Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yetişkin Eğitimi ve İletişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yetişkin Eğitimi ve İletişim."— Sunum transkripti:

1 Yetişkin Eğitimi ve İletişim

2 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE İLETİŞİM
YETİŞKİN NEDİR? GENÇ, ORTA VE İLERİ YETİŞKİNLİK YETİŞKİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ YETİŞKİN EĞİTİMİ PEDAGOJİ ANDRAGOJİ YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ENGELLERİ YETİŞKİN EĞİTİMİNDE EĞİTİCİNİN ROLÜ YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ YETİŞKİN EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ UYGUN ORTAM OLUŞTURMA OLUMLU ORTAM OLUŞTURMA EĞİTİM ÖNCESİ HAZIRLIK EĞİTİM ESNASINDA YAPILACAKLAR EĞİTİM SONRASINDA YAPILACAKLAR EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI MATERYALİN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER EĞİTİMDE KULLANILACAK MATERYALLER YETİŞKİN EĞİTİMİNİN VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN NELER YAPILMALI

3 ? Yetişkin nedir

4 Ben kendimi bir yetişkin olarak kabul ediyorum. Çünkü .....................

5 Yetişkin: Kendisinin ve başkalarının yaşamını sürdürebilmek için üretim yapabilecek ve içinde yaşadığı toplumda gereken kararları kendi başına alabilecek biçimde bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlamış, kendi hayatını yönetme ve sorumluluk alma konularını yapabilen ya da yapmaya hazır bireydir.

6 Sözlük anlamı olarak yetişkin; gelişmiş, olgunlaşmış, sorumluluklarını bilme durumunda olan insan demektir. Ülkemizde 18 yaşını geçmiş, oy kullanabilen, imza yetkisi olan, başkalarının himayesinde olmayan, kendi başına yasal yükümlülüklerini yerine getirebilen kişidir.

7 Yetişkinlik dönemleri; genç, orta, ileri yaşlar olmak üzere üçe ayrılır.
Ancak, bu dönemlerin hangi yaşları içerdiği konusunda kesin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Her bir yetişkinlik dönemi için farklı gelişim özellikleri vardır.

8 GENÇ YETİŞKİNLİK Eş seçme Bir aile kurma Eşi ile birlikte yaşamayı öğrenme Çocuk yetiştirme

9 GENÇ YETİŞKİNLİK Bir evin işlerini yürütme Çalışma hayatına başlama
Yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirme Uygun sosyal gruba katılma

10 ORTA YETİŞKİNLİK Toplumun bir üyesi olarak yetişkinlere özgü sorumlulukları yerine getirme Belli bir ekonomik yaşam düzeyine ulaşma ve bunu sürdürme

11 ORTA YETİŞKİNLİK Ergenlik çağındaki çocuklarının sorumlu ve mutlu yetişkinler olmasına yardım etme Yetişkinlere özgü boş zaman etkinliklerini geliştirme

12 ORTA YETİŞKİNLİK Birey olarak eşiyle özdeşleşme
Orta yaşın getirdiği değişiklikleri kabullenme ve buna uyum sağlama Yaşlı ana-babaya uyum sağlama

13 İLERİ YETİŞKİNLİK Fiziksel güçteki ve sağlıktaki düşüşe uyum sağlama
Emekliliğe ve azalan kazanca uyum sağlama

14 İLERİ YETİŞKİNLİK Mutluluk verici fiziksel yaşam koşulları kurma
Toplumsal ve yurttaşlık görevlerini yerine getirme konusunda daha özenli davranma

15 YETİŞKİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Kendisine, olgun bir insan gibi davranılmasını, saygılı olunmasını bekler. Alıngandır. Başarısızlıktan, başkalarının yanında küçük düşmekten çekinir, korkar. Eğitimde pasif alıcı olmaktan hoşlanmaz, aktif rol almak ister. Gereksiz, sıkı otoriteden hoşlanmaz. Eğitim düzeyi düşük olan bir yetişkin ise, kendisine güven eksikliği olabileceğinden bu durum onun eğitime olan ilgisini azaltabilir.

16 YETİŞKİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Benlik kavramı gelişmiş insanlardır Problem merkezlidirler Deneyim birikimine sahiptirler Yerleşmiş alışkanlıklara ve kalıplaşmış düşüncelere sahip olabilecekleri için, yetişkinler, daha az açık fikirli olabilirler.

17 YETİŞKİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm getirebilecek öğrenmelere ilgi duyarlar Övgüler duymak isterler Kişisel kaygıları vardır ve güvenli bir ortama gereksinim duyarlar

18 YETİŞKİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Yetişkinin bulunduğu topluma veya gruba göre beklentileri ile ihtiyaçlarında farklılıklar olabilmektedir Yetişkinler dayatmadan hoşlanmazlar.

19 YETİŞKİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Belli bir öğrenme ortamının dışında ön uğraşları vardır Güç seçim yaparlar Gereksinmeleri ile uyumlu grup davranışı geliştirirler Duygusaldırlar

20 YETİŞKİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Seçici filtrelere sahiptirler Dinlenmeye gereksinme duyarlar Gizli bir şekilde geri kalmaktan ve yerlerini birilerinin almasından korkarlar

21 YETİŞKİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Sosyal statülerine düşkündürler Bazı fizyolojik engelleri olabilir.

22 Zeka düzeyi yaşla düşer mi?
YETİŞKİN EĞİTİMİ Yetişkinler öğrenebilir mi? Zeka düzeyi yaşla düşer mi?

23 Bazı tanımlar Eğitim; İnsanların var oluş süreçlerinden itibaren başlayan davranışlarından, yaşam tecrübesi, toplum beklentileri yönünde işleyen ve bilgi düzeyini artırıcı herhangi uygulamayı amaçlıyorsa özellikle de davranış değişikliğini eğitim olarak tanımlanır. Eğitim yoluyla kişilerin bilgi, beceri, amaç, kazanım ve beklentileri,toplumların uygun gördüğü kurallar ve normlar doğrultusunda geliştirilir, değerlendirilir ve etkilenir. Gerçekte sanılanın aksine eğitim ve öğrenilenler yaşla orantılı değildir. Yetişkin veya çocuğun sadece öğrenme süreci farklıdır.

24 Öğretim; planlı ve programlı öğrenme etkinliklerine denir.
Eğitim ve öğretim farklı kavramlardır. Eğitimde kişinin davranış ve tutumları değiştirilmeye çalışılırken öğrenmede bu yapılmaz. Eğitim yoluyla değişim ise, bir davranış kazanma şeklinde olabileceği gibi istenmeyen davranışların bırakılması şeklinde de olabilir Öğretme; Öğrenmeyi sağlama ve rehberlik etme etkinliğine denir. Öğrenme; kalıcı izli davranış değişikliğidir. Yani bireyin çevresiyle etkileşerek geçirdiği yaşamın ve tecrübelerin bir ürünüdür. Yetişkin eğitiminde görme ve işitme gibi faktörler önemlidir. Çünkü bu faktörler öğrenme hız ve verimliliğini etkiler.

25 EĞİTİM ÇEŞİTLERİ Eğitim planlı olması açısından 2’ye ayrılır
Formal; yazılı bir plan ve program doğrultusunda gerçekleştirilen, hedefleri önceden belli olan eğitimdir. Eğitimin kurumsallaştırılmış halidir. Örneğin, okullar İnformal; önceden belirlenmiş bir plana ve programa bağlı olmaksızın yapılan eğitimlerdir. Örneğin, akranlarıyla oyun sırasında kazandığı davranışlarla çocukların sosyalleşmesi, aile ortamı ve televizyon gibi iletişim araçları.

26 EĞİTİM ÇEŞİTLERİ Eğitim süreklilik açısından 2’ye ayrılır
Örgün Eğitim; Basamaklar halinde belli yaş gruplarına ve süreklilik içerisinde önceden hazırlanan programlar doğrultusunda okullarda yapılan eğitimlerdir. Bir basamak atlanıp diğerine geçmek mümkün değildir. Örneğin, Anaokulu, ilkokul vb. Yaygın Eğitim; Her yaş grubunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak bir meslek kazandırmak veya mesleklerindeki değişimlere uyarlamak amacıyla yapılan eğitimdir. Süreklilik gerektirme ve belli yaş grupları ile sınırlandırılamaz. Örneğin, Kurslar

27 Eğİtİm Programları Yeni eğitim; Çalışanların işe başlamalarını ve yeni şartlara uyum sağlamak için, yeni bilgiler vermek için düzenlenen programlardır.(Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.) İlave eğitim; Çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ek bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.(İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.)  İleri Eğitim; Çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır. Eğitimler değişen ve yeni çıkan koşullara, risklere vb. Faktörlere bağlı olarak yenilenir, geliştirilir ve gerekli görüldüğü hallerde periyodik olarak tekrarlanır.

28 YETİŞKİN EĞİTİMİ NEDİR?
Hedef grubunu, herhangi bir örgün eğitim kurumunun tam zamanlı programına devam eden belli yaş grubundaki çocuk ve gençler dışında kalan kişilerin oluşturduğu, Hedef grupları belli, amaçları düzenli, planlı, Amaçlanan eğitimin içeriği ne olursa olsun, düzenlenirken ve uygulanırken, yetişkinlerin bireysel özelliklerinin dikkate alındığı, kuralların esnek tutulduğu, Programların içeriğini bireyin ve toplumun ihtiyaçlarının belirlediği, Yetişkinlerin öğrenme ihtiyacı duyduğu her konuyu kapsayan eğitim yetişkin eğitimidir.

29 Yetişkin eğitimi programları beş temel grupta toplanır
Tamamlama eğitimi Mesleki ve teknik yeterlilik eğitimi Sağlık, refah ve aile hayatını daha iyi hale getirmek için verilen eğitimler Yurttaşlık eğitimi Kendini gerçekleştirme eğitimi

30 Yetişkin eğitiminde, yetişkinden beklenen öğrencilik rolü, yetişkin olmanın getirdiği rol ve sorumluluklara göre ikinci planda kalır. Yetişkinlere eğitim verenler, yetişkinlerin toplumdaki temel rolünün öğrenme değil üretme olduğunu, yetişkinlere verilecek eğitimin çocuk ve gençlere verilen eğitimden farklı olduğunu, farklı eğitim yaklaşımları kullanılması gerektiğini bilmek durumundadır.

31 YETİŞKİN EĞİTİMİ Pedagoji; Yunanca paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden üretilmiştir ve özellikle ‘çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı’ anlamına gelir.

32 YETİŞKİN EĞİTİMİ Andragoji; Yunanca andr (yetişkin) ve agogos (rehberlik) Köklerinden türetilmiştir ve ‘yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin ya da yardımın bilim ve sanatı’ anlamına gelir.

33 Yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin yada yardımın
PEDAGOJİ ANDRAGOJİ Yetişkinlerin öğrenmesine yol göstermenin yada yardımın Çocuklara öğretmenin BİLİMİ VE SANATIDIR.

34 ANDRAGOJİ Andragojik model bir süreç modelidir.
Pedagojik model ise içerik Yani hangi konunun, ne zaman, hangi yöntemle verileceğine öğretmen karar verir. Öğrenciler pasif alıcı durumundadırlar.

35 ANDROGOJİ Andragojik modelde öğretici
(kolaylaştırıcı) öğrenenleri sürece katmak için bazı işlemler dizisini tasarlar ve uygular.

36 Öğrenme için uygun ortam oluşturma
ANDROGOJİ Öğrenme için uygun ortam oluşturma

37 Ortaklaşa planlama için bir mekanizma kurma
ANDROGOJİ Ortaklaşa planlama için bir mekanizma kurma

38 İlgileri, gereksinimleri ve değerleri tanımlanma
ANDROGOJİ İlgileri, gereksinimleri ve değerleri tanımlanma

39 Bu gereksinimleri karşılayacak olan program amaçlarını belirleme
ANDROGOJİ Bu gereksinimleri karşılayacak olan program amaçlarını belirleme

40 Bir öğrenme modelini tasarlama
ANDROGOJİ Bir öğrenme modelini tasarlama

41 Bu öğrenme modelini uygun teknikler ve materyaller ile yürütme
ANDROGOJİ Bu öğrenme modelini uygun teknikler ve materyaller ile yürütme

42 Öğrenme çıktılarını ortaklaşa değerlendirme
ANDROGOJİ Öğrenme çıktılarını ortaklaşa değerlendirme

43 arasındaki farklar, dört temel
Andragoji ve pedagoji arasındaki farklar, dört temel kavram çevresinde açıklanabilir.

44 ANDRAGOJİ’yi PEDAGOJİ’den ayıran özellikler
Kendini algılama (Benlik duygusu gelişmiştir) Geçmiş deneyimleri vardır Öğrenmeye hazır olma (İhtiyaç duyduklarını öğrenirler) Zaman perspektifi ve öğrenmeye yönelim (Kendi sorunlarına çözüm isterler)

45 YetİŞKİNLERİN ÖĞRENME METOTLARI
Tecrübeler açısından faaliyet projeleri Beceri uygulama deneyleri Grup terapisi

46 YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ
Yetişkinler daha çok kendi kendilerine bağımsız olarak öğrenmeyi tercih ederler Öğrenme konusunda yetişkin tecrübesi önemli bir yer tutar Yetişkinler öğrenmeye karşı farklı motivasyonlara sahiptir Fiziki ve psikolojik çevre son derece önemlidir Yetişkinler bilgi ve becerilerini, farkında olma, uygulama, değerlendirme gibi çeşitli aşamalardan geçirerek öğrenir ve kabul ederler.

47 YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ
İlk izlenim Uygun ortamlar İlgi, yetenek ve gereksinimler Deneyimler Zaman ve öğrenme hızı

48 YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ
Uygulama Tekrarlama Detaylandırma Basitten karmaşığa sıralama

49 YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ
Geribildirim verme Eski - Yeni bütünleştirilmesi Cesaretlendirme ve yönlendirme

50 YETİŞKİNLERİN ÖĞRENME ENGELLERİ
Kişisel etkenler Ev yaşamından kaynaklanan etkenler Dış etkenler

51 KİŞİSEL ETKENLER Bilinmeyenden korkma
Sıkılma, Karmaşıklık, rahatsız olma ve korku en önemli kişisel etkenlerdir. Bilinmeyenden korkma

52 KİŞİSEL ETKENLER Gülünç olma korkusu

53 KİŞİSEL ETKENLER Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu

54 KİŞİSEL ETKENLER Okuldan hoşlanmama

55 KİŞİSEL ETKENLER Öğrenmeye karşı olumsuz tutum

56 KİŞİSEL ETKENLER Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama

57 KİŞİSEL ETKENLER Zihinsel ve fiziksel eksiklikler

58 EV YAŞAMINDAN KAYNAKLANAN ETKENLER
Ev işlerinden fırsat bulamama

59 EV YAŞAMINDAN KAYNAKLANAN ETKENLER
Aile üyelerinden birinin veya hepsinin karşı koyması

60 EV YAŞAMINDAN KAYNAKLANAN ETKENLER
Evdeki koşulların öğrenme için gerekli çalışmaya elverişli olmaması

61 DIŞ ETKENLER Vardiya çalışması

62 DIŞ ETKENLER Vücut yorgunluğu

63 DIŞ ETKENLER Ulaşım zorluğu

64 DIŞ ETKENLER Ekonomik yetersizlik

65 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE EĞİTİCİNİN ROLÜ
Yetişkin eğitiminde eğiticinin görevi rehberlik etmektir Eğitim görevlileri mutlaka mesleki eğitim almış olmalıdır Başlangıç (açıklama- yaşam ilgisi)

66 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE EĞİTİCİNİN ROLÜ
Hedef belirleme

67 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE EĞİTİCİNİN ROLÜ
Katılımın sağlanması

68 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE EĞİTİCİNİN ROLÜ
Eğitim aktiviteleri

69 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE EĞİTİCİNİN ROLÜ
Geribildirim

70 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE EĞİTİCİNİN ROLÜ
Güvenli ortam Deneyimler Dürüstlük Ders araları Ortam özellikleri

71 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
En verimli öğrenme, katılımcının öğrenmeye hazır olduğunda gerçekleşir.

72 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Öğrenim, katılımcıların daha önceden bildikleri ya da deneyimleri üzerine yapılandırılırsa daha etkili olur.

73 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Katılımcılar, neleri öğrenmeleri gerektiğinin farkında olurlarsa öğrenme daha etkili olur.

74 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Değişik eğitim teknikleri ve yöntemleri kullanılarak öğrenme kolaylaştırabilir.

75 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Öğrenme becerisi için gözlem altında ya da gerçeğine benzer ortamlarda uygulama yapma olanağının verilmesi gereklidir.

76 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Öğrenilen bilgilerin sık sık tekrar edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için; Zaman zaman konuları hatırlamaya zorlayacak sorular sormalıyız. Her konunun sonunda, öğrenilenler özetlenmeli, bu özetlemede eğitime katılanların da aktif rol almalarını sağlamalıyız.

77 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Öğrenme ortamı gerçeğe ne kadar yakın olursa, öğrenme de o kadar etkili olur.

78 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Katılımcılara gelişimleri ile ilgili geribildirim verilmelidir.

79 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Bir konunun, hiç ara verilmeden öğretilmesi yerine, uygun aralıklar verilerek öğretilmesi, öğrenmeyi kolaylaştıracağı ve öğrenilenin daha uzun süre hatırda kalmasını sağlayacağından yararlı olur. Her dakikalık eğitimden sonra dakikalık dinlenme arası vermek ya da yeni bir konuya geçmeden önce konuya ilişkin uygulamalar yaptırmak uygun olur.

80 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Eğitime katılanları öğrenmeye güdüleyerek aktif katılımlı öğrenmeyi sağlamak için bireylere; Bilgi sunmaktan çok, olguları keşfetmelerine yol açacak sorular sorulmalı, Bireysel ya da ekip çalışmalarına yönlendirilmeli,

81 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN İLKELERİ
Uygun olan her konuda tartışma yöntemi kullanılmalıdır İnsanlar öğrendiklerinin çoğunu görerek elde etmektedir. Bu nedenle, görsel araçların olduğu kadar fazla kullanılmasına özen göstermeliyiz.

82 YETİŞKİN EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ
BİREYSEL YÖNTEMLER GRUP (KÜME) YÖNTEMLERİ

83 UYGUN ORTAM OLUŞTURMA Fiziksel Çevre Bireysel Çevre Örgütsel Çevre

84 OLUMLU ORTAM OLUŞTURMA
Eğitim öncesi Eğitim esnasında Eğitim sonrası

85 EĞİTİM ÖNCESİ HAZIRLIK
Katılımcılar hakkında temel bilgiler edinilmeli 10 – 12 kişilik küçük gruplar oluşturulmalı Eğitimde kullanılacak araç ve gereçler gözden geçirilmeli

86 EĞİTİM ÖNCESİ HAZIRLIK
Fiziksel koşullar gözden geçirilmeli Ortam eğitimin gereklerine göre düzenlenmeli Katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapılmalı

87 EĞİTİM ESNASINDA YAPILACAKLAR
Tanışma (Eğitimin en başında, bir ısınma seansı) Katılımcıların eğitimden beklentileri Eğitim programının açıklanması Katılımcıların eğitim ile ilgili sorularının yanıtlanması

88 EĞİTİM ESNASINDA YAPILACAKLAR
Mizahın kullanımı Sosyal etkinlikler

89 EĞİTİM ESNASINDA YAPILACAKLAR
Eğitim sırasında, her dakikada bir konsantrasyon tetiklemesi Her moladan sonra, 1-2 dakika süreli hatırlatma seansı (mola öncesindeki konu başlıklarının özetlenmesi) Her moladan sonra, 1-2 dakikalık bir tanıtım seansı (yeni işlenecek konunun özetlenmesi)

90 EĞİTİM SONRASINDA YAPILACAKLAR
Kaynak önerilmesi İzlem ziyaretleri

91 EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI
Kullanılan materyaller ilgiyi uyarırlar ve öğrenme isteği oluştururlar. Zamandan tasarruf sağlarlar. Soyut unsurları somutlaştırırlar. Güvenli gözlem yapma imkânı sağlarlar.

92 EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI
Öğretimi zenginleştirirler, işlemleri basitleştirirler Tekrar tekrar kullanılabilirler, pratik yapma imkânı sağlarlar Öğretimi canlı ve açık hale getirirler

93 MATERYALİN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Öğretim hedefleri Öğretim yöntemi Öğrenci özellikleri Öğretim ortamı Materyallerin özellikleri Öğretmenlerin tutum ve becerileri Ekonomiklik

94 EĞİTİMDE KULLANILACAK MATERYALLER
Görsel Materyaller İşitsel Materyaller Görsel – İşitsel Materyaller

95 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN
Ortak dil oluşturmak (kavramları açıkça tanımlamak) Somutlamak (örnekler vererek açıklamak) Kanıtlamak (veriye-bilgiye dayandırmak) Pekiştirmek (yeterince tekrarlamak) Bunları yapabilmek için etkili sunu tekniklerinin iyi bilinmek gerekir.

96 iletişim Yetişkin eğitiminde dkkate alınması gereken en önemli unsur etkili iletişimdir. İletişim düşünce, duygu ve bilgilerin sözcük, yazı vb. sembollerle anlaşılır hale getirilmesi ve uygun etkileşimin sağlanmasıdır. Etkili iletişimin amacı ise mesajı iletilmek istenen kişiye doğru, anlaşılır ve amacımıza uygun ifade edebilmektir. SÖZLÜ İLETİŞİM; Ses tonu, vurgu ve yüksekliği ayarlanarak, güçlü bir girişle açık, net ve anlaşılır kelimeler seçilerek yapılan iletişim biçimidir. SÖZSÜZ İLETİŞİM; Beden dili, yüz ifadeleri, mimik, jest vb, ile kendini karşısındakine ifade etme biçimidir. İletişimde en etkin ifade biçiminin beden dili, ardından ses tonu ve en son olarak da sözler olduğu belirtilmiştir.

97 Yetİşkİnlerle İletişimde dikkat edilmesİ gerekenler
İletişim kurulurken, hedef kişi ya da kitlenin ilgisini çeken, onun ilgi alanı içinde kalan mesajların seçilmesi son derece önemlidir. Mesajın çıktığı kaynağın güvenilirliği mesajın kabul görmesini arttırmaktadır. İletişimde mesajın kalıcılığının sağlanması için tekrar edilmesinde yarar vardır.

98 Yetİşkİnlerle İletişimde dikkat edilmesİ gerekenler
Hedef kitlenin en açık olduğu iletişim kanalı belirlenmelidir. Mesajın anlamını bozmadan ortak simgelerle hedef kitleye istenilen bilgiler aktarılmalıdır. İletişimin etkili olabilmesi için mesajların ihtiyaçlara yönelik olması gerekir.

99 Yetİşkİnlerle İletişimde dikkat edilmesİ gerekenler
Kişileri içinde yaşanılan kültürel ortamla ve grup kurallarıyla birlikte ele almak gerekir. Kişiden iletişim sonunda grubuna ters düşecek bir davranışta bulunmasını beklemek doğru değildir. Mesajın başarı kazanma şansı hedef kitlenin tutum, değer ve inançları dikkate alındığı oranda artmaktadır. Hedefin iletişime en açık olduğu zaman belirlenmeli ve ona göre iletişim kurulmalıdır. Bu, iletişimin başarıya ulaşmasını kolaylaştırır. İletişim biçimleri birbirini destekleyecek biçimde kullanılmalıdır. Çok yönlü bir iletişim her zaman tek yönlü bir iletişimden daha etkili olacaktır.

100 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN ÖNERİLER
Anlamlı iletişim kurun, öğüt verir gibi konuşmayın Öğretime öğrencilerin başarılı olabilecekleri konularla başlayın Güvenli ve esprili bir görüntü verin Öğrencilerden beklentilerinizin yüksek olduğunu belli edin Yönetim ve eğitim grubu kontrolü konusunda sinirlenmeyin Alaycı davranmayın Uzun anlatımlar yapmayın Sabırlı olun

101 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN ÖNERİLER
Eğitim yönetimi konusunda mantıklı ve iyimser bir yaklaşım geliştiriniz. Kontrol yerine önlemeye dayalı eğitim yönetimi uygulamaları kullanınız. Uygun davranışa ilgi gösteriniz ve eğitim mekânında iyi niyet oluşturunuz. Belli öğrencilere özel ilgi göstermekten sakınınız. Mantıklı ve uyumlu olunuz. Olabildiğince az kural koyunuz ve bu kuralları herkesin anlayabileceği şekilde belirtiniz.   Öğrenci üzerine değil, kabul edilmeyen davranış üzerine odaklaşınız. Öğrencileri etiketlemeyiniz.  Normal yönetim yollarını izleyerek sorunu çözemiyorsanız uzman personelden yardım isteyiniz.

102 SAĞLIK GÜVENLİK EĞİTİMİ
İşverenler; Programların hazırlanması ve uygulanması, Eğitimler için uygun yer, Çalışanların bu programlara katılmasını Katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

103 Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre; İşverenlerin Yükümlülükleri İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak Çalışan ise bu eğitimlere katılmak ve prosedürlere uymak zorundadır Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. İşyerlerinde kadınların, çocukların, gençlerin, engellilerin vb.eğitimine özel önem verilir.

104 Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre;
Bu eğitimlerin amacı; İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, çalışanlara hak ve sorumlulukları kunusunda bilgilendirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak ve güvenlik bilinci oluşturan uygun davranış kazandırmak. Eğitime katılacaklar bireysel seviye analizi yapılarak tespit edilir. Eğitimi verecek kişi ve kuruluşlar uzmanlık konularına göre iş güvenliği ile ilgili mühendis veya teknik eleman ya da iş yeri hekimi olabileceği gibi iş müfettişi olarak görev yapmış kişiler olabilir. Bu eğitimler belgelendirilir ve özlük dosyalarında saklanır

105 Sonuç olarak; Gerek bilim ve teknolojik alanlardaki gelişmelerin, gerekse sağlık alanındaki gelişmelerin bir neticesi olarak artık günümüzde belirli bir yaşa kadar verilen eğitim ve öğretim faaliyetleri kafi gelmemekte, hayat boyu devam eden bir eğitim ve öğretim süreci zorunlu hale gelmektedir. Bu her alan için geçerlidir.

106 Sonuç olarak; Ancak nasıl yetişkinler biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel açılardan çocuklardan farklı bir konuma sahipseler, aynı şekilde eğitim ve öğretim açısından da farklı bir konuma sahiptirler.

107 Sonuç olarak; Eğitimcilere düşen görev her şeyden önce onların bu özelliklerini bilip, ihtiyaçları doğrultusunda, onlara uygun metotlarla eğitim ve öğretim sunmaktır.

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133


"Yetişkin Eğitimi ve İletişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları