Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER KONU: BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

2 BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN GENELİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Eğitim ve öğretim; bireyin gelişiminde, kişiliğinde ve yaşamında belirli sonuçlar elde etmek amacıyla girişilen planlı ve yöntemli etkinliklerdir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

3 Beden eğitimi öğretmeninin öğrencilere sosyal, fiziksel, bilişsel ve du­yusal alanlara ait kavramların beceri veya spor yolu ile öğretilmesinde, öğre­tim yöntemlerinin belirleyici rol oynadığı söylenmektedir. Bu yaklaşıma göre, çocuk ve gence modern eğitim anlayışında öğretebilmenin, öğretme yöntem­leri ile belirlendiği gözlenmektedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

4 Yöntem, belli amaçlara giden yoldur
Yöntem, belli amaçlara giden yoldur. Bu yolun önceden iyice düşünü­lüp, analiz edilip planlanması gerekir. Aksi halde yapılan öğretim işi, bir labi­rentte çıkış yolunu aramaya döner. Yöntemin olabilmesi için amaçların net ve doğru olarak seçilmesi, izlenecek yolun ortaya konulması gerekir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

5 Beden eğitimi derslerinde veya antrenmanlarda, “Neden bu beceriyi o şekilde öğrettiniz?” Sorusuna verilen yanıt genellikle şöyledir: “Bana öyle öğretildiği için”. Bu cevabın doğru olduğu söylenemez. Çünkü, öğretmek baş­kalarının yaptıklarını kopyalamak değildir. Öğretmek bir bilimdir. Öğretmen öğretim metotlarını kullandığı oranda başarı grafiğini yükseltir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

6 Yöntem, öğretim sırasında öğrencilerde öğrenme isteği uyandırıyorsa, öğrencileri beden ve zihin etkinliğine yöneltiyorsa sorulan soruların yanıtları­nı öğrencilerin yine kendilerinin bulmasına olanak sağlıyorsa, öğrencileri dü­şünmeye yöneltiyorsa, iyi bir yöntemdir. Beden Eğitimi, öğrencilerin işbirliği yapmalarını ve yardımlaşmalarını gerektirir. Okula başlayan çocukların oyun çağında olmaları sebebiyle öğretim konularının oyun havasında sunulması gereklidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

7 Beden Eğitimi dersinde bütün çocukların aynı becerileri göstermeleri beklenmemeli ve öğrencilerin her birinin kendi yapabildiği oranda beceri geliş­tirmeleri beklenmelidir. Öğretmen, Beden Eğitimi dersini işlerken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını, bedenî ve ruhî gelişimlerini dikkate almalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

8 Beden Eğitimi dersinin uygulanmasında, birer eğitim ilkesi ola­rak, aşağıdaki esaslar göz önüne alınmalıdır: Çocuğun ilgisini devamlı kılmak için değişik hareketlere yer verilme­lidir. Durduğu yerde yapılan hareketler, yürürken yapılanlar, sessiz yapılanlar, gürültüyü gerektirenler, neşe verenler, ciddiyet isteyenler v.s. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

9 Yapılması ve anlaşılması kolay hareketleri öne almalı; kol, baş, gövde hareketleri yaptırmak için sağlam ve rahat duruşlar seçilmelidir. Çocukların bacakları; vücutlarına göre kısa ve zayıf, gövdeleri uzun ve ağır olduğu için, kol hareketlerini çeşitli oturuşlara (bacaklar açık, kapalı, bükülü, bağdaş, diz üstünde veya sıra ya da tabure üzerinde oturarak)daha kolay yaparlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

10 Kısa koşular, topla oynanan oyunlar ve danslı oyunlar tercih edilme­lidir. Küçüklerin kişiliklerini belirtmekten hoşlandıklarını düşünerek, basit yarışmalar da yapılmalıdır. Kolların üzerine çok yüklenmeyen asılmalarla kolay tırmanmalara yer verilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

11 Uzunluğuna, yüksekliğine ve derinliğine engel aşmalar yaptırılmalı­dır (kasa, cimnastik sırası gibi). Beden eğitiminde en çok kullanılan metod, gösterip yaptırma meto­dudur. Öğretmen bir yandan kısa sözel anlatımlarla yapılacak hareketi tasvir ederken bir taraftan da bir "demo" (gösteri) mahiyetinde o hareketi yapar. Daha sonra öğrenciler sırasıyla veya toplu olarak bu hareketi yapmaya başlar­lar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

12 Burada belli hareketleri iyi yapan öğrenciler model olarak kullanılabile­ceği gibi; film, slayt, grafik gibi teknolojilerden de yararlanılabilir. Hatalı hareketler düzeltilmeli, karmaşık hareketler de parçalara bölüne­rek aşamalı olarak yaptırılmalı ve sonra birleştirilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

13 Beden eğitimi derslerinde belli bir hareketin esası öğrenildikten sonra, alıştırma hareketleri ve serbest hareketler de önemli bir yer tutar. Alıştırma, beden eğitiminin esasıdır. Bu, bazen bir yardımcı eşliğinde bazen de öğrenciye tek başına yaptırılabilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

14 Beden eğitimi, ders dışı çalışmaların çok rahat yapılabileceği bir derstir. Okuldaki dersler içinde ortamları ve âletleri çok çeşitli olabilen derslerin başında gelir. Bu, öğretmen ve öğrencilere büyük bir hareket serbestliği verdiği gibi, öğretmenin ve öğrencinin üreticiliğine göre çok çeşitli öğretim teknikle­rinin de geliştirilebileceği bir ders olarak gözükmektedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

15 Yöntem seçimini etkileyen faktörler;
Öğretmenin özellikleri: Ders metodunu öğretmen seçtiği için, bu se­çimde onun özelliklerinin de etkili olacağı son derece açıktır. Değişik öğret­men tipleri vardır; teorik tip, dindar tip, ekonomik tip, politik tip, estetik tip v.s. Her tipin değişik yaklaşım ve davranışları, değişik metodları olabilir. Ayrı­ca öğretmenin yaşı, cinsiyeti, mezun olduğu okul, kıdemi, o günkü motivas­yonu ve psikolojik durumu da öğretim metodu seçimini etkilemektedir. Örne­ğin; fen derslerinde laboratuvar kullanma ile öğretmenin yetişme biçimi, yani mezun olduğu okul arasında bir ilişki vardır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

16 Bir derste öğretmenin seçtiği metod kadar, uygulayacağı strateji ve öğretilecek konu ile öğrenci arasında nerede durması gerektiği konusu da önemlidir. Bu konuda değişik yaklaşım ve uygulamalar vardır. Bunlardan en idealinin hangisi olduğu konusu, öğrencinin yaşına, öğrenilecek konunun özelliklerine v.s. göre değişir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

17 Öğretim araç-gereçlerinin durumu: Okulda ders araçlarının olup ol­maması da öğretim metodu seçimini etkiler. Bilgisayar, tepegöz, slayt projeksiyon, epidiaskop, laboratuvar, TV-video, iyi bir kütüphane gibi bir öğretim için çok gerekli olan- dersin esas araç-gereçlerinin veya yardımcı aletlerin olup olmaması dersteki metod seçimini etkiler. Hattâ aletlerden başka bina, sınıf, ışık, sıcaklık gibi faktörler de ders metodu seçiminde etkilidir. Beden eğitimi dersinin özel ortam ve araçlara ihtiyacı vardır. Eğer bunlar sağlanmazsa, ders metodunda önemli değişiklikler yapmak gerekir. Spor salonu ve malzemeleri olmadığında Beden Eğitimi der­sinde doğru metodların seçimi mümkün değildir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

18 Öğrenci grubunun büyüklüğü.
Konunun özelliği. Konu, hangi metodla en iyi şekilde öğretilebile­cekse, o metod kullanılmalıdır. Zaman ve fiziksel olanaklar. Maliyet. Öğretim sonunda öğrencide geliştirilmek istenen özellikler. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

19 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER Öğrencilerin özelliklerine uygun olmalı: Öğrencilerin yaş, cinsiyet, yetenek ve ilgileri, motivasyonları, ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özel­likleri, öğrencilerin içinde yetiştikleri çevre v.s. metod seçiminde etkili olabilir. İyi yetişmiş bir öğretmen, sınıftaki öğrencilerin özelliklerine göre, gerektiğinde değişik metodlar uygulayabilmelidir. Değişik yaşlarda değişik metodlar kulla­nılabilir. Eğitim, okul-aile işbirliğinde sürdürülen bir çalışma olduğu için, aile­nin ekonomik ve kültürel seviyesi de farklı metodları gerektirebilir. Öğrencile­rin özellikleri dikkate alınmadan yapılan ders, karanlığa atılan bir taş gibidir.

20 Yenilikleri içermelidir.
En üst düzeyde hareket uygulama olanağı vermelidir. Her öğrencinin gereksinimlerine yanıt vermelidir. Katılım ve işbirliği sağlayabilme özelliklerini taşımalıdır. Öğretilecek konu ile yöntem arasındaki uygunluğa dikkat edilmelidir. Öğrencilerin, işlenen konu hakkında daha önce bilgi ve beceri sahibi olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

21 Kendini değerlendirme yöntemi Katılım Yöntemi
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER Beden eğitimi dersinin genelinde uygulanan öğretim yöntemlerini on başlık altında toplamak mümkündür. Anlatma yöntemi Komut yöntemi Alıştırma yöntemi Eşli yöntem Kendini değerlendirme yöntemi Katılım Yöntemi Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Problem Çözme Yöntemi Gösteri Yöntemi Kompleks Öğretim Yöntemi Tümevarım Tümdengelim Miks

22 Beden eğitimi dersinin işlenişinde tek bir yöntemi kullanan öğretmenin başarılı olması beklenemez. Ancak, yukarda belirtilen yöntemleri iç içe ve sıkça kullanan öğretmen hem öğretimde başarılı olur hem de dersi öğrencile­rine sevdirir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

23 Anlatma Yöntemi Eğitim tarihinde ve günümüzde en yaygın, en çok kullanılan ve aynı zamanda en eski olma niteliği taşıyan anlatma yöntemi; öğretmenin bir ko­nuya ilişkin bilgileri, karşısındaki öğrencilere iletmesi biçiminde uygulanır. Bu yöntem, öğrencileri pasif dinleyici konumuna getirmekte; düşüncele­rini açıklama ve soru sorma fırsatı vermemektedir. Bu olumsuzluklara rağmen, öğrencileri konuya karşı güdülemek, konunun açıklanması ve özetlenmesi için her derste kullanılması gereken bir yöntemdir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

24 Bu yöntemde dikkat edilmesi gerekli olan husus; anlatma süresini iyi ayarlama ve diğer yöntemlerin de kullanılarak öğrencilerle diyalog içerisinde olma gerekliliğidir. Bu yöntemin iyi kullanılabilmesi; öğretmenin bilgisine, ses tonuna, te­laffuzuna, anlatma süresini iyi ayarlamasına, jest ve mimiklerine bağlıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

25 Anlatma yönteminde sohbet ve konferans teknikleri kullanılır.
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

26 Sohbet tekniği; daha çok dini konularda yapılan eğitimde kullanılmaktadır. Özellikle tasavvuf eğitiminde, şeyhler, mürşitler, müritlerini eğitirken genellikle sohbet tekniğini kullanmışlardır. Dili ve mantığı mükemmel kullanan bu insanlar, karşılarındaki kişileri rahatlıkla etkisi altına almaktadırlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

27 Konferans tekniği; bazı eğitim bilimlerince konferans şeklinde ders vermenin kötü bir yöntem olduğu vurgulanmaktadır. Bazı kişiler yüzlerce kişiyi hiç sıkmadan, vermek istedikleri mesajların tamamını verecek şekilde güzel konferanslar verebilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

28 İyi bir konferansçının; Anlatacağı konuyu çok iyi planlaması,
Açık ve kısa cümlelerle konuşması, Konuşmasının uygun bir hızda olması, Sesinin çok açık olarak işitilebilmesi, Dinleyicilerin geneline hitap etmesi, Ayrıca tiyatroculuk yönünün olması, Konuyu zevkle anlatması gerekir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

29 Anlatma Yönteminin Yararları
Diğer bütün yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Başka bir deyişle, bu yöntemi kullanmadan hiçbir yöntemle ders yapmak mümkün değil­dir. Öğrenciler dikkatlerini uzun süre bir konuşmaya vermeyi, sabırla dinlemeyi ve not tutmayı öğrenirler. Fazla araç gerece ihtiyaç duyulmadığından ekonomiktir. Dersin akışı tamamen öğretmene bağlı olduğundan sınıfın ve dersin kontrolü diğer öğretim yöntemlerinden daha kolay sağlanır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

30 Anlatma Yönteminin Sakıncaları
Anlatma yönteminin sadece işitme organına yönelik olması öğren­meyi geciktirir. Görmeye dayalı bilgilerin ve psikomotor davranışların bu yöntemle öğretilmesi çok zordur. Öğrenci derse aktif olarak katılmadığı için öğrenme sorumluluğun­dan kaçabilir. Eğer öğretmen; bilgisi, ses tonu, vurgulamalarıyla dersi dinlenebilir bir hale getiremezse, öğrenciler kısa zamanda sıkılır, motivasyonlarını kaybe­der ve dersten koparlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

31 Öğretmenin sürekli anlatma yöntemini kullanması öğrenmenin te­sadüflere bırakılmasına neden olmaktadır. Bu yöntem büyük ölçüde kitabi bilgilere dayandığından, öğrencileri araştırma ve inceleme yapma yerine ezberciliğe itmektedir. Öğretmen derste öğrencilerle iletişim kurmadığı için; dersin anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya koyacak geri bildirimler alamaz. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

32 KOMUT YÖNTEMİ Komut; herhangi bir duruşun, dönüşün, yürüyüşün, çarkın, koşunun ve sıralanmanın öğrenciler tarafından başarı ile yapılabilmesi için yüksek sesle verilen emirdir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

33 Komutla öğretim yönteminde öğretmen, etkinlikle ilgili bütün kararları verir. Öğrenci ise, öğretmen tarafından verilen kararları izleyerek kendinden istenenleri yapar ve öğretmenin vereceği komuta göre davranır. Bu yöntemde öğretmen ve öğrenci arasında devamlı bir ilişki vardır. Öğretmen, öğrenciyi takip etmek durumundadır. Bireysel farklılıklar göz ardı edilerek grup eğitimi yapılır ve tekrarlar sonucunda grubun birlikteliği sağlanır. Öğretmen genel verici, öğrenciler ise genel alıcı durumundadır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

34 Ders öncesi hazırlığında öğretmen; dersin amacını, amaçlar doğrultu­sunda yapılacak hareketleri ve bu hareketlerin sırasını, her etkinliğin süresini, hareketlerin sınıf seviyesinde olmasını, derse başlama şekli ve pozisyonunu belirler. Öğretmen, becerilerin öğretilmesinde; hareketi uygulayarak gösterir ve beceri hakkında açıklamalar yapar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

35 Dersin işlenişinde ise; hareketi ana hatlarıyla açıklar, harekete başlama zamanını belirler, hareketin belirlenen sürede yapılmasını sağlar, hareketin ritmini, temposunu ve bitiş zamanını belirler, öğrencilerine çeşitli motivasyon teknikleri uygular. Beden eğitimi derslerinde, bayram törenlerinde, ders dışı çalışmalarda düzeni sağlamak ve organizasyonunu kolaylaştırmak için “ komut “ yöntemi­nin beden eğitimi öğretmeni tarafından başarılı bir şekilde uygulanması gere­kir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

36 Komut Yönteminin Yararları
Ders, disiplin içinde yapılır. Yerleşim ve organizasyon kolay olur. Kalabalık öğrenci grubuna hitap etmek kolaylaşır. Öğrenci kurallara uymayı öğrenir. Zaman, verimli kullanılır. Konuların kolaylıkla tekrar edilmesinden dolayı pekiştirme iyi yapılır. Güvenlik koşullarına uygun ders yapılır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

37 Komut Yönteminin Sakıncaları
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER Komut Yönteminin Sakıncaları Öğrencilerin, bireysel beceriler ve algılama düzeylerinin farkı olma­sından dolayı, bazı öğrencilerin dersten soğumalarına neden olur. Hareketi yapamayanlar dersin akıcılığını olumsuz yönde etkiler. Hareketlerin aşırı tekrarı ve komutların sürekli aynı olması öğrencile­ri sıkar. Karar verme, etkileşim kurma, tartışma olgusu ve paylaşma duygusu gelişmez. Öğrenci; öğrenme süresinde aktif olmadığından, bilişsel gelişme is­tenilen düzeyde olmayabilir.

38 SOLA DÖN Bildirim Yaptırım Komutu Komutu
Örneğin: Komut Yönteminin "Düzen Alıştırmaları" nın öğreti­minde uygulanışı Komut; Bildirim Komutu ve Yaptırım Komutu şeklinde iki bölüme ayrılır. Dönüşler için Komut Yöntemi şu şekilde uygulanır: Sola Dönüş için “SOLA - DÖN " komutu verilir. SOLA DÖN Bildirim Yaptırım Komutu Komutu Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

39 Geriye Dönüş için “GERİYE - DÖN ” komutu verilir.
Sağa Dönüş için “SAĞA - DÖN” komutu verilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

40 Yürüyüş esnasındaki dönüşlerde Komut Yöntemi şu şekilde uygulanır:
Sola Dönüş: Sol ayak yere basarken (sola) bildirim komutu, sağ ayak yere basarken (dön) yaptırım komutu verilir. Sol ayak sağ ayağın yanma geti­rilir. (I) Sağ ayak burnu dönüş istikametine gelecek şekilde yerinde sayar. (2) Sol ayakla yürüyüşe başlanır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

41 Sağa Dönüş: Sağ ayak yere basarken ( sağa ) bildirim komutu, sol ayak yere basarken (dön) yaptırım komutu verilir. Sol ayak sağ ayağın yanına getirilirken ayak burnu dönüş istikametine getirilmiş olarak basılır. (I) Sağ ayakla dönüş istikametinde yerinde sayılır. (2) Sol ayakla yeni dönülmüş isti­kamete ilk adım atılır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

42 Dururken yapılan Çarklarda Komut Yöntemi şu şekilde uygu­lanır:
SAĞA ÇARK UYGUN ADIM MARŞ SOLA ÇARK UYGUN ADIM MARŞ Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

43 “Sağa çark ileri marş ” “Sola çark ileri marş ”
Yürürken yapılan Çarklarda Komut Yöntemi şu şekilde uygu­lanır: “Sağa çark ileri marş ” “Sola çark ileri marş ” Marş komutu çark tarafındaki ayak yere basarken verilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

44 Sıralanmalarda Komut Yöntemi şu şekilde uygulanır:
Geniş Kolda Sıralanma ( Safta Sıralanma ) için; “Geniş kolda ikişer - ol” komutu verilir. Derin Kolda Sıralanma (Yürüyüş Kolu Sıralanma ) için; “Derin kolda dörder - ol” komutu verilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

45 “ Kıt’ a Dur ” Bildirim Yaptırım Komutu Komutu Sol ayakta Sağ ayakta
Yürüyen öğrenci grubunu durdurmak için Komut Yöntemi şu şekilde uygulanır: “ Kıt’ a Dur ” Bildirim Yaptırım Komutu Komutu Sol ayakta Sağ ayakta verilir verilir Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

46 Yürüyüş düzenini sağlamak için Komut Yöntemi şu şekilde uygulanır:
Yerinde Sayma için; “Yerinde Say…..Marş” komutu ile öğrenci sol ayağı ile başlamak üzere yürüyüş temposu ile yerinde sayar. Serbest Yürüme ( Adi Adım ) için; ”Adi Adım……Marş” komutu ile yürüyüş grubundan adım birlikteliği istenmez. Ancak sıranın bozulmamasına dikkat edilir. Uygun Adım Yürüme için; “Uygun Adım…..Marş” komutu ile sol ayakta yürüyüşe başlanır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

47 ALIŞTIRMA YÖNTEMİ Bu öğretimin temel amacı, öğrencilerin alıştırmayı pekiştirmelerini sağ­lamaktır. Alıştırmaya başlamadan önce öğretmen hareketleri açıklayıp gös­termeli ve öğrencilerin yapabilecekleri alıştırmaları belirlemelidir. Öğrencilerin belirli bir düzende yerleşerek hareketleri yapmaları öğretmenin o alıştırmayı yapan öğrencilerle ilgilenmesini sağlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

48 Öğrenciler aldıkları bilgileri kendi yetenek ve düşüncelerini de katarak hareketleri yapmaya çalışırlar. Öğretmen, hareketlerin yapımındaki yanlışları düzeltmek amacıyla öğrencileri bir araya toplayarak bilgileri tekrarlar. Öğret­men ve öğrenci arasında devamlı bir ilişki yoktur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

49 Alıştırma yönteminde organizasyon iyi yapılmalıdır
Alıştırma yönteminde organizasyon iyi yapılmalıdır. Öğretmenin öğ­rencileri bilgilendirmesinden sonra çalışmalar başlar. Bu çalışmalar öğrencile­rin beceri ve yeteneklerine uygun olmalıdır. Yapılan alıştırma çeşitleri az oldu­ğunda fazla tekrardan dolayı öğrencilerde sıkılmalar görülebilir. Alıştırma çe­şitleri çok olduğunda ise başaramama endişesiyle öğrencilerin derse olan ilgi­lerinin azalması söz konusudur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

50 Ders öncesi hazırlığında öğretmen; dersin amacını ve hareketlerin sınıf seviyesinde olmasını belirler. Dersin işlenişinde ise; hareketle ilgili açıklamalar yapar ve öğrenciler arasında dolaşarak gerektiğinde yardımcı olur. Öğrenci yapabileceği alıştırmayı kendisi seçer. Böylece aynı alıştırmayı çalışmak isteyen öğrenciler grup oluş­turmuş olur. Hareketin ritmi ve temposu öğrenci tarafından belirlenir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

51 Alıştırma Yönteminin Yararları
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER Alıştırma Yönteminin Yararları Öğrencinin derse ilgisi, komut yöntemine göre daha fazladır. Bire bir iletişim öğretmen-öğrenci ilişkisini olumlu yönde etkiler. Yerleşim ve organizasyon sorunuyla karşılaşılmaz. Öğrenci alıştırma süresindeki zamanı kendisi kullandığından daha verimli kullanabilir. Kendi başına hareket yaptığı için; öğrencide bağımsız karar verme yeteneği ve sorumluluk duygusu gelişir. Motivasyon sağlama, bireyselleştirilmiş öğrenme ve performansını kontrol etme özelliklerini geliştirir.

52 Alıştırma Yönteminin Sakıncaları
Hareketlerde, öğrenci seviyesinin altına inildiğinde ders sıkıcı olabi­lir. Süre iyi ayarlanmadığında verimlilik düşer. Çalışma esnasında, öğrenciler dağınık görülebilir, gürültü olabilir. Tembel ve kaytaran öğrenciler gözden kaçabilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

53 EŞLİ YÖNTEM Eşli yönteme, işbirliğine dayalı öğretim de denilmektedir. Çünkü eşli yöntemde öğrenciler işbirliği yaparak çalışırlar. Eşli çalışmanın temel amacı, öğrenciler arasında toplumsal hoşgörü ile iletişimi sağlamaktır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

54 Çalışmalarda her eş belli görevleri yerine getirir
Çalışmalarda her eş belli görevleri yerine getirir. Eşlerden biri (uygulayı­cı) istenen hareketi yapar. Diğeri (gözlemci) ise, yapılan hareketi izleyerek öğretmenin verdiği ölçütlere dayalı olarak eşinin performansı hakkında bilgi verir. Bunun için ; performans ölçüt tablosu kullanılır. Tablonun olması hem gözleyene hem de hareketi yapana somut bilgiler verdiğinden yararlıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

55 Uygulama sırasında eşlerin görevleri sürekli değişir
Uygulama sırasında eşlerin görevleri sürekli değişir. Eşli yöntemde kontrol etme mekanizması öğretmenden öğrenciye kaydırılmıştır. Disiplin, öğrenci-öğrenci arasındadır. Öğretmenin bütün sınıfı istenilen şekilde kontrol etmesi ve hareketlerdeki hataları görerek her öğrencide düzeltmeyi eşit oran­da yapması zor olduğundan bu yönteme başvurulur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

56 Grupları oluştururken öğrencilerin boy ve kilo özelliklerinin yanı sıra beceri yönüyle de benzer düzeyde olmalarına dikkat edilir. Gruplar iki kişiden fazla öğrenciyle de oluşturulabilir. Örneğin; grupta üç kişi olursa bir kişi hare­keti yapar, bir kişi gözler, bir kişi de sonuçları kaydeder. Grup dört kişiden oluşuyorsa gözlemci sayısı iki kişi olmalıdır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

57 Ders öncesi hazırlığında öğretmen; öğretilecek konu ile ilgili alıştırmala­rı belirler, sınıfın düzenine karar verir, gözlem kartlarını hazırlar, kullanılacak araç-gereci öğrenci sayısına göre ayarlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

58 Dersin işlenişinde ise; gözlem kartlarını dağıtarak, nasıl kullanılacağını belirttikten sonra, uygulayıcı, gözlemci ve kayıt edicilerin görevlerini, açıklar. Daha sonra hareketi gösterir, hazır olan öğrenciler harekete başlarlar. Eşli yöntemin başarısı; öğrencilerin görevlerini tam olarak yerine getirmelerine bağlıdır. Öğrenciler birbirlerinin öğrenmesinden sorumludur. Bu arada öğret­men, görevlerin değiştirilmesini hatırlatır ve öğrenciler bütün rolleri aldıktan sonra öğretmen sınıfa bir sonraki alıştırmayı sunar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

59 Eşli Yöntemin Yararları
Eşli yöntem büyük sınıflarda ve araç-gerecin kısıtlı olduğu kalabalık sınıflarda kolaylıkla kullanılabilir. Grup içinde roller değiştikçe yorulan öğrenciler dinlenme fırsatı bu­lurlar. Hataların anında düzeltilmesi, tekniğin yanlış yerleşmesine engel olur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

60 Etkin katılımdan dolayı zihinsel becerilerin kazanılması mümkündür.
Öğrenme ortamında öğrenciler birbirlerine bağımlı olduklarından sı­nıfta sosyal ortam oluşur. Öğrenciler, kendi yaşıtları tarafından eleştirilmeyi ve değerlendiril­meyi görerek; birbirlerini dinlemeyi, saygıyı duymayı, sabrı ve hoşgörüyü öğ­renmiş olurlar. Liderlik etme yeteneği ve arkadaşlık ilişkileri gelişir. Okula, derse ve öğretmene ilgi artar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

61 Eşli Yöntemin Sakıncaları
Öğretmen, kayıt tutucu ve gözlemciye güvenmek zorundadır. Uygulayıcı öğrenci ile öğretmen doğrudan iletişim kuramaz. Öğrencilerin görevlerini algılamaları uzun sürdüğünde zaman kaybı olabilir. Gözlemci öğrenci, uygulayıcı öğrenciyi eleştirirken incitebilir. Düzeltmeler doğrudan öğretmen tarafından yapılmadığından, tekni­ğin uygulanmasında eksiklikler. görülebilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

62 KENDİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Öğrenciler, öğretmenin belirlediği ölçütlere göre, yaptıkları hareketleri değerlendirirler. Amaç, öğrencilerin kendi performansı ile hedeflenen perfor­mans arasındaki farkı görmesidir. Böylece öğrenci kendi performansı ile ilgili bir sonuca ulaşır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

63 Kendini değerlendirme yönteminde, beden eğitimi öğretmeni kendi üzerinde bulunan görevlerden bir kısmını öğrenciye aktarır. Öğrencinin sınıf organizasyonu, salona yerleşmesi ve harekete başlaması öğretmen tarafından yönlendirilir. Öğrenci hazır olduğunda harekete başlar ve bundan sonra kont­rol öğrencinin kendisindedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

64 Ders öncesi hazırlığında öğretmen; konuyu seçer ve organizasyonla ilgi­li kararlar alır, çeşitli bireysel programlan hazırlar, program çerçevesini belir­ler. Dersin işlenişinde ise; gözlem ve düzeltmelerde bulunur, gerekli gördü­ğünde değerlendirme yapar, hangi hareketin yapılacağına karar verir, öğren­mede zorlanan öğrenciye yardımcı olur, öğrenciler programlarını bağımsız olarak çalışır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

65 Kendini Değerlendirme Yönteminin Yararları
Öğrencinin, kendi performansı hakkında karar vermesi, sorumluluk bilincini geliştirir. Öğrenciler, hareketleri salonda istedikleri yerde yapabilirler. Bütün öğrenciler öğrenme sürecine üst düzeyde katılırlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

66 Disiplin sorunlarında azalma olur.
Bireysel çalışmaya olanak verdiğinden duyuşsal gelişim üst düzey­dedir. Fiziksel ve sosyal gelişimin yanı sıra zihinsel gelişimi de olumlu yönde etkiler. Disiplin sorunlarında azalma olur. Başarıyı tadan öğrenci, öğrenmeye güdülenir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

67 Kendini Değerlendirme Yönteminin Sakıncaları
Bireysel öğrenme materyallerinin öğretmen tarafından hazırlanması uzun zaman alır. Bireysel çalışmalara yönelik olduğundan kişiler arası ilişkilerde azal­ma olur ve sosyal ilişkiler zayıflar. Kalabalık sınıflarda araç-gereçler yeterli olmadığından ders yapmak zorlaşır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

68 KATILIM YÖNTEMİ Bu yöntemin en büyük özelliği bütün öğrencilerin etkinliklere katılma­sıdır. Öğrenciler öğretme-öğrenme sürecine katılmaktan zevk alırlar. Dersin hazırlık aşamasında öğretmen, uygulama ve sonuç aşamalarında ise öğrenci etkindir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

69 Ders öncesi hazırlığında öğretmen; dersin amaçlarını belirler, öğrencile­rin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurur, başarılı olamayan öğrencile­rin motive edilmesi için gerekli önlemleri alır. Öğretmen, organizasyonunun öğrenci tarafından belirlenmesini ister; öğrenciyi öğrenme sürecinde bağımsız bırakır ve sınıfın sorumluluk düzeyine göre disiplini ayarlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

70 Hareketler öğretmen tarafından öğrenciye açıklayıp gösterildikten sonra her öğrenci kendi yetenek düzeyine göre harekete katılır. Öğrenci, çalıştığı bir beceride gittikçe hedef yükseltebilir. Bu durum öğrenciyi güdüler. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

71 Dersin işlenişinde ise; öğrencilerin görevlerini tanıtır, sonra öğrenciler istedikleri zaman göreve başlarlar. Öğrenci hareketi kendine göre uygular ve öğretmenle doğrudan iletişim kurabilir. Bu yöntemde öğretmen, öğrenciyi daha fazla izleme fırsatı bulur. Yine her öğrenci yetenekleri ölçüsünde katıldı­ğından, öğrencinin başarıya ulaşması ve özgüvenin artması bu yöntemle daha kolay olur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

72 Katılım Yönteminin Yararları
Öğretmen, öğrenciyi daha fazla izleme imkanı bulur. Öğrenciler bireysel yeteneklerine göre derse iştirak ettiklerinden, ka­tılımcılık ön plana çıkar ve motivasyon fazladır. Öğrenci başarılı oldukça, öğrenmeye yeniden motive olur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

73 Katılım Yönteminin Sakıncaları
Verilen görevin hiç birini yapmak istemeyen öğrenci çıkabilir. Bireysel farklılıklara göre görevlerin dağılımı için uzun zaman gerek­lidir. İyi bir organizasyon olmadığı takdirde dersin işlenişi aksayabilir. Tüm öğrencilerle yetenekleri doğrultusunda ilgilenmek zordur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

74 YÖNLENDİRİLMİŞ BULUŞ YÖNTEMİ
Öğrencilerde; çevrelerini keşfedebilme, problemleri çözebilme, değişen koşullara karşı esnek olabilme, onlara uyum gösterebilme ve değerlerle ilgili kararlar verebilme gibi hedeflere ulaşılmaya çalışılır. Öğretmenin burada soru sorması ve soruyu kendisinin yanıtlamaması gerekir. Ayrıca öğretmen, öğren­cilerden gelecek tepki ya da yanıtı mutlaka beklemelidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

75 Öğrencilere belli bir düzen içerisinde sorular sorulması daha önceden saptanmış çözüme doğru adım adım yönlendirilmesini sağlar. Bu yöntemde öğrencinin özellikle merak etmesini sağlamak için belir­sizlik durumu yaratılmalıdır. Bunun için soru cümlelerine gereksinim duyul­maktadır. Öğretmen, öğrenciye düz cümleler yerine soru cümleleriyle ipuçları vererek istenilen cevabın verilmesini sağlar. Basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru hazırlanan soru seti, her zaman öğrencilerin tamamına uygun olmaya­bilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

76 Ders öncesi hazırlığında öğretmen; öğreteceği konuları öğrencinin me­rak duymasını sağlamak için, soru şeklindeki öğretme basamaklarının sırasını belirler. Sorular hazırlanırken, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve ilgileri dikkate alınır. Yine sorular, öğrencilere yol gösterecek ve ilerlemelerini sağlayacak ipuçları şeklinde belirlenir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

77 Dersin işlenişinde ise; öğretmen, soru sorduktan sonra öğrenci yanıt verinceye kadar bekler. Öğrencinin doğru yanıtlarında “evet, doğru”; yanlış yanıtlarında ise öğrenciye ipuçları vererek doğru yanıta yönlendirir. Bu arada öğrenci, öğretmenin sorduğu sorulara çözümler arar. Öğrenci; problemlerin belirlenmesinde öğretmene yardımcı olur, sorulara çözüm arar, öğretmenin verdiği geribildirimlere göre kendisini değerlendirir ve öğretmenin verdiği ip uçlarmı amaca ulaşmak için kullanır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

78 Yönlendirilmiş Buluş Yönteminin Yararları
Öğrenci, hareket yollarını kendisi bulduğu için daha istekle çalışır. Öğrenci, kendi kendini değerlendirebilir. Her soruda değerlendirme yapılabildiğinden sağlıklı ve objektif de­ğerlendirme olur. Zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiler. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini göz önünde tutar. Öğretmen, öğrencinin yanlış yanıt vermesi durumunda, doğru yanıta yönlendirildiğinden hatalı pekiştirmeler olmaz. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

79 Yönlendirilmiş Buluş Yönteminin Sakıncaları
Öğretmen, her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilendiğinden kalabalık sınıflarda ders verimli olmaz. Daha çok temel hareketler döneminde kullanılır. Öğretmen her sorunun yanıtını almak için öğrenciyi bekleyeceğin­den zaman kaybı olur. Çözüm yolları, öğrencinin düzeyinden yüksek olursa öğrencide bez­ginlik yaratır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

80 PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ Problem; mevcut bilgi birikimiyle yanıtı bulunamayan ancak araştırma ve incelemeler sonunda yanıtlanabilecek sorudur. Problemin yanıtı öğrenci tarafından önceden bilinmez. Şayet yanıtı varsa bu yönlendirilmiş buluş yön­temine girer. Problem çözme yöntemi; üretken düşünebilen ve karşılaştığı değişik problemleri çözebilen kişilerin yetiştirilmesinde etkin rol oynar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

81 Problemin farkına varma, Problemin tanımlanması,
Problem çözme yönteminin uygulanabilmesi; öğrencinin, problem çöz­menin süreçlerine katılımıyla olur. Bu süreçler; Problemin farkına varma, Problemin tanımlanması, Hipotezlerin önerilmesi, Uygun hipotezin denenme­si, Uygulama, Değerlendirmedir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

82 Ders öncesi hazırlığında öğretmen; hangi konunun öğretileceğine karar verir ve konu ile ilgili problemleri seçer. Araç-gerecin dağıtımı ve sınıfın orga­nizasyonu ile ilgili kararlar alır. Dersin işlenişinde ise; öğretmen, problemleri belirtir, problemin anla­şılması için öğrencilere zaman tanır, araç-gereç dağıtımı ve organizasyonu yapar, öğrencilerin çalışmaya başlamasını müdahale etmeden bekler ve sınıfı izler, olumsuz eleştirilerden kaçınarak olumlu eleştiriler yapar. Problem çöz­me yönteminde öğrenci, çözümü kendi kendine bulur. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

83 Problem Çözme Yönteminin Yararları
Öğrencide bilişsel beceri gelişir. Öğrenciyi öğrenmeye yönlendirir. Öğrenciyi araştırmaya yönlendirir. Motor öğrenme ve gelişimi olumlu yönde etkiler. Problem çözmeyi başaran öğrencide özgüven duygusu artar. Disiplin sorunu azalır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

84 Problem Çözme yönteminin Sakıncaları
Çok miktarda araç-gereç gereklidir. Geniş alanlara ihtiyaç vardır. Öğrencinin; başarısızlık korkusu ve yetersizlik duygularını yaşama­sına neden olabilir. Uzun zaman alır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

85 GÖSTERİ YÖNTEMİ Göze ve kulağa aynı anda hitap ederek bir hareketin nasıl yapıldığını göstermek üzere baş vurulan tekniğe gösteri (demonstrasyon) yöntemi denir. Gösterimler, öğretmen tarafından tekrarlandığında öğrencilerin öğren­meleri hızlı olmaktadır. Öğrenciler, en iyi görerek ve yaparak öğrenirler. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

86 Öğrenmede, görme duyusunun %75’lik, işitmenin ise %13’ lük payı ol­duğundan gösteri yöntemi öğrenmede daha etkili bir rol oynar. Bu öğretim yönteminde aktif olan öğretmen olup, öğrenciler ise izleyici durumundadır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

87 Öğrenmenin başarılı olabilmesi için hareketin yeterince algılanıp algı­lanmadığından emin olunması gerekir. Gösteri yöntemi, komut yöntemiyle bağlantılı olarak yapılır. Öğretmen, hareketi gösterirken açıklama yapar ve komutla hareketin öğrenci tarafından tekrar edilmesini sağlar. Gösteri yönte­mi; gösteri, açıklama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere dört aşa­mada uygulanır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

88 Ders öncesi hazırlığında öğretmen; dersin amaçlarını, hareketlerin sıra­larını ve sınıf organizasyonunu belirler. Hareketleri sınıfın seviyesine göre ayarlar. Dersin işlenişinde ise; hareketle ilgili görsel bilgi verir. Buna yönelik filmler, resimler ve slaytlar kullanabilir. Harekete başlama zamanını ve tempo­sunu belirler. Hareketler sonunda, seviyeye göre gruplar yapılabilir. Gösteri tekniğinde aktif olan öğretmendir. Öğrenciler dinleyici ve seyirci durumundadır. Bu yöntemde anlatılandan ziyade yapılan önemlidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

89 Gösteri Yönteminin Yararları
Öğrenciler, gösteri yöntemi ile hem görerek hem de işiterek olayın oluşumunu takip edebilirler. İyi bir gösteri öğrencinin dikkatini çeker. Güdülenmeyi arttırır. Tembel veya zor öğrenen öğrenciler bu yöntem sayesinde daha ko­lay öğrenerek başarı yüzdesini arttırırlar. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

90 Gösteri Yönteminin Sakıncaları
Göstericinin çok iyi hazırlık yapmasını gerektirir. Karmaşık bir gösteride öğrenciler, yetersiz kalabilir ya da eksiklik olabilir. Yüksek düzeyli bir öğretimde zorluk olabilir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

91 KOMPLEKS ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Sportif motor becerilerinin öğretiminde kullanılır. Optimal amaçlara ulaşmak için, öğrenci ile öğretimi amaçlar. Amaca mümkün olduğunca çabuk ve güvenli ulaşabilmek ve sonuç almak için her türlü görsel ve işitsel araçlar­dan yararlanarak tekniği hatasız ve doğru öğretme özelliğine dayanır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

92 Komp­leks öğretim yöntemlerinde hedef; öğrencilerin motorsal özelliklerinin üst düzeye çıkarılması değil, tekniğin gerektirdiği becerilerin kazandırılmasıdır. Toplumsal ve çevresel koşulları, teknik yardım gibi pedagojik koşul ve imkan­ları en iyi şekilde göz önünde tutan ve düzenleyen öğretim şeklidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

93 Bu yön­tem, öğretimi yapılacak olan tekniğin özelliğine göre üç değişik şekilde uygu­lanabilir.
1. Tümevarım yöntemi 2. Tümdengelim yöntemi 3. Miks yöntemi Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

94 Tümevarım Yöntemi Başka bir ifade ile; parçalı yöntem de denir. Tümevarım yönteminde ko­laydan zora, parçadan bütüne doğru gidilir. Öğretilecek olan tekniğin özelliği­ne göre bölümlere ayrılarak parça parça öğretilir. Bu parçaların birleştirilmesi sonucu tekniğin tamamına ulaşılır. Alıştırma ve becerilerin öğretiminde hare­ket komut ile başlar. Öğrencinin kendi anlayışına ve buluşuna izin verilmez. Bu bakımdan beden eğitimi ve sporda toplu olarak yapılan hareketlerin başa­rılı olmasında etkendir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

95 Tümevarım yöntemi şu şekilde uygulanır
Hareketin bölümlere ayrılması, Bireysel çözümlerin disipline edilmesi, Çözümlerin denenmesi, Çeşitli çözümlerin karşılaştırılması, En iyi çözümün seçilmesi, Kaba formun elde edilmesi, Hareketi düzeltme, Kişisel ince formun sağlanması, Uygulama, pekiştirme. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

96 Tümdengelim Yöntemi Başka bir ifade ile Global yöntem de denir. Tümdengelim yönteminde bütünden parçalara doğru gidilir. Öğretilecek olan teknikte hareket bütün olarak gösterilir ve yapılması istenir. Becerilerin öğretiminde esas olan; en kısa zamanda amaca ulaşabilme ve sonuçta hareketin somut olarak düzenlenme­sidir. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

97 Tümdengelim yöntemi şu şekilde uygulanır
Tekniğin bütünün görsel olarak sunulması, Tekniğin akışını belirleyen bölümlerin açıklanması, Tekniğin kaba formunun yaptırılması, Öğretmenin verdiği talimatlarla tekniğin düzeltilmesi, Uygulama, pekiştirme. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

98 Miks Yöntemi Başka bir ifade ile karışık yöntem de denir. Öğretilecek olan tekniğin özelliğine ve zorluk derecesine göre, parçalı yöntemle global yöntem yerine göre seçilerek uygulanır. Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

99 Doç. Dr. Gülten HERGÜNER


"BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları