Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULA UYUM PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULA UYUM PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 OKULA UYUM PROGRAMI

2 25-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da MEB ve UNICEF iş birliğinde hazırlanan “Okula Uyum Programı Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı” yapılmıştır. Çalıştaya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sema ÇİFTÇİ ve Soma Sabri Balcı İlkokulu Rehber Öğretmeni Gülcan ŞİMŞEK katılmıştır.

3 ÇALIŞTAY’IN AMACI 81 ildeki İl Millî Eğitim Müdürlüklerindeki bir yönetici ve bir rehberlik öğretmene MEB ve UNICEF iş birliğinde hazırlanan Okula Uyum Programı’nın tanıtılması ve programın içeriği, uygulanışı ve değerlendirilmesi hakkında katılımcıları eğitmektir.

4 OKULA UYUM PROGRAMI; Okulöncesi İdarecileri, Okul Psikolojik Danışmanları, Öğretmenleri, Velileri, Öğrencileri İlkokul 1.Sınıf İdarecileri, Okul Psikolojik Danışmanları, Sınıf Öğretmenleri, Velileri, Öğrencileri Ortaokul 5. Sınıf İdarecileri, Okul Psikolojik Danışmanları, Branş Öğretmenleri, Velileri, Öğrencileri’ni kapsıyor.

5 OKULA UYUM PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI
Çocuğun hazır hâle gelmesi tüm paydaşların hazır olması ve işlevsel bir işbirliğine bağlıdır. Okula Uyum Programı’nın merkezinde çocuk olmakla birlikte, aile ve okul çocuktan bağımsız düşünülemez.

6 Okula uyumda çocuğun hazır olması, ailenin ve okulun hazır oluşuyla doğrudan etkileşim hâlindedir. Bu nedenle, okula uyum tanımlanırken üç boyutta ele alınmıştır:

7 HAZIR ÇOCUK Geçiş yaptığı eğitim kademesinde yabancılık çekmeyen, yeni ortama kolayca uyum sağlayan, akranlarıyla iyi ilişkiler geliştiren ve kendisine verilen sorumlulukları yerine getiren çocuk, hazır çocuk olarak ifade edilmektedir. Bu dönemde çocuğun kendini sosyal ve duygusal olarak güvende ve yeterli hissetmesi ve öz güveninin arttırılması önemlidir. Bütün bunlar, çocuğun okula uyumunu kolaylaştırır.

8 HAZIR AİLE Hazır aile; çocuklarının yeni eğitim basamağına geçişlerinde çocuklarının kaygılarını anlayan, bunlara yönelik çözüm bulmaya çalışan, bu süreçte çocuğuna destek olan ve bütün paydaşlarla verimli bir ortaklık kuran ailelerdir.

9 HAZIR OKUL Hazır okuldan söz edilirken; ➢Öğretmenin,
➢Eğitim ve öğretim ortamının, ➢Eğitim ve öğretim programının hazır olması ifade edilmektedir. Okulun hazır olması; fiziksel ortam ve insan kaynakları (öğretmen, yönetici, temizlik personeli vb.) yönünden çocuğun eğitimi için hazır olması demektir.

10 Hazır okul, çocukların bir önceki eğitim ortamında yeni eğitim ortamına geçişini kolaylaştıran ve çocuğun gelişim özelliklerine göre ihtiyaçlarına cevap verebilen okuldur. Okulu hazır duruma getirmek için okuldaki tüm çalışanların, okula gelecek çocuklar ve aileler için kendilerini psikolojik yönden hazırlamaları, motive etmeleri güzel bir başlangıç için önemlidir.

11 OKULA UYUM PROGRAMI’NIN GENEL İLKELERİ

12 OKULA UYUMUN AŞAMALARI

13 HAZIRLIK Okula başlama veya yeni bir kademeye geçiş, çocuklar için olduğu kadar aileler için de önemli bir aşamadır ve aileler bu süreçte birtakım kaygılar yaşayabilirler. Her eğitim kademesine hazırlık aşamasında, aileler çocuğun gideceği okulla ilgili bilgileri çocuklarıyla paylaşmalıdır. Okul uyumu konusunda ailenin hazır oluşu beraberinde hazırlık aşamasının aile aracılığıyla sağlıklı gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Okula hazırlık; okul, aile ve çocuk etkileşimlerinin bir ürünüdür.

14 Okula hazırlanma sürecine yönelik etkinlikler; anne-babaların, çocuklarının okula uyumunu evde desteklemede kullanabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir.

15

16 YERLEŞME Yerleşme aşamasında sorumluluk, ağırlıklı olarak okulun üzerine düşmektedir. Okul ortamının ve öğretmenlerin bu konuda hazırlıklı olmaları bu süreci kolaylaştıracaktır. Bu süreçte ailelerin; okul yönetimiyle, öğretmenlerle ve ailelerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlayacak etkinlikler düzenlenerek ortak bir kültür oluşturulmaya çalışılmalıdır

17 Okul ortamlarının ve personelinin, çocukların duygusal güvenlerini arttırmaya yönelik olarak yürütecekleri etkinlikler, (örneğin; sınıf kurallarını bilme, sınıfı ve okulu tanıma vb.) çocukların uyumlarını arttıracaktır. Bu etkinlikler kapsamında çocukların okulu ve sınıflarını tanımaları, sınıfta beraber olacağı arkadaşları ile tanışıp zaman geçirmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, çocukların öğretmen(ler)i ile tanışıp kaynaşmasını sağlayıcı, okulun programının tanıtımının yapıldığı ve program dışı etkinliklerin tanıtıldığı organizasyonlar yapılmalıdır.

18

19 BÜTÜNLEŞME Bütünleşme; yeni bir fiziksel ve sosyal ortama giren çocuğun ilk uyum aşamasını atlattıktan sonra kurum ve arkadaşlarıyla bütünleşmesini sağlayacak sürekliliği olan bir aşamadır. Hazırlık ve yerleşme sürecinden sonra bütünleşme süreci başlar. Bu süreçte temel sorumluluk okul ve aileler üzerindedir. Bu aşamada aileler ve okul personeli birlikte çalışarak ilk uyum aşamasını geçen çocukların ve ailelerin okulla bütünleşmelerini sağlayacak çocukların ve ailelerin birbirini tanımaya yönelik, sosyal içerikli, okul içi ve okul dışı etkinlikler gerçekleştirilmelidir.

20 Okulla bütünleşme sürecine yönelik etkinlikler ise özellikle uyum sorunu yaşayan çocuklar gözetilerek hazırlanmıştır. Ders yılı boyunca eğitim ve öğretim programı paralelinde yürütülen ve çocukların kendilerini okulun bir parçası olarak benimsemelerini ve onların okulla sosyal ve akademik gelişimini destekleyecek bağlar kurmalarını sağlayacak etkinliklerdir.

21

22 OKULA UYUM PROGRAMININ MATERYALLERİ
Okula Uyum Programı’nın Yönetici Kılavuzu, Öğretmen Kılavuzu Rehber Öğretmen Kılavuzu, Öğretmen ve Veli Etkinlik Kitapçıkları, Veli Bilgi Broşürü ve Veli El Kitabı

23 Okul öncesi öğretmeni, 1. sınıf öğretmeni, 5
Okul öncesi öğretmeni, 1. sınıf öğretmeni, 5. sınıf öğretmeni, rehberlik öğretmeni (okul psikolojik danışmanı) ve yöneticilere yönelik olarak hazırlanan kılavuz kitaplar Uyum Programı’nın nasıl uygulanması gerektiğini, etkinliklerin ve kazanımların nasıl seçileceğini, ilgili paydaşların sorumlulukları ve etkinlik değerlendirmesinin nasıl yapılacağını içeren bir kitapçıktır.

24

25

26

27 AİLE EL KİTABI Program kapsamında hazırlanan “Aile El Kitabı”nda, öncelikle okulla ilgili bilgiler verilmiş, ardından okula uyumun tanımı ve bu süreçte velilerin katkılarının neler olabileceği açıklanmıştır. Bu çerçevede velilerin okul başlamadan önce çocuklarını bu sürece nasıl hazırlayacakları ve hazırlarken dikkat edecekleri noktalar ele alınmıştır. Bununla birlikte okul sistemi hakkında bilgi verilmiş ve okulda öğretmen ve diğer velilerle iletişimin önemine dikkat çekilerek bazı önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca her kademe için çocuğun gelişimsel özellikleri hakkında bir bilgilendirme yapılmış, olası problem alanlarına ilişkin kısa bilgi ve önerilere yer verilmiştir. Bu kitapçıkta hazırlanan etkinlikler velilerin evde çocuklarıyla yapabilecekleri etkinlikleri kapsamaktadır.

28 ETKİNLİK KİTABI Program kapsamında öğretmenler için hazırlanan etkinlik kitabı her üç kademeye yönelik olarak yapılacak etkinlikleri içermektedir. Okulöncesi Öğretmen Etkinlik Kitabında: Hazırlık, Yerleşme, Bütünleşme Etkinlikleri İlkokul Öğretmen Etkinlik Kitabında: Yerleşme, Bütünleşme Etkinlikleri Ortaokul Öğretmen Etkinlik Kitabında: Yerleşme, Bütünleşme Etkinlikleri

29 WEB-TABANLI ÖĞRETMEN EĞİTİM MODÜLÜ
Okula Uyum Programı’nın kullanımı aşamasında öğretmenlerin Program’ı etkili kullanabilmeleri için zengin görsellerle desteklenmiş bir portal olup öğretmenlerin hem birbirleriyle hem de diğer paydaşlarla aynı zamanda etkileşim içinde olabilecekleri bir yapıda oluşturulmuştur.

30 KAZANIMLAR Kazanımlar; okul öncesi eğitim programı ile ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfta okutulmakta olan bazı derslerin öğretim programlarından seçilerek oluşturulmuştur. Bu kazanımlar okula uyumun üç aşamasına göre dağıtılmıştır. Kazanımların seçilmesinde çocukların gelişimsel özellikleri, bireysel gereksinimleri ve içinde bulundukları çevrenin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

31 Ancak bu etkinlikler ve kullanılan kazanımlar örnek teşkil etmektedir
Ancak bu etkinlikler ve kullanılan kazanımlar örnek teşkil etmektedir. Öğretmenler burada yer almayan derslerin öğretim programlarından da kazanım belirleyerek öğrencilerin okula uyumunu sağlayacak nitelikte etkinlikler hazırlayabilirler. Öğrencilerin okula uyumunu etkili bir şekilde desteklemede kazanımların seçimi oldukça önemlidir. Etkinliklere temel olacak kazanımlar seçilirken kazanımlar arasındaki ilişkiler, kazanımların birbiri üstüne inşa edilebilirliği ve sırası mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

32 OKULA UYUM SÜRECİNDE OKUL YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI

33

34

35

36 OKULA UYUM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN SORUMLULUKLARI
Kendisini, okulunu, okulun çevresini ve varsa okulun web sayfasını tanıtmak, okulda ve okulun çevresinde bulunan olanaklar hakkında velileri ve çocukları bilgilendirmek. Sınıf ortamını, seminer haftasında, komisyon eşgüdümünde çocukların uyumunu kolaylaştıracak ve ilgisini çekecek bir şekilde düzenlemek ve gerekli hazırlıkları yapmak.

37 Velilere ve çocuklara okulun temel kurallarının ve işleyişinin tanıtımına yönelik veli toplantılarında ve sınıf ortamında bilgi vermek. Beşinci sınıf gelişim özelliklerine ilişkin çocuk ihtiyacını belirleme anketini velilere dağıtmak, gerek duyulduğunda velilerle görüşme yapmak, doldurulan listeleri toplamak ve ilgili personele anketleri ve görüşme sonuçlarını teslim etmek.

38 Ortaokul kademesine yeni başlayan öğrencilerini tanımak, velilerden ve ilkokul öğretmenlerinden bu çocukların özellikleri, ilgi ve gereksinimleri hakkında bilgi almak. Bu dönemdeki çocukların duygusal bakımdan hassas bir dönemde olduğu bilinci ile hareket etmek ve çocuklara duygusal anlamda destek olmak. Çocuğun okula uyum sürecinde okul yönetimi, veli, okul psikolojik danışmanı (okul rehber öğretmeni ) gibi paydaşlarla etkili bir iletişim kurmak ve bu süreçte paydaşların desteğini sağlamak.

39 Okula Uyum sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında soğukkanlı davranmak ve sorunun çözümü için gerekli yerlerden destek almak. Velilerle olan iletişimlerini canlı tutmak ve çocukları hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunmak. Okul psikolojik danışmanı (Okul rehber öğretmenleri ) ile iletişime geçerek çocuğun okula uyum sürecinde karşılaştığı sorunlar için gerektiğinde destek istemek. Çocuklarla sürekli iletişim içinde olmak ve böylece ortaya çıkabilecek problem davranışları önceden belirleyip önlemler almak. Ortaya çıkan uyum sorunlarının nedenlerini araştırmak için paydaşlarla (meslektaşlar, yönetim ve veli) birlikte çalışmalar yapmak, çalışmaların sonuçlarını uyum sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla değerlendirmek

40 Video

41 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANININ (OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİN) SORUMLULUKLARI

42

43

44

45

46 OKULA UYUM PROGRAMINA BAŞLARKEN…

47 Okula uyum programının tümünü okuyarak bilgi sahibi olunuz.
Öğretmenler kurulunda gündem maddelerine Okula Uyum Programı’nı almak. Okulun mevcut durumuna göre, öğretmenler kurulunda; okul müdürü başkanlığında, müdür yardımcısı, okul rehberlik öğretmeni (psikolojik danışman), okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf öğretmenlerinden oluşan; “Okula Uyum Süreci Komisyonu”nu kurmak. Okula Uyum Programı’nı okulun şartlarına uyarlayarak öncelik verilen kazanımları, uyarlanan ve geliştirilen etkinliklerin seçimi

48 Okula uyum programının raporlaştırılması
Hazırlık, Yerleşme, Bütünleşme Etkinliklerin yapılması, değerlendirilmesi Okula uyum programının raporlaştırılması

49 OKULA UYUM PROGRAMI DEĞERLENDİRME
Okula Uyum Programı’nın işleyişinin sorumlusu okul/kurum yöneticisidir. Yöneticilerin aşağıdaki adımları yapması durumunda Uyum Programı’nın beklenen etkiyi yaratması mümkün olacaktır. Bu bakımdan yöneticiler öncelik sırasına göre verilen işlemleri yerine getirmelidir. Gerekli olduğu durumlarda bu işlemlere sırasına uygun olarak yeni işlemler eklemeli, kurumu için uygun olmadığını düşündükleri veya uygulanma olanağı görmedikleri işlemleri göz ardı etmelidirler.

50 OKULA UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN PLANLAMASI
Okula Uyum Programı değerlendirme sürecinin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyiniz. Gerekli görülüyorsa öğrencilerin ihtiyaç analizinin hangi tarihte yapılacağını belirleyiniz. Bu amaçla EKLER bölümündeki 1. test olan “Öğrenci Uyumunu Değerlendirme Ölçeği” kullanılabilir. İhtiyaç analizi uygulama sürecinde kimlerin görevli olduğunu (Okula Uyum Süreci Komisyonu) belirleyiniz.

51 Okul çalışanlarına Okula Uyum Programı’nı değerlendirme sürecinde kendilerinden neler beklendiği bilgisini veriniz. Okul çalışanlarına Okula Uyum Programı’na yönelik çalışma sürecini değerlendirmede hangi araçları kullanacaklarını açıklayınız.

52

53 UYGULAMA SÜRECİ Okula Uyum Programı’nın işleyişini önceden belirlenen planlamaya uygun olarak işleyip işlemediğini kontrol ediniz. Bu amaçla “Sınıf Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Yönetici Öz Değerlendirme Formu’nu işlerin aşamasına uygun olarak kullanınız. Öğretmenlerden “Okula Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Öğretmen Öz Değerlendirme Formu’nu, Okul Psikolojik Danışmanı “Okula Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Rehberlik Öğretmeni Öz Değerlendirme Formu”nu Velilerden/ebeveynlerden “Okul Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Veli/Ebeveyn Öz Değerlendirme Formu”nu doldurmalarını isteyiniz.

54 Okula Uyum Programı’nın uygulama süreci sonunda öğretmenlerden öncelikle “Öğrenci Uyumunu Değerlendirme Ölçeği”ni doldurmalarını isteyiniz. Söz konusu ölçek ihtiyaç analizi amacıyla ön test olarak uygulandı ise ön test uygulama verileri ile süreç sonunda elde edilen verileri karşılaştırınız. Gerekli görüldüğünde ve mümkün olan durumlarda öğretmenlerden “Okula Uyum Programı Kazanımları için Öğrenci Gözlem Formu Dereceleme Ölçeği”ni süreçteki gözlemlerine dayanarak doldurmalarını isteyiniz.

55 “Okula Uyum Programı’na Yönelik Yönetici Memnuniyet Anketi”ni doldurunuz.
Yönetici yardımcılarından “Okula Uyum Programı’na Yönelik Yönetici Memnuniyet Anketi”ni doldurmalarını isteyiniz. Öğretmenlerden “Okula Uyum Programı’na Yönelik Öğretmen Memnuniyet Anketi”ni doldurmalarını isteyiniz.

56 Rehberlik Öğretmenlerinden “Okula Uyum Programı’na Yönelik Rehberlik Öğretmeni Memnuniyet Anketi”ni doldurmalarını isteyiniz. Yönetici yardımcılarından veya öğretmenlerden “Okula Uyum Programı’na Yönelik Veli /Ebeveyn Memnuniyet Anketi”ni ailelere uygulamasını isteyiniz.

57 Verilerin Analizi Verilerin analizinde yöneticilerin kolayca yapacakları ortalama alma ve yüzdeye dönüştürme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Kurum yöneticilerinin Okula Uyum Programı’nı değerlendirmek için topladığı veriler yöneticinin kendisi, yönetici yardımcıları veya yönetici tarafından görevlendirilen öğretmenler tarafından gerçekleştirilebilir. Yapılan tüm anketler değerlendirilmelidir.

58 Sürecin Raporlaştırılması
Yöneticiler, Okula Uyum Programı’na yönelik paydaşlardan gelen verilere ilişkin sonuçları öncelikle ayrı ayrı yorumlayacak ardından tüm bilgiler birleştirerek Program’ın genel değerlendirilmesini yapacaklardır. Değerlendirme sonuçları Okula Uyum Programı’nın farklı yönlerine (içerik, uygulama, ölçme ve değerlendirme araçları vb.) ilişkin bilgiler verecek şekilde ve paydaşların görüş ve algılarını ayrı ayrı yansıtacak şekilde rapor edilecektir.

59

60

61 HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

62

63 Okula Uyum Programı Yönetici Öz Değerlendirme Formu
maddelerinden 0 puan aldığı için, yöneticinin bu maddeleri gerçekleştirmediği görülmektedir. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorlukların nedenini belirtilmesi gerekmektedir. Ortalama ölçek puanı: 13/20=0.65 YSİGY = 0,65 x 100 = 65 Not: YSİGY’nin 60 puandan fazla olması sebebiyle yönetici sorumluluğundaki işlemlerin kabul edilebilir düzeyde gerçekleştirildiği söylenebilir.

64

65 HAZIRLAYAN Gülcan ŞİMŞEK Psikolojik Danışman


"OKULA UYUM PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları