Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIKLI YAŞAM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIKLI YAŞAM"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIKLI YAŞAM

2 1970’li yıllardan günümüze kadar sağlıklı toplum için sağlıklı bireyler, sağlıklı bireyler içinde sağlıklı yaşam biçimi kavram ve olguları ele alınmıştır. 1977 yılında ‘herkes için sağlık’ tüm üye ülkeler ve DSO tarafından ana sosyal hedef olarak kabul edilmiş, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için ortak görüş ve hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır.

3 Bu hedeflerden biriside bireyin sağlığını korumak ve geliştirmesine yardımcı olmak ve bizzat bireyin koruma ve geliştirme potansiyellerini arttırmak, sosyal ve ekonomik olanaklar sağlamaktır. Sağlığın geliştirilmesi kavramı genel sağlığı yükseltici davranışlar ile hastalık ve yetersizliğin önlenmesine ilişkin fiziksel ve duygusal açıdan iyilik halini sağlayıcı önlemleri kapsar.

4 Günümüzde sağlık anlayışı;
Birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren sağlık merkezli bakım yaklaşımını öngörmektedir. Bu anlayış; bireyin iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek davranışlar kazanması ve kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar almasını sağlama üzerine dayandırılmıştır.

5 Hızlı kentleşme, teknolojik gelişmeler günümüz insanının hayatını her an etkilemektedir.Bir yandan insanlara yardımcı bir çok araç-gereç icat edilirken diğer yandan insanlar daha hareketsiz ve stresli bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedir.

6 DSO tahminlerine göre gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %70-80’inin, az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %40-50’sinin nedeni yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır. Geçmişte toplu ölümlere yol açan enfeksiyon hastalıkları yerini hipertansiyon, şişmanlık Tip 2 diyabet, koroner kalp hastalıkları gibi yaşam biçimi ile ilgili kronik hastalıklara bırakmıştır.

7 Günümüz sağlık yaklaşımında, sağlık merkezli bakım sistemi anlayışı temel alınmaktadır.sağlık merkezli bakım sisteminde temel hedeflerden birisi; bireyin sağlığını geliştiren davranışları kazanmasını sağlamaktır.Bu davranışların temelini sağlıklı yaşam biçimini sağlayan davranışlar oluşturmaktadır. Bu davranışları tutum haline dönüştüren birey sağlıklı olma halini sürdüre bildiği gibi, sağlık durumunu daha iyi bir düzeye getirebilir.

8 Sağlık davranışı, bireyin sağlıklı kalmak ve hastalıklarda korunmak için inandığı ve uyguladığı davranışların bütünüdür.bireyin sağlık davranışlarını açıklamaya yönelik olarak bazı modeller geliştirmiş ve bu modeller uygulamaya konmuştur. Bu modellerden en çok kullanılan ve geçerliliği kanıtlanmış olanlar; Sağlık İnanç Modeli ve Sağlığı Geliştirme Modelidir.

9 Pender tarafından geliştirilen sağlığı geliştirme modeli, sosyal öğrenme teorisinden kaynaklanır ve bireyin sağlığı geliştiren davranışlarını etkileyen, bilişsel süreçlerin önemini açıklar. Sağlığı geliştirme iyilik halinde sağlığı yükseltmeyi amaçlar. Birçok toplum grubu üzerinde test edilip geçerliliği kanıtlanan sağlığı geliştirme modeli, bireyin iyilik düzeyini arttırmak için kullanılan bir modeldir.

10 Olumlu sağlık davranışı kazandırma
Değişkenler ne olursa olsun her insan sağlığını korumak için gerekli güce sahiptir.önemli olan bireylerin kendilerinde olan bu gücü ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır. Hemşireler sağlıkla ilgili davranışları değiştirmeye yönelik motivasyonu sağlamak için, etkili girişim planlarına ihtiyaç duyarlar. Sağlığı geliştirme aktiviteleri iki bölümde incelenmektedir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması Kazandırılan bu davranışların sürekliliğinin sağlanmasıdır.

11 Sağlığı geliştirme aktiviteleri
Davranış değişikliği üzerinde odaklanan sağlığı geliştirme kavramında sağlık düzeyini en üst seviyeye çıkartmada önce bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazanılması gerekmektedir. Çünkü sağlığı geliştirmek için olumlu sağlık davranışının kazandırılması ve sürdürülmesi gerekir.

12 Sağlık-rahatsızlık dinamiği faktörleri
Stres kontrolü Egzersiz İyi beslenme İyi uyku alışkanlığı İdeal beden kilosu Çevresel faktörler Sağlığı geliştiren aktiviteler Fiziksel stres Duygusal stres Sigara Alkol alma Kötü beslenme Genetik faktörler

13 Sağlığı olumsuz etkileyen risk faktörleri
Sağlık; kötü yemek alışkanlıkları, egzersiz yapmama veya yetersiz yapma, değişik stresörler, bireysel alışkanlıklar gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bir çok ülkede ulusal düzeyde yapılan çalışmalarda, yıllık ölümlerin en az yüzde ellisinin, bireylerin sağlıksız yaşam şekillerinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Bu durum hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde en önemli etken olan yaşam biçimlerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların önemini ortaya çıkarmaktır.

14 Sağlığın gelişmesine yol açan ve engel olan tutumlar
Sağlığı bozan veya engelleyen tutumların ortadan kalkması için iki farklı durum söz konusudur. Bunlardan iki davranışın yapılmasını kışkırtan ‘aktif’ tutum, ikincisi de engelleyen ‘pasif’ tutumdur. Aktif tutum korunma için yapılacak ve geliştirilecek davranışlar, pasif tutum ise yapılmaması gereken davranışlardır.

15 Kazandırılacak davranışlar
Ağız hijyeninde doğru diş bakımının sağlanması: diş sağlığı için uygun diyet Flüorun diş minesine etkileri Yüzey temizliği Plak oluşumunu önleyici diş fırçalama tekniklerinin öğretilmesi ve bu becerilerin normal yaşama katılması

16 İstenmeyen hamileliklerden korunma:
Yetişkin insanın cinsel hayatının sağlığını olumlu yönde etkilemesi beklenir. Bunun için de kişi, cinsel yaşamının daha başında, olası sonuçları kendi kararları doğrultusunda yönlendirilebilecek bilgi ve yöntemleri kazanmalıdır.

17 2. Ortaya çıkması engellenecek davranışlar
Bunlar koruyucu sağlık davranışları bakımından, sağlığı bozucu tutum ve davranışlardır. Uyku alışkanlığının sağlığa aykırı organizasyonu ve uyku hijyeninden haberdar olmamaktan dolayı özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde ortaya çıkan sağlıksız uyku kalıplarının tanıtılması.

18 Madde alışkanlıklarının organizmayı tahribi; sigara alkol ve uyuşturucu kullanımının sağlığa etkileri konusunda bilgilendirme ve madde kullanımı davranışının ortaya çıkmasının engellenmesi.

19 Görüldüğü gibi bazı davranışların yapılmasının, bazılarının da yapılmamasının öğretilmesi sağlığı tehdit eden tıbbi sorunları ortadan kaldırmaktadır.

20 SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR
Olumlu sağlık davranışı bireylerin kendi sağlını ve başkalarının sağlığını aktif biçimde korumak için bilinçli çabalardan oluşur.

21 Farrande ve cox olumlu sağlık davranışlarını demografik unsurlarından sağlık deneyimlerinden, aile yapısı ve büyüklüğünden etkilendiğini, birey ve profesyonel arasındaki ilişkinin ve etkin desteğinde en az sağlık bilgisi ve beceri kapasitesi kadar önemli olduğunu belirtmişlerdir.

22 Son yıllarda kalp hastalıkları ve bunun sonucu gelişen ölümlerde, paraliziler, motorlu araç kazaları ve bebek ölümlerindeki azalmalarda sağlıklı yaşam biçimi ve buna ilişkin tutum ve davranışların etkisi büyüktür. Sağlıklı yaşam biçimine ilişkin tutum ve davranışlar risk faktörlerini azaltmaktadır. Sigara içimiyle ilgili davranış değişikliği ile akciğer kanserinden ölme riski azalmaktadır.

23 Sağlığı geliştirici yaşam biçimi
Sağlığı geliştirici yaşam biçimi, sağlığı geliştirme modelinin kurucusu olan Pender tarafından kişinin tam iyilik düzeyinin geliştirilerek sürdürülmesini ve kendini gerçekleştirilmesini sağlayan çok boyutlu bir yaşam şekli olarak ifade edilmektedir.

24 Bireyin yaşam biçimi, sadece hastalıklardan korumak değil yaşam boyunca iyilik düzeyini arttıran davranışları göstermeyi de içermelidir ve yeterli ve düzenli egzersiz yapma, sigara kullanmama, sağlık sorumluluğu ve hijyenik önlemleri kapsamaktadır. Pender’e göre sağlığı geliştirici yaşam biçimi davranışları; Kendini gerçekleştirme Sağlık sorumluluğu Beslenme Kişiler arası destek Stres yönetimi dir. Egzersiz

25 Kendini gerçekleştirme
Sağlam ilişkiler kurma, yaşamda karşılaşılan olayları aşabilme gücüne sahip olma ve gelişime açık olma demektir. Mosow’a göre ‘kendini geliştirme’ bireyin tümü ile odaklaşarak ve özümseyerek yaşamı dolu ve coşkulu yaşamasıdır. Empati, anlayış, saygı ve saydamlık kendini gerçekleştirme de temel koşullardır.

26 Sağlık sorumluluğu Bireyin kendi iyilik hali için aktif olarak sorumluluk hissetmesi demektir. Alma-ata bildirisinde verilen tanıma göre Temel sağlık Hizmeti, bir toplumdaki birey ve ailelerin geneli tarafından kabul edilebilecek yollardan, onların tam olarak katılımı ile ülkece ve toplumca karşılanabilir bir harcama karşılığında onlara götürülen esas sağlık hizmetidir.

27 Egzersiz Günlük yaşamın bir parçası olarak hafif – orta – ağır olarak sınıflandırılan fiziksel aktivitelerin uygulamasını ifade eder.

28 Beslenme Bireyin öğünlerini seçme, düzenleme ve yiyecek seçimindeki değerini belirler. Hemşirenin beslenmeye ilişkin temel sorumlulukları; bireyin beslenme düzeyinin değerlendirilmesinde, yiyecek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesine, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasına, beslenmeye ilişkin danışmanlık ve eğitim verilmesine kadar uzanan geniş bir alanı kapsar.

29 Kişiler arası destek Başkaları ile olan iletişimi ifade eder. Bu iletişim sözel veya sözel olmayan mesajlarla duyguları ve düşünceleri paylaşmayı içerir.

30 Stresle baş etme Gerilimi azaltmak ve etkin bir şekilde kontrol edebilmek için bireyin fizyolojik ve psikolojik kaynakları belirleyebilmesi ve harekete geçirebilmesi demektir.

31 Stresle baş etme yolları:
1)Etkili yöntemler Fizik egzersizleri Nefes alma egzersizleri Gevşeme hareketleri Meditasyon Doğru beslenme Olumlu düşünme Duyguları paylaşma Zamanı iyi kullanma Sosyal destek sistemleri kullanma Etkili iletişim becerileri geliştirmek Etkili problem çözmek

32 2)Etkisiz yöntemler İlaç, alkol, sigara kullanma Kötü beslenme Psikolojik savunma mekanizmalarının aşırılığı Bilişsel çarpıtmalar İçe kapanma Saldırganlık Kaçma davranışları

33 Sağlık açısından girişim;
Biopsiko-sosyal stratejik yaklaşımlarla bireyin strese uyum ve stresle başa çıkma kapasitesinin geliştirilmesine yardımcı olmakla, Onu gözlemleyerek, dinleyerek, sorunu tanımlamakla, sürekli iletişim kurarak bireyin normal ve etkin, sağlık kalitesi yüksek bir yaşama kavuşmasına yardımcı olmakla gerçekleşecektir.

34 Sağlığı geliştirmede hemşirenin rolü
Hemşirenin sağlığı geliştirmede ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yönelik rolü, tıbbi bir hizmet değil bir sağlık aktivitesidir. Sağlık bakım sistemine göre, hemşirelik felsefesi ve uygulamaları içinde, sağlığı geliştirme kavrama ve bu kavramı gerçekleştirmeye yönelik aktiviteler önemli bir konumdadır.

35 Durumu tanımlama: Hemşire bireysel, ailesel kaynaklı potansiyel risk faktörlerini belirler. Eldeki verilerle mevcut problem hakkında tanı koyar, problemin çözümü için plan yapar, hemşirelik girişimlerinde bulunur ve değerlendirme yapar. Bireyi fiziksel sosyal çevresi ile birlikte ele alarak yapılacak kişisel sağlığı geliştirme çabalarına uyumuna yardımcı olma ve bireyi aktiviteleri yapmaya cesaretlendirme, hemşirelik fonksiyonlarındandır. Hemşire bireyin savunuculuğu ve haklarını bildirici role de sahiptir.

36 Hemşire vakanın (durumu) idaresinden sorumludur
Hemşire vakanın (durumu) idaresinden sorumludur. Mevcut surumu hakkında bilgi sahibi olmak(sağlığa ilişkin durum) veri toplamak, izlemlerde bulunmak, holistik bir yaklaşım içinde tüm sağlığı geliştirici aktiviteleri yerine getirmek durumundadır. Hemşire, sağlığın geliştirilmesinde eğitici ve bilgi verici role sahiptir. Burada; sağlık ve hastalık hakkında düzenli ve programlı bir şekilde, ihtiyaç duyulan ve gerekli görülen konularda eğitim yapar.

37 Özellikle yaşamın kalitesini ve iyilik halini direk etkileyen kronik hastalıklar veya erken teşhis ve tedavinin öncelikle önem taşıdığı sağlıktan sapma durumunda bilgi vermek yetkisine sahiptir. Birey veya hastanın sosyal ve tıbbi amaçlar güden sağlık programlarına katılımında rol oynar.

38 Sağlığı geliştirme etkinlikleri Sağlık için gereken başlıca faaliyet alanları;
Sağlıklı kamu politikalarının oluşturulması Destekleyici çevre koşullarını oluşturulması Ekolojik dengenin kurulması Güvenli ve doyumlu iş ortamının sağlanması Olumlu yaşam biçimlerinin teşviki Yeni teknolojilerin iyi incelenmesi ve sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması Tolumun katılımının sağlanması Bireysel becerilerin geliştirilmesi Bireylerin sağlık konusunda bilgilendirilmesi Sağlık eğitimi verilmesi Sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesi.

39 Sağlığı geliştirme eyleminde araçlar
Sağlıklı halk politikası oluşturma Yaratıcı destekleyici çevreler Toplum eylemini geliştirme Kişisel yeteneklerin geliştirilmesi Sağlık hizmetlerinin yeniden uyumu Geleceğe doğru yol almak.

40 SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ
Bu anket sizin şu anki yaşam biçiminizi ve kişisel alışkanlıklarınızla ilgili sorular içermektedir. Lütfen her soruya elinizden geldiğince doğru cevaplar vermeye çalışınız ve hiçbir soruyu atlamamaya özen gösteriniz. Soruları kendinize en yakın cevabı yuvarlak içine alarak yanıtlayınız. A- Asla B- Bazen C- Sık sık D- Düzenli olarak

41 1. Bana yakın insanlarla sorunlarımı ve endişelerimi tartışırım
1. Bana yakın insanlarla sorunlarımı ve endişelerimi tartışırım A B C D 2. Katı yağlar, kolesterol ve yağdan fakir bir diyet seçerim. A B C D 3. Alışılmamış bir belirtide doktor veya sağlık personelin danışırım. A B C D 4. Planlı bir egzersiz programı izlerim. A B C D 5. Uyku ihtiyacımı karşılarım. A B C D 6. Olumlu bir şekilde değiştiğimi ve geliştiğimi hissederim A B C D 7. Başkalarının başarılarını överim. A B C D 8. Şeker ve şeker içeren yiyecek(tatlı) kullanımını kısıtlarım A B C D 9. Sağlığı geliştirici makaleleri okur ve T.V. programlarını izlerim. A B C D 10. Haftada en az üç kez olmak üzere 20 dk ve daha fazla süre ile egzersiz uygularım. ( örnek olarak hızlı yürüme, bisiklete binme, aerobik, dans, merdiven çıkma …) A B C D

42 11. Her gün gevşemeye zaman ayırırım. A B C D
12. Hayatımın bir amacı olduğuna inanıyorum. A B C D 13. Başkaları ile anlamlı ve doyurucu ilişkiler kurarım.A B C D 14. Her gün 6-11 dilim ekmek, tahıl, pirinç ya da makarna yerim. A B C D 15. Önerilerini anlamak için sağlık personeline sorular sorarım. A B C D 16. Hafif ve orta derecede fiziksel aktiviteye katılırım. A B C D 17. Hayatımdaki değiştiremeyeceğim şeyleri kabul ederim A B C D 18. Geleceğe umutla bakarım. A B C D 19. Kendime, yakın arkadaşlarımla geçirmek için zaman ayırırım. A B C D 20. Her gun 2 ile 4 kere meyve yerim. A B C D

43 21. Sağlık görevlisinin önerisi hakkında tereddütlerim olduğunda ikinci bir kimseye danışırım. A B C D 22. Boş zamanlarımda eğlenceli fiziksel aktivitelere katılırım A B C D 23. Yatma zamanında hoş şeyler düşünürüm. A B C D 24. Kendimi mutlu, kendimle barışık hissederim. A B C D 25. Başkalarına ilgi, sevgi ve sıcaklık göstermede zorlanmam. A B C D 26. Her gün 3-5 porsiyon sebze yerim. A B C D 27. Sağlık problemlerimi sağlık personeliyle tartışırım A B C D 28. Haftada üç kez gerilme hareketleri yaparım. A B C D 29. Stresimi kontrol etmek için özel metotlar kullanırım A B C D 30. Hayatımda uzun dönemli hedefler çerçevesinde çalışırım.

44 31. Yakın bulunduğum insanlara dokunmaktan ve bana dokunmalarından hoşlanırım. ( aile üyelerinize sarılmak, arkadaşlarınızla tokalaşmak gibi ) A B C D 32.Her gün 2-3 porsiyon süt, yoğurt ya da peynir yerim. A B C D 33.Vücudumu en az aylık periyotlarla fiziksel değişimi veya tehlike işaretleri için incelerim. A B C D 34. Günlük alışkanlıklarım sırasında egzersiz yaparım. ( öğlen yürümek, asansör yerine merdiven kullanmak gibi) A B C D 35. Okul ve eğlence arasındaki zamanı dengelerim. A B C D 36.Her bir günü zorlayıcı ve enteresan bulurum. A B C D 37.Yalnız kalma ihtiyacımı karşılamak için yollar bulurum A B C D 38.Et, balık, bakliyat, çerez grubundan her gün sadece 2-3 porsiyon yerim. A B C D 39.Sağlık uzmanlarına danışarak kendime nasıl daha iyi bakabileceğim konusunda bilgi alırım. A B C D 40.Egzersiz sırasında nabzımı kontrol ederim. A B C D

45 41. Her gün 15-20 dakika kendimi rahatlatacak bir şeyler yaparım
41.Her gün dakika kendimi rahatlatacak bir şeyler yaparım. A B C D 42.Hayatta benim için neyin önemli olduğunun farkındayım. A B C D 43.Çevremdeki kişilerden destek görürüm. A B C D 44.Paketlenmiş yiyeceklerin kutularındaki içerik bölümünü gıda, yağ ve nitrat içeriğini belirlemek üzere okurum. A B C D 45.Kendi kendine sağlık bakımı konulu eğitici programlara katılırım. A B C D 46.Egzersiz sırasında hedef kalp atışı oranına ulaşırım. A B C D 47.Yorgunluğumu önlemek için kendimi belli bir düzene göre ayarlarım. (planlı hareket ederim) A B C D 48.Kendimi benden daha üstün bir güce bağımlı hissederim A B C D 49.Başkaları ile fikir ayrılıklarımı tartışma ve uzlaşma yolu ile çözerim. A B C D 50.Kahvaltı yaparım. A B C D

46 51. Gerektiğinde yönlendirme veya danışmanlık ararım. A B C D
52.Yeni deneyim ve mücadelelere kendimi açık tutarım A B C D

47 SAĞLIK İNANÇ MODELİ Sağlık İnanç Modeli (SİM), davranış bilimlerinden adapte edilen ilk modeldir. Model, bazı insanların hastalıklardan korunmada sorumluluk alırken, bazı insanların kendini korumada sorumluluk almayı neden başaramadıklarını anlamak amacıyla geliştirilmiştir

48 1950’li yıllarda Amerika’da halk sağlığı hizmetleri kapsamında sunulan sağlık taramalarına ve koruyucu programlara (ücretsiz tüberküloz tarama programları ve aşılanma programları) halkın katılımının düşük olmasının nedenlerini anlamak ve açıklık getirmek amacıyla yapılan çalışmalar modelin geliştirilmesinde etkili olmuştur Modelin en temel bileşenleri; yatkınlık algısı, ciddiyet algısı, yarar algısı ve engel algısıdır. Güven ve sağlık motivasyonu algısı modele daha sonra eklenmiştir

49 Model ilk olarak 1950 yılında Birleşmiş Milletler Temel Sağlık Hizmetlerinde çalışan bir grup sosyal psikolog (Hochbaum, Kegeles, Leventhal ve Rosenstock) tarafından gelistirilmiştir Bu model, genellikle sağlıkla ilgili davranısları açıklamak ya da incelemek amacıyla kullanılmaktadır

50 Model dört temel bileşenden oluşmaktadır;
1. Hastalıkla İlgili Bireysel Duyarlılık Algısı 2. Hastalıkla İlgili Algılanan Tehdit 3. Algılanan Yararlar 4. Algılanan Engeller

51 1) Bireysel Duyarlılık Algısı
Her insanın kendine yönelik bireysel algılamaları vardır. Bu algılamalar bireyin sağlığına yönelik tutumlarını etkilemektedir. Bireyin hastalık ya da sağlık konusunda kendisini nasıl algıladığı ve hissettiğidir. Eğer bir kisi hastalık ile ilgili bir durum gelistiğinde değisimleri değerlendirebiliyorsa bu durum bireyin eyleme geçmedeki davranıslarını da etkileyecektir. Bireysel algılama, koruyucu sağlık davranısları açısından oldukça önemli bulunmustur

52 2) Hastalık İle İlgili Algılanan Tehdit
Kisinin bir hastalık ya da bir durumla karşılaştığında durumun nasıl sonuçlanacağını, tedavisinin nasıl olacağını ve bu durumun ne kadar ciddi bir durum olduğunu değerlendirebilmesi durumudur

53 3) Algılanan Yararlar Bir kişinin herhangi bir hastalığın riskini azaltabilecek önerilen eylemlerin ne kadar iyi olabileceğini değerlendirebilmesidir. Bireylere koruyucu çalışmaların yasam süresine ve yasam kalitesine olan etkileri öğretilebilir. Böylece kişilerde sağlık ile ilgili tutum ve davranışlar ve koruyucu sağlık uygulamaları yapmanın yararıyla ilgili bilinç alanını geliştirmek mümkün olabilecektir

54 4) Algılanan Engeller Bir kisinin herhangi bir hastalık durumunda, girişim lerin maliyeti ya da önerilen eylemlerin ne kadar zor olabileceğini düşünmesi bu girişimleri gerçekleştirmesini etkileyebilecektir Örneğin, sağlığı tehdit eden bir davranış konusunda kendisinin değişmeyeceğine inanma ya da o hastalıktan kurtulamayacağına inanmak bir engel algısı olabilmektedir

55 Bireysel Algılar Modifiye Edici Faktörler Eylem olasılığı
1)Demografik değişkenler(yaş, ırk, cinsiyet, etnil köken) 2)Patolojik değişkenler(kişilik, sosyal sınıf, grup içi etkinlik) 3)Yapısal değişkenler (hastalık hakkında bilgi, önceki durumunu değerlendirme düzeyi) 1)Koruyucu davranısın yararını algılama 2) Koruyucu davranısı engelleyen durumları algılama Sağlık İnanç Modeli -Önerilen koruyucu davranışları uygulama 1)X hastalığının önemini algılama 2)X hastalığının ciddiyetini algılama -X hastalığının neden olduğunu algılama 1-Davranışı harekete geçirme 2-Kitle iletişim araçlarının kampanyaları 3-Diğer kişilerin önerileri 4-Doktor ya da diş hekimlerinin uyarıları 5-Bir aile bireyinin ya da arkadasın rahatsızlığı 6-Gazete/ dergi makaleleri

56 Kaynaklar: Hazırlayanlar: 1)Halk sağlığı hemşireliği kitabı Editör;
Doç. Dr. Behice ERCİ 2) Sağlığın korunması ve geliştirilmesi Araş. Gör. Dr. Kadriye PEKER 3) Aslıhan YANDIM , YÜKSEK LİSANS TEZİ, T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI 4) Meltem KARADAMAR , YÜKSEK LİSANS TEZİ, T.C. Hazırlayanlar: ABDULLAH ÜSTÜN ERTUĞRUL DURMAZ


"SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIKLI YAŞAM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları