Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK"— Sunum transkripti:

1 RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

2 AMAÇ Kamu kurum ve kuruluşlarında, yazışmalarda kurallara uygunluğu sağlamak ve yazışmalarda anlaşılabilirliği tek tipliliği temin etmektir. Bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

3 Bu yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.
KAPSAM Bu yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

4 RESMİ YAZI Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazıdır.

5 RESMİ BELGE Kamu Kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelerdir.

6 DOSYA PLANI Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeyi ifade eder.

7 YAZI ALANI Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm
YAZI ALANI Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm. boşluk bırakılarak düzenlenen alanı ifade eder.

8 Resmi yazıların standart esaslara bağlanması yönünde çeşitli mevzuatlar düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.

9 Son olarak Bakanlar Kurulu’ nca resmi yazışma kurallarında yapılan yeni düzenlemeler, “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” adı altında 02 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

10 RESMİ YAZIŞMA ORTAMLARI
Kamu Kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kağıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır.

11 Fax ile yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir.
Fax ile gönderilen mesajların beş gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

12 NÜSHA SAYISI Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshasına paraf açılır ve kurumda saklanır.

13 KÂĞIT BOYUTU VE KULLANIMI
Resmi yazışmalarda A4 (210x297mm.) ve A5 (210x148 mm.) boyutlarında kâğıt kullanılır.

14 YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU
Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

15 RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ

16 BAŞLIK Başlık, Yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, kağıdın üst kenarından iki aralık aşağıda ve orta bölümde bulunur.

17 İlk satıra “T.C.” Kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ORTALANARAK yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.

18 T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Personel Dairesi Başkanlığı

19 T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

20 Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır.

21 T. C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 4
T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü

22 SAYI VE EVRAK KAYIT NUMARASI
Dosya planına göre verilen kayıt ve dosya numarasıdır. Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve kağıdın sol kenarından 12 karakter içeriden başlanarak büyük harflerle SAYI yazılarak, önüne (:) işareti konur.Bu ifadeden sonra birim kod numarası verilir.

23 Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır.Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur. Evrak kayıt numarası,yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır.

24 SAYI:B.30.2.GMŞ SAYI:B.30.2.GMŞ

25 A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH A: “A” Yasama “B”Yürütme “C” Yargı BB :Kurum Dağılım Kodu (30 = YÖK) C : BB’ ye ait dağılım kodları (2 İlgili Kuruluş) DDD: Kuruluşun Kısa Adı (Gümüşhane Üniv. Rekt.) E: DDD’ ye ait Dağılım Kodları FF: Birim Kodu GG: Alt Birim Kodu HH:Alt Birim Detay Kodu (Kurullar,Komisyonlar)

26 YAZIŞMALARDAKİ KOD DAĞILIMI
B.30.2.GMŞ B.30.2.GMŞ

27 TARİH Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih: Gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

28 KONU Yazının taşıdığı ana fikrin çok kısa özeti olan konu, sayının bir aralık altına “KONU:” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.” kısaltmasını geçmeyecek biçimde yazılır. Sonunda “hk”,”dair”,”ait” gibi kısaltmalar yapılmaz.

29 T.C. Gümüşhane ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı iki satır aralığı
SAYI :B.30.2.GMŞ /2569 KONU:Yatay Geçiş.

30 Personel Özlük İşleri ile ilgili yazışmalarda “KONU:” ibaresinden sonra Personelin ünvanı kısaltılarak yazılır, arkasından sicil numarası belirtilir ve daha sonra personelin adı; ilk harfi büyük soyadı; (varsa ikinci soyadı ile birlikte) tamamı büyük harflerle yazılır.

31 T.C. Gümüşhane ÜNİVERSİTESİ Personel Dairesi Başkanlığı iki satır aralığı
SAYI :B.30.2.GMŞ /2569 KONU:H Özlem DENİZ AKÇA

32 GÖNDERİLEN MAKAM Yazının gönderileceği kurum ve kuruluş ya da kişiyi ve bunların bulundukları yeri belirten bölümdür. Konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.

33 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ANKARA

34 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA ANKARA

35 EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

36 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL

37 Kişilere yazılan yazılarda: ”Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır.

38 Sayın Prof. Dr. N. Fahri TAŞ Rektör Yardımcısı

39 İLGİ Yazılan yazının önceki bir yazıya ek yada karşılık olduğunu yada bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi” yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

40 İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. İlginin birden fazla olması durumunda; a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “)” konularak kullanılır.

41 İlgi’ de, “tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır.
İlgide tarih veya sayı yoksa ya da okunamıyorsa “bila” ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir.

42 İlgi: 13/04/2005 tarihli ve B.02.0.İGB.542/263 sayılı yazı.

43 İlgi: a) 13/04/2005 tarihli ve B. 02. İGB
İlgi: a) 13/04/2005 tarihli ve B.02.0.İGB.542/263 sayılı yazınız, b)15/07/2005 tarihli ve B.02.0.İGB.354/298 sayılı yazımız, c) 28/09/2005 tarihli ve B.02.0.İGB.354/418 sayılı yazınız.

44 METİN Bir konu yada düşünceyi açıklayan ana bölüm olup, adresten, varsa ilgiden sonra başlayıp imza bölümüne kadar süren kısımdır. Metne “İlgi” nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır.

45 Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm. içerisinden başlanır.

46 Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.

47 İki-dört satır aralığı
GİZLİLİK DERECESİ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı iki satır aralığı SAYI :……………………………… /05/2011 KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı GÖNDERİLEN MAKAM İki satır aralığı İlgi : a)…………………………………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………….. …………………………………………………………. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Makam Ünvanı Uygun satır aralığı EKLER : 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Rapor (….sayfa) DAĞITIM : Gereği : Bilgi: …………………………… ………………………………… ………………………….. ………………………………….. GİZLİLİK DERECESİ

48 İki-dört satır aralığı
GİZLİLİK DERECESİ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı iki satır aralığı SAYI :……………………………… /05/2011 KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı GÖNDERİLEN MAKAM İlgi : a)…………………………………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………………. İki satır aralığı …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bir satır aralığı İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Makam Unvanı Uygun satır aralığı EKLER : 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Rapor (….sayfa) DAĞITIM : Gereği : Bilgi: …………………………… ………………………………… ………………………….. ………………………………….. GİZLİLİK DERECESİ

49 Yazı,Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.

50 BİTİRİRKEN UYULACAK KURALLAR
Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim”, Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.” Üst ve alt makamlara yazılan dağıtımlı yazılar “Arz ve rica ederim.” şeklinde bitirilir.

51 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı iki satır aralığı SAYI : /05/2011 KONU: (iki-dört satır ara) İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgi ve gereğini rica ederim. İMZA Adı SOYADI Rektör Yardımcısı (NOT: Ünvan kısaltılarak yazılır.)

52 T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı
iki satır aralığı SAYI : /05/2011 KONU: (iki-dört satır ara) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ANTALYA (Üç satır ara) …………………………………………………………………………………………………………………………………… Bilgilerinize arz ederim. İMZA Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör

53 İMZA Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve ünvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır.

54 Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır
Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır.Ünvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik ünvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır. Yazının uzunluğuna göre metnin bitiminden 2-4 aralık alta açılarak, sağ boşluktan 6 karakter içeride bitecek şekilde düzenlenmelidir.

55 Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Vali a.” ve “Müdür a.” biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın ünvanı ise üçüncü satıra yazılır.

56 İmza Adı Soyadı Rektör a. Rektör Yardımcısı
İmza Adı Soyadı Vali a. Vali Yardımcısı İmza Adı Soyadı Rektör a. Daire Başkanı

57 . Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı “Vali V.” ve “Sağlık Müdürü V.” biçiminde ikinci satıra yazılır.

58 İmza Adı Soyadı Genel Sekreter V.

59 Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı,unvanı ve imzası sağda bulunur. İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Rektör Yardımcısı Rektör

60 Yazının ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, ünvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. İmza İmza İmza Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Genel Sekreter Daire Başkanı Şube Müdürü 12/01/2007 Şef :Y.GÜL 13/01/2007 Şb.Müd:D.SATILMIŞ

61 ONAY BÖLÜMÜ Bir yazının üst makamın onayına sunulması halinde imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. “OLUR” un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır.

62 REKTÖRLÜK MAKAMINA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (İki ya da üç satır aralığı) İmza Adı Soyadı Genel Sekreter (4 satır aralığı) OLUR: …/09/ (İmza) Adı Soyadı Rektör

63 Genel Sekreterlik Makamına
Genel Sekreterlik Makamına ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… (İki ya da üç satır aralığı) İmza Adı Soyadı Daire Başkanı (4 satır aralığı) OLUR: …/04/ (İmza) Adı Soyadı Genel Sekreter

64 Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili “Uygun görüşle arz ederim.” ifadesiyle onaya katılır.Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır.

65 REKTÖRLÜK MAKAMINA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… İmza Adı Soyadı Genel Sekreter Uygun Görüşle arz ederim …/09/ İmza Adı Soyadı Rektör Yardımcısı OLUR: …/09/ (İmza) Adı Soyadı Rektör

66 EKLER Yazıları tamamlayıcı belgeleri, gerektiğinde bunların sayılarını ya da niteliklerini gösteren bölüm olup, imza bölümünün bitiminden itibaren iki-dört satır ara verilerek yazı alanının soluna konulan “EK:”, “EKLER:” ifadesinin altına yazılır.

67 EKLER: 1- Yazı Örneği (….Sayfa) 2- Yönetmelik (…Sayfa)

68 DAĞITIM Yazıların gereği ve bilgi için gönderileceği yerleri belirten bölümdür. Ekten sonra 2 aralık bırakılarak yazılır. Protokol sırası esas alınarak yazılır. Ek yoksa dağıtım ekin yerine yazılır.

69 Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, “Ek konulmadı” ya da “Ek-…konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise “ek-…Konuldu” ifadesi yazılır.

70 EKLER: 1-Rapor (. sayfa) 2-Disket (…
EKLER: 1-Rapor (.... sayfa) 2-Disket (….adet) DAĞITIM: Fakülte Dekanlıklarına (Ek-2 konulmadı) Yüksekokul Müdürlüklerine

71 Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar “Gereği” kısmına,
Yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır.

72 “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına,
“Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır.

73 EKLER: 1-Yazı örneği (.... sayfa) 2-Yönetmelik(….sayfa) DAĞITIM: Gereği : Bilgi: Mühendislik Fak Dekanlığına İletişim Fakültesi Dekanlığına İlahiyat Fakültesi Dekanlığına

74 PARAF Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Yazıyı paraflayan kişilerin ünvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır.(:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.

75 28/04/2011 Memur. : Y. GÜL (Paraf) 28/04/2011 Şef. :İ. CEM (Paraf)
28/04/2011 Memur : Y.GÜL (Paraf) 28/04/2011 Şef :İ.CEM (Paraf). …/04/2011 Şb.Md :D.SATILMIŞ (Paraf)

76 ADRES İhtiyaç halinde adres detay bölümü, sayfa bitimine 2 aralık kalacak şekilde çizgi çekilip,bu çizginin altına yazıyı gönderen kurumun açık adresi,posta kodu, telefon, e-posta, , fax numaralarının yazıldığı bölümdür.

77 EKLER: DAĞITIM: Adres: Posta Kodu: Telefon: Web : Faks: E-Posta : E-mail:

78 GİZLİ YAZILAR Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir.

79 İki-dört satır aralığı
GİZLİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı iki satır aralığı SAYI :……………………………… /04/2008 KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı GÖNDERİLEN MAKAM İki satır aralığı İlgi : a)…………………………………………………………………………………………………………………. b)…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. …………………………………………………………. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Unvanı Uygun satır aralığı EKLER : 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Rapor (….sayfa) GİZLİ

80 İVEDİ VE GÜNLÜ YAZILAR Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür.

81 İki-dört satır aralığı
T.C ÇOK ACELE GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı iki satır aralığı SAYI :……………………………… /04/2008 KONU:………………………………. GÖNDERİLEN MAKAM Üç satır aralığı ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..…ile ilgili yazımız ekindeki ………………..….formunun doldurularak en kısa zamanda Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı Rektör a. Rektör Yardımcısı Uygun satır aralığı EKLER : 1-Yazı örneği (….sayfa) 2-Form (….sayfa) DAĞITIM: Tüm Akademik Birimlere

82 İki-dört satır aralığı
T.C GÜNLÜDÜR GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı iki satır aralığı SAYI :……………………………… /04/2008 KONU:………………………………. İki-dört satır aralığı GÖNDERİLEN MAKAM Üç satır aralığı …………………………………………………………………………………………………………………………… tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim. İki-dört satır aralığı (İmza) Adı Soyadı UNVANI Uygun satır aralığı DAĞITIM: Tüm İlçe Kaymakamlıkları

83 TEKİT YAZISI Resmi yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

84 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
T.C GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı iki satır aralığı SAYI :……………………………… /04/2008 KONU:Tekit MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İki satır aralığı Tarihi :…………………………….. Sayısı :…………………………….. Konusu:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Yukarıda tarih, sayı ve konusu belirtilen yazımızın cevabının çabuklaştırılmasını …… defa tekiden rica ederim. (İmza) Adı Soyadı UNVANI

85 SAYFA NUMARASI Sayfa Numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir. ÖRNEK: 1/9, 2/7, 5/32

86 ASLINA UYGUNLUK ONAYI Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine onay tarihi yazılarak onaylayanın adı soyadı ve “Aslının aynıdır” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.


"RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları