Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M Ü ŞRİKLERİN BOYKOT İLÂNI. Mekke m ü şrikleri, İslâm n û runun s ö nmesi i ç in, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Alay, hakaret ve işkencenin her.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M Ü ŞRİKLERİN BOYKOT İLÂNI. Mekke m ü şrikleri, İslâm n û runun s ö nmesi i ç in, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Alay, hakaret ve işkencenin her."— Sunum transkripti:

1 M Ü ŞRİKLERİN BOYKOT İLÂNI

2 Mekke m ü şrikleri, İslâm n û runun s ö nmesi i ç in, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Alay, hakaret ve işkencenin her ç eşidini denediler. B ü t ü n bunlar İslâm'ın yayılmasına, M ü sl ü manların sayılarının g ü nden g ü ne artmasına engel olamıyordu. 1-Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka… a) M ü sl ü manların Muhâsaraya1 Alınması (616 M.)

3 Mekke Devri'nin 7'nci yılı (616 M.) Muharrem ayında Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Eb û Cehil'in başkanlığında toplandılar. Hâşim oğullarıyla alış-veriş yapmamağa, kız alıp- vermemeğe, g ö r ü ş ü p buluşmamağa, ekonomik ve sosyal her t ü rl ü ilişkiyi kesmeğe karar verdiler. 1-Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka… a) M ü sl ü manların Muhâsaraya1 Alınması (616 M.)

4 Bu kararı bir ahidnâme şeklinde yazıp m ü h ü rlediler ve bir beze sararak Kâbe'nin i ç ine astılar. B ö ylece M ü sl ü manları canlarından bezdirip Hz. Peygamberin kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hi ç bir şey yapmayacaklarına dâir yemin ederek karar h ü k ü mlerini m ü sâmahasız uygulamağa başladılar. 1-Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka… a) M ü sl ü manların Muhâsaraya1 Alınması (616 M.)

5 Bu karardan sonra, şurada- burada dağınık halde olan b ü t ü n M ü sl ü manlar Eb û Tâlib mahallesi'nde Hâşim î 'lerle birleştiler. Eb û Leheb, Hâşim î 'lerden olduğu halde, m ü şriklerle beraber oldu ve mahalleden ç ıktı. Eb û Tâlib, M ü sl ü man olmadığı halde, M ü sl ü manların başına ge ç ti. 1-Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka… a) M ü sl ü manların Muhâsaraya1 Alınması (616 M.)

6 Hz. Peygamber de üç yıldan beri ikamet etmekte olduğu Erkâm'ın evinden, Eb û Tâlib Mahallesine taşındı. M ü sl ü manlar burada üç yıl (616-619 M.) abluka altında kaldılar. 1-Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka… a) M ü sl ü manların Muhâsaraya1 Alınması (616 M.)

7

8 b) Acıklı G ü nler Müslümanlar abluka altında kaldıkları bu üç yıl içinde çok sıkıntı çektiler. Yeteri kadar erzâk temin edemedikleri için, açlıktan ağaç yapraklarını yediler. Bazı küçük çocuklar, gıdasızlıktan öldü. Ebû Cehil gece-gündüz Ebû Tâlib Mahallesi'ne girip çıkanları kontrol ediyor, mahalleye gizlice yiyecek maddesi sokulmasına imkân vermiyordu.

9 b) Acıklı G ü nler Hamza ve Ö mer gibi ces û r olanların dışında kimse ç arşıya ç ıkıp alış-veriş yapamıyordu. Sa'd İbn Eb î Vakkas, bir defa bulduğu bir deri par ç asını ıslatmış, ateşte kavurarak yemişti. Kadınların ve ç ocukların a ç lıktan feryatları mahalle dışından duyuluyordu. M ü sl ü manlar yıllık yiyecek ve diğer ihtiyâ ç larını ancak "eşh ü r-i hurum" denilen kan d ö k ü lmesi yasak d ö rt ayda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) temin etmeğe ç alışıyorlardı.

10 b) Acıklı G ü nler Peygamber Efendimiz de dâvet ve tebliğ vazifesini, ö zellikle Mekke'ye dışarıdan gelenlere ancak bu aylarda yapabiliyordu. M ü sl ü manlar üç yıl s ü ren bu boykot esnâsında dayanılmaz sıkıntılara katlandılar. Fakat Kureyş bundan da hi ç bir netice alamadı.

11 c) Boykot Anlaşması'nın Yırtılması M ü sl ü manların bu acıklı durumu m ü şriklerden bazı insaflı kimseleri de rahatsız etmeğe başladı. Hişâm b. Amr, Z ü heyr b. Eb î Ü meyye, Mut'im b. Adıy, Ebu'l-Bahter î, Zem'a b. Esved ve Adıy b. Kays bu kararı bozmak ü zere anlaştılar.(92) Kureyş'in toplu bulunduğu bir anda Harem-i Şer î f'e gittiler. İ ç lerinden Z ü heyr:

12 c) Boykot Anlaşması'nın Yırtılması -"Ey Kureyş topluluğu, şu yaptığımız şey, insanlığa yakışmaz. Biz her imkândan yararlanırken, bizim kabilemizin bir kolu olan Hâşimoğullarının a ç bırıkılması insâfla bağdaşmaz. Bu kararın bozulması gerekir... Yemin ederim ki bu zâlim ahidnâme yırtılmadık ç a buradan ayrılmıyacağım." diye s ö ze başladı.

13 c) Boykot Anlaşması'nın Yırtılması Eb û Cehil, Z ü heyr'i susturmak istediyse de, diğerleri de onu destekledikleri i ç in muvaffak olamadı.(93) Esâsen Kâbe' ye astıkları bu ahidnâmenin ağa ç kurtları tarafından yendiğini Hz. Peygamber (s.a.s.) haber vermişti. Bir k ö şede oturmakta olan Eb û Tâlib de: -"Gidin, bakın. Eğer yeğenimin s ö z ü doğru ç ıkmazsa ben her istediğinize râzıyım. Ama doğru ise sizin de bu zulme son vermeniz gerekir." demiş, bu haber b ü t ü n Mekke'de yayılmıştı. Ger ç ekten, ahidnâmeyi yırtmak i ç in ellerine aldıklarında, b ü t ü n yazıların kurtlar tarafından yenilmiş olduğunu g ö rd ü ler.(94) M ü sl ü manlar Mekke Devri'nin 10'uncu yılında b ö ylece bu korkun ç boykottan kurtulmuş oldular.


"M Ü ŞRİKLERİN BOYKOT İLÂNI. Mekke m ü şrikleri, İslâm n û runun s ö nmesi i ç in, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Alay, hakaret ve işkencenin her." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları