Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IS-LM SORU ÖRNEKLERİ KPSS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IS-LM SORU ÖRNEKLERİ KPSS"— Sunum transkripti:

1 IS-LM SORU ÖRNEKLERİ KPSS 2001-2010

2 Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğri­sinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim düzeyinin artmasına, IS eğrisi­nin sağa doğru kaymasına c) Denge üretim düzeyinin düşmesine, LM eğri­sinin sağa doğru kaymasına d) Denge üretim düzeyinin düşmesine, IS eğri­sinin sağa doğru kaymasına e) Denge üretim düzeyinin düşmesine, LM eğri­sinin sola doğru kaymasına Cevap... Otonom tüketim harcamaları artınca, veri fiyat düzeyinde, mal ve hizmet piyasalarında denge üretim düzeyi artar. IS eğrisi sağa kayar. (Doğru Cevap B Şıkkıdır)

3 Soru KPSS 2001 Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? a) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu b) LM eğrisinin göreli olarak dik olduğunu c) IS eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu d) IS eğrisinin göreli olarak dik olduğunu e) LM eğrisinin sonsuz eğimli olduğunu Cevap... Marjinal tüketim eğilimi düşük olduğunda toplam harcama eğrisi (AE) daha dik olur. Farklı faiz oranları ile elde edilen denge hasıla dü­zeylerini veren IS eğrisi böylece daha dik olur. Doğru Cevap D Şıkkıdır.

4 Soru KPSS 2001 Faiz oranları arttığı zaman aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? a) Firmalar yatırımlarını azaltır. b) Bireyler daha az tasarruf eder. c) Firmalar daha fazla borçlanır. d) Enflasyon yükselir. e) Toplam talep artar. Cevap... Yatırım fonksiyonu faiz haddinin ters fonksiyonu­dur. Faiz haddi artınca yatırımlar azalır. (Doğru Cevap A Şıkkıdır)

5 Soru KPSS 2001 Keynesyen yaklaşımına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Para talebi sadece fiyatın fonksiyonudur. b) Faiz oranları yükseldiği zaman paranın dolaşım hızı azalır. c) Faiz oranları düştüğü zaman paranın dolaşım hızı artar. d) Faiz oranlarındaki değişme paranın dolaşım hızını etkilemez. e) Faiz oranları yükseldiği zaman paranın dolaşım hızı artar. Cevap... Keynesyen yaklaşıma göre, para piyasası dengede iken faiz haddi yükseldiğinde para talebi düşer. Bu da paranın dolaşım hızını artırır (Doğru Cevap E Şıkkıdır)

6 Soru KPSS 2002 Keynesyen iktisadın yorumlanmasına yöne­lik beş grup görüş içinde Hicks-Hassen çizgi­sinde gelişen IS-LM açıklaması aşağıdakiler­den hangisidir? a) Ücret-fiyat yapışkanlıkları b) Esneklik kötümserliği (hidrolik Keynesçilik) c) İrrasyonel beklentiler ve/veya kalıcı dinamik dengesizlik d) Dönemler arası koordinasyon bozukluğu e) Para ve diğer varlıklar arasında ikamenin yokluğu Cevap Keynesyen iktisadın yorumlanmasında öne çıkan 3 grup vardır. Bunlar; Hidrolik Yorum Köktenci Yorum 3. Uyarlanmış Genel Denge Yaklaşımı Hidrolik yorum Hicks, Modigliani, Samuelson ve Hansen tarafından geliştirilmiştir. Bunlara göre Keynesyen iktisat; fiyat ve ücret katılıklarının iktisadıdır. Doğru Cevap A Şıkkıdır.

7 Soru KPSS 2002 Keynesyen teoriye göre aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? a) İşsizlik geçici bir olgudur. b) Fiyatlar ve ücretler esnektir. c) Say Kanunu geçerlidir. d) Tasarruflar harcanabilir gelir düzeyiyle doğ­rudan ilişkilidir. e) Denge faiz oranındaki değişiklikler her zaman tasarrufları yatırımlara eşitler. Cevap... (Doğru Cevap D Şıkkıdır)

8 Soru KPSS 2003 I. Yatırımlar II. Faiz oranları III. Otonom vergiler Keynesyen yaklaşıma göre, para arzı artışı yukarıdakilerden hangilerini artırır? a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III Cevap... Sabit fiyat düzeyinde, para arzı artışı LM eğrisi­ni sağa kaydırır. Faiz oranlarını düşürür. Bu sayede yatı­rımlar artar. Otonom vergiler etkilenmez. (Doğru Cevap A Şıkkıdır)

9 Soru KPSS 2003 IS denkleminin Y = ,75Y - 25r; LM denkleminin de (M/P) = Y - 100r olduğu bir durumda, M =1200 ve P = 4 ise, denge gelir düzeyi (Y) ve faiz oranı (r) kaçtır? Y r a) b) ,5 c) ,5 d) ,5 e)

10 Cevap... M/P = Y – 100r → /4=300 =Y-100r (LM’den) Y Y +25r = 400 0,25Y +25r = 400 (IS'den) Y-100r = 300 4/0,25y+25r = 400 Y-100r=300 Y+ 100r=1600 2Y = 1900 Y = 950 yerine koyarsak r= = 100r r = 6,5 (Doğru Cevap C Şıkkıdır)

11 Soru KPSS 2004 IS-LM modeli çerçevesinde, kamu harcaması değişmediğinde; eşanlı olarak para arzının artması ve vergi oranının düşmesi sonucu gelir (Y), faiz oranı (i) tüketim (C) ve yatırım (i) nasıl değişir? Y İ C I a) Artar Azalır Artar Artar b) Artar Belirsiz Artar Belirsiz c) Azalır Belirsiz Azalır Belirsiz d) Belirsiz Azalır Belirsiz Artar e) Belirsiz Artar Azalır Azalır

12 Cevap... Vergiler düşerse tüketim C artar IS sağa kayar Y artar.Ancak artan Y'nin tasarrufamı yoksa tüketimime gideceği konusunda kesin bir şey söylenemez. Dolayısıyla; Faiz oranları ve bununla ilişkili Yatı­rımlar konusunda bir şey söylenemez. (Doğru Cevap B Şıkkıdır)

13 Soru KPSS 2004 IS ve LM eğrilerinin hangi durumlarında; liki­dite tuzağı, klasik durum ve yatırımın faize duyarsız olması sonuçları ortaya çıkar? Likidite Tuzağı Klasik Durum Yatırımlar Faize Duyarsız a) LM Düşey LM Yatay IS Düşey b) LM Yatay IS Düşey LM Düşey c) LM Düşey IS Düşey LM Yatay d) IS Düşey LM Yatay LM Düşey e)) LM Yatay LM Düşey IS Düşey Doğru Cevap E Şıkkıdır

14 Soru KPSS 2005 IS-LM eğrileri söz konusu iken kamu harcamalarındaki bir artış aşağıdakilerden hangisine yol açar? a) IS eğrisinin sola kaymasına ve hem faiz oranında hem de gelir düzeyinde azalmaya b) IS eğrisinin sağa kaymasına hem faiz ora­nında hem de gelir düzeyinde artışa c) IS eğrisinin sağa kaymasına gelir düze­yinde artışa ve faiz oranında azalmaya d) IS eğrisini sola kaymasına, gelir düzeyin­de azalmaya ve faiz oranında artışa e) LM eğrisinin aşağı ve sağa doğru kaymasına, gelir düzeyinde artışa ve faiz ora­nında azalmaya Cevap... IS eğrisinin sağa kaymasına, bu da hem faiz oranında hem de gelir düzeyinde artışa neden olur. (Doğru Cevap B Şıkkıdır)

15 Soru KPSS 2005 Daraltıcı bir para politikası sonucunda faiz oranı, yatırımlar ve milli gelir nasıl değişir? Faiz Oranı Yatırımlar Milli Gelir a) artar azalır azalır b) değişmez değişmez değişmez c) azalır azalır azalır d) azalır artar artar e) değişmez azalır değişmez Doğru Cevap A şıkkıdır.

16 Soru KPSS 2005 Aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel düzeyindeki artışın etkilerinden biridir? a) IS eğrisinin kayması b) IS eğrisinin eğiminin değişmesi c) LM eğrisinin sola kayması d) LM eğrisinin sağa kayması e) IS ve LM eğrilerinin değişmemesi Cevap... LM eğrisi sağa kayar. (CEVAP C)

17 Soru KPSS 2005 Piyasa faiz oranı bireylerin normal kabul ettikleri düzeyin altında ise bireylerin davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) İhtiyat amacı ile para talebi azalır b) Spekülasyon amacı ile para talebi artar c) Spekülasyon amacı ile para talebi azalır d) İşlem amacı ile para talebi azalır e) İhtiyaç amacı ile para talebi artar Cevap... Faiz oranları normalin altına indiğinde spekü­latif para talebi artar. (Doğru Cevap B Şıkkıdır)

18 Soru KPSS 2006 Makro iktisatta, işsizlikten tam istihdam dengesine geçmek için ileri sürülen "İşsizlik ortamında nominal ücretler azalırsa emek maliyetleri ve fiyatlar düşer. Bu gelişme ile para piyasasında reel para arzı artar, faiz düşer. Bunun sonucunda yatırım harcamaları artar, gelir düzeyi tam istihdam sağlanıncaya kadar yükselir." şeklindeki mekanizmaya ne ad verilir? Hızlandıran etkisi Çarpan etkisi Keynes etkisi Nominal katılık etkisi Reel balans etkisi

19 Cevap... Keynesyen iktisatçılara göre ekonomi efektif talep yetersizliği nedeniyle eksik istihdam düzeyinde dengededir. Ekonomide eksik re­kabet koşulları geçerlidir. Nominal ücret ve fiyatlar katıdır. Bu nedenle kendiliğinden tam istihdam dengesine gelinemez. Böyle bir ortamda nominal ücretlerdeki düş­meler toplam talebin azalmasına, fiyatların düşmesine neden olur. Mal ve para piyasala­rında tam etkileşim olduğundan, fiyatlardaki düşme para piyasasını etkiler. Reel para arzı artar faizler düşer. Bu ise yatırımcıların, is­tihdamın ve gelir düzeyinin yükselmesine neden olur. Sonuçta tam istihdam kendili­ğinden sağlanır. Bu mekanizma ilk defa Keynes tarafından ortaya atıldığı için "Keynes Etkisi" olarak adlandırılır. (Doğru Cevap C Şıkkıdır )

20 Soru KPSS 2006 Para otoritesi faiz oranını sabit tutmaya yönelik bir para politikası izliyorsa, IS-LM modeline göre vergilerdeki bir artıştan gelir nasıl etkilenir? a) Değişmez. b) Artar. c) Azalır. d) Kısa dönemde artar, uzun dönemde aza­lır. e) Kısa dönemde azalır, uzun dönemde ar­tar. Cevap... Para otoritesi faiz oranını sabit tutmaya yöne­lik politika uyguluyorsa, bu durumda LM eğ­risi hedeflenen faiz oranı düzeyinde yatay eksene paraleldir. Böyle bir durumda vergi artışı IS'yi sola kaydırır ISo → ISı. sonuçta ge­lir düzeyi azalır. Yo →Yi düşer. (Doğru Cevap C Şıkkıdır)

21 Soru KPSS 2006 Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir? a) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. b) Artar, çünkü reel paranın enflasyona göre düzeltilmiş fırsat maliyeti azalır. c) Azalır, çünkü gelirin nominal değeri düşer. d) Azalır, çünkü nakit tutmanın fırsat maliyeti artar. e) Azalır, çünkü para arzı azalır. Cevap... Faiz oranı, elde para tutmanın fırsat maliyetini göstermektedir. Enflasyon oranı ya da beklenen enflasyon aynı iken nominal faiz oranı artarsa reel faiz oranı da artar, r = i Bu durumda reel para talebi de azalacaktır. Çünkü fırsat maliyeti yükselir. Zaten para talebiyle faiz oranı arasında ters orantılı ilişki olduğu içindir. (Doğru Cevap D Şıkkıdır)

22 Soru KPSS 2007 IS eğrisi üzerinde, devlet harcamaları ve vergilerin değişkenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Hem devlet harcamaları hem de vergiler sabittir. b) Devlet harcamaları sabittir, ancak vergiler değişebilir. c) Vergiler sabittir, ancak devlet harcamaları değişebilir. d) Devlet harcamaları değişebilir, ancak ver­giler hakkında bir şey söylenemez. e) Hem devlet harcamaları hem de vergiler değişebilir. Cevap... IS eğrisi, mal piyasası dengesini gösteren bir eğiridir. İki sektörlü bir modelde mal piyasası dengesi Y = C + I veY = C + S denkliklerinden hareketle şöyledir: Y = C + I Y = C + S I = S Modele devlet sektörü katıldığında ise durum şöyledir: Y = C + I + G Y= C + S + T I+G=S+T Dolayısıyla IS eğrisi üzerinde mal piyasasının dengede olabilmesi için, tasarruflar yatırımlara eşitken, kamu harcamaları da kamu gelirlerine eşit olmalıdır. IS eğrisi üzerinde kamu harca­maları ve vergiler sabittir. (Doğru Cevap A şıkkıdır )

23 Soru KPSS 2007 Para arzı eğrisi, faiz oranını gösteren dikey eksene paralel olduğunda, para talebi para arzından düşükse para piyasası dengesinin sağlanması için nasıl bir değişmenin olması gerekir? a) Faiz oranının düşmesi, para talebi mikta­rının artması b) Faiz oranının düşmesi, para arzı miktarı­nın artması c) Faiz oranının artması, para arzı miktarının düşmesi d) Faiz oranının artması, para talebi miktarı­nın düşmesi e) Faiz oranının artması, hem para arzı mik­tarının hem de para talebi miktarının aynı anda düşmesi

24 Cevap... Para arzı dikey eksene paralel ve para talebi para arzından küçükken aşağıdaki durum ge­çerli demektir. Yani bu durumda ekonomi A noktasında bu­lunmaktadır. Çünkü MD < Ms olması için faiz oranlarının r, para talebinin MDİ düzeyinde olması gerekir. Dolayısıyla dengenin yeniden kurulması ve E noktasına gelinmesi için faiz oranlarının düşmesi ve para talebinin artması gerekir. (Doğru Cevap A Şıkkıdır)

25 Soru KPSS 2007 IS-LM modeline göre, genişletici bir para politikası, genişletici bir maliye politikasıyla birlikte uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? a) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi artar. b) Faiz oranı artarken millî gelir düzeyi aza­lır. c) Faiz oranı kesinlikle artar, ancak millî ge­lir düzeyinin nasıl değişeceği belirsizdir. d) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi azalır. e) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl değişeceği belirsizdir.

26 Cevap... IS-LM modeline göre genişletici para ve maliye politikaları birlikte uygulandığında hem IS hem de LM eğrisi sağa kayacaktır. Bu eşanlı politikalar milli geliri kesinlikle artırır­ken, faiz oranı üzerinde nasıl etki yaratacağı belirsizdir. Genişletici maliye politikası milli geliri artırır, çünkü toplam talep arttığında milli gelir artar: AD ↑=> Y ↑ Genişletici para politikası milli geliri arttırır, çünkü para arzı arttığında faiz oranları düşer, yatırımlar artar, toplam talep artar, sonuçta milli gelir artar: MS ↑=> r ↓=> I↑, AD ↑=> Y ↑ Ancak her iki politikanın faiz üzerindeki etkisi zıt yöndedir. Genişletici maliye politikası faiz­leri artırıcı; genişletici para politikası, düşürücü etki yapacaktır. Sonuçta faiz oranı üzerindeki etki, hangi politikanın daha ağırlıklı/öncelikli olduğuna bağlıdır. (Doğru Cevap E Şıkkıdır)

27 Soru KPSS 2008 Keynesyen görüşün para talebi teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kişiler ihtiyat amacıyla para talep ederler. b) Kişiler spekülatif amaçla para talep ederler. c) Para talebi ve dolayısıyla paranın dolanım hızı değişkendir. d) Para kişilere fayda sağlayan bir lüks maldır. e) Kişiler işlem amacıyla para talep ederler. CEVAP D

28 Soru KPSS 2009 Faiz oranındaki değişmeler; yatırımları, toplam talebi ve çıktı düzeyini nasıl etkiler? a) Faiz oranındaki artış yatırımları ve toplam talebi azaltır, çıktı düzeyini artırır. b) Faiz oranındaki düşüş yatırımları azaltır, toplam talebi ve çıktı düzeyini artırır. c) Faiz oranındaki artış yatırımları artırır, toplam talebi ve çıktı düzeyini azaltır. d) Faiz oranındaki artış yatırımları, toplam talebi ve çıktı düzeyini azaltır. e) Faiz oranındaki düşüş yatırımları, toplam talebi ve çıktı düzeyini azaltır.

29 Cevap Faiz oranında meydana gelen bir değişmenin muhtemel etkileri şu şekilde ifade edilebilir: Faiz oranı artarsa, yatırım yapmanın maliyeti veya riski artacağı için yatırım miktarında azalma olacaktır. Yatırım miktarının azalması ise, toplam talep ve çıktı düzeyinin azalması ile sonuçlanacaktır. Faiz oranı azalırsa, yatırım yapmanın maliyeti veya riski azalacağı için yatırım miktarında artma olacaktır. Yatırım miktarının artması ise, toplam talep ve çıktı düzeyinin artması ile sonuçlanacaktır. Doğru Cevap D Şıkkıdır

30 Soru KPSS 2009 Ekonomide otomatik para çekme cihazlarının kullanılmaya başlanmasıyla para talebinin faiz esnekliği düşüyorsa IS ve LM eğrileri nasıl etkilenir? a) Hem IS hem de LM eğrisi daha yatay hâle gelir. b) LM eğrisi sola kayar. c) IS eğrisi daha yatay hâle gelir. d) LM eğrisi daha dikey hâle gelir. e) LM eğrisi daha yatay hâle gelir.

31 Cevap Para talebinin faiz esnekliği ile IS eğrisi arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Para talebinin faiz esnekliği, LM eğrisinin eğimini etkilemektedir. LM eğrisinin eğimi şu şekilde oluşmaktadır: Para talebinin faiz esnekliği arttıkça, para talebinin gelir esnekliği azaldıkça LM eğrisi yatıklaşmaktadır. Para talebinin faiz esnekliği azaldıkça, para talebinin gelir esnekliği arttıkça LM eğrisi dikleşmektedir. Doğru Cevap D seçeneğidir.

32 Soru KPSS 2009 Yatırım talep eğrisi dikey ise para ve maliye politikalarının etkinliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Para politikası etkinken maliye politikası etkin değildir. b) Para politikası etkin değilken maliye politikası etkindir. c) Para politikası, maliye politikasından daha fazla etkindir. d) Hem para hem de maliye politikası etkin değildir. e) Hem para hem de maliye politikası etkindir.

33 Cevap.. Yatırım talep eğrisi dikey ise, yatırımın faize duyarlılığı sıfırdır. Yatırımın faize duyarlılığı ise, IS eğrisinin eğimi üzerinde belirleyicidir. Yatırımın faize duyarlılığı sıfır iken, IS eğrisinin eğimi sonsuzdur. Yani, IS eğrisi dikey eksene paraleldir. IS eğrisinin dikey eksene paralel olduğu bir durumda maliye politikası tam etkindir. Çünkü yatırımların faize duyarlılığı sıfır olduğu için faiz oranında meydana gelen artış, yatırımların azalmasına yol açmayacaktır. Diğer bir ifadeyle, dışlama etkisi ortaya çıkmayacaktır. IS eğrisinin dikey eksene paralel olduğu durumu hem para politikası hem de maliye politikası açısından şekil çizerek görmek mümkündür.

34 Genişletici Para Politikası Genişletici Maliye Politikası
IS eğrisi dikey eksene paralel iken genişletici para politikası uygulanması durumunda LM eğrisi sağa doğru kayacak ve faiz oranı düşecektir. Ancak yatırımların faize duyarlılığı sıfır olduğu için faiz oranında meydana gelen düşme yatırım miktarını artırmayacaktır. Dolayısıyla çıktı ve hasıla düzeyinde de bir değişme meydana gelmeyeceği için para politikası etkin değildir. IS eğrisi dikey eksene paralel iken genişletici bir maliye politikası uygulanması durumunda, IS eğrisi sağa doğru kayacak, yeni denge B noktasında oluşurken faizlerde artış meydana gelecektir. Ancak yatırımların faize duyarlılığı sıfır olduğu için faiz oranında meydana gelen artış özel kesim yatırımları üzerinde dışlama etkisine neden olmayacaktır. Genişletici maliye politikası sonucunda kamu harcamalarının arttırıldığı varsayımı altında yatırımların faize duyarlılığı sıfır olduğu için hasıla çıktı kadar artacaktır. Dolayısıyla maliye politikası tam etkindir. Cevap, B seçeneğidir

35 Soru KPSS 2009 IS - LM Modeline göre, aktarma mekanizmasının işleyişinde yatırımların faiz esnekliğinin rolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Yatırımların faiz esnekliği düştükçe, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi büyüyecektir. b) Yatırımların faiz esnekliği düştükçe, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisinin büyümesi için para talebinin faiz esnekliği sonsuz olmalıdır. c) Yatırımların faiz esnekliği düştükçe, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisinin büyümesi için para talebinin faiz esnekliği sıfır olmalıdır. d) Yatırımların faiz esnekliği arttıkça, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi küçülecektir. e) Yatırımların faiz esnekliği arttıkça, para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi büyüyecektir.

36 Çözüm: Yatırımların faize duyarlılığı azaltıkça; Para politikasının gücü azalacaktır. Şöyle ki para arzında meydana gelen bir artış/azalış durumunda faiz oranlarında değişme meydana gelecek; ancak yatırımların faize vermiş olduğu tepki düşük olacaktır. Dolayısıyla para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi de düşük olacaktır. Maliye politikasının gücü artacaktır. Şöyle ki, mali genişleme/daralma durumunda faiz oranlarında değişme meydana gelecek; ancak yatırımların faize vermiş olduğu tepki düşük olduğu için "dışlama etkisi" problemi de düşük olacaktır.

37 Yatırımların faize duyarlılığı arttıkça;
Para politikasının gücü artacaktır. Şöyle ki para arzında meydana gelen bir artış/azalış durumunda faiz oranlarında değişme meydana gelecektir. Faiz oranlarındaki değişmeye yatırımların vereceği tepki yüksek olacağı için para politikasının etkinliği artacaktır. Dolayısıyla para arzındaki artışın çıktı üzerindeki pozitif etkisi de yüksek olacaktır. Maliye politikasının gücü azalacaktır. Şöyle ki, mali genişleme/daralma durumunda faiz oranlarında değişme meydana gelecek; ancak yatırımların faize vermiş olduğu tepki yüksek olduğu için "dışlama etkisi" nispeten fazla olacaktır.

38 Para talebinin faiz esnekliği arttıkça;
Para politikasının gücü azalmaktadır. Para talebinin faiz esnekliği sonsuzken, ekonomi likidite tuzağında olduğu için para politikası tam etkinsiz, maliye politikası tam etkindir. Para talebinin faiz esnekliği azaldıkça; Para politikasının gücü artmaktadır. Para talebinin faiz esnekliği sıfırken, para yalnızca işlem amacıyla talep edildiği için para politikası tam etkin, maliye politikası tam etkinsizdir. Cevap E seçeneğidir.

39 Soru KPSS 2010 Aşağıdaki durumların hangisinde dışlama etkisi (crowding-out) daha büyük olur? a) Denge GSYİH düzeyinin potansiyel düzeyin altında olması b) Ekonomideki işsizliğin büyük olması c) Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin yüksek olması d) Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin yüksek olması e) Tüketim harcamalarının faiz esnekliğinin düşük olması Doğru Cevap C Şıkkıdır.

40 Soru KPSS 2010 Reel milli gelirde bir artış olduğunda para talebi ile faiz oranı nasıl değişir? Para Talebi Faiz Oranı a) artar azalır b) artar artar c) azalır artar d) azalır değişmez e) değişmez değişmez Doğru cevap B Şıkkıdır.

41 Soru KPSS 2010 IS-LM modeline göre, belirli bir denge ve GSYİH düzeyi ile denge faiz oranı söz konusuyken daraltıcı bir para politikasının genişletici bir maliye politikasıyla aynı anda uygulandığı bir politika karmasının faiz oranı ve GSYİH üzerindeki etkisi nedir? Faiz Oranı GSYİH a) artar belirsizdir b) düşer belirsizdir c) Belirsizdir artar Belirsizdir azalır belirsizdir belirsizdir Doğru cevap A Şıkkıdır.

42 Soru KPSS 2010 Sıkı para politikası uygulaması sonucunda para arzı, faizler, toplam talep ve GSYİH nasıl değişir? Para Arzı Faizler Toplam Talep GSYİH a) Artar Düşer Artar Artar b) Artar Artar Düşer Düşer c) Düşer Artar Düşer Düşer d) Düşer Düşer Düşer Artar e) Artar Düşer Artar Düşer Doğru Cevap C Şıkkıdır.

43 Soru KPSS 2010 Keynesyen modelde toplam harcama fonksiyonu aşağıdakilerden hangisinde verilenler arasındaki ilişkiyi gösterir? a) beklenen fiyat düzeyi ile reel milli gelir b) Beklenen fiyat düzeyi ile arzulanan harcamalar c) Fiyatlar genel düzeyi ile nominal milli gelir d) Toplam planlanan harcama ile reel milli gelir e) Toplam planlanan harcama ile enflasyon Doğru Cevap D şıkkıdır.

44


"IS-LM SORU ÖRNEKLERİ KPSS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları