Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hematolojik parametrelerin missed abortus tanısına etkileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hematolojik parametrelerin missed abortus tanısına etkileri"— Sunum transkripti:

1 Hematolojik parametrelerin missed abortus tanısına etkileri
Gulsum Uysal1, Fulya Caglı2, Eda Ulku Karakılıç2, Hatice Akkaya2,Huseyin Aksoy2, Gökhan Acmaz2 1 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Adana, Türkiye. 2 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Kayseri, Türkiye.

2 Giriş Missed Abortus kapalı bir serviksle maternal- fetal yapılara ait ölü dokuların günler, haftalar hatta aylarca uterin kavite içinde kalmasıdır. Fetal ölüm ve abortusun tanısı temelde klinik ve ultrason yardımı ile konulur. Missed Abortus gelişmiş ultrason görüntü teknikleri ile daha sık görülmeye başlamıştır. ( % insidans) Missed abortusa ait istenmeyen gebelik sonuçlarını azaltmak için daha hızlı ve net tanı sağlamaya yardımcı testlere ihtiyaç vardır.

3 Giriş Missed abortusun etyolojisi hala net değildir. Yeni çıkan çalışmalarda bazı hematolojik parametrelerle (*RDW, platelet) ile tekrarlayan gebelik kayıpları arasında ilişki bulunmuştur. Aynıoglu O, Isık H, Sahbaz A, Harma MI, Isık M, Kokturk F. Can Plateletcrit be a Marker for Recurrent Pregnancy Loss? Clin Appl Thromb Hemost Jul;22(5): Dundar O, Pektas MK, Bodur S, Bakır LV, Cetin A. Recurrent pregnancy loss is associated with increased red cell distribution width and platelet distribution width J Obstet Gynaecol Res Apr;41(4):551-8.

4 Giriş Literatürde İlk trimester normal-anormal gebeliklerde, spontan abortusda serum CA125 düzeyleri araştırılmıştır. Brumsted JR1, Nakajima ST, Badger G, Riddick DH, Gibson M. Serum concentration of CA-125 during the first trimester of normal and abnormal pregnancies. J Reprod Med May;35(5): Osmanağaoğlu MA, Erdoğan I, Eminağaoğlu S, Karahan SC, Ozgün S, Can G, Bozkaya H. The diagnostic value of beta-human chorionic gonadotropin, progesterone, CA125 in the prediction of abortions. J Obstet Gynaecol Apr;30(3): Check JH. Serum CA 125 levels in early pregnancy and subsequent spontaneous abortion. Obstet Gynecol Nov;76(5 Pt 1):894-5. Hornstein MD, Check JH, Hill JA. Serum CA 125 levels and spontaneous abortion. Am J Obstet Gynecol Feb;172(2 Pt 1):695-9.

5 Amaç Bu çalışmada amacımız hematolojik parametrelerin missed abortus tanısına etkisini araştırmaktır. İkincil amacımız serum Ca 125 düzeylerinin missed abortus tanısındaki rolünü araştırmaktır.

6 Yöntem Bu çalışmaya 90’nı missed abortus, 143’ü sağlıklı kontrol olmak üzere toplamda 233 gebe dahil edilmiştir. Bu hastaların rutin hematolojik parametrelerindeki hemoglobin, beyaz küre, nötrofil, lenfosit, ortalama korpuskular hacim (MCV), ortalama platelet hacmi (MPV), eritrosit dağılım genişliği (RDW) değerleri kaydedilmiştir. Tüm hastaların serum Ca 125 değeri bakılıp kaydedilmiştir.

7 Bulgular Tablo 1: Grupların genel temel demografik özellikleri
Missed abortus n(90) Kontrol grubu n(143) P değeri Yaş 27.2±6.7 26.7±5.7 0.5 VKİ 24±3 24±4 0.8 Gravida 2.7± 1.5 2.5±1.3 0.2 Parite 2.0±0.9 1.8±1.3 Gestational Yaş (hafta) 9.6±1.9 9.3±2.4 0.3

8 Bulgular Tablo 2: Gruplar arasında hematolojik parametrelerin incelenmesi Missed abortus n(90) Kontrol Group n(143) P değeri Hemoglobin (gr/dl) 12.9±1.0 12.8±1.1 0.2 WBC (x103/µL) 8.6±2.5 8.3±2.0 0.3 Nötrophil (x103/µL) 5.9±2.1 5.7±1.8 0.5 Lenfosit (x103/µL) 2.1±0.6 1.9±0.4 0.03 Platelet (x103/µL) 253±73 229±46 0.003 MCV (fL) 84±6 85±7 0.9 MPV (fL) 8.8±1.3 8.8±0.9 RDW (%) 13.4±2.0 12.8±1.3 0.005 Ca 125 37.2±23.4 38.1±19.7 0.7 TSH 1.4±0.7 1.3±0.8 0.4 Glukoz 90±11 89±15 0.8 NLR 2.8±1.1 2.9±1.1 PLR 124±52 120±34 *Missed abortus grubunda lenfosit, platelet ve eritrosit dağılım genişliği (RDW) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. (sırasıyla; p=0.03, p= 0.003, p=0.005) WBC: white blood cell, MCV: Mean Corpuscular Volume, MPV: Mean Platelet Volume, RDW: Red cell Distribution Width, CA 125: Cancer Antigen 125, TSH: Thyroid Stimulating Hormone, NLR: Neutrophil/Lymphocyte ratio, PLR: Platelet/ Lymphocyte ratio. Data are presented a mean ± SD. SD: Statistically significant.

9 Bulgular Gruplar arasında anlamlı çıkan bu değerler multivaryant analizde tekrar bakıldığında missed abortus tanısında eritrosit dağılım genişliğinin (RDW) bağımsız faktör olduğu görülmüştür (OR:0.810, p < 0.05). Tablo 3: anlamlı değişkenlerin çoklu analizi P OR Lenfocyte ,083 ,613 RDW ,021 ,810 Platelet ,081 ,995 OR: Odds Ratio. RDW: Red cell Distribution Width

10 Bulgular Gruplar arasında Ca 125 değerleri benzer bulunmuştur (p=0.7).
Gruplar arasında diğer hematolojik parametreler açısından anlamlı fark saptanamamıştır.

11 Tartışma Missed abortusda etyoloji hala tam olarak bilinmiyor.
adenosine deaminase activity (ADA) serum cortisol and IL-12 heparin binding epidermal growth factor (HB-EGF) leptin inflammatory cytokines

12 Tartışma Kosus ve ark. Çalışmasında ( 100 missed 100 kontrol grubu) missed abortus hastalarında MPV nin anlamlı olarak artmış olduğunu bulmuşlardır. Sonucu trombotik nedenlere baglamışlardır. Kosus N, Kosus A, Yildirim M, Duran M, Turhan NO. Mean platelet volume as a marker of thrombosis in patients with missed abortion. Acta Haematol. 2011;125(4):208-9.

13 Tartışma Yine bazı çalışmalarda MPV nin abortuslarda (klinik ve biyokimyasal)düşük olduğu gösterilmiş. Sonucu inflamatuar nedenlerle açıklamışlardır. Kaplanoglu M, Yuce T, Bulbul M. Decreased mean platelet volume is associated with the developing stage of fetoplacental unit in spontaneous abortion. Int J Clin Exp Med Jul 15;8(7): Gasparyan AY, Ayvazyan L, Mikhailidis DP, Kitas GD. Mean platelet volume: a link between thrombosis and inflammation? Curr Pharm Des 2011; 17:

14 Tartışma Tekrarlayan gebelik kaybında ve şiddetli preeklampside RDW nin yüksek değerlerde olduğu gösterilmiş. Dundar O, Pektas MK, Bodur S, Bakır LV, Cetin A. Recurrent pregnancy loss is associated with increased red cell distribution width and platelet distribution width J Obstet Gynaecol Res Apr;41(4):551-8. Kurt RK, Aras Z, Silfeler DB, Kunt C, Islimye M, Kosar O. Relationship of red cell distribution width with the presence and severity of preeclampsia. Clin Appl Thromb Hemost Mar;21(2):

15 Dündar ve ark. Tekrarlayan gebelik kayıplarında RDW yüksekliğini inflamasyon ve tromboembolizm ile açıklamışlardır. Bu nedenlerle eritrosit dağılım hacmi değişmektedir. Dundar O, Pektas MK, Bodur S, Bakır LV, Cetin A. Recurrent pregnancy loss is associated with increased red cell distribution width and platelet distribution width J Obstet Gynaecol Res Apr;41(4):551-8.

16 Tartışma Şiddetli preeklampside ise plasental hipoksi, inflamatuar ortam, proteolitik enzimler ve hemolize bağlı eritrosit dağılım hacminin artığını belirtmişlerdir. Kurt RK, Aras Z, Silfeler DB, Kunt C, Islimye M, Kosar O. Relationship of red cell distribution width with the presence and severity of preeclampsia. Clin Appl Thromb Hemost Mar;21(2):

17 Tartışma Bizim çalışmamız Missed abortusda detaylı hematolojik parametrelerin bakıldığı ilk çalışmadır. (HB, wbc, Ca 125, MPV, RDW, NLR, PLR, MCV)

18 Tartışma Bizim çalışmamızda sadece RDW missed hasta grubunda anlamlı olarak yüksekti. Sonucun missed abortusdaki anormal plasentasyon, hipoksik ortam ve inflamatuar nedenlere bağlı olabileceğini düşündük. MPV artıp azalması literatürde inflamasyonla ilişkilendirilmiş olmasına rağmen biz böyle bir sonuç bulmadık.

19 Sonuç Bakılan tüm hematolojik parametreler arasında yüksek eritrosit dağılım hacmi (RDW) missed abortusların tanısıyla ilişkili bulunmuştur. Düşük maliyetli rutin kullanılan bu testler erken tanıda ümit vaat edici olabilir. teşekkürler


"Hematolojik parametrelerin missed abortus tanısına etkileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları