Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ömer AKKAYA Nazmi GÖKÇE KATILIMCI LİDERLİK. KATILIMCI L İ DERL İ K (Participative leadership) Katılımcı liderlik, liderin yönetim yetkisini grup üyeleriyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ömer AKKAYA Nazmi GÖKÇE KATILIMCI LİDERLİK. KATILIMCI L İ DERL İ K (Participative leadership) Katılımcı liderlik, liderin yönetim yetkisini grup üyeleriyle."— Sunum transkripti:

1 Ömer AKKAYA Nazmi GÖKÇE KATILIMCI LİDERLİK

2 KATILIMCI L İ DERL İ K (Participative leadership) Katılımcı liderlik, liderin yönetim yetkisini grup üyeleriyle payla ş ma e ğ ilimi temeline dayanan demokratik liderlik tarzıdır. Bu tarzda amaçlar, politikalar belirlenirken, i ş bölümü yapılırken her grup üyelerinin fikirlerini dikkate almaya çalı ş ır. Bu anlayı ş ı belirleyen liderler ki ş ilerin iç unsurlar ile motive olduklarına inandıklarından daha az kontrol etme taktiklerini kullanırlar. ve ba ş arılı i ş leri taktir etme davranı ş ı gösterirler Katılımcı Liderlik Modelinin Ba ş lıca Yararları -Grup üyelerinin de kararlara katılımı ile daha etkin ve sa ğ lıklı kararlar alınması - İş lerine de ğ er verilen üyelerin i ş lerinden tatmin sa ğ laması -Etkin ve ba ş arılı verimli çalı ş an bir grup elde edilmesi. Bu liderlik tarzının en önemli sakıncası karar sisteminden kaynaklanan zaman kaybıdır.

3 Acil durumlarda bu tarz ba ş arılı olamamaktadır. Karar vermede katılımcılı ğ ın dereceleri en azdan ço ğ a ş u ş ekilde sıralanabilir -lider kendisi mümkün olan bilgilerin ı ş ı ğ ında problemi çözer yada karar verir Lider gerekli her tür bilgiyi astlarından aldıktan sonra kendisi problemi çözer yada karar verir Lider astlarına problem hakkında danı ş ır, fikirlerini alır karar verir Lider problemi astlarıyla grup ortamında tartı ş ır ve kendi karar verir

4 Katılımcı Liderli ğ in Boyutları Payda ş yönetimi Takım ruhu ve i ş birli ğ i Esnek ileti ş im Aktif dinleme Saygı, diyalog ve i ş birli ğ i Demokrasi ve katılımcılık Toplantı moderatörlü ğ ü Sosyal sorumluluk

5 Japon Yönetim Modeli Japon yönetim ilkeleri ve kurum kültürleri Türk yöneticileri açısından incelemeye de ğ er zenginlikte özellikler içeriyor. Örne ğ in yönetici herkesle beraber büyük bir salonda çalı ş ır, çalı ş anlarından biriymi ş gibi davranır. Biraz geride durur, harmoni olu ş turur ve takım ruhunu herkese yaymaya çalı ş ır. Yönetimde ya ş, bilgelik ve tecrübe önemlidir ve kıdeme saygı gösterilir.Karar verme a ş amasında yönetici tam katılımı te ş vik eder, ancak herkes olur dedikten sonra karar kabul edilir. Bu ilkeye “konsensus” denir.

6 Sosyal ve toplumsal sorumluluk Gelecekte üç tane E konusunda duyarlılık önem kazanacak 1) Enviroment = Çevre ekoloji sa ğ lık konusunda duyarlılık 2) Education = E ğ itim konusunda duyarlılık 3) Ethics = İş ahlakı ve etik ilkeler konusunda duyarlılık Katılımcı liderli ğ i kısaca özetleyecek olursak Herkese söz hakkı vermeyi, farklılıklara saygı duyarak bunları zenginli ğ e dönü ş türmeyi, aktif ve ko ş ulsuz dinlemeyi,konsensus ile karar vermeyi esas alan liderlik anlayı ş ı. Katılımcı liderlik anlayı ş ında ikna yöntemi ve diplomasi yo ğ un olarak kulanılır alınan kararda tüm partilerin ve payda ş ların memnun edilmesi için u ğ ra ş ılır.

7 TE Ş EKKÜRLER


"Ömer AKKAYA Nazmi GÖKÇE KATILIMCI LİDERLİK. KATILIMCI L İ DERL İ K (Participative leadership) Katılımcı liderlik, liderin yönetim yetkisini grup üyeleriyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları