Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Albert Einstein Quotes / Alıntılar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Albert Einstein Quotes / Alıntılar."— Sunum transkripti:

1 Albert Einstein Quotes / Alıntılar

2 With Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ile birlikte.
“When you sit with a nice girl for two hours, it seems like two minutes. “When you sit on a hot stove for two minutes, it seems like two hours.” “That’s relativity.” ********* “Hoş bir kızla iki saat oturmak iki dakika gibi geçer”. “Sıcak bir sobanın üzerinde iki dakika oturmak, iki saat gibi gelir. “Bu izafiyettir” With Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ile birlikte.

3 The oldest picture, at age 7. En eski resmi, 7 yaşında.
“If I had only known, I would have been a locksmith.” “Gravity cannot be held responsible for people falling in love.” ***** “Bilseydim çilingir olurdum.” “Yerçekimi (veya çekim) aşık olmanın sorumlusu olamaz.” The oldest picture, at age 7. En eski resmi, 7 yaşında.

4 “Eğitim okulda öğrenilen unuttuklarımızdan geriye kalanlardır.”
“Education is that which remains when one has forgotten everything learned in school.” “Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the former.” ****** “Eğitim okulda öğrenilen unuttuklarımızdan geriye kalanlardır.” “Sadece iki şey sınırsızdır; evren ve insanoğlunun ahmaklığı, ilkinden o kadar da emin değilim. ” At age yaşında.

5 High school diploma, in 1896 at age 17. 5
High school diploma, in at age **** Lise Diploması, 1896 yılında 17.5 yaşında

6 “A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life, depend on the labours of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received.” **** “Her gün kendime kendi iç ve dış hayatimin ölü veya yaşayan diğer insanların emeğinin ürünü olduğunu ve kendi aldığım ve almakta olduğum derecede vermeye gayret etmem gerektiğini hatırlatırım.” Wedding with Mileva, in at age 24. Mileva ile Evliliği, 1903 yılı, 24 yaşında.

7 “If my theory of relativity
is proven successful, Germany will claim me as a German, and France will declare that I am a citizen of the world. Should my theory prove untrue, France will say that I am a German, and Germany will declare that I am a Jew.” **** “Izafiyet teorisini ispatlayabilirsem Almanya benim bir Alman oldugumu iddia edecek, Fransa ise dünya vatandasi oldugumu söyleyecek. Yok ispatlayamazsam Fransizlar zaten bir Alman oldugumu mirildanacak, Almanya ise yahudi oldugumu açiklayacak. In at age yılı, 26 yaşında.

8 1. The Photoelectric Effect, used Planck’s Quantum Hypothesis.
EINSTEIN’S “MIRACLE YEAR” Published Works in at age 26: EINSTEIN’NIN “MUCİZE YILI” 1905 yılında yayınlananlar, 26 yaşında: 1. The Photoelectric Effect, used Planck’s Quantum Hypothesis. 2. Special Theory of Relativity. 3. How Mass and Energy, were Equivalent. ****** 1. Fotoelektrik Etki, Planck’ın Kuantum Kuramında kullanıldı 2. Özel İzafiyet Teoremi 3. Kütle ve Enerji Eşitliği

9 The first, from four pages of Einstein’s General Theory of Relativity sent for publication on March at age yaşında, 1916 yılı Mart ayında ilk kez yayınlanan Einstein’in Genel İzafiyet Teoremi’nden dört sayfa.

10 “Matematikçiler,İzafiyet Kuramına
“Since the mathematicians have invaded the theory of relativity, I do not understand it myself anymore.” “The human mind has first to construct forms, independently, before we can find them in things.” ***** “Matematikçiler,İzafiyet Kuramına el attıktan sonra,ben kendi kuramımı tanıyamaz hale geldim.” “İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.” With Elsa, his second wife, in at age 41. İkinci eşi Elsa ile, yılında 41 yaşında.

11 In 1921 at age 42, Nobel Prize for his 1905 work on the Photoelectric Effect. ***** 1921 yılında, 42 yaşında iken Fotoelektrik Etki varsayımı ile 1905 yılında Nobel Ödülünü kazandı. “Science without religion is lame; religion without science is blind.” “These thoughts did not come in any verbal formulation. I rarely think in words at all. A thought comes, and I may try to express it in words afterward.” **** “Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır.” “Düşüncelerin hiçbir sözlü formülasyonu yok. Ben nadiren kelimelerle düşünürüm. Bir düşünce ünce gelir ve daha sonra onu kelimelere dökmeye çalışabilirim.”

12 “Each of us visits that Earth involuntarily and without an invitation
“Each of us visits that Earth involuntarily and without an invitation. For me it is enough to wonder at its secrets.” “There are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” **** “Her birimiz Dünya’ya gayri ihtiyari ve davetsiz olarak geldik. Bana göre, artık onun gizemlerini merak etmeyi bırakmalıyız.” “Hayatı yaşamanın iki yolu vardır: Biri hiçbirşeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri herşeyin mucize olduğunu düşünmek.” In yılında

13 “Do not worry about your difficulties in mathematics, I assure you that mine are greater.”
“The most incomprehensible thing about the world is that it is at all comprehensible.” **** “Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.” “Dünyada anlaşılması en güç olan, onun (dünyanın) anlaşılabilir olmasıdır” In yılında

14 “It would be possible to describe everything scientifically, but it would make no sense; it would be without meaning, as if you described a Beethoven symphony as a variation of wave pressure.” **** “Herşeyi bilimsel olarak tanımlaman mümkündür, ancak; Beethoven senfonisini dalga basıncının varyasyonu olarak tanımlarsan anlamsız olur.” In yılında

15 “One reason why mathematics enjoys special esteem, above all other sciences, is that its laws are absolutely certain and indisputable, while those of other sciences are to some extent debatable and in constant danger of being overthrown by newly discovered facts.” **** “Matematikçilerin diğer tüm bilim adamları arasında özel saygı görmelerinin bir nedeni de matematiğin kurallarının kat’i kesin ve tartışılmaz olmasıdır. Diğer bilim adamlarının tartışmaya açık olan çalışmalarının yeni buluşlarla devrilme tehlikesi vardır.” In 1929, with Max Planck, author of Quantum Hypothesis. Kuantum Kuramı’nın yazarı Max Planck ile birlikte, 1929 yılı

16 “Imagination is more important than knowledge.”
**** “Hayalgücü bilgiden daha önemlidir” In 1930 , with Rabindranath Tagore, modern India’s poet, Nobel Laureate for Literature. Modern Hindistan’ın şairi Rabindranah Tagore ile, 1930 yılı

17 “If you are out to describe the truth, leave elegance to the tailor.”
**** “Hakikati tasvir etmek istiyorsan, zarafet işini terziye bırak.” In 1931, with Thomas Mann, german democrat and novelist, Nobel Laureate for Literature. Alman Demokrat ve Yazar Thomas Mann ile birlikt, 1931 yılı

18 eşit derecede bilge ve eşit derecede aptalız.”
“Before God we are all equally wise - equally foolish.” “The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.” **** “Allah önünde hepimiz eşit derecede bilge ve eşit derecede aptalız.” “Tadabileceğiniz en güzel deneyim gizemdir. Gerçek sanatı ve bilimi besleyen temel duygu da gizemdir.” In yılı

19 “Sometimes one pays most for things one gets for nothing.”
**** “Bazen başkasının hiçbir şey karşılığında aldığı şeyi; bir başkası çok fazla ödeyerek alır.” Becoming an American Citizen in 1940 at age 61 with his secretary and his stepdaughter yılında, 61 yaşında Amerikan vatandaşı olurken, sekreteri ve üvey kızkardeşi ile birlikte.

20 “I know not with what weapons World War III will be fought,
but World War IV will be fought with sticks and stones.” **** III. Dünya Savaşının ne ile yapılacağını bilmiyorum, fakat IV. Dünya Savaşı sopalar ve taşlarla yapılacak. In 1942, with Robbert Oppenheimer the main scientist in the creation of the atomic bomb. Atom bombasının icatında çalışan baş bilim adamı Robbert Oppenheimer ile birlikte, 1942 yılı

21 “Great spirits have always found violent opposition from mediocrities
“Great spirits have always found violent opposition from mediocrities. The latter cannot understand it when a man does not thoughtlessly submit to hereditary prejudices but honestly and courageously uses his intelligence.” **** “Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar. Onlar bir adamın hiç düşünmeden kalıtsal ön yargılara neden yönelmediğini, ancak dürüstçe ve cerasetle kendi zekasını kullandığını anlayamazlar.” In yılı

22 Albert Einstein Born 14 March 1879 Ulm, Wurttemberg Germany
Albert Einstein Born 14 March 1879 Ulm, Wurttemberg Germany. Death 18 April at age 76 Princeton, New Jersey, USA. Albert Einstein Almanya, Wurttember, Ulm’da 14 Mart 1879 yılında doğdu. Amerika, New Jersey Princeton’da 76 yaşında 18 Nisan 1955’de vefat etti. Dies of hearth failure. Einstein was cremated in Trenton, New Jersey. His ashes were scattered at an undisclosed place. Kalp yetmezliğinden vefat etti. New Jerjey, Trenton’a yakıldı. Külleri nerede olduğu açıklanmayan bir alana döküldü.


"Albert Einstein Quotes / Alıntılar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları