Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SORUŞTURMAYA SIKÇA KONU OLAN HUSUSLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SORUŞTURMAYA SIKÇA KONU OLAN HUSUSLAR"— Sunum transkripti:

1 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SORUŞTURMAYA SIKÇA KONU OLAN HUSUSLAR
T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI SORUŞTURMAYA SIKÇA KONU OLAN HUSUSLAR

2 633 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Görev: Madde 1 – İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

3 SORUŞTURMAYA SIKÇA KONU OLAN HUSUSLAR
Ortak Nitelik Yardım Toplama Konularındaki usulsüzlükler Maaş, ek ders vb. konulardaki usulsüzlükler Göreve devamsızlık Siyaset yasağı (sosyal medya kullanımı bağlamında) Terör Örgütleriyle iltisak ve irtibat

4 ORTAK NİTELİK 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi Devlet memurluğuna alınmada genel ve özel şartları belirlemektedir. Maddenin B/2 bendinde de «Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak» tadat edilmiştir. 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Personelin niteliklerini belirleyen 9. maddesinde «Başkanlık personelinin 657 sayılı Kanun’da ve bu Kanun’da yer almayan diğer nitelikleri ile atanmalarında dinî öğrenim şartı arananlara ilişkin ortak nitelikler yönetmelikle düzenlenir» hükmü yer almaktadır.

5 Mezkur Kanun’a dayanılarak hazırlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 5. maddesinin (b) fıkrasında ve “Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin” bu yönetmelik kapsamındaki görevlere atanacaklardaki genel şartları belirleyen 6. maddesinin (b) fıkrasında; “Atanmalarında dini öğrenimi esas alan alanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde” ortak bir nitelik şartı aranmaktadır.

6 657 Sayılı DMK’nın «Memurluğun sona erdirilmesi» başlıklı 98
657 Sayılı DMK’nın «Memurluğun sona erdirilmesi» başlıklı 98. maddesinin (b) bendinde «Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi» de memurluğun sona erdirilmesini gerektiren hususlar arasında tadat edilmiştir. Dolayısıyla «ortak nitelik» göreve başlamadan önce taşımadığı anlaşılan veya görevi esnasında kaybettiğinin sonradan anlaşılması durumunda Atanmasında dini öğrenim şartı aranan Başkanlık personelinin Diyanet İşleri Başkanlığındaki memurluğu sona erdirilecektir.

7 “Atanmalarında dini öğrenimi esas alan alanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde” ortak bir nitelik şartı aranmaktadır. Başkanlık personelinin ortak nitelik kapsamına girmesi için atanmasında dini öğrenim şartı olması gerekmektedir. Örneğin, imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi gibi kadrolarda ortak nitelik gerektiği halde Memur, VHKİ, Şoför vb. kadrolarda mevzuat bakımından ortak nitelik şartı aranmamaktadır. Başkanlık mevzuatı ortak niteliği “itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu” şeklinde değerlendirmesi sebebiyle, işlenen suçun, itikat, ibadet, tavır ve davranış olarak İslam Dininin koymuş olduğu kurallara aykırı ve din hizmeti verilen bir kurumda çalışan kişiyle bağdaştırılamayacak derecede bir fiil olması gerekmektedir.

8 İtikat bakımından; İslam Dininin inanç esaslarını inkar etmek… Allah’a inanmamak, Peygamberlere inanmamak, İslam’ın mukaddes saydığı şeylere küfretmek, alay etmek vb. (bu konularda Din İşler Yüksek Kurulundan görüş sorulmaktadır). İbadet bakımından; İslam Dininin yapılmasını emrettiği farz ibadetleri kasıtlı olarak yapmamak (beş vakit namaz kılmamak, ramazan orucunu tutmamak, Abdestsiz ve cünüp olarak namaz kıldırmak vb. ) Tavır ve hareketler: Zina yapmak, eşcinsel ilişki, cinsel istismarda bulunmak, kumar oynamak, içki içmek, uyuşturucu kullanmak, Rüşvet alıp vermek, Kalpazanlık (sahte para basmak, kullanmak) yapmak, Hırsızlık yapmak, kamuya veya kişilere ait bir malı zimmetine geçirmek, yardım parasını zimmetine geçirmek, kasıtlı olarak kaçak elektrik kullanmak vb.

9 Ortak niteliği kaybettiği anlaşılan din görevlisi hakkında
yapılacak işlemler: Disiplin yönünden, Kişi, eylemiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda hangi hükmü ihlal etmiş ise o belirlenir ve o hükmün karşılığı mezkûr kanunun 125. maddesinde zikredilen disiplin cezalarından hangisi verilmesi gerekiyorsa o ceza teklif edilir. Ortak nitelik kapsamındaki tahkikatlarda çoğunlukla, 657 sayılı D.M.K.’nun 8. maddesinde yer alan, “Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar”, hükmünün hizmet dışında veya içinde ihlal edildiği görülmektedir. Bu kişiye aynı kanunun değişik 125. maddesinin B/d fıkrası uyarınca Kınama Cezası ile tecziyesi veya C/ı fıkrası gereğince Aylıktan Kesme Cezası ile tecziyesi teklif edilir. Bazı durumlarda 125. Maddenin E/g bendinin «Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak» hükmü gereğince Devlet memurluğundan Çıkarma Cezası teklif edilir.

10 İDARİ YÖNDEN; Atanmasında Dini Öğrenim Şartı Var İse; D.İ.B. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (1) paragrafının (b) fıkrasında yer alan göreve alınma şartlarından olan ortak niteliği kaybetmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi gereğince Başkanlıktaki görevinin sona erdirilmesi teklif edilir. Atanmasında Dini Öğrenim Şartı Yok İse; Görev yaptığı çevrede eyleminin duyulması sebebiyle itibar kaybına uğramış, aynı yerde huzurlu ve yararlı hizmet veremeyecek duruma gelmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesi gereğince il içinde veya il dışında bir başka yere naklen atanması teklif edilebileceği gibi, başka bir kadroya atanması da teklif edilebilir. Bu konularla ilgili bütün teklifler Atama Yer Değiştirme Kurulunda (AYK) görüşüldükten sonra Başkanlık Makamının onayı ile uygulanır.

11 ADLİ YÖNDEN (eğer zimmete para geçirme ya da çocuğun cinsel istismarı gibi adli boyutu olan bir suç işlenmişse) ilgili Cumhuriyet Savcılığına doğrudan suç duyusunda bulunulacaktır. Çocukların Cinsel istismarı ile ilgili olaylarda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 15 yaşın altındaki çocuklarda şikayet aranmaz. Kamu davası açılır. Yaz Kurslarında, Kur’an Kursların öğrenci okuturken personelimizin tavır ve davranışlarına azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

12 Yardım Toplama Konularındaki Usulsüzlükler:
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu; İzin alma zorunluğu, İzin vermeye yetkili makamlar, Yardımın Devlet malı sayılması: Madde 28: Yardım toplama faaliyetinden elde edilen mal ve paraları zimmetine geçiren kişi, kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununun zimmet suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. Halihazırda Başkanlık tarafından düzenlenen yardım kampanyaları tarihli ve 327 Sayılı Başkanlık Talimatı ile yürütülmektedir.

13 Camilerden toplanan yardımların tamamının maksadına uygun harcanabilmesi için tutanağa kaydetmeliyiz. Çalıştığımız caminin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan dernek ve vakıf yöneticilerinin baskısı, il, ilçe müftüsü ve bir kısım müftülük çalışanlarının yönlendirme ve telkinleriyle hiçbir şekilde toplanan yardımlardan kesinti yapmamalıyız. Başka maksatlar için toplanan yardımlardan görevli bulunduğumuz caminin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere lojman ve cami müştemilatının giderlerine harcamak üzere kesinti yapmamalıyız.

14 Personelimizin göreve devamsızlık yapması maalesef çokça karşılaşılan bir durumdur.
Aldığımız maaşı hak etmemizin yolu görevimizi layıkıyla yapmaktan geçmektedir.

15 TCK’DA SİYASET YASAĞI 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 219. Maddesi: Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma; İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır veya bunlardan birine hükmolunabilir. Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri işbu sıfattan bilistifade hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve emirleri ve dairelerden birine ait olan vazife ve salahiyeti takbih ve tezyife veya halkı kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi icabına karşı itaatsizliğe tahrik ve teşvik edecek olursa üç aydan iki seneye kadar hapse ve adlî para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan memnuiyetine hükmolunur. Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre kazanılmış olan haklara muhalif iş ve sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve memurları hakkında dahi baladaki fıkrada yazılı ceza tertip olunur. Bunlardan biri dini sıfatından istifade ederek, birinci fıkrada yazılı fiillerden başka bir cürüm işlerse altıda bir miktarı çoğaltılmak şartıyla o cürüm için kanunda yazılı olan ceza ile mahkûm olur. Şu kadar ki kanun işbu sıfatı esasen nazarıitibara almış ise cezayı çoğaltmaya mahal yoktur.

16 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun «Siyasetle ilgilenme» başlıklı 25. Maddesi: Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir. 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 125. maddesinde Siyasi Parti lehine veya aleyhine fiilen faaliyette bulunmak ve siyasi partiye üye olmak ayrıca cezalandırılmaktadır. Sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilmeli. Whatsapp görüşmeleri vb.

17 Maaşımızı kontrol edelim. (e-devlet üzerinden yapılabilir)
MAAŞ, EK DERS, AİLE VE ÇOCUK YARDIMI, BAYRAM MESAİSİ Maaşımızı kontrol edelim. (e-devlet üzerinden yapılabilir) Hak etmediğimiz ek ders ücretini almayalım. Ek ders, Camilerde Kur’an eğitimi, Yaz Kur’an kursu, Bayram mesaisi vb. görevleri yapmadığımız halde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak ücret talep etmemeliyiz. Aile Yardımı, Çocuk Yardımı konularında zamanında ve doğru beyanlarda bulunmalıyız. Çevremizdeki insanlardan borç alıp ödememek veya bankalardan kredi çekip zamanında ödemeyerek icraya düşmek cezayı müstelzim tavır ve davranışlardır.

18 TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İRTİBAT VE İLTİSAK
657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 125. maddesinin E/l bendi (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/75 md.) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak. 667 sayılı KHK 4/1-f maddesi halihazırda uygulanıyor.

19 Ortak nitelik sebebiyle görevine son verilen Başkanlık personelinden idari mahkemeye dava açanlarla ilgili Danıştay kararlarında geçen ifade; Din görevlilerinden, görevlerinin gereği olarak toplumu dini konularda aydınlatmaları, eğitici, dini yasaklardan sakındırıcı, yanlış inançları düzeltici ve toplumda kabul gören değerlere ters düşmek yerine görevlerinin ifası sırasında doğruluk, sadakat, güvenilirlikleri ile örnek davranışlar içerisinde olmaları beklenmektedir.


"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SORUŞTURMAYA SIKÇA KONU OLAN HUSUSLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları