Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISPS GÜVENLİK PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISPS GÜVENLİK PLANI."— Sunum transkripti:

1 ISPS GÜVENLİK PLANI

2 Gemi Güvenlik Planı (GGP) :
Gemideki kişileri, yükü, yük taşıma birimlerini, gemi mağazalarını veya gemiyi, bir güvenlik olayı riskinden korumak için alınacak önlemlerin,gemide uygulamasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş plan anlamına gelmektedir.

3 Şirket güvenlik görevlisi (ŞGG) :
Bir geminin başarısının devam ettiğini, gemi güvenlik planının geliştirildiğini kontrol ve onayını verip liman tesis güvenlik sorumlusu ve gemi güvenlik görevlisiyle beraber uyum içinde çalışmasını sağlayan şirket tarafından görevlendirilmiş kişi.

4 Liman Tesisi Güvenlik Görevlisi (LTGG) :
Liman tesisi güvenlik planının geliştirilmesinden, uygulanmasından, tetkikinden ve sürdürülmesinden ve gemi güvenlik görevlileri ve şirket güvenlik görevlileriyle olan ilişkilerden sorumlu olmak üzere yetkilendirile kişi anlamına gelmektedir.

5 Gemi Güvenlik Görevlisi (GGG) :
Gemide Kaptana karşı, gemi güvenlik planının sürdürülmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere gemi güvenliğinden sorumlu olmak üzere şirket tarafından atanan kişi anlamına gelmektedir. Gemi güvenlik görevlisi ayrıca şirket güvenlik görevlisi ve liman tesisi görevlisi ile devamlı irtibat halinde olmalıdır.

6 İlgili Liman: Geminin bağlı (veya demirli) olduğu ve mürettebatın ziyaret için gemiden ayrılmasına izin verilen liman. Bu limanda, normal olarak mürettebat eşyasının ve gemi malzemelerinin yüklenmesi/boşaltılması yapılmaz.

7 Gemiden ayrılma: Mürettebatın, ilgili limanda veya varış noktasında gemiden ayrıldığı herhangi bir zaman anlamına gelmektedir.

8 Gemiye binme: İlgili limanda veya gemiye girişin yapıldığı limanda, mürettebatın gemiye çıktığı herhangi bir zaman anlamına gelmektedir.

9 Operatör: Geminin ziyaret ettiği terminal üzerindeki operasyonel kontrolleri sürdürmeyi sağlayan, devlet ve şirket acente temsilcisi kişilerdir.

10 Terminal: Toplanma, operasyon, gemiye kargonun boşaltılması veya yüklenmesi için kullanılan bir yapı anlamına gelmektedir. Bu, geminin güvenle barınacağı rıhtım ve iskeleler; kara ve sualtı veya doğrudan bu yapılara benzer veya bunların üzerindeki bina, cihaz ve malzemeleri içerir.

11 Yasal olmayan iş: Geminin kayıtlı olduğu veya geminin bulunduğu ülkenin kanunlarına aykırı harekettir.

12 Sefer: Geminin kargo yüklediği ilk limandan, o limana veya çoğunlukla kargonun boşaltıldığı bir başka limana dönüşüne kadar, geminin bütün seyahat rotasıdır.

13 Güvenlik Seviyesi 1 Uygun asgari koruyucu güvenlik tedbirlerinin her zaman için sürdürüleceği seviye anlamına gelmektedir.

14 Güvenlik Seviyesi 2 Artan bir güvenlik olayı riski sebebiyle belirli bir süre boyunca uygun ilave koruyucu güvenlik önlemlerinin sürdürüleceği seviye anlamına gelmektedir.

15 Güvenlik Seviyesi 3 Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi, bir güvenlik olayının muhtemel yada gerçekleşmek üzere olması halinde kısıtlı bir süre için daha ileri düzeyde belirli koruyucu güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi anlamına gelmektedir.

16 MARSEC : Deniz Güvenliği (Marine Security)

17 GGP Yasal Dayanaklar Bu Gemi Güvenlik Planı (Bu Plan) aşağıdakiler paralelinde hazırlanmıştır; SOLAS Bölüm XI-2 ve ISPS Kod (Uluslararası Gemi ve Liman Güvenlik Kodu) Bölüm A ve B. Bu plan Gemi Güvenlik Değerlendirmesi baz alınarak oluşturulmuş. Değerlendirmenin sonuçları bu planda yer almıştır. ABD Kıyı Koruma Yönetmeliği 33 CFR Altbölüm H Kısım 104

18 Plan Kopyaları; Şirket Güvenlik Görevlisi Kopyası : No:1
Kaptan /GGG Kopyası : No: 2 ABS Society : No: 3 Bayrak Devleti: No: 4

19 Planın Saklanması Plan gemide el kitabı şeklinde muhafaza edilecek ve izinsiz erişime karşı, kaptan kasasında kilitli tutularak korunacaktır. Yayınlanan diğer kopyaların elektronik formatta saklanması halinde izinsiz erişimin engellenmesi için gerekli ihtimam gösterilecektir. (ISPS A. 9.6)

20 GEMİDE PERSONEL EĞİTİMİ (ISPS A/13)
Mevcut güvenlik tehditleri ve paterniyle ilgili bilgi; Silahların, tehlikeli madde ve cihazların tanınması ve ortaya çıkarılması; Güvenliği tehdit eden kişilerin tipik ve davranışsal özelliklerinin tanınması; Güvenlik önlemlerini engellemek için kullanılan teknikler; Topluluk yönetim ve kontrol teknikleri; Güvenlikle ilgili iletişim; Acil durum yöntemleri ve olasılık planları ile ilgili bilgi; Güvenlik ekipman ve sistemlerinin yönetimi; Güvenlik ekipman ve sistemlerinin deneme, ayarlama ve denizde bakımı; Yoklama, kontrol ve gözlemlemeye dayalı metotlar; Kişilerin, kişisel eşyaların, bagajların, yükün ve gemi kumanyasının fiziksel arama metotları;

21 Gemi Güvenlik Planının gerçekten uygulanabilir bir plan olduğundan emin olmak için, talimlerin en azından üç ayda bir yapılması ve plan içindeki her elemanın test edilmesi gerekir. Ek olarak, herhangi bir zamanda gemi personelinin % 25’inden daha fazlası, son üç ayda bu gemide daha önce hiç talime katılmamış personel ile değiştirilirse, değişikliğin yapıldığı bir hafta içinde bir güvenlik talimi yapılmalıdır.(ISPS B/13.6)

22 Talimler bu elemanların test edilmesini içermelidir:
1. MARSEC seviye 2’de giriş kontrolü; 2. Gemi araması; 3. MARSEC seviye 3 ‘de sınırlandırılmış alanların güvenliği; 4. Limandayken gemiyi tehlikelerden uzak tutmak; 5. Yangın kontrol talimleri; 6. Bomba tehdidine karşı verilecek tepki; 7. Kalabalık kontrol prosedürleri; 8. Gemi güvenlik sistemi alarmını aktif hale getirme; 9. Acil durum istasyonlarını arama; 10. Güvenlikle ilgili bir olayın LTGG’ ye bildirilmesi; 11. Acil bir durumda limandan kısa sürede ayrılma ; 12. Taraf devletin verebileceği talimatlara göre hareket etme; ve 13. Diğer acil planları uygulama

23 TATBİKATLAR Şirket güvenlik görevlileri, liman tesisi güvenlik görevlileri, Taraf Devletlerin ilgili otoriteleri ve gemi güvenlik görevlilerinin katılımı ile değişik tipte tatbikatlar; eğer mümkün ise, her takvim yılında en az bir kere ve tatbikatlar arasında 18 aydan daha uzun ara olmadan, yapılmalıdır. Bu tatbikatlar, iletişimi, koordinasyonu, kaynak elverişliliğini ve verilecek cevapları test etmelidir. Bu tatbikatlar aşağıda belirtilenler şeklinde olabilir: Tam kapsamlı veya canlı olarak; Masaüstü simülasyonu veya seminer şeklinde; veya Arama kurtarma veya acil karşılık tatbikatları gibi diğer tatbikatlarla birleştirilmiş.

24 İç denetlemeler: ŞGG, gemideki güvenlik faaliyetlerinin iç denetimleri ve gözden geçirilmeleri için(ISPS A ), gemi güvenlik iç denetlemelerinin altı aylık periyotlarda yapılmasını sağlayacaktır. ŞGG yapılan iç denetleme ile ilgili olarak GGP’ nın gerekli istekleri karşıladığına dair bir rapor oluşturacaktır. Ayrıca GGP’nin yerine getirilmesi gerekli isteklerini bildirecektir.

25 Dış denetlemeler: Dış denetlemeler, bayrak devleti veya adına hareket etmeye yetkili kılınan kurum tarafından yapılır. İlk doğrulama denetlemesi ilk ISSC yayımlanmadan önce gerçekleştirilir. Ara doğrulama denetlemesi 5 yıllık onaylanan ISSC belgesinin ikinci ve üçüncü yılları arasında gerçekleştirilir. Yenilenen doğrulama denetlemesi 5 yılı geçmeyen aralıklarla ve sertifikanın bitiş tarihinden önce 3 ay içinde yapılmalıdır. İdare tarafından belirlenen ek doğrulamalar. (ISPS A )

26 PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME
Bu plan ŞGG, Kaptan ve GGG tarafından altı aylık olarak gözden geçirilecek ve gerekli görüldüğünde güncellenecektir. Değişiklikler uygulamaya girmeden önce onaylanması için İdare adına hareket eden bir kuruluşa (TGK) sunulmalıdır(ISPS A /9.5). Gözden geçirme detayları,denetlemeler ve GGP’ de yapılan düzenlemeler kayıt edilmeli ve bu kayıtlar gerektiğinde bayrak devleti yetkililerine gösterilmek üzere hazır tutulmalıdır (ISPS A/10.1). Gemi Kaptanı veya birinci zabit GGP’yi gözden geçirmekle sorumlu olup, sistem bünyesinde tespit ettiği, güvenlik uygulamalarını olumsuz ekileyecek durumları altı aylık periyotlarda raporlayacaktır.

27 KAYITLAR Aşağıdaki aktivitelerin kayıtları ISPS Code (A/10.1)’e göre İngilizce ve Türkçe olarak tutulmalıdır. Son 10 limana veya 1 yıla (hangisi daha uzunsa) ait kayıtlar gemide, son 2 yıla ait kayıtlarda şirkette korunmalıdır. Tüm kayıtlar izinsiz kişilerin erişemeyeceği Kaptan kasasında emniyete alınmalı. Eğitim, talimler ve tatbikatlar; Güvenlik tehditleri ve güvenlik olayları (ŞGG’ ye rapor edilir ve gemi jurnaline işlenir); Güvenlik ihlalleri (ŞGG’ ye rapor edilir ve gemi jurnaline işlenir); Güvenlik seviyesindeki değişiklikler (ŞGG’ ye rapor edilir ve gemi jurnaline işlenir); Gemiye veya geminin gemi/liman etkileşim faaliyetlerinde bulunduğu veya bulunmuş olduğu liman tesislerine yönelik özel tehditler gibi doğrudan geminin güvenliği ile ilgili haberleşmeler (GGG tarafından tutulacaktır); Güvenlik faaliyetleri ile ilgili iç denetimler ve gözden geçirmeler (GGG tarafından kaydedilir veya ŞGG tarafından gemiye bildirilir ve GGG- tarafından kaydedilir) Gemi Güvenlik Değerlendirmesinin periyodik olarak gözden geçirilmesi (ŞGG gemiye bildirilir ve GGG tarafından saklanır); Gemi Güvenlik Planının periyodik olarak gözden geçirilmesi (GGG tarafından kaydedilir veya ŞGG tarafından gemiye bildirilir ve GGG tarafından kaydedilir); Planda yapılan değişikliklerin uygulanması (GGG tarafından kaydedilir veya ŞGG tarafından gemiye bildirilir ve GGG tarafından tutulur);

28 GEMİ GÜVENLİK SEVİYELERİ (ISPS A/9.1)
Uluslararası denizcilik çevrelerinin kullanması için, üç adet denizcilik güvenlik (MARSEC) seviyesi oluşturulmuştur. Bu gemi bayrak veya limanda liman devleti yetkililerinin talimat verdiği MARSEC seviyesinde işletilecektir.

29 MARSEC Seviye 1 – Normal Gemilerin (ve limanların) normal olarak işletildikleri seviye. Bu seviyede, bilinen, gemiye veya bulunduğu yere karşı hukuk dışı eylemlerle ilgili belirli bir tehdit yoktur. Bu Planda, gemide şuan yürürlükte olan rutin güvenlik önlemleri ana hatlarıyla verilmektedir.

30 MARSEC Seviye 2 – Yüksek Yüksek güvenlik olayı riski var olmaya devam ettikçe, bu seviye geçerlidir. Bu risk seviyesi, yüksek bir güvenlik olayı riski olmasına rağmen, belirli bir hedefin tespit edilmediği anlamına gelir. ŞGG’den, bayrak veya liman devleti yetkililerinden, MARSEC Seviye 2’nin uygulanacağını öğrenmesi üzerine, GGG, MARSEC Seviye 2’de uygulanacak güvenlik önlemlerini, bu Planda açıklandığı şekilde derhal alır ve bu önlemler yürürlüğe konulduğunda ŞGG’ yi haberdar eder.

31 MARSEC Seviye 3 – İstisnai
Belirli bir hedefin tespit edilmesi mümkün olmasa da, gerçekleşmesi olası veya yakın bir güvenlik olayı riski olduğu sürece, bu seviye geçerlidir. ŞGG’den , bayrak veya liman devleti yetkililerinden, MARSEC Seviye 3’ün uygulanacağını öğrenmesi üzerine, GGG, MARSEC Seviye 2 ve 3’te uygulanacak güvenlik önlemlerini, bu Planda açıklandığı şekilde derhal alır ve bu önlemler yürürlüğe konulduğunda ŞGG’ yi haberdar eder, ŞGG ve bayrak veya liman devleti yetkilileri ile düzenli irtibat kurar ve bu irtibatı sürdürür ve bu yetkililer tarafından verilen talimatları izlemek üzere hazırlanır.

32 Bu üç adet MARSEC güvenlik seviyesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler, geminin ilan panosuna asılır ve burada geminin hali hazırda işletildiği seviye belirtilir. Tehditler değiştiğinde, Güvenlik Seviyesi değiştirilmelidir. Üç güvenlik seviyesi ya da Güvenlik Hazırlık Durumları, potansiyel tehlikelere karşılık verecek şekilde oluşturulmalıdır. Tüm gemi personeline Güvenlik Seviyelerinin net bir şekilde açıklanması önemlidir. Talimlerin, her türlü tehlikeye karşı en hızlı yanıtı vereceği konusunda, yeterli olduğuna emin olunacaktır. Bir limana girilirken, gemi, taraf devletinden hangi güvenlik seviyesinde bulunulduğunu öğrenmelidir. Gemi Güvenlik Görevlisi ve Liman Güvenlik Görevlisi gerekli faaliyeti uyum içinde koordine edeceklerdir. Güvenlik seviyesi 2 ve 3 ‘de, gemi, güvenlik seviyesindeki değişiklik konusunda atanmış otoritenin tavsiyelerinin alındığının teyidini vermekle yükümlüdür. GGG, Liman Güvenlik Görevlisini geminin güvenlik seviyesi ve uygulamadaki değişiklikler konusunda bildirmelidir.

33 Geminin belli alanları, Şirket tarafından “sınırlı alanlar” olarak belirlenmiştir.
Gemideki sınırlı alanların amacı: Gemi içindeki hassas alanlara izinsiz girişlerin önlenmesi; Gemi personelini, liman tesisi personelini veya gemide bulunmaya yetkili diğer personeli korunması ve Yükün ve gemi kumanyasının korunmasıdır.

34 SINIRLANDIRILMIŞ ALANLAR – MARSEC SEVİYE 1
Giriş noktalarını kilitlemek veya güvenliğini sağlamak; Mürettebat üyelerinin hazır bulunmasını sağlamak; Vardiyacıları veya devriyeleri kullanmak

35 SINIRLANDIRILMIŞ ALANLAR – MARSEC SEVİYE 2
Giriş noktalarına bitişik sınırlandırılmış alanlar belirlemek; Sınırlandırılmış alanları korumak ve devriye için ek personel tahsis etmek.

36 SINIRLANDIRILMIŞ ALANLAR – MARSEC SEVİYE 3
Güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, girişin yasaklandığı, gemideki ek sınırlandırılmış alanların belirlenmesi; ve Geminin aranmasının bir parçası olarak, sınırlandırılmış alanların aranması.

37 YÜK MAHALLERİNE GİRİŞ Limanda ambarlar, kullanımda olmadığı sürece kapalı ve menholleri de kilitli bulundurulacaktır. Seyirde ise tüm ambarlar kilitli tutulacak Tehlikeli veya zararlı yükler kesinlikle markalanacaktır.

38 Güvenlik İhlalleri Güvenlik ihlal veya tehdit edildiğinde, kaptan, GGG ile bir istişarenin ardından, aşağıdaki önlemleri dikkate alabilir: Acil durum istasyonlarının aranması Liman tesisinin bağlı bulunduğu taraf devlete haber verilmesi Gemiyi tahliye etmeye hazırlanılması Limanı terk etmeye hazırlanılması Bayrak devleti veya liman devleti idaresi tarafından verilen talimatlara göre hareket edilmesi Diğer uygun Acil Durum Olasılık planlarının kullanılması.

39 GÜVENLİK EKİPMANI AIS El Telsizleri EL DEDEKTÖRÜ AYDINLATMALAR

40 GEMİ GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ
SSAS ikinci ihbar butonu kaptan kamarasında buunmaktadır. SSAS test edilirken aşağıdakilere dikkat etmek gerekir. Test sadece yeni cihaz koyarken ve Klas denetimlerinde yapılır Test öncesi Bayrak Devleti ŞGG görevlisi tarafından uyarılır Test SSAS manuelinde belirtilen şekilde yapılır. Test mesajı gönderildikten sonra Bayrak Devleti tarafından gönderilen mesajlar kontrol edilir. Detaylı bilgi için SSAS manueline bakınız.

41 GGG Görevler ve Sorumluluklar (ISPS A/12)
GGG’nin sorumlulukları Kaptan ve ŞGG’nin koordinasyonu ile aşağıdakileri içerir: Güvenlik önlemlerinin devam ettirilmesini sağlamak için, düzenli gemi güvenlik denetimlerinin gerçekleştirilmesi; Planda yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere, gemi güvenlik planının muhafazası ve yönetimi, Diğer gemi personeli ve ilgili liman tesisi güvenlik görevlileri ile, gemi yükünün ve kumanyasının elleçlenmesi ile ilgili güvenlik konularının koordine edilmesi; Gemi güvenlik planına yapılacak değişikliklerin önerilmesi; Şirket güvenlik görevlisine, eksikliklerin, iç kontrol sırasında saptanan uygunsuzlukların, dönemsel gözden geçirmelerin, güvenlik denetimlerinin ve uygunluk doğrulanmasının ve düzeltme hareketlerinin rapor edilmesi;

42 Gemideki güvenlik bilincinin ve ihtiyatının geliştirilmesi;
Gemi personeline yeterli düzeyde bir eğitim verilmesinin sağlanması; Tüm güvenlik olaylarının rapor edilmesi, Gemi güvenlik planının uygulanmasında, şirket güvenlik görevlisi ve ilgili liman tesisi güvenlik görevlisi ile koordinasyonun sağlanması; ve Eğer mevcut ise, güvenlik cihazlarının uygun bir şekilde çalıştırılması, denenmesi, ayarlanması ve muhafazasının sağlanması. Kaptan tarafından yönetilen, Kaşif Kalkavan Şirketler Grubuna ait güvenlik prosedürlerinin yerine getirilmesi Gemi personeline ayrılan güvenlik görevleri göz önüne alınarak prosedür ve kuralların yerine getirilmesi Gemi olarak güvenlik deklarasyonu tamamlanması


"ISPS GÜVENLİK PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları