Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu d i n d e r s i o y u n. c o m BİLGİ YARIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu d i n d e r s i o y u n. c o m BİLGİ YARIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu d i n d e r s i o y u n. c o m BİLGİ YARIŞMASI

2 1 Ana Sayfa dindersioyun.com Din anlayışındaki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A) Aynı konudaki yorumlar zamanla değişime uğrayabilir. B) Benimsenen yorumdan vazgeçilmesi mümkün değildir. C) Farklı yorumlar birbirinden etkilenebilir. D) Herhangi bir yorum dinin kendisi olarak kabul edilemez.

3 2 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi insanların aynı konu hakkında farklı yorumlarda bulunmasının sebeplerinden biri değildir? A) Ekonomik düzey B) Eğitim düzeyi C) Sosyal çevre D) Fiziksel özellikler

4 3 Ana Sayfa Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri de toplumsal değişimdir. Aşağıdakilerden hangisi bu gerçeğe uygun olmayan bir değerlendirmedir? A)Dini en iyi anlayanlar değişimi en yavaş olan toplumlardır. B)Toplumlarda bireyler gibi tarihî süreç içinde değişime uğrar. C)Farklı coğrafyalarda yaşayan aynı din mensupları arasında farklı din algıları görülmektedir. D)Toplumun tamamını etkileyen olaylar, insanların dinî düşünceleri üzerinde de etkili olur.

5 4 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi dini yorumlayan bilginler üzerinde etkisi en az olan faktördür? A) Farklı duygu, düşünce ve karaktere sahip olmaları B) Değişik kültürlerde yaşamaları C) Farklı beslenme alışkanlıklarının olması D) Farklı yorum metotları kullanmaları

6 5 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki başlıca farklardan biri değildir? A) Din anlayışı evrenseldir. B) Din tek iken din anlayışları birden çoktur. C) Din, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği öğütlerdir. D) Din anlayışı dinin insanlar tarafından şartlara göre yorumlanmasıdır.

7 6 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir? A) İnsanın içinde bulunduğu şartların onun din anlayışı üzerinde etkili olması B) İnsanların düşünme ve anlama yeteneklerindeki farklılıkların yorumlarına da yansıması C) Dinin, insanların sahip oldukları yeteneklerini kullanmalarına imkân tanıması D) Dinin bütün zamanlara hitap etmesinin mümkün olmaması

8 7 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in vefatından sonra yaşanan olaylardan biri değildir? A) İslam dini, Arap Yarımadası dışındaki çeşitli toplumlar arasında yayıldı. B) Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve âdetlere mensup insanlarla karşılaştılar. C) Dinin anlaşılması ve yorumlanmasında yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı. D) Müslüman bilginler ortaya çıkan yeni problemlere çözüm üretmediler.

9 8 Ana Sayfa Peygamberimiz hayattayken var olan dini hayatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hz.Muhammed insanlara rehberlik ediyordu. B) Müslümanlar, dinî konularla ilgili sorunlarını Hz. Muhammed’e danışıyorlardı. C) Sahabenin kişisel yorumları ön plandaydı. D) Peygamberimizin ortaya koyduğu çözümler kabul ediliyordu.

10 9 Ana Sayfa Peygamberimiz “Cennete gitmek için ne yapmalıyım?” diye soran birine, “Namaz kıl.” derken aynı soruyu soran bir başkasına da “Anne ve babana iyilik et.” demiştir. (Müslim,İman,14) Buna göre Peygamberimizin aynı soruya iki farklı cevap vermesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A)Tekrara düşmek istememiştir. B)Kültürel farklılıkları dikkate almıştır. C)Kişilerin içinde bulundukları konumu göz önünde bulundurmuştur. D)Soranların yaşlarını ve cinsiyetlerini dikkate almıştır.

11 10 10 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? A)Sosyal çevre B) Eğitim düzeyi C) Kur’an ve sünnet D) Kültürel farklılıklar

12 11 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam’ı tebliğ ederken izlediği yöntemlerden biri değildir? A) İnsanların anlayabilecekleri seviyeye uygun bir şekilde dini anlatmaya dikkat etmiştir. B) İnsanlara öğüt verirken, içinde bulundukları durumu dikkate almıştır. C) İnsanları islam’a davet ederken sabırlı ve hoşgörülü davranmıştır. D) İslam’a insanları çağırırken soylu ve zenginlere öncelik vermiştir.

13 12 Ana Sayfa Din; Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanları, kötülüklerden sakındırmak suretiyle onları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A)Gerçek dinin kaynağı vahiydir. B)Dinî tercihlerde özgür irade önemlidir. C)Din iyiliği ve güzelliği yaymak ister. D)Dinin en büyük amacı insanlara dünya mutluluğu vermektir.

14 13 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki fıkhi yorumların bir özelliği değildir? A) İslam dininde uygulamaya yönelik ilke ve öğütleri içerir. B) Dinin ibadet boyutu ve günlük hayatla ilgili olan diğer konularını ele alır. C) Fıkhi yorumlar değişime kapalıdır. D) İbadetler hakkında açıklayıcı bilgiler verir.

15 3-40 140 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumların ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir? A) Hz. Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan problemlere çözüm arayışları B) Hz. Muhammed’in yorumlarının sonraki dönemlere hitap etmemesi C) Ortaya çıkan problemlere âlimlerin farklı metotlar kullanarak çözüm üretmeleri D) Hz. Peygamberin vefatından sonra islam coğrafyasının genişlemesi

16 15 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesi içerisinde gelişerek günümüze kadar ulaşmış fıkhi yorumlardan biri değildir? A)Caferilik B) Hanbelilik C) Hanefilik D) Maturidilik

17 16 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ahlak alanıyla ilgili ortaya çıkan tasavvufi yorumlardan biri değildir? A)Yesevilik B) Kadirilik C) Nakşibendilik D) Caferilik

18 17 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihi ve düşüncesi açısından tasavvufi yorumların islam kültürüne katkıları ilgili değildir? A) Tasavvufçular askerlik sanatının gelişmesine öncülük etmişlerdir. B) İslam dininin birçok coğrafyada yayılmasına katkı sağlamıştır. C) Hoşgörü, saygı ve sevgi gibi değerlerin toplum içinde yayılmasında büyük katkısı olmuştur. D) Ahlaki değerlerin başta Anadolu olmak üzere birçok bölgede yayılmasına öncülük etmişlerdir.

19 18 Ana Sayfa İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri de ahlakla ilgili konular üzerinde yoğunlaşan tasavvufi yorumlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yorumların temel amaçlarından biri değildir? A)İslam dininin ahlaki boyutunu ön plana çıkartmak B)Ahlakı güzelleştirmeye çalışmak C)Devlet yönetiminde söz sahibi olmak D)İnsanları manevi yönden eğitimden geçirmek

20 19 Ana Sayfa Sözlükte; gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak; aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumları ifade eder. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A)Mezhep B) Cemiyet C) Mektep D) İstişare

21 2020 Ana Sayfa İslam düşüncesindeki yorum biçimleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Farklı yorum biçimleri İslam dininin düşünce özgürlüğüne verdiği önemin bir sonucudur. B) Farklı yorum çeşitleri İslam kültürünün bir zenginliği olarak algılanmalıdır. C) Farklı yorumlar, bir ayrılık ve gruplaşma sebebi değildir. D) Farklı yorumlar arasında geçişkenlik yoktur.

22 21 Ana Sayfa İslam dininin üç temel konusu vardır. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıkları genel olarak bu ana konulardan biriyle ilişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi günümüze kadar varlığını sürdüren bu temel yorum alanlarından biri değildir? A)Kültür B) İnanç C) İbadet D) Ahlak

23 22 Ana Sayfa Fıkıh ilmi daha çok dini hayatımızın hangi yönüyle ilgili yorumlar içinde barındırmaktadır? A)Kültür B) İnanç C) İbadet D) Ahlak

24 23 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin inançla ilgili yaptıkları yorumların temel amaçlarından biri değildir? A) İslam dininin temeli olan tevhit inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak B) Din konusunda doğruyu ve gerçeği arayanlara yol göstermek C) İslam’a ve diğer kutsal değerlere yöneltilen eleştirilere cevap verip onları çürütmek D) Kendi haklılıklarını ispatlayıp taraftarlarının sayısını artırmak

25 24 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde inançla ilgili ortaya çıkan başlıca yorumlardan biridir? A)Şafilik B) Eş’arilik C) Malikilik D) Hanbelilik

26 25 Ana Sayfa Alevilik-Bektaşilikte duaya verilen özel ad aşağıdakilerden hangisidir? A)Zikir B) Gülbenk C) Deyiş D) Münacat

27 26 Ana Sayfa Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilik düşüncesinde yer alan kavramlardan biri değildir? A)Cem B) Semah C) Sema D) Gülbenk

28 27 Ana Sayfa Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı mekândır. İhtiyaca göre yoksullara aşevi ve misafirhanedir. İlim, eğitim ve kültür evi olarak da kullanılmaktadır. Alevilik- Bektaşilik’te bu özelliklere sahip mekana verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A)Aşevi B) Darülaceze C) Cemevi D) Darüşşafaka

29 28 Ana Sayfa Toplanmak, bir araya gelmek ve bütünleşmek demektir. Eskiden dergâhlarda, meydan evi denilen mekânlarda gerçekleştirilirdi. Kentleşmeyle birlikte zamanla bu işe ayrılmış özel mekânlarda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Tanımı yapılan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? A)Semah B) Cem C) Miraçlama D) Musahiplik

30 29 Ana Sayfa Alevilik-Bektaşilikte cem her zaman yapılabilir. Bazı durumlara özgü cemler vardır. Birbiriyle küs olan, bir başkasının hakkını, hukukunu çiğneyen ve herhangi bir kişiye zarar verecek davranışlarda bulunan kimselerin sorunları çözüldükten sonra tekrar cemevine alınabilmeleri için yapılan özel bir cem töreni vardır. Bu parçada anlatılan cem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A)Düşkünlükten kaldırma cemi B)Dârdan indirme cemi C)Abdal Musa cemi D)Toplanma cemi

31 30 Ana Sayfa Alevilikte on iki hizmet, cem esnasında on iki kişi tarafından belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde yapılır. Alevilik-Bektaşilik geleneğinde var olan aşağıdaki görev-kişi eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A)Rehber : Dedenin en yakın yardımcısı olup ceme katılanlara yardımcı olur. B)Gözcü : Rehberin yardımcısı olup cemde düzeni ve sükûneti sağlar. C)Ferraş : Cem sırasında el suyu döker. D)Peyikçi : Cemin yapılacağını insanlara duyurmakla görevlidir.

32


"0000 A Grubu B Grubu C GrubuD Grubu d i n d e r s i o y u n. c o m BİLGİ YARIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları