Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(OMBUDSMANLIK). Ombudsmanlık nedir, tarihsel kökeni&tanımı, Ombudsmanlık kurumlarının ortak özellikleri Ombudsmanlık Kurumunun ülkemize sağladığı katma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(OMBUDSMANLIK). Ombudsmanlık nedir, tarihsel kökeni&tanımı, Ombudsmanlık kurumlarının ortak özellikleri Ombudsmanlık Kurumunun ülkemize sağladığı katma."— Sunum transkripti:

1 (OMBUDSMANLIK)

2 Ombudsmanlık nedir, tarihsel kökeni&tanımı, Ombudsmanlık kurumlarının ortak özellikleri Ombudsmanlık Kurumunun ülkemize sağladığı katma değer Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu; Kurumun amacı, görev alanı, yetkileri Şikayet başvuruları, kimler başvurabilir, başvuru koşulları, ön inceleme aşaması, inceleme ve araştırma aşaması, karar türleri İstatistikler; başvuru sayısı, şikayet konuları, karar türleri, Kurum kararlarından örnekler…  Sunum Planı

3 OMBUDSMANLIK Nedir & Tarihsel kökeni İsveç Kralı 12. Karl, Osmanlıdaki Ahilik ve Kadılık teşkilatlarından etkilenerek 1713 yılında ilk Ombudsmanı atamıştır. Modern anlamdaki ilk Ombudsmanlık Kurumu 1809 yılında İsveç’te kurulmuş ve buradan önce Avrupa'ya sonra tüm Dünyaya yayılmıştır.

4 OMBUDSMANLIK Nedir ? Ombudsman, kelime kökeni açısından İsveç dilinde ‘aracı’ anlamına gelen ‘ombuds’ ve “kişi” anlamına gelen ‘man’ kelimelerinden oluşmakta olup aracı kişi anlamına gelmektedir. Terim Anlamı: Halkın şikayetlerini izleyen memur. Vatandaş ile yönetim arasındaki anlaşmazlıklarda bir çeşit hakem rolü oynamakla görevli kimse. Ombudsmanlık kurumlarına günümüzde Halkın Avukatı, İnsan Hakları Savunucusu, İnsan Hakları Delegesi, Adalet Sağlayıcı, Adalet Şansölyesi, Meclis Delegesi ve Arabulucu gibi değişik adlar da verilmektedir.

5 Politik olarak tarafsız ve kararlarında bağımsızdırlar. Genel olarak Parlamento tarafından seçilir ve Parlamento desteği ile çalışırlar. Kamu kurumları ile işbirliği içindedirler. Ombudsman tarafından verilen kararlar gerekçelidir. Aldığı kararların bağlayıcılığı yoktur. Ombudsman masrafsızca, kolayca, doğrudan ulaşılabilir olmalıdır. DÜNYADA OMBUDSMANLIK KURUMLARI Ortak Özellikleri

6 OMBUDSMANLIK KURUMU Ülkemize Sağladığı Katma Değer HAKKANİYETE UYGUNLUK DENETİMİ YAPAR MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEREBİLİR KARŞILIKLI GÜVENİ GÜÇLENDİRİR

7 Dünya genelinde 140’a yakın ülkede faaliyette. Ülkemizde kurulması yönünde yürütülen çalışmalar 1990’lı yılların sonlarında başlamıştır. 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylaması ile Anayasamızın 74 üncü maddesine eklenen hükme göre “Kamu Denetçiliği Kurumu” anayasal bir dayanak elde etmiştir. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile de TBMM Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli bir kamu kurumu olarak kurulmuştur. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) Hukuki Dayanak

8 Amacı: 6328 sayılı Kanun Madde 1 Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak. Kuruluş Amacı

9 Kurumun Görevi İdarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü; -eylem -işlem -tutum ve davranışlarını incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak.

10 Görev Alanına Dahil Kurumlar Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı VDK, RTÜK) Döner Sermayeli Kuruluşlar (Ankara Üniversitesi Döner Sermaye işletme Müdürlüğü) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ( TCDD, PTT, BOTAŞ) Kanunlarla Kurulan Fonlar (TMSF Sosyal Yard. ve Teşvik Fonu) Kamu Tüzel Kişiliğine Haiz Kuruluşlar (TRT) Sosyal Güvenlik Kurumları (Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Türkiye İş Kurumu) Mahalli İdarelerin Bağlı İdareleri ve Birlikleri (İSKİ, ASKİ, İETT) Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köyler) Sermayesinin % 50 den Fazlası Kamuya Ait Kuruluşlar ile Bunlara Bağlı Ort. ve Müesseseler (DHMİ, AOÇ) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TESK, Türkiye Barolar Birliği) Kamu Hizmeti Yürüten Özel Hukuk Tüzel Kişileri. (Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları)

11 Kurumun Görev Alanı Dışında Kalanlar 6328 sayılı Kanun Madde 5: Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, hakkında yapılan şikayetler Kurumun görev alanı dışındadır.

12 TBMM TARAFINDAN SEÇİLİR KAMU DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) TARAFSIZ VE BAĞIMSIZDIR KENDİSİNE TAVSİYE VE TELKİNDE BULUNULAMAZ

13 İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı menfaati ihlal edilen, gerçek kişiler, tüzel kişiler (STK, Dernekler, Vakıflar, Şirketler vs), Kuruma şikayet başvurusunda bulunabilir. Kimler Başvurabilir?

14 Başvuru Yolları (1) (www.ombudsman.gov.trwww.ombudsman.gov.tr http://www.kdkcocuk.gov.tr)

15 Başvuru Yolları (2)

16 Başvuru Yolları (3)

17 Başvuru Türkçe dilekçe ile yapılır. Tabiiyet ve mütekabiliyet şartı aranmaz. Şikayet Başvuru Formu kullanılır. Yönetmelikte belirlenen bilgi ve belgelerin bulunması koşuluyla form kullanılmadan da başvuru yapılabilir. Sözlü başvuru - (form başvuru yerinde doldurulur) Başvuruların Özellikleri (1)

18 AD-SOYAD İMZA ADRES VATANDAŞLIK NUMARASI GERÇEK KİŞİLER İÇİN TÜZEL KİŞİLER İÇİN UNVAN YERLEŞİM YERİ YETKİLİ KİŞİ İMZASI YETKİ BELGESİ Başvuruların Özellikleri (2)

19 Başvuruların Özellikleri (3)

20 Başvuruların Özellikleri (4)

21 Başvuruların Özellikleri (5)

22 Kanuni temsilci veya vekil tarafından da başvuru yapılabilir. Bu durumda geçerli bir yetki veya ispat belgesinin sunulması gerekir. Dava açma süresi içinde yapılan şikâyet başvurusu, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur. Başvuruların Özellikleri (6)

23 İdareye yapılacak başvuruya; İdare tarafından verilecek cevabın tebliği tarihinden, İdare tarafından 60 gün içinde cevap verilmediği takdirde (istek reddedilmiş sayılır) bu sürenin bittiği tarihten, itibaren 6 ay içinde Kuruma şikâyet başvurusunda bulunulabilir. İdarenin tutum ve davranışları ile kanunlarda kesin olduğu belirtilen işlemlere karşı; gerçekleşme, öğrenme veya tebliğden itibaren 6 ay içinde Kuruma şikâyet başvurusunda bulunulabilir. Kuruma Başvuru Süresi 6 AY İÇERİSİNDE BAŞVURULMALI

24 Ön İnceleme Aşaması (1) İnceleme ve araştırmaya geçilmeden önce şikayet başvurusu, ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme neticesinde: İncelenemezlik Gönderme İnceleme ve Araştırma kararlarından biri verilir.

25 Yargı organlarına intikal etmiş uyuşmazlıklar, Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, Sebepleri, konusu ve tarafları aynı olup incelenmekte olan veya daha önce sonuçlandırılan şikâyetler hakkında yeniden yapılan şikayetler, Belli bir konuyu içermeyen şikâyetler (dilek, temenni, öneri, vb.) Gerçek ve tüzel kişiler için başvuruda bulunması gereken ad-soyad, TC Kimlik No, imza, yetki belgesi, tüzel kişilik numarası gibi zorunlu bilgileri içermeyen şikayetler, Kurumun görev alanına girmeyen, Menfaat ihlali içermeyen başvurular, Kurum tarafından incelenmez. İncelenemezlik Kararı verilir. İncelenemeyecek Başvurular Ön İnceleme Aşaması (2)

26 Şikayet başvurusunda bulunulması için, kural olarak idari başvuru yollarının tüketilmiş olması gerekir. İstisna: Telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, İdarenin tutum ve davranışlarına karşı, İdarenin, kanunlarda açıkça kesin olduğu belirtilen işlemlerine karşı, idari başvuru yolları tüketilmeden doğrudan Kuruma şikâyet başvurusu yapılabilir. İdari Başvuru Yollarının Tüketilmesi Ön İnceleme Aşaması (3)

27 İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan şikâyet başvurusu hakkında ilgili idareye gönderme kararı verilir. Şikâyet başvurusunun Kurum tarafından ilgili idareye gönderilmesi üzerine; - İdare tarafından şikâyetçiye verilecek cevabın tebliği tarihinden, - İdare tarafından 60 gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde Kuruma yeniden şikâyet başvurusu yapılabilir. Gönderme Kararı Ön İnceleme Aşaması (4)

28 İdareden her türlü bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptir. Devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler yerinde incelenebilir. İnceleme ve Araştırma (1)

29 Bilirkişi atayabilir ve tanık dinleyebilir. Yerinde inceleme ve araştırma yapabilir. İnceleme ve Araştırma (2)

30 Uzlaştırma ile Çözüm

31 İnceleme ve Araştırma Sonucunda Verilecek Kararlar Tavsiye Kararı neticesinde yapılan işlem veya uyulmama gerekçesi 30 gün içinde Kurumumuza bildirilir. 1-TAVSİYE KARARI 2-RED KARARI 3-KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR Şikayetin yerinde olmadığı (idari kararın yerinde olduğu) Talebin yerine getirilmesi, şikayetten vazgeçme, yargıya taşınması, ölüm veya tüzel kişiliğinin sona ermesi

32 Karar Verme Süresi

33 Kurum Kararının Etkililiği TBMM’YE SUNULAN RAPORLAR KAMUOYU BASKISI MEDYA İLE PAYLAŞIM

34 Sabrınız ve dinlediğiniz için TEŞEKKÜR EDERİM… muhammedakif.suslu@ombudsman.gov.tr 465 22 00 /11 65


"(OMBUDSMANLIK). Ombudsmanlık nedir, tarihsel kökeni&tanımı, Ombudsmanlık kurumlarının ortak özellikleri Ombudsmanlık Kurumunun ülkemize sağladığı katma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları