Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUKUKİ DAYANAKLAR ANAYASA BÖLÜM SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUKUKİ DAYANAKLAR ANAYASA BÖLÜM SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER"— Sunum transkripti:

1 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE MEVZUATININ İNCELENMESİ

2 HUKUKİ DAYANAKLAR ANAYASA BÖLÜM SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER
IV. Kamu hizmetlerine girme hakkı B. Mal bildirimi

3 Madde 71– Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.

4 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Mal bildiriminde bulunacaklar (m. 14) Devlet memurlarının kendileri eşleri velayet altındaki çocuklar.

5 Mal Bildiriminin Konusu
Taşınır ve taşınmaz mallar, Alacak ve borçlar.

6 125-D-j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.

7 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu (R.G.4/5/1990 tarihli ve sayılı Resmi Gazete)

8 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (R. G. 15. 11
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G No : 20696)

9 T.C. BAŞBAKANLIK PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇIKIŞLI 2000/16 SAYILI GENELGE

10 Kanunun Amacı: Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kapsamında; Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, Bildirimlerin yenilenmesini, Mal edinmelerin denetimini,

11 Haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri,
Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemeyi ihtiva etmektedir.

12 Yönetmelik Düzenlemesine Göre
3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, Düzenleniş biçimini, Sayısını, Neleri kapsayacağını,

13 Merciine nasıl ulaştırılacağını
Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenler.

14 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, belli görevlere getirilen kişilerin mal varlıklarını denetleme suretiyle yolsuzluklarla mücadele kapsamında hem maddi hukuk kurallarını hem de usul hukuku kurallarını içermektedir. 14

15 Mal bildiriminde bulunulması, bildirimlerin zamanı, yenilenme süresi, bildirimlerin verileceği merciler ile bu konularla ilişkili suçlar ve cezaların yer aldığı maddeler maddi hukuk kurallarını; soruşturma usulüne ilişkin maddeler, usul hukukuna ait kuralları içerir.

16 Rüşvet ve yolsuzluklara karşı mücadele araçları
Mal bildiriminin yapılmasını ayrıntılı prosedürel hükümlere bağlamak, Mal edinmenin denetim ve kontrolünü sağlamak,

17 Haksız mal edinme ve gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması suçlarına karşı etkili yaptırımlar öngörme.

18 Yürürlükten Kaldırdığı Kanunlar
3628 sayılı Kanun; 15/5/1930 tarihli ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikler Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun

19 9/8/1983 tarihli ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu yürürlükten kaldırmıştır.

20 3628 sayılı kanun; Kamu görevlilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin Anayasanın 129. maddesinin son fıkrasında geçen;

21 “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.” hükmü ile

22 Ceza kovuşturması açılmasını 4483 sayılı Kanun uyarınca idari merciin iznine bağlayan kuralların istisnasını oluşturmaktadır.

23 Kanunda Genel Olarak Düzenlenen Suçlar
Kanun kapsamına giren suçlar, Kanunun 17 inci maddesinde; a) Bu Kanunda belirlenen suçlar, b) Bazı suçlar olarak nitelendirilmiştir.

24 Kanunda Sayılan Bazı Suçlar
tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinde sayılan adli suçlar ( tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişiklikleri 1/11/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır

25 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Düzenlenen Adli Suçlar
İzinsiz Faaliyette Bulunmak (m.150) Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Haklarını Engellemek (m.151) Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak (m.152)

26 Yetkili Merciler ile Denetim Görevlilerince İstenen Bilgi ve Belgeleri Vermemek ve Görevlerini Yapmalarını Engellemek (m.153) Belgelerin Saklanması Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak (m.154)

27 Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak (m.155)
İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirme (m.156) Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (m.157)

28 İtibarın Zedelenmesi (m.158)
Sırların Açıklanması (m.159)

29 İrtikâp Rüşvet zimmet Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık

30 Resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma
Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme

31 Bu Kanunda belirlenen suçlar
Süresinde mal bildiriminde bulunmama (Md. 6–10/1) Mal bildirimlerini gerçeğe aykırı açıklama (Md. 9, 11) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma (Md. 12)

32 Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme (Md. 13)
Soruşturma kapsamında verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmama (Md. 10/2–19)

33 Muhakkik ve müfettişlerin ihbar ve evrakı tevdi etmemesi (Md. 18/3)
Bilgi verme zorunluluğuna uymamak (Md. 20)

34 Belirtilen bu suçların asli failleri ve suça iştirak etmekten sanık memurlar hakkında Anayasal ve Yasal güvence (4483 sayılı Kanun) işletilmemekte genel takip usulü benimsenmektedir. Başka bir ifadeyle; Cumhuriyet Başsavcılığının doğrudan soruşturma yapma yetkisi bulunmakta, eylem genel hükümlere göre soruşturulmaktadır. Ancak bu istisnai durum;

35 Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olanlar ile müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamamaktadır. (17-2/3)

36 Bu görevliler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, Diğerleri (Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olanlar) hakkında ilgili özel kanunlarda belirtilen soruşturma ve kovuşturma usulleri uygulanır.

37 Genel takip usulünün amaçları
Elinde bulundurduğu kamu gücünü ekonomik çıkar elde etmek için kullanabilecek kamu görevlilerine karşı etkili mücadele verebilmek Kamu otoritesine duyulan güveni sarsmamak

38 Hizmetlerin tarafsız, sürekli ve düzenli icra edilmesini sağlamak,
Kamunun malvarlığı ve değerlerini korumak.

39 Mal Bildiriminde Bulunacaklar
Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri Dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri Noterler

40 Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları

41 Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile

42 Bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında

43 aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri

44 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil)

45 Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri

46 Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları

47 Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil). (Kanun Madde 2, Yönetmelik Madde 3)

48 Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ile taşra birimlerinde aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurlar ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinden;

49 a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen memurlar, b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel.

50 Eşlerin mal bildirimi Eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler. (Yönetmelik m.4)

51 Bildirimlerin verileceği merciler
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci, Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili Bakanlık

52 Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci (Kanun m.8 Yönetmelik m.6)

53 Birden fazla mal bildirimi
Kamu görevlilerinden; Asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler ya da vekaleten tedvir edenler sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar. (Kanun m.8 Yönetmelik m.5)

54 Ancak, mal bildiriminde bulunulan merci, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür.

55 Mal bildiriminin verilme zamanı
Zorunlu haller a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,

56 c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,
d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

57 f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini,

58 Sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları ise bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde, mal bildirimlerinin verilmesi zorunludur. (a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. (Kanun m.6, Yönetmelik m.9)

59 Kamu görevlilerinin, görevlerinin veya kurumlarının değişmesi hallerinde mal bildiriminde bulunmaları gerekmekte midir?

60 Görev veya kurum değişikliği halleri “görevin sona ermesi hali” olarak değerlendirilemeyeceğinden, üst göreve atanma veya naklen atanma gibi hallerde kamu görevlilerinin, yeniden mal bildiriminde bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

61 Mal Bildirimin yenilenmesi
Sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimleri yenilenmek zorundadır. Sonu (0) ve (5) ile biten beş yılda bir yapılan bildirim tekrarına genel beyan denir. 

62 Mal bildirimleri yenilenirken, önceki genel beyanda bildirilenler ile ek beyanda bildirilenlerin tamamı tek bildirimde birleştirilir.  Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar. (Kanun m.7. Yönetmelik m.11)

63 AYLIKSIZ İZİNDE BULUNANLARIN MAL BİLDİRİMİ

64   Aylıksız izin süresi içerisinde memurluk statüsü devam etmekte olduğundan, mal varlığında meydana gelen önemli değişikliklerin beyan edilmesi gerekmektedir. Süre: Aylıksız izin dönüşünden itibaren bir ay içerisinde

65 SEÇİMLERE KATILMAK İÇİN İSTİFA EDEN MEMURLAR İÇİN MAL BİLDİRİMİ  Seçimler nedeniyle görevinden istifa eden memurların, istifa nedeniyle memurluk statüsü ile ilişiği kesildiğinden, ilgili Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (e) bendi gereğince görevinden istifa ettiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde mal bildiriminde bulunması, Yine seçimler nedeniyle istifa eden memurun seçilememesi durumunda görevine dönmesi halinde de aynı maddenin (a) bendi gereğince göreve başlayış belgeleri ile birlikte mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

66 Mal bildiriminin konusu
Kamu Görevlisinin kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait bulunan; Arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil taşınmaz malları

67 Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki (01/01/2015 tarihi itibariyle Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tutar 3.423,26-TL) her biri için ayrı olmak üzere;

68 1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
2) Hisse senedi ve tahvilleri 3) Altın ve mücevheratı,

69 4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları

70 5) Hakları, 6) Alacakları, 7) Borçları, 8) Gelirleri Kaynakları, borçları ve sebepleri bakımından mal bildirimine konu teşkil eder. (Kanun m.5, Yönetmelik m.8)

71 Belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri gösterilir.
Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan edilir.

72 "Bu kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları... mal bildiriminin konusunu teşkil eder" hükmü dikkate alınıp, sanığın daha evvel boşanmış olduğu eşine ve velayeti altında olmayan kızına ait mal varlıklarının tarihli mal bildiriminin konusunu oluşturmayacağı cihetle

73 Bilirkişi raporunda sanığın emekli olduktan sonra verdiği mal bildiriminde mal varlığının tamamını bildirmediği belirtildiğine göre, bildirilmeyen mallar ek raporla açıklatılıp sonucuna göre sanığın durumu değerlendirilmelidir. (YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2003/1322 K. 2003/5799 T )

74 Ek mal bildirimi 3 üncü maddede sayılan görevlerde Bulunanların;
eşleri velayeti altındaki çocukları (ergin olmayan yani onsekiz yaşını doldurmayan çocuklar) kendileri ek mal bildirimi vermek zorundadır

75 Memurla birlikte yaşayan ve velayet hakkı sona eren çocukların mal varlıklarının bildirilmesine gerek yoktur.

76 Şartları: Mal varlıklarında önemli bir değişiklik olması. Süre;
Değişikliği izleyen bir ay içinde Ek Bildirimin Konusu; Yeni edinilen mal, hak, gelir, alacak ve borçlar

77 Mal Varlığında Önemli Değişiklik Kavramı
Arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil taşınmaz mallar, Kendilerine aylık ödenenlerin, net aylık tutarının beş katından; Aylık ödenmeyenlerin ise Genel idare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın

78 beş katından fazla değer ve tutarındaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlaması,
veya borçlanması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır (Yönetmelik m.10)

79 Net Aylık: Kamu görevlisine görevi sebebiyle yapılan maaş, sosyal yardımlar, tazminatlar gibi her türlü mutat ödemenin net tutarı.

80 Taşınmazlar için genel beyan döneminde değerine bakılmaksızın beyan zorunluluğu varken ek mal beyanında bu zorunluluk aranmamaktadır.  Veraset yoluyla edinilen mallar da ek mal bildiriminin konusunu teşkil etmektedir.

81 Kişinin her ay maaşından arttırarak biriktirdiği ve net maaşının 5 katını aşacak şekilde oluşturduğu tasarrufu bildirme zorunluluğu var mıdır?

82 Kişinin bu tasarrufu ani bir artışın ürünü olmadığı için kişinin mal varlığında önemli bir değişiklik sayılmamaktadır.Ek bildirimde bulunulması gerekmez.

83 Hediye ve hibe Kamu Görevlileri ve eşleri;
Milletlerarası protokol, mücamele (Karşılıklı iyi ilişkilerde bulunma, devletlerarasi iyi ilişki ve nezâket kuralları) veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple; Yabancı devletlerden, Milletlerarası kuruluşlardan,

84 Sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden,
Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan

85 aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. (Kanun m.3 Yönetmelik m.13)

86 İstisna; Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

87 Hediye ve hibe eşyalarda yapılacak işlem
Hediye ve hibe konusu eşyanın ilgilisi bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde olduğunu belirlemesi halinde, yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren ongün içinde bulundukları il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları vasıtasıyla gönderir.

88 Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı,

89 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişik 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu kuruma bildirilir.

90 Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on aylık toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına verilir.

91 Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilir veya ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir.

92 Mal Bildirimlerinin Karşılaştırılması
Konusu; Bir göreve atanan personel tarafından sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda yenilenen mal bildirimleri, Mal varlığında meydana gelen önemli bir değişiklik nedeniyle verilen ek mal bildirimleri.

93 13/07/2000 tarihli ve 2000/16 No’lu Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bakanlığımız bünyesinde oluşturulacak Komisyon tarafından gizliliğe riayet edilerek yapılan incelemeler ve karşılaştırmalar sonucunda tespit edilecek maddi hatalar ve eksiklikler giderilmeli,

94 gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır.

95 Mal bildirimlerinin eski bildirimlerle karşılaştırılma usulü
Mal bildirimlerinde yer alan bilgiler, mevcut beyanlarla gizlilik içinde karşılaştırılır. Gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

96 Bilgi Verme Zorunluluğu/Bu Zorunluluğa Uymamak
Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları; istenen bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır.

97 Aksine davranan kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez. (Madde 20 –Değişik: 12/12/ /14 md.)

98 Bilgi Talep Edecekler Takip, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi,
Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisi Kanunda geçen diğer merciler (Kamu Görevlileri Etik Kurulu)

99 Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir.
Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.

100 Ceza hükümleri Mal Bildiriminde Bulunmama
Kanunda belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce yazılı olarak Tebligat Kanunu hükümlerine göre ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün (Yönetmeliğe göre bir ay)

101 içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir. (m.10)

102 Mal Bildiriminde Bulunmayan şahıs hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

103 Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmama;
Cumhuriyet Savcısı, soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik,

104 Sanıktan, Haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister.

105 Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi zorunludur. (m. 19)

106 Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. (m.10/2)

107 Gerçeğe Aykırı Açıklama
a) Bildirimlerin Gizliliği Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 20 nci madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez.

108 Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulamaz. (md. 9)

109 b) Gerçeğe Aykırı Açıklama
Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (m. 11)

110 Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma
Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (Kanun m. 12)

111 Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme
Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. (Kanun m. 13)

112 Haksız mal edinme a) Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar b) İlgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar haksız mal edinme sayılır. (Kanun m.4)

113 Sanık ve ailesine ait malvarlıklarının edinim şekilleri, gerektiğinde vergi kayıtları, şirket sermayeleri de araştırıldıktan sonra nasıl ve ne şekilde edinildiği konularında, suç tarihinin malların edinim tarihleri olacağı da gözetilerek savunma doğrultusunda biri bankacı, biri yeminli mali müşavir veya hesap uzmanı ve biri de

114 sanığın yaşam tarzına ve sosyal seviyesine göre harcamaları ile yasal gelirlerini karşılaştırıp, tasarruflarını hesaplayabilecek kişi olmak üzere seçilecek üç kişilik bilirkişi heyetinden alınacak rapora göre, sanığın malvarlığı ile yasal ve genel ahlaka uygun gelirleri karşılaştırılarak edinimlerinin tamamının veya bir kısmının haksız mal edinme niteliğinde olup olmadığı tespit edilerek karar verilmesi gerekir. (YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2006/7187 K. 2007/5352 T )

115 Suç tarihinin malların edinim tarihleri olacağı da gözetilerek sanık ve eşine ait maaş, ikramiye, döviz, ziynet eşyası, gayrimenkul, banka hesapları, otomobil, fon ve kira gelirleri gibi malvarlıklarının edinim tarihleri ve ne şekilde edinildiğinin tespiti, mal varlıklarındaki aktif ve pasiflerin birlikte değerlendirilmesi amacıyla

116 biri bankacı, biri yeminli mali müşavir veya hesap uzmanı ve biri de emlakçı olmak üzere konusunda uzman üç kişilik bilirkişi heyetine incelettirilerek

117 kanuna ve genel ahlaka uygun gelirleri ile sanığın aile fertleriyle birlikte yaşam tarzına ve sosyal seviyesine göre ( yiyecek, giyecek, kira, eğitim, telefon faturaları, kredi kartı gibi ) giderlerinin denetime imkan verecek şekilde karşılaştırarak, edinimlerinin tamamının veya bir kısmının haksız mal edinme niteliğinde olup olmadığının tespiti ile sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir. (YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2010/6533 K. 2010/16378 T ; 7. CEZA DAİRESİ E. 2000/10977 K. 2000/16673T )

118 Zoralım (Müsadere) Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde

119 Haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur. (Kanun m.14)

120 Kamu hizmetlerinden yasaklanma
Kanunun 11.maddesindeki Gerçeğe aykırı açıklama ve 12.maddesindeki Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma suçunu işleyenler cezalandırılma süresi kadar (üç aydan bir yıla kadar/ basın yoluyla işlenmesi halinde yarı oranında arttırılırılmış ceza- 12. madde uyarınca altı aydan üç yıla kadar)

121 Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçunu işleyenler müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasına çarptırılır. (Kanun m.15)

122 Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı
Belirtilen cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanamaz.

123 119.Madde (Mülga) Kanunda hilafi yazılı olamadıkça en çoğu iki yüz liradan ibaret hafif cezayı nakdi tayin kılınmış olan kabahat failleri takibat icrasından evvel kabahat için muayyen cezayı nakdinin en yüksek haddini teşkil eden miktarı merciine ödeyerek hukuku amme davasını ortadan kaldırtabilirler.

124 Muhakkik ve Müfettişlerin İhbar ve Evrakı Tevdi Etmemesi

125 Müfettiş ve muhakkikler soruşturma neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler.

126 Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir.

127 17 nci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. (Kanun m.18)

128 Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik Cumhuriyet Savcısına tanınan yetkiye benzer şekilde;

129 İhbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan,
Haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanıkla birlikte sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildirimi isteminde bulunur.

130 Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi zorunludur. (Kanun m.18)

131 Bilgi verme zorunluluğuna uymamak
Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları; bu Kanuna göre takip, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi, Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu Kanundaki diğer mercilerce istenen bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır.

132 Aksine davranan kişiler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemez ve ertelenemez.

133 CEZAİ HÜKÜMLER- ÖZET BİLGİ
3628 sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca; mal bildiriminin muhtevası hakkında açıklama yapan veya bilgi verenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

134 Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu kişiler, cezalandırıldıkları süre kadar kamu hizmetlerinden yasaklanırlar.

135 Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca; kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. Bu kişiler, müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanır.

136 3628 sayılı Yasa'da, olağan durumlarda verilmesi gereken bildirimin verilmediğinin idarece anlaşılması hali bakımından bir zaman sınırı getirilmemiştir. Yani idare bu durumun farkına vardığı andan itibaren memuru ihtar etme ve 30 günlük ek süre içerisinde mal bildiriminde bulunmasını isteme hakkına sahiptir. Dolayısıyla kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmesinin zamanaşımı olan iki yıllık süre, örneğin mal varlığındaki önemli değişikliğin meydana geldiği tarihten değil, eğer ihtaren verilen 30 günlük sürenin sonunda bildirimde bulunulmamış ise bu tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

137 657 sayılı Yasanın 125/D-j maddesinde tanımlanan ve esasen bir inceleme ve soruşturma nedeniyle kendisinden mal bildirimi istendiği halde bu bildirim vermeyen veya eksik veren memur hakkında, “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmadığı” gerekçesiyle uygulanacak olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, olağan durumlarda mal bildiriminde bulunmadığı anlaşılan memurlara da uygulanıp uygulanmayacağı ?

138 Edinilen malın tescil ve kayıt edilmiş olması
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125-D/j maddesinde yer alan ‘Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak’ fiili uyarınca ilgilinin tecziye edilebilmesinde; Edinilen malın tescil ve kayıt edilmiş olması Mal ediniminin kaynağının belli ve açık olması

139 Haksız ve geliriyle uygun olmayan mal edinildiğine ilişkin bir tespit bulunmaması,
Edinilen malın gizlenilmesine yönelik olarak fiil ve girişimde bulunulmamış olması, İtham edilenin suç işleme kastıyla hareket etmemiş olması,

140 Hususlarının dikkate alınması gerekmektedir.
(DANIŞTAY 12. DAİRE E. 2010/4144 K. 2014/3203 T )

141 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER


"HUKUKİ DAYANAKLAR ANAYASA BÖLÜM SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları