Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZİHİNSEL ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZİHİNSEL ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ZİHİNSEL ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ
EYÜP YÜCEL ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2 Zihin Engellilerin Eğitiminde Matematiğin Önemi
Zihinsel engelli çocukların, gerek yaşadığı andaki, gerekse gelecekteki yaşamlarını sürdürmede , özbakım becerileri, iletişim becerileri, iş becerileri ve sosyal becerilerin yanısıra akademik becerilere de gereksinimleri bulunmaktadır.

3 Akademik becerilerin bir kısmını, zihin engelli çocuklarında günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları sayılar, temel işlemler, hesaplama beceriler ve geometrik şekiller gibi matematik konu, beceri ve işlemleri oluşturmaktadır.

4 Zihin engelli çocukların devam ettiği okullarda uygulanan matematik programlarının ortak amaçlarından biri, onları günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmeye hazırlamaktır. Bu amaçla matematik dersi, normal öğrencilere olduğu gibi, zihin engelli öğrencilere de devam ettikleri okulların birinci sınıfından son sınıfına kadar verilmektedir.

5 Zihin Engellilere Matematik Öğretimi
Matematik içeriğinin düzenlenmesinde beceri ve işlemlerin birbirinin önkoşulu olma ilişkilerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin: Temel toplama işlemlerinin öğretimine başlamadan önce öğrenciler; sayı kavramını belli ölçüde kazanmış olmalı, çeşitli nesnelerle kümeler oluştura bilmeli, 10’a kadar ileriye doğru 1’er ve 2’şer ritmik olarak sayabilmeli, yazılı toplama yapabilmeleri için rakamları yazabilmelidir.

6 Matematik beceri ve işlemlerin öğretiminde göz önünde bulundurulması gereken diğer bir özellik ise öğrencinin performans düzeyi ve bireysel farklılıkların dikkate alınmasıdır.

7 Aynı sınıfta bulunan çocuklardan, beceri ve işlemleri aynı düzeyde öğrenmelerini beklemek yanlıştır.
Çocuğu programa uyarlamak yerine programı çocuğa uyarlamak doğru bir yaklaşımdır.

8 Zihin Engellilerin Matematikte Karşılaştıkları Güçlüklerin Nedenleri
Zihin engelli çocukların matematikte karşılaştıkları güçlüklerin kendilerinden kaynaklanmayıp öğretimsel içeriğin hazırlanması ve sunulması ile ilgili olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.

9 Öğretimsel İçeriğin Hazırlanması
Öğretim programlarının içerikleri zihin engelli öğrencilere göre düzenlenmediğinde, onların hesaplama ve problem çözme becerilerinde yeterli hale gelmeleri güçleşebilmektedir.

10 Öğrenciler matematik beceri ve işlemlerini, uygun eğitim ortamların da sunulan örneklerden öğrenirler. Dolayısıyla öğretimsel örnekler, öğrencilerin okul dışı zamanlarda karşılaşacakları problemleri çözebilmelerine yardım edecek şekilde seçilerek sunuma hazırlanmalıdır.

11 Eğer bir matematiksel beceri işleminin örnekleri basitçe sunulacak şekilde hazırlanmazsa, öğrenciler bu matematiksel beceri ve işlemleri öğrenmede yetersizlik göstereceklerdir. Örneğin: bir toplama işleminin sadece sözel sembollerle sunulması; nesnelerin, resimlerin, sözel ve yazılı sembollerin birlikte kullanılarak sunulmasına göre daha az etkili olacaktır.

12 Bundan dolayı öğretimsel örnekler, temelden daha özel sunumlara ve basitten daha karışık ilişkilere doğru sistematik ilerlemeler sağlamalıdır.

13 Matematik programlarındaki belirsizlikler, öğrencilerin beceri ve işlemleri yanlış anlamaları ile sonlanmaktadır. Belirginliği az bir programdan, belirginliği daha yüksek bir program üretilmeye doğru gidilmesi daha yüksek öğrenci başarısına katkıda sağlamaktadır.

14 Belirgin bir öğretim, gözlenebilir, ölçülebilir, tekrarlanabilir, genelleştirilebilir ve daha işlevsel bir başarı ile sonuçlanır. Eğer önemli beceri ve işlemler belirgin bir şekilde öğretilmezse. Çocuklar önemli beceri ve işlemleri öğrenmede yetersizlik göstereceklerdir.

15 Etkili bir öğretim programı, zaman ve kaynakların ekonomik olarak kullanımını sağlar. Bir öğretimsel programın ekonomikliği nelerin öğretilip öğretilmeyeceği ve nelerin öğretiminin öncelikli olduğu ile ilgilidir.

16 Genellikle öğretmenler, işlevsel öğretim için öğrenci gereksinimlerinin farkında olup öğrencilerin yaşamları için hangi beceri ve işlemlerin daha öncelikli olduğuna karar verebilmektedirler. Dolayısıyla bir beceri yada işlemin öğrencilerin yaşamlarında ne sıklıkla gerekli olacağına ilişkin soruların cevapların bulabilmektedirler..

17 Öğretim programı, mümkün olduğunca etkili olarak edinebilecek yüksek öncelikli bilgi, beceri ve işlemleri içerecek şekilde düzlenmelidir (Jopes, Wilson ve Bhojwani, 1997). Dolayısıyla zihin engelli çocuklar için doğal sayılar ve temel işlemlerin öğretimi yüzde hesaplamalarının öğretimine göre öncelikli olma özelliği göstermektedir

18 Öğretimsel İçeriğin Sunumu
Öğrencilerin yüksek düzede başarıya ulaşması, öğretim içeriğinin etkili sunumu ile yakından ilişkilidir

19 Zihin engelli çocukların matematik beceri ve kavramlarını öğrenmede karşılaştıkları güçlükleri en aza indirmek için bireyselleştirilmiş öğretim materyallerinin geliştirip uygulanması önerilmektedir.

20 Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyali Geliştirme
Bireyselleştirilmiş öğretim materyali geliştirme eğitim programının bireyselleştirilmesine dayanır. Bireyselleştirilmiş öğretim materyali, öğrencinin öğretimi yapılacak olan konu ve beceri alanındaki performans düzeyi temel alınarak geliştirilir.

21 Bireyselleştirilmiş öğretim materyali geliştirme aşamaları;
1- Öğrencinin performans düzeyini ortaya koymada kullanılan ölçüt bağımlı ölçü araçlarının geliştirilmesi, 2- öğrencinin hali hazırdaki performans düzeyinin belirlenmesi,

22 3- uzun ve kısa dönemli amaçların oluşturulması,
4- öğretimde kullanılacak planların hazırlanıp sunulması ve 5- değerlendirilmesi şeklinde sıralanır

23 1- Ölçüt Bağımlı Ölçü Araçlarının Hazırlanması
Ölçüt bağımlı ölçü araçları bir beceri ve işlemde öğrencinin öğretim öncesi, öğretim sırası ve öğretim sonrası performans düzeyini ortaya koymak amacıyla geliştirilip kullanılır.

24 Ölçüt bağımlı ölçü araçlarının içeriğinde,
bildirimler, ölçüt ve sorular yer almaktadır.

25 2- Öğrencinin Performans Düzeyinin Belirlenmesi
Hazırlanan ölçüt bağımlı ölçü araçlarındaki bildirimlere ilişkin sorular, daha önce belirlenen bir ortamda öğrenciye sorulur. Vermiş olduğu doğru ve yanlış cevaplar kayıt edilerek öğrencinin performans düzeyi belirlenir.

26 Öğrencinin özellikle ardışık sıra izleyen matematik kavram ve becerilerinde yapabildiklerinin ortaya konulması, öğrencinin öğrenmesi gereken kavram ve becerilerin neler olduğunun ve öğretime nereden başlayacağının bilinmesine ışık tutar.

27 3- Uzun ve Kısa Dönemli Amaçların Oluşturulması
Öğrencinin bir ünite, dönem ya da yıl sonunda öğrenmesi gereken beceri ya da davranışlar uzun dönemli amaçlar olarak tanımlanmaktadır. Daha kısa sürede öğrencinin öğrenmesi beklenen beceri ya da davranışlar da kısa dönemli amaçlar olarak tanımlanmaktadır.

28 4- Öğretim Planlarının Hazırlanması
Öğretim planlarında öğretim amacı, öğretimde kullanılacak araç-gereç, öğretim ortamının özelliği, kullanılacak pekiştireçler ve öğretim yöntemi gibi öğeler yer alır.

29 5- Öğretimin Değerlendirilmesi
Bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımında öğrenci, öğretim öncesinde, öğretim anında ve öğretim sonunda değerlendirilir.

30 Öğretimin değerlendirilmesinde ölçüt bağımlı ölçü araçlarının kullanılması uygun olmaktadır.
Ölçüt bağımlı ölçü aracında yer alan sorular uygulayıcı tarafından öğrenciye sırayla sorulur. Öğrencinin vermiş olduğu hem doğru hem de yanlış tepkiler kayıt edilir. Yapılan kayıtlar incelenerek, öğrencinin öğretimde ilerleme gösterip gösteremediği yargısına ulaşabilir.

31 Ayrıca yapılan değerlendirmeler öğretim sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ilgili fikir verir.

32 Matematik Öğretimi ile İlgili Yaklaşımlar

33 Zihinsel Engellilere matematik öğretimi ile ilgili yaklaşımları üç gurupta toplamak mümkündür. Bunlar: Yaratıcı yaklaşım, Doğrudan öğretim yaklaşımı ve Basamaklandırılmış yaklaşım

34 Yaratıcı Yaklaşım Yaratıcı yaklaşım, öğrenme malzemesinin son şekliyle sunulmadığı ve öğrencinin o malzemeyi halihazırdaki bilgilerini kullanarak keşfetmesini sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır. Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı olarak da adlandırılır.

35 Yaratıcı yaklaşımda, öğretmen tanımlama, genelleme ve işlemlerin sonuçlarını öğrencilerin bulması için rehberlik ederek fırsat sağlamaktadır. Bunu da öğrencilere matematikle ilgili beceri ya da işlemin özellikleri ile ilgili sorular yerine getirmektedir.

36 Doğrudan Öğretim Yaklaşımı
Doğrudan öğretimde öğrencinin performans düzeyinin saptanması, sistematik olarak yöneltilmesi, uygulamanın yapılandırılması, başarının ölçülmesi ve izlenmesi, ödüllendirici ve düzeltici geri bildirimlerin sunulması öğretmen tarafından düzenlenir. Bu özelliklerinden dolayı da öğretmen merkezli bir yaklaşım olarak görülmektedir.

37 Doğrudan öğretim yaklaşımında,
Derse başlama, Dersi işleme ve Dersi bitirme gibi üç aşamalı bir öğretmen merkezli bir yapı önerilmektedir.

38 Derse Başlama: Dersin başlaması aşamasında, öğretmen genellikle, “ Beni izle derse başlıyoruz, buraya bakın” gibi yönergeler vererek öğrencilerin dikkatini çeker. Sonra da öğrencilere bir önceki derste işlenen konuları vurgular ve o anda işlenecek olan konunun amaçlarını açıklar. ÖRNEK:

39 Örneğin: “ Dün karenin alanının nasıl hesaplanacağını öğrenmiştik
Örneğin: “ Dün karenin alanının nasıl hesaplanacağını öğrenmiştik. Bu gün de öğrendiğimiz kare alanı hesaplamalarını, evde halı sermek ve duvarı boyamak için nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz” der.

40 Dersin başlaması aşaması mümkün olduğunca kısa tutmalıdır
Dersin başlaması aşaması mümkün olduğunca kısa tutmalıdır. Çünkü dersin başlaması aşamasının uzun tutulması öğrencinin dikkati başka uyaranlara yoğunlaşmasına yol açabilir.

41 Dersi İşleme: Derse başlamadan önce öğrencinin dikkatini bir mimik hareketiyle çekmek belki gerekli olabilir. Fakat ders başladıktan hemen sonra öğretmen birinci örnekle öğretim etkinliğine başlamalıdır.

42 Öğretimin ilk aşamasında öğretmen model olur.
Örneğin; öğrenciler bir toplama işlemi yapma stratejisi öğrenirken öğretmen toplama işlemi yapma stratejisini anlatarak model olur.

43 Model olma aşamasından sonra öğretmen, öğrencilerle birlikte etkinliği yürütür.
Bu aşamada öğretmen öğrencilere “haydi bu toplama işlemini beraber yapalım” diyerek etkinliği başlatır ve öğrencilerle birlikte sürdürür.

44 Öğrenciler öğretmenin sorularına sözel olarak ya da mimikleri ile cevap verebilirler.
Öğrenciler, öğretmenin sorularını bağımsız olarak cevaplandığında öğretmen onlara uygulama örnekleri yaptırabilir. Eğer öğrenciler istenilen işlemlerle ilk defa karşılaşıyorsa öğretmen onlara birkaç uygulama örneğinde rehberlik etmelidir.

45 Öğrencilerin yardıma gereksinimi olmadığında öğretmen dersi bitirir.

46 Dersi Bitirme: Öğretmen tipik bir şekilde bir dersi üç kısa aşamaya yer vererek bitirir. İlk olarak öğrencilerin neler öğrendiğini, nerede zorluk çektiğini ve performans düzeyinin nerede daha iyi olduğunu gözden geçirir.

47 İkinci olarak, öğrencilere bir sonraki dersin amaçlarını ve o derste yapılacaklar ile ilgili kısa olarak açıklamada bulunur. Üçüncü olarak da öğrenciye bağımsız çalışma ya da ev ödevleri verir.

48 Öğretmen her üç aşamada öğrencilerin yüksek düzeyde başarı elde etmeleri ve izlenmekte olan program çerçevesinde ilerleme sağlamaları için çaba harcar.

49 Yapılandırılmış Akademik Sunumların Aşamaları
Derse Başlama Öğrencilerin dikkatinin çekilmesi Bir önceki öğretimle ilgili konulara kısaca değinilmesi Dersin amaçlarının açıklanması

50 Dersi işleme Beceride model olun Öğrencinin işlemi öğretmenle yapmasının sağlanması, Öğrencinin bağımsız yaptığı becerilerdeki edinimlerin kontrol edilmesi

51 Dersi Bitirme Dersin sonuçlarının gözden geçirilmesi Bir sonraki dersin amaçlarının ortaya konulması Bağımsız çalışma verilmesi

52 Etkileşim Ünitesi Yaklaşımı (Basamaklandırılmış Yaklaşım)
Etkileşim ünitesi; matematik beceri ve işlemlerinin öğretiminde, öğretimsel içeriğin ve materyallerin hazırlanıp sunulması için öğretmen-öğrenci ve öğretmen-öğrenci-materyal arasında kurulan 16 değişik kombinasyondan oluşan bir öğretim modeli özelliği göstermektedir.

53 Etkileşim ünitesi içinde
yatay ve dikey olmak üzere iki boyut yer almaktadır. Etkileşimin yatay boyutu öğretmenin sunusu ile öğrencinin tepki düzeyini içermektedir.

54 Etkileşimin dikey boyutu ise,
öğretmenin nesnelerle sunu yaptığı “yap”, resimli kartları kullanarak sunu yaptığı “göster”, sözel olarak sunu yaptığı “söyle” ve yazarak ya da yazılı sembolleri kullanarak sunu yaptığı “yaz” basamakları olmak üzere dört ana basamağı içermektedir.

55 Etkileşim ünitesinde matematiksel problem ve işlemler, zihin engelli öğrencilere öğretmenler tarafından dört değişik yolla sunulabilir. Bu yollar; gerçek nesnelerle sunulması, resimli kartlarla sunulması, sözel olarak sunulması ve yazalı olarak sunulması şeklinde olmaktadır.

56 Etkileşim Ünitesinde (Basamaklandırılmış Yaklaşım) Temel Toplama İşlemleri Öğretiminin Düzenlenmesi

57 Etkileşim Düzeyi Öğretmenin Sunusu Öğrencinin Davranışı
Yap 3+2= 5 işlemini nesnelerle yapar Göster 3+2= 5 işlemini içeren resimli kartı gösterir Söyle 3+2= 5 işlemini sözel olarak anlatır Yaz 3+2= 5 işlemini rakamları ve Sembolleri yazarak yapar

58 Etkileşim Düzeyi Öğretmenin Sunusu Öğrencinin Davranışı
Göster Yap 3+2= 5 işlemini içeren resimli kartı gösterir 3+2= 5 işlemini nesnelerle yapar Söyle 3+2= 5 işlemini sözel olarak anlatır Yaz 3+2= 5 işlemini rakamları ve Sembolleri yazarak yapar

59 Etkileşim Düzeyi Öğretmenin Sunusu Öğrencinin Davranışı
Söyle Yap 3+2= 5 işlemini sözel olarak anlatır 3+2= 5 işlemini nesnelerle yapar Göster 3+2= 5 işlemini içeren resimli kartı gösterir Yaz 3+2= 5 işlemini rakamları ve Sembolleri yazarak yapar

60 Etkileşim Düzeyi Öğretmenin Sunusu Öğrencinin Davranışı
Yaz Yap 3+2= 5 işlemini rakamları ve Sembolleri yazarak yapar 3+2= 5 işlemini nesnelerle yapar Göster 3+2= 5 işlemini içeren resimli kartı gösterir Söyle 3+2= 5 işlemini sözel olarak anlatır

61 Basamaklandırılmış Yönteme Göre Hazırlanmış Ders Planı Örneği
Eyüp YÜCEL Özel Eğitim Öğretmeni

62 DERS : MATEMATİK KONU : Tek basamaklı sayılarla çarpma işlemi. AMAÇLAR: Öğrenci verilen bir problemin sonucunu, %100 olarak nesnelerle yapar, resimlerle gösterir, sözlü ve yazılı olarak yapar. (3 X 4 = 12)

63 MATERYALLER: 1-Pul,cips,çiklet ve tahta blok gibi gerçek nesneler. 2-Resimli kartlar. 3-Beyaz kağıt ve kalem.

64 DERSİN İLENİŞİ: 1) Öğretmen öğrencilerin dikkatini sağlar. 2) Yap/yap etkinliği: öğretmen üç çarpı 4 işlemini nesneleri kullanarak yapar. Öğrenciye ‘’bu çarpma işlemine bak ve üç kere dördün kaç ettiğini sende bloklarla yap?’’ der. Öğrenci işlemi yaptığında ödüllendirilir.

65 3) Yap/söyle etkinliği: Öğretmen 3 çarpı 4 işlemini nesneleri kullanarak yapar.
Öğrenciye ‘’bu çarpma işlemine bak ve üç kere dördün kaç ettiğini bana söyle?’’der. Öğrenci ‘’12’’ dediğinde ‘’çok güzel’’der.

66 4) Göster/göster etkinliği: Öğretmen öğrenciye 3 çarpı 4 işlemini içeren kartı gösterir.
Öğrenciden işlemi içeren kartı seçmesini ister. Öğrenci işlemi içeren kartı seçtiğinde ödüllendirilir. Yanlış kartı seçtiğinde ise işlem tekrar gerçekleştirilir.

67 5) Göster/söyle etkinliği: Öğretmen öğrenciye 3 çarpı 4 işlemini içeren kartı gösterir.
Öğrenciden işlemin sonucunu söylemesini ister. Öğrenci söylediğinde ödüllendirilir.

68 6) Söyle/yaz etkinliği: Öğretmen öğrenciye ‘’3 kere 4 kaç eder
6) Söyle/yaz etkinliği: Öğretmen öğrenciye ‘’3 kere 4 kaç eder? Bak burada kalemle kağıt var.Kağıda 3 kere 4’ün kaç ettiğini yaz’’der. Öğrenci doğru cevabı yazarsa bir başka etkinliğe geçilir. Yanlış yazdığında işlem tekrar edilir.

69 7) Söyle/Yap etkinliği: Öğretmen öğrenciye ‘’3 kere 4 kaç eder
7) Söyle/Yap etkinliği: Öğretmen öğrenciye ‘’3 kere 4 kaç eder? Bak önünde küpler var. 3 kere 4’ün kaç ettiğini küplerle yap’’der. Bir süre bekler. Öğrenci doğru cevabı yaptığında ödüllendirilir.

70 8) Öğretime Etkileşim Ünitesinin diğer basamaklarıyla devam edilir.

71 DEĞERLENDİRME: 1-Her bir öğrencinin her bir probleme doğru cevap verip vermediğine bakılır. (%100) 2-Öğrencilerin girdi ve çıktı modellerinin hangisinde daha başarılı olduğuna bakılır.

72 Sayı Kavramı Öğretim Etkinliği
EYÜP YÜCEL Özel Eğitim Öğretmeni

73 Performans Düzeyi: Öğrenci nesne ve resimleri dört kez den üçünde gösterir ve eşleştirir, 1’den 10’a kadar ritmik sayar. Uzun Dönemli Amaç: Öğrenci, istendiğinde söylenen sayı kadar nesne ve sembolünü en az dört kez den üçünde gösterir ve söyler.

74 Öğretim Amaçları: 1. Öğrenci, öğretmenin,bir çok nesne arasından aldığı sayıda nesneyi en az dört kez den üçünde nesneler arasından alır, resimli kartlar arasından gösterir, sözlü ve yazılı olarak ifade eder.

75 2. Öğrenci, öğretmenin gösterdiği resimli kartdaki nesne resmi kadar nesneyi en az 4 kezden üçünde nesneler arasından alır, resimli kartlar arasından gösterir, sözlü ve yazılı olarak ifade eder.

76 3. Öğrenci, öğretmenin sözel olarak söylediği sayıda nesneyi en az 4 kezden üçünde nesneler arasından alır, resimli kartlar arasından gösterir, sözlü ve yazılı olarak ifade eder.

77 4. Öğrenci,öğretmenin yazdığı sayı kadar nesneyi en az dört kezden üçünde nesneler arasından alır,resimli kartlar arasından gösterir,sözlü ve yazılı olarak ifade eder.

78 Kullanılacak Araçlar:
Öğretmen ve öğrencinin kullanması için malzeme olan tabak ve boş tabak (4tane), en fazla tabakların içinde 5’er fındık, her işlemin olumlu örneğini içeren birer tane olumsuz örneğini içeren üçer tane resimli kart kağıt ve kalem

79 Öğretim Süreci: Tabaktan 1 tane fındık alır ve koyar
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Yap/yap etkinliği: Öğretmen kendisinin ve öğrencinin önüne fındıkların olduğu bir tabak ve bir boş tabak koyar. “Bana bak” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Öğretmen tabakta bulunan fındıklardan 1 tanesini alıp, boş tabağın içine koyarak işlemi yapar. “Beni izli, bu tabaktaki fındıklardan ben 1 tane alıp boş tabağın içine koydum. Benim tabağımda 1 tane fındık oldu. Şimdi seninle aynı işlemi birlikte yapalım. Bak senin önünde de fındıklar olan bir tabak var. Ben fındıklardan 1 tanesini aldım, sen de önündeki tabaktan 1 fındık al ve tabağa koy Öğretmeni izler. Tabaktan 1 tane fındık alır ve koyar

80 Önündeki resimli kartlardan 1 tane fındık olan resmi gösterir.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Yap/Göster Etkinliği: Öğretmen kendisinin önüne fındıkların olduğu bir tabak ve bir boş tabak koyar. Öğrencinin önüne resimli kartları koyar. “Bana bak” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Öğretmen tabakta bulunan fındıklardan 1 tanesini alıp, boş tabağın içine koyarak işlemi yapar. “Beni izle, bu tabaktaki fındıklardan ben 1 tane alıp boş 1 tabağın içine koydum. Benim tabağımda 1 tane fındık var. Sende önündeki resimli kartlar arasından bana 1 tane fındık resmi olan kartı göster. Öğretmeni izler. Önündeki resimli kartlardan 1 tane fındık olan resmi gösterir.

81 Tabakta 1 tane fındık olduğunu söyler.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Yap/Söyle Etkinliği: Öğretmen kendisinin önüne fındıkların olduğu bir tabak ve boş tabak koyar. Öğrencinin önüne hiçbir araç koymaz. “Bana bak” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Öğretmen “Tabakta bulunan fındıklardan 1 tanesini alıp, boş tabağın içine koyar. Bak benim tabağımda 1 tane fındık var. Söyle bakalım tabağımda kaç tane fındık var? Öğretmeni izler. Tabakta 1 tane fındık olduğunu söyler.

82 Önündeki kağıda 1 rakamını yazar.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Yap/yaz Etkinliği: Öğretmen kendisinin önüne fındıkların olduğu bir tabak ve boş tabak koyar. Öğrencinin önüne bir kâğıt ve kalem koyar. “Beni izle” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Öğretmen “Tabakta bulunan fındıklardan 1 tanesini alıp, boş tabağın içine koyar. “Bak ben tabağa 1 tane fındık koydum. Şimdi sende önündeki kâğıda 1 rakamını yaz” der. Öğretmeni izler. Önündeki kağıda 1 rakamını yazar.

83 Tabaktan 1 tane fındık alır ve boş tabağa koyar.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Göster/yap Etkinliği: Öğretmen kendisinin önüne üzerinde 1 tane fındık olan resimli kartı koyar. Öğrencinin önüne de içinde fındıkların olduğu bir tabakla, boş bir tabak koyar. “Benim elimdeki karta bak” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. “bu kartta 1 tane fındık resmi var. Şimdi sende önündeki fındıklar içerisinden 1 tane fındık al ve boş tabağa koy” der. Öğretmeni izler. Tabaktan 1 tane fındık alır ve boş tabağa koyar.

84 Önündeki kartlar arasında 1 tane fındık olan kartı gösterir.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Göster/Göster Etkinliği: Öğretmen kendisinin önüne üzerinde 1 tane fındık olan resimli kartı, öğrencinin önüne olumlu ve olumsuz örneklerini gösteren resimli kartları koyar.“Benim elimdeki karta bak” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Elimdeki bu kartta 1 tane fındık resmi var. Şimdi sende önündeki resimli kartlar arasından üzerinde 1 tane fındık olan kartı göster” der. Öğretmeni izler. Önündeki kartlar arasında 1 tane fındık olan kartı gösterir.

85 Resimde 1 tane fındık olduğunu söyler.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Göster/Söyle Etkinliği: Öğretmen kendisinin önüne üzerinde 1 tane fındık olan resimli kartı, öğrencinin önüne hiçbir araç koymaz. Öğretmen kendi önündeki resimli kartı eline alıp öğrenciye göstererek, “benim elimdeki karta bak” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Öğrenciye “elimdeki bu kartta 1 tane fındık resmi var. Sen de bu resimli kartta kaç tane fındık var söyle” der. Öğretmeni izler. Resimde 1 tane fındık olduğunu söyler.

86 Önündeki kâğıda 1 rakamını yazar.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Göster/yaz Etkinliği: Öğretmen kendi önüne üzerinde 1 tane fındık olan resimli kartı, öğrencinin önüne kâğıt – kalem koyar. Öğretmen önündeki resimli kartı göstererek “Elimdeki karta bak” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Öğrenciye “Elimdeki bu kartta 1 tane fındık resmi var. Sen de bu resimli kartta kaç tane fındık var önündeki kâğıda yaz Öğretmeni izler. Önündeki kâğıda 1 rakamını yazar.

87 1 tane fındık alır ve boş tabağa koyar.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Söyle/ Yap Etkinliği: Öğretmen kendi önüne hiç bir araç koymaz. Öğrencinin önüne fındıkların olduğu tabak ve boş tabak koyar. “Beni dinle” der ve öğrencinin dikkatini çeker. Öğretmen “Şimdi önündeki fındıklardan 1 tane fındık al ve boş tabağa koy ” der. Öğretmeni izler. 1 tane fındık alır ve boş tabağa koyar.

88 1 tane fındık olan resimli kartı gösterir.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Söyle/ Göster Etkinliği: Öğretmen kendi önüne hiç bir araç koymaz, öğrencinin önüne ise resimli kartları koyar. “Beni izle” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Şimdi benim söyleyeceğim sayıyı dinle” der ve 1 sayasını söyler. Hadi bakalım sende benim söylediğim sayıyı gösteren resimli kartı göster der Öğretmeni izler. 1 tane fındık olan resimli kartı gösterir.

89 Öğretmenin (Sunusu) Davranışı
Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Söyle/ Söyle Etkinliği: Öğretmen kendi önüne de, öğrencinin önüne de hiçbir araç koymaz. “Beni dinle” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. “Şimdi benim söylediğim sayıyı dinle ve daha sonra sen de söyle” der. Öğretmen 1 sayısını ifade ettikten sonra öğrenciden söylemesini ister. Öğretmeni izler. 1 sayısını söyler.

90 Öğretmenin (Sunusu) Davranışı
Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Söyle/ Yaz Etkinliği: Öğretmen kendi önüne hiçbir araç koymaz. Öğrencinin önüne de bir tane kâğıt ve bir tane kalem koyar. “Beni dinle” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Öğretmen 1 sayısını söyler. “sen de benim söylediğim sayıyı önündeki kâğıda yaz” der. . Öğretmeni izler. 1 sayısını önündeki kağıda yazar

91 Tabaktan 1 tane fındık alır ve boş tabağa koyar.
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Yaz/ Yap Etkinliği: Öğretmen kendi önüne kağıt ve kalem koyar. Öğrencinin önüne fındıkların olduğu bir tabak ve boş bir tabak koyar. “Beni izle” diyerek öğrencinin dikkatini çeker. Önündeki kağıda 1 sayısını yazar. “Benim önümdeki kağıda bak yazdığım sayıyı önündeki fındıklarla yap, kaç sayısını yazmışsam o kadar fındık al” der. Öğretmeni izler. Tabaktan 1 tane fındık alır ve boş tabağa koyar.

92 Yaz/ Göster Etkinliği:
Öğretmenin (Sunusu) Davranışı Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Yaz/ Göster Etkinliği: Öğretmen kendi önüne kağıt ve kalem koyar. Öğrencinin önüne resimli kartları koyar. “Beni izle” der ve öğrencinin dikkatini çeker. Önündeki kağıda 1 sayısını yazar. “Benim önümdeki kağıda bak yazdığım sayıyı ifade eden resimli kartı göster.” der. Öğretmeni izler. Önündeki kartlar arasından 1 tane fındık olan resimli kartı gösterir.

93 Öğretmenin (Sunusu) Davranışı
Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Yaz/ Söyle Etkinliği: Öğretmen kendi önüne kağıt ve kalem koyar. Öğrencinin önüne hiçbir araç koymaz. “Beni izle” der ve öğrencinin dikkatini çeker. Önündeki kağıda 1 sayısını yazar. “Benim önümdeki kağıda bak yazdığım sayıyı söyle” der. Öğretmeni izler. 1 sayısını söyler

94 Öğretmenin (Sunusu) Davranışı
Öğrencinin (Cevabı) Davranışı Yaz/ Yaz Etkinliği: Öğretmen kendi önüne de öğrencinin önüne de birer tane kağıt ve kalem koyar. “Beni izle” der ve öğrencinin dikkatini çeker. Önündeki kağıda 1 sayısını yazar. “Benim önümdeki kağıda bak ve yazdığım sayıyı önündeki kağıda sende yaz” der. Öğretmeni izler. Önündeki kağıda 1 sayısını yazar.

95 Öğrenci bu uygulamadaki her bir işlemi doğru yaptığında öğretmen öğrenciye hazırlamış olduğu pekiştireçleri sunar ve diğer etkinliğe geçer. Yanlış yaptığında öğretim tekrar edilir.

96 Öğretim Sonu Değerlendirme:
Öğretim sonunda etkileşim ünitesine göre hazırlanan değerlendirme aracı öğrenciye verilir.Bunun sonucunda; Her bir öğrencinin her bir sayıyı doğru yapıp yapmadığına bakılır. Öğrencilerin girdi ve çıktı modellerinin hangisinde daha başarılı olduğuna bakılır.


"ZİHİNSEL ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları