Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARGI KARARLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARGI KARARLARI."— Sunum transkripti:

1 YARGI KARARLARI

2 Dava; icra müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, aylık maaşının 5 katını aşan değerde mal edinmeyi bildirmediğinden bahisle "1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılmasına dair Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemine ilişkindir.

3 Davacının satın aldığı aracın tescilini yaptırmış olması, aracın taşıt kredisi ile alınmış olması, haksız ve geliri ile mütenasip olmayan mal edindiğine ve edindiği malı gizleme maksadı taşıdığına yönelik iddia ve tespitin bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde,

4 davacının suç işleme kastıyla hareket etmediği sonucuna ulaşıldığından, davaya konu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. (DANIŞTAY 12. DAİRE E. 2010/4144 K. 2014/3203 T )

5 Savunmada ileri sürülen hususların doğruluğunun saptanması halinde, mal bildiriminde bankadaki paranın eksik gösterilmesinin ve döviz hesabının gösterilmemesinin beşeri hatadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve sanığın suç işleme kastının bulunup bulunmadığı tartışılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekir. (YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2003/13600 K. 2005/5204 T )

6 Sanığın dört yıl içinde verdiği üç ayrı mal beyanında gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunduğu sabit olduğuna göre, suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle beraat kararı verilemez.

7 Sanığın mal varlığı ile yasal ve genel ahlaka uygun gelirleri karşılaştırılarak edinimlerinin tamamının veya bir kısmının haksız mal edinme niteliğinde olup olmadığı üç kişilik bilirkişi heyetine tespit ettirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. (YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2006/7187 K. 2007/5352 T )

8 Sanığın, kendisine havale yolu ile kayınbiraderi, kardeşi, oğlu tarafından çeşitli zamanlarda döviz ve Türk Lirası cinsinden para gönderildiğini iddia etmesi, yine kayınpederi tarafından kendine sürekli maddi yardımda bulunulduğunu belirtmesi karşısında,

9 bu kişilerin tanık olarak dinlenmesi ve gönderildiği iddia olunan maddi yardımların miktarı ve neye dair gönderildiğine ilişkin ifadelerinin tespiti gerekir. (YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2005/6246 K. 2008/5514 T )

10 Onikinci Daire Esas No : 2003/4617 Karar No : 2006/1902
Satın aldığı araçla ilgili mal beyanını süresinde vermeyen davacının kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı

11 ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2008/1688 KARAR NO: 2009/1661
3628 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca gayrimenkullerin de bildirime konu olmaları nedeniyle kanun kapsamında anılan yasal yükümlülüğü yerine getirmediği ilgili düzenlemeler kapsamında kamu görevlisi olan eşlerin

12 diğer eşe ait mal varlığında artışa neden olan gayrimenkul alımlarını bildirimden muaf oldukları yâda istisna tutuldukları yönünde bir düzenlemede bulunmadığından belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmadığı ihtilafsız olan davacının eylemine uyan ceza ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

13 İZMİR 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2010/29 KARAR NO: 2011/904
Davacının tarihinde …Bankasından TL karşılığı tüketici kredisi kullandığı, krediyi kullandığı tarihte davacıya yapılan aylık ödemenin 2700 TL olduğu bu miktar üzerinden maaşının beş katının TL’ye karşılık geldiği, kullandığı kredi miktarının ise maaşının beş katından fazla

14 Miktara denk geldiği, bu nedenle kredi borçlanmasını kanunda açıkça belirtilmiş bir aylık süre içinde bildirmesi gerektiği, ancak davacının bu süre geçtikten, hakkında soruşturma yapılmaya başlanıldığı tarihten sonra bildirimde bulunduğundan yasal mevzuat doğrultusunda davacı hakkında verilen

15 Disiplin cezasında hukuka aykırılık görülmemektedir.

16 ANAYASA MAHKEMESİ Esas Sayısı : 2010/28 Karar Sayısı : 2011/139 Karar Günü : 20.10.2011
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi

17 İTİRAZIN KONUSU : günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günlü, 2670 sayılı Yasa’nın 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,” biçimindeki (j) alt bendinin Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

18 “A) MADDİ OLAY: Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Teknik işler ve Satın Alma memuru olarak görev yapan davacının, satın aldığı araca ilişkin (1) ay içinde ek mal bildiriminde bulunmaması sebebiyle verilen 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin

19 durdurulması cezasına ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından tesis edilen tarih ve 2009/19 sayılı işlemin; cezaya konu aracı banka kredisiyle aldığı ve ödemenin devam etmesi sebebiyle mal varlığında kesin bir artış meydana gelmediği ileri sürülerek işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

20 Hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi disiplin hukuku açısından da Anayasa’ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü, cezayı ağırlaştırıcı ve hafifleştirici

21 nedenlerin belirlenmesi gibi konularda yasa koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle mal beyanında bulunmamak disiplin suçunun ne şekilde cezalandırılacağı hususu yasa koyucunun takdir yetkisi içinde kalmaktadır.

22 itiraz konusu kuralla, “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” eylemi disiplin suçu olarak kabul edilerek bu suçun unsurları ve şartları atıf yapılan 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nda düzenlenmiş ve bu eylem nedeniyle verilecek disiplin cezası itiraz konusu kuralla açıkça belirlenmiştir.

23 Gerek suçun gerekse yaptırımın kanunla düzenlenmiş olması karşısında, itiraz konusu kuralda bir belirsizlik ve öngörülemezlikten söz edilemeyeceğinden suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırılık bulunmamaktadır.

24 Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. ve 38
Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.

25 ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2002/81 KARAR NO: 2003/107
Davacının kendisine ve eşine ait olan gayrimenkul değişikliklerine (alım/satım) ilişkin ek mal bildirimini 3628 sayılı kanun ve uygulanması hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre ve süresinde çalıştığı kurumuna bildirmemiş olduğunun hakkında açılan soruşturma sonucu tespit edilmiş olması

26 Ve bu haliyle üzerine atılı suçun gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından eylemlerin karşılığı olarak davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

27 İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2010/154 KARAR NO: 2011/858
Davacının bir aylık süre içerisinde eşinin sahip olduğu menkul mala (paraya) ilişkin ek mal bildiriminde bulunmadığı anlaşıldığından….

28 ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2010/2 KARAR NO: 2011/1579
Eşinin mal varlığında önemli bir değişiklik olduğu ve belirlenen sürede mal bildiriminde bulunmadığı açık olan davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine, bu cezanın brüt aylığının (1/4’ünün) kesilmesi suretiyle uygulanmasına dair

29 Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

30 ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2003/1034 KARAR NO: 2004/756
Her türlü kara aracının alımı mal varlığında önemli bir değişiklik olduğundan ve bir ay içinde bildirim zorunluluğu bulunduğundan, ayrıca disiplin cezası verilmesine esas alınan yasa kuralında açıkça belirlenen sürelerde mal bildiriminde bulunmama fiilinin cezayı gerektirdiği

31 Vurgulandığından davacının iddiası yerinde bulunmamıştır.

32 Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 04. 07
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin tarih ve 2001/11602 Esas No, 2001/12590 karar nolu kararı Sanığın adına kayıtlı bulunan taşınmaz mallar ile otomobilin edinme tarihleri itibarı ile değerleri tespit edilerek edinim tarihinden önceki dönemde sanığın mal bildirimlerindeki aktifler,

33 yasal ve genel ahlaka uygun gelirleri karşılaştırılarak edinimlerin tamamının haksız mal edinme niteliğinde olup olmadığı belirlendikten sonra karar verilmesi gerekirken bu konuda hiçbir inceleme yapılmadan, bilirkişi raporu alınmadan eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi…nedeniyle

34 hükmün istem gibi bozulmasına…

35 Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 01. 11
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin tarih ve 1999/7024 Esas No, 1999/0792 karar nolu kararı Dosya, münderecatına göre yapılan bildirimlerin mal varlığına uygun olup olmadığı ayrıntılı olarak ve denetime imkan verecek şekilde uzman bilirkişiye incelettirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi …nedeniyle

36 hükmün isteme uygun olarak bozulmasına….

37 Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 06. 04
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin tarih ve 2002/73 Esas Nolu, 2000/5372 K No’lu Kararı 3628 sayılı kanunun 10/1 ve 6/d maddelerinde “mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde” bildirimlerinin verileceği merciilere mal bildirimlerin verilmesi zorunlu olduğu, bu lazimeye riayet etmeyen sanığa merciince ihtarda bulunulması gerektiği,

38 Dosya münderecatına göre yapılan bildirimlerin mal varlığına uygun olup olmadığı, sanığın mamelekinde gerçek anlamda bir artışın olup olmadığı ayrıntılı ve denetime imkan verecek şekilde uzman bilirkişiye incelettirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi

39 ihtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayanın tecziyesi cihetine gidileceği gözetilerek öncelikle yetkili mercii tarafından sanığa usulüne uygun yapılmış bir ihtarın olup olmadığı araştırılmadan yazılı şekilde hüküm tesisi…bozmayı gerektirmiştir.

40 Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 27. 06
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin tarih ve 2001/4748 Esas Nolu, 2001/12155 Karar Nolu Kararı 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununun 6/e madde ve fıkrası ile mal bildiriminde bulunulması hakkındaki yönetmeliğin mal bildiriminde bulunacaklar başlığı taşıyan 3/d madde ve fıkrası gereği sanığın

41 Adana’da Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğünde göreve başlaması nedeni ile verdiği tarihli mal bildiriminde tarihinde satın aldığı taşınmazı göstermediği, mal bildiriminde bulunulması hakkındaki yönetmeliğin mal bildiriminin konusu, başlığını taşıyan 8. maddesi gereği

42 dava konusu taşınmazın ipotekli olmasının bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı gözetilmeden dosya kapsamına uymayan gerekçelerle yazılı şekilde karar verilmesi…gerektiğinden hükmün isteme uygun olarak bozulmasına…

43 Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 12. 07
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin tarih ve 2000/5760 Esas Nolu, 2000/10449 Karar Nolu Kararı tarihli mal bildiriminde yer alan Polatlı’da üç adet tarla, tarihli mal bildiriminde gösterilen Mersin ve Sincan’daki gayrimenkuller ile mal bildirimlerinde yer almayan Polatlı ve Sincan’daki gayrimenkullerin tapu kayıtlarının araştırılarak, sanığın ve karısının adlarına kayıtlı bulunan,

44 taşınmaz mallar ile otomobilin edinme tarihleri itibariyle değerleri tesbit edilerek, edinim tarihlerinden önceki dönemde sanığın mal bildirimlerindeki aktifler, yasal ve genel ahlaka uygun gelirleri karşılaştırılarak, edinimlerin tamamının haksız mal edinme niteliğinde olup

45 olmadığı belirlendikten sonra karar verilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi raporuna ve eksik soruşturmaya dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi…nedeniyle hükmün isteme uygun olarak bozulmasına…

46 Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 04. 07
Yargıtay 7.Ceza Dairesinin tarih ve 2001/10638 Esas No 2001/12641Karar No.lu Kararı Sanığın mal bildirimlerinde yer alan ve almayan Kartal Tempra, Toyota marka araçlar ile günlü mal bildiriminde gösterilen Çankaya’da ki taşınmaz ve Demetevler’de satılan ve alınan taşınmazlar ile Antalya da ki taşınmaz hissesinin alım ve satım tarihleri itibariyle değerleri tespit edilerek

47 önceki dönemde sanığın mal bildirimlerindeki aktifleri ile mevcut bulunan aktifleri karşılaştırılıp, edinimlerden yasal ve genel ahlaka uygun olanlar ve olmayanlar belirlendikten sonra karar verilmesi gerekirken eksik soruşturma ve incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

48 Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 11. 05
Yargıtay 7.Ceza Dairesinin tarih ve Esas No Karar No.lu Kararı Sanık hakkında uygulanan mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve yolsuzlukla Mücadele Kanununun 16.maddesi “Bu bölümde yazılı olan cezalar 10.maddenin 1.fıkrası hariç tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para ve tedbire çevrilemez, failleri hakkında TCK’nun 119.maddesi hükümleri uygulanamaz” hükmünü taşımakta olup,

49 anılan yasanın 10/1.maddesi gereğince uygulama yapıldığına göre bu maddede öngörülen cezanın miktarı dikkate alınıp TCK’nun 119.maddesinin tatbikine ve verilen cezanın para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesine yasal engel bulunmadığı cihetle

50 sanığa TCK’nun 119.maddesi gereğince ön ödeme önerisinde bulunulup sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek…hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

51 Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 04. 07
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin tarih ve 2001/11007 Esas No, 2001/12591 Karar No.lu Kararda Sanık baştan beri değişmeyen beyanlarında boş zamanlarında boya-badana işi ile uğraştığını, Büyükçekmece İlköğretim Okulu ve Bahçelievler Lisesi olmak üzere çeşitli okulların badana işini yaptığını sürücü kurslarında Milli Eğitim sınav sorumlusu olarak görev aldığını ve

52 Bahçelievler Lisesinde kurslarda yöneticilik ve Bölge İdare Mahkemelerinde bilirkişilik yaparak evinin bir odasını kapatıp okullara ciltçilik yaparak ek gelir elde ettiğini savunması karşısında

53 bu savunmaları da nazara alınarak ve değerlendirilerek adına kayıtlı bulunan taşınmaz mallar ile otomobilin edinme tarihi itibariyle değerleri tespit edilerek edinim tarihinden önceki dönemde sanığın mal bildirimlerindeki aktifler yasal ve genel ahlaka uygun gelirleri karşılaştırılarak

54 edinimlerin tamamının haksız mal edinme niteliğinde olup olmadığının konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine tesbit ettirilmeden eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi…bozmayı gerektirmiştir.

55 Rüşvet alma suçunun kovuşturulması 3628 sayılı yasa uyarınca cumhuriyet savcılığınca yapılacağından il yönetim kurulu kararının incelenmeksizin geri çevirmesi gerekir. (DANIŞTAY 2. DAİRE E. 1999/4105 K. 1999/2963 T ; DANIŞTAY 2. DAİRE E. 1995/1307 K. 1995/1477 T )

56 Devlet hastanesinde görevli sanık hakkında, görev sırasında rüşvet almak suçundan iddianame ile açılan davada eylemin görevi suistimal olarak vasıflandırılması karşısında, Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmak üzere davanın durmasına karar verilmelidir. (YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 1991/2758 K. 1991/4087 T )

57 Şüphelilere isnat edilen eylemin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında yer alan ihaleye fesat karıştırma suçuna karşılık geldiği, anılan Kanun uyarınca bu suçla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının doğrudan soruşturma yapma yetkisinin bulunduğu… (DANIŞTAY 1. DAİRE E. 2012/1266 K. 2012/1472 T )


"YARGI KARARLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları