “ eşit düzeydeki” yetkililerce imzalanır. KİT’ de kurum içi yazışmada tek imza, kurum dışı yazışmalarda çift imza kullanılır. Ancak bu kuruluşlara “ bakan” ya da “ müsteşar” imzasıyla gelen yazılar, “genel müdür” tek imzasıyla yanıt verilir.

72 İmza Türleri Asaleten imza: Makam sahibi yöneticinin, kendi adı ve unvanı ile attığı imzadır. Vekaleten İmza: Bir üst ya da eş düzey makama, bir ast ya da eş düzey yöneticinin “ vekil” sıfatıyla attığı imzadır. Vekalet eden kişinin kendi ad ve soyadı ile vekalet ettiği makam yazılır ve sonuna “ V” harfi konulur. İki tür vekalet vardır. 1. Boş kadroya açıktan ve sürekli vekalet, 2. Dolu kadroya geçici vekalet.

73 Adına İmza: Yönetici tarafından, yazılı olarak yetki devri yapılması sonucunda atılan imzadır.”Başbakan a.”, “ Bakan a.” gibi. Adına imza sadece tek imzalı yazılarda kullanılır. Çift imzalı yazılarda kullanılmaz. Kurum içinde birimler arası yazışmalarda adına imza atılmaz.

74 Yerine imza: İlkece imza sahibi yöneticinin geçici olarak yerinde olmadığı zamanlarda, acil ve zorunlu rutin ve günlük işlerde, bir alt unvan sahibi yönetici tarafından, imza sahibi yöneticinin bilgisi dahilinde “Y” harfi konularak atılır. Çift imza: KİT de kurum dışı yazışmalarda atılır. Ayrıca, mali konularla ilgili “ çek”, “ senet” vb. ödeme emirleri de çift imzalı olmak zorundadır.

75 Kurul İmzası: Kuruluşlarda başkan ve eşit düzeyde üyelerden oluşa kurul, heyet, encümen, komisyon vb. kararlarında başkan sol başta olmak koşulu ile , üyeler kıdem sırasına göre soldan sağa adları,soyadları ve unvanları yazılarak uygulanır. Ad ve soyadın altına, başkan, başkan vekili, üye yazılır. Toplantıda bulunmayanın adının üstüne “ bulunmadı”, “ izinli” yazılır. Üye karara karşı ise “ karşı oy” yazısı yazar ve imzalar. Kararlarda üst makamın onayı gerekiyorsa, ya kararın alt ortasına “ OLUR” bölümü açılır; ya da kurul başkanı ayrı bir üst yazı ile ( bu kararı ekleyerek) üst makama sunar ve onay alır.

76 Onay Madde 17 Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır (Örnek: 7-A).

77 "Uygun görüşle arz ederim."
Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek: 7-B). Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar. "Uygun görüşle arz ederim."

78 ÖRNEK: 7-A ONAY ............. MAKAMINA
İmza Adı Soyadı Personel ve Eğitim Daire Başkanı O L U R 02/07/2004 (İmza) Genel Müdür

79 ÖRNEK: 7-B ONAY ..................... MAKAMINA
İmza Adı Soyadı İdareyi Geliştirme Başkanı Uygun görüşle arz ederim. 01/07/ 2004 (İmza) Müsteşar Yardımcısı O L U R 02/07/2004 Başbakan a. Müsteşar

80 Ekler Madde 18 Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır.

81 Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır.
Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.

82 Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda,
"Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi yazılır (Örnek: 8).

83 ÖRNEK: 8-EKLER EKLER: 1- Yazı örneği (... sayfa) 2- Yönetmelik (... sayfa) 1- Rapor (... sayfa) 2- Disket (… adet) DAĞITIM: Adalet Bakanlığına İçişleri Bakanlığına (Ek-1 konulmadı) Milli Eğitim Bakanlığına (Ek konulmadı) Ulaştırma Bakanlığına (Ek-2 konuldu)

84 Dağıtım Madde 19 Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. "EKLER“ den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER in yerine yazılır.

85 Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına,
Yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır. "Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır (Örnek: 9-A,B). Aynı düzeydeki aynı adlı kurumlara gönderilen yazılarda, kurumların/ birimlerin adları ayrı ayrı yazılmaz. Sadece sayısı rakamla belirtilir. Örn: 81 İl Valiliğine gibi

86 Başbakanlığa Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine
ÖRNEK: 9-DAĞITIM ÖRNEK: 9-A DAĞITIM: Gereği: Bilgi: Başbakanlığa Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ÖRNEK: 9-B 81 İl Valiliğine

87 Paraf Madde 20 Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır.

88 Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır.
Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır (Örnek: 10).

89 Paraflar yazıyı hazırlayandan başlar
Paraflar yazıyı hazırlayandan başlar. Rutin yazılarda şeften ve uzmandan başlamalıdır. Yazılarda memur ve yazıyı daktilo eden paraf atmaz. İstenilirse bunlar ad ve soyadlarının baş harflerini yazının sağ alt köşesine koyabilir. Gizli yazılarda yazıyı hazırlayan memur ise o da paraf atar.

90 ÖRNEK: 10-PARAF 08/09/2004 Uzman : H. ÇELİK (Paraf)
08/09/2004 D. Bşk. : İ. GÜNAY (Paraf) 08/09/2004 Gn. Md : Ö. DEMİR (Paraf) 08/09/2004 Müst. Yrd. : Y. ARSLAN (Paraf) 08/09/2004 Müsteşar : İ. ÇETİNKAYA (Paraf) Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. ÇELİK Uzman Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

91 Koordinasyon Madde 21 Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir (Örnek: 11). Koordinasyonla ek yazışmalar önlenmiş,iş ve işlemler hızlandırılmış, tasarruf sağlanmış olur.

92 ÖRNEK: 11-KOORDİNASYON 08/09/2004 Uzman : H. KARA (Paraf)
08/09/2004 İd. Geliş. Bşk. : H. KÖKSAL (Paraf) 08/09/2004 Müst. Yrd : N.ÇAKMAK (Paraf) Koordinasyon: 08/09/2004 Huk. Müş. : A. USTA (Paraf) 08/09/2004 Müst. Yrd.: N. ÖZCAN (Paraf) Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. KARA Uzman Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

93 Adres Madde 22 Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak - Yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, - Telefon ve faks numarası, E-posta adresi Elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.

94 Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır (Örnek: 12).

95 ÖRNEK: 12-ADRES Meşrutiyet Cad. 24/5-6 Yenişehir ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H. KARA Uzman Telefon: (0 312) Faks: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

96 Gizli yazılar Madde 23 Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir (Örnek: 5-A, B).

97 İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı
Madde 24 Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının İVEDİ ve GÜNLÜ olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür (Örnek: 5-A,B).

98 Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

99 Sayfa numarası Madde 25 Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, /32).

100 Aslına uygunluk onayı Madde 26 Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

101 Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

102 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler
Kayıt Kaşesi Madde 27 Gelen evrak, Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek 13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir.

103 İl Milli Eğitim Müdürlüğğü
ÖRNEK: 13-KAYIT KAŞESİ Bakanlıklar ile Bağlı ve İlgili Kuruluşların Merkez Teşkilatında Taşra Teşkilatında BAKANLIK Gereği Bilgi MÜSTEŞAR Birim MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI EKLER KAYIT TARİH SAYI ÇORUM VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğğü KAYIT TARİH SAYI HAVALE GEREĞİ BİLGİ DOSYA NO EKLER

104 Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına,
Yazıların gönderilmesi Madde 28 Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, İvedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

105 Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir.
İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir.

106 İç zarf ve Örnek 14'te gösterilen iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, Varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir.

107 Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır.
Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin Konu: kısmına gizlilik derecesi yazılır.

108 "Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması
Madde 29 "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

109 ÖRNEK: 14- KONTROLLÜ EVRAK SENEDİ
GÖNDEREN ALAN TARİH SENEDİ HAZIRLAYAN Sıra No Belgenin Konusu (Tarih ve Sayısı Kopya Adedi No Ekler Dil SENEDİ İADE EDENİN: Adı ve Soyadı : Görevi : İmzası : Tarih Saat

110 BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler
Yürürlük Madde 30 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 31 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

111 KAMU KURUM-KURULUŞLARI KOD SİSTEMİ
Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH A: Alfabetik 1 karakter ″A″ Yasama Organları, ″B″ Yürütme Organları, ″C″ Yargı Organları, “M” Mahalli idareler, “D” Özel Kuruluşlar ve Dernekler. B: Nümerik 2 karakter T.B.M.M. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Y.Ö.K., Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Yargı Organları, Mahalli İdarelerin bulunduğu il

112 C: Nümerik 1 karakter ″0″ Merkez, ″1″ Sürekli Kurul, Bağlı Kuruluş, ″2″ İlgili Kuruluş, ″3″ Yurtdışı Teşkilatı, ″4″ Taşra Teşkilatı, ″5″ Sorumlu Kuruluş, “6” İlçe Belediyesi, “7” İlk Kademe Belediyesi, “8” Belde Belediyesi.

113 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
DDD: Alfanümerik 3 karakter Bakanlıklarda ve merkez teşkilatlarda, ana hizmet birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarda; kuruluşun, kısa adını gösterir. Kısa ad Kurum-Kuruluş′un adına uygun olmalıdır. Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda kısa adlar birbirleriyle çakışmamalıdır. Belediyelerin rumuzları il içinde çakışmamalıdır

114 Nümerik 1 karakter ″0″ Merkez, ″1″ Bölge, ″2″ İşletme/Müessese, ″3″ Yurtdışı Teşkilatı, ″4″ İl, ″5″ Bağlı ortaklık, Bağlı Kuruluş.

115 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
FF: Alfanümerik 2 karakter ″E″ = 0 ise, Alt Birim Kodu, ″E″ = 1 ise, Bölge kodu ve numarası, ″E″ = 2 ise, İşletme /müessese kodu, ″E″ = 3 ise, Ülke Kodu, ″E″ = 4 ise, İl Kodu, ″E″ = 5 ise, Bağlı Ortaklık, Bağlı Kuruluş Kodu.

116 GG: Nümerik 2 karakter ″E″ = 0 ise, İkinci Alt Birim Kodu, (Şube ise″HH″ seviyesinde kodlamak uygun olur.) ″E″ = 1 ise, Bölgenin Alt Birim Kodu, (Şube ise″HH″ seviyesinde kodlamak uygun olur.) ″E″ = 2 ise, İşletme/Müessese’nin Alt Birim Kodu, ″E″ = 3 ise, “Ülke” nin Şehir Kodu, ″E″ = 4 ise, İlçenin Kodu, ″E″ = 5 ise, Bağlı Ortaklık, Bağlı Kuruluşun Altı Birim Kodu. HH: Nümerik 2 karakter Teşkilatın en alt seviyesi.

117 Standart Dosya Planı 2005/7 Numaralı Başbakanlık Genelgesi
25/3/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete

118 Kamu kurum ve kuruluşlarının hedefi, üstlenmiş oldukları görev ve fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirecek verimli bir çalışma düzenini oluşturmak ve bu sayede başarılı olmaktır. Bunun sağlanabilmesi etkili bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Etkili bir yönetimin sağlanabilmesinde ise, evrak, dosya ve arşiv gibi hizmetler en önemli unsurları oluşturmaktadır.

119  Gerek etkili bir yönetim için ihtiyaç duyulan bilginin zamanında temini, gerekse toplumun bilgi edinme hakkı doğrultusunda talep edebileceği her türlü bilgi ve belgeye anında erişimi ve paylaşımı; bilginin kayıtlı bulunduğu ortamların teşekkülü safhasında disiplin altına alınması ile mümkündür. Bu ise, kuralları önceden belirlenmiş bir dosyalama sisteminin uygulanması ile sağlanabilecektir.

120 Dosyalama Hizmetlerinde Standartlaşma ile;
Aynı konudaki belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında aynı numaralarla kodlanması sağlanmış olacaktır. Standart dosya numaraları bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı konuyu ifade edeceğinden, aranılan bilgi ve belgeye kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. Kurum ve kuruluşlar arasında düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlayacaktır. Kurum ve kuruluşlar arasında evrak ve yazışmaların otomasyonu ve bilgi ağlarının oluşturulması çalışmalarına alt yapı oluşturacaktır.

121 Kurum içi ve kurumlararası evrak akışı ve bilgi alışverişinin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştıracak ve verimliliği artıracaktır. Kurumların yazışma ve dosyalama işlemlerinin standartlaşması, arşivlerde toplanan belgelerin düzenini de olumlu yönde etkileyecek, belgelerin arşivlerde ayıklanması, tasnifi, yerleşimi ve hizmete sunulmasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Kurum içi ve kurumlar arası evrak ve iş takibi kolaylaşacaktır. Aranan belge veya bilgi, aynı numarayı taşıyan belgeler arasında daha kısa bir sürede kolayca bulunabilecektir.

122 Dosya, aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur.
     Dosya Planı, kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir.

123 Bu dosya planı, 2002 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan “Standart Dosya Planı” projesinin sonucu olup, planda;       ve rakamları ile numaralandırılan alanlar, kurum ve kuruluşların yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından

124   rakamları ile numaralandırılan alanlar ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kurum ve kuruluşların “Standart Dosya Planı” hazırlamakla görevli birimleri tarafından,      hazırlanmıştır.

125 622 01 Vatandaşların Talep ve Şikayetleri 622 01 01 Talepler
Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00 sayısal karakter kullanılmıştır. Örneğin;    Halkla İlişkiler      622 01  Vatandaşların Talep ve Şikayetleri      622 01 01 Talepler      622 01 02 Şikayetler      622 01 03 Görüş ve Teklifler 

126 Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, haberleşme kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır. Örnek;            Sayı:B.02.0.ARV                               A         B C      A:Haberleşme Kodu,      B:Dosya Numarası,      C:Evrak Kayıt Numarası.

127  Üniversite, belediye ve özel idarelerin ana hizmet birimleri faaliyetlerini ihtiva eden dosya planlarında yeni konuların açılması, mevcut olanların kaldırılması yada düzeltilmesi gerektiği durumlarda, belediyeler ve özel idareler için İçişleri Bakanlığı; üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı haberdar edilmek suretiyle uygun görülen düzeltmeler yapılacaktır. Bu kurumlar, bahis konusu dosya planlarını web sitelerinde de yayınlayarak, kullanıcı kuruluşlarca güncel dosya planının takibini ve kullanımını sağlayacaklardır.


"RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları