Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yerel Yönetim Merkezi Yönetim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yerel Yönetim Merkezi Yönetim"— Sunum transkripti:

1 Yerel Yönetim Merkezi Yönetim
Yönetim Birimleri Yerel Yönetim Merkezi Yönetim

2 YEREL YÖNETİM Yerel yönetimler (mahalli idareler), il, belediye ve köy halkının yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan, organları seçimle işbaşına gelen kamu tüzelkişilikleridir. Anayasaya göre üç tür yerel yönetim vardır, il (il özel idaresi), belediye ve muhtarlıktır.

3 *BELEDİYE *İL ÖZEL İDARESİ *MUHTARLIK
YEREL YÖNETİM *BELEDİYE *İL ÖZEL İDARESİ *MUHTARLIK

4 BELEDİYE İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüte belediye denir. 

5 KADIKÖY BELEDİYESİ

6 BELEDİYE GÖREVLERİ Belediyenin bir çok görevi vardır. Bunlar maddeler halinde şu şekildedir: 1- Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehir içi yollar, doğalgaz dağıtımı vs. gibi işler belediyeye aittir.  2- Çöp toplama, yolların temizlenmesi, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler.  3- Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır.  4- Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma vs. gibi görevler belediyeye aittir.  5- Şehir içerisinde eğitim ile ilgili görevleri vardır. Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma vs. gibi görevleri vardır.  6- Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işleri, yurt açma ve ucuz konut yapma gibi görevleri vardır.  7- Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler belediyeye aittir.  8- Eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro müze ve sinema salonları açma gibi görevleri vardır.

7 İL ÖZEL İDARESİ Yerel ve ortak nitelikte olan bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, eğitim, spor, çevre korunması, kültür ve turizm gibi hizmetlerin görülmesini sağlamak amacıyla kurulan bir yerel yönetim birimidir.

8 İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ

9 İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ
1. İl özel idaresinin, belediye ve köyler dâhil olmak üzere il genelindeki görev ve sorumlulukları; sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binaların yapımı, bakım ve onarım ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerdir. 2. İl özel idareleri, belediye sınırları dışında olmak koşuluyla; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir. İl özel idaresi, kısaca, köylere yönelik hizmetlerle, belediye sınırları dışında kalan alanların alt yapı, katı atık, çevre, imar vb. faaliyetleri, belediyelerin kendi sınırları içinde yapmakta oldukları işler gibi, yürütmekle yetkili ve sorumlu kılınmıştır.

10 MUHTARLIK Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimselerdir. 

11 MUHTARLIK

12 MUHTARLIK 1- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak, 2- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması, 3- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak, 4- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek, 5- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak, 6- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak, 7- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme, 8- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek, 9- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak, 10- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.

13 MERKEZİ YÖNETİM Kamu hizmetlerinin bir merkezden yürütülmesi usulüdür. Merkez ve taşra teşkilatı olarak iki kısma ayrılır. Yürütme organı olan Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve bakanlıklar, merkez teşkilatını oluşturur. İl, ilçe, bölge, yurtdışı teşkilatı merkeze bağlı, merkezin belirlediği esaslara, emirlere göre görev yapan taşra kuruluşlarıdır.  Anayasaya göre iki tür merkezi yönetim birimi vardır : *KAYMAKAM *VALİ

14 MERKEZİ YÖNETİM *Kaymakam *Vali

15 KAYMAKAM Bilindiği üzere Türkiye şehir, ilçe ve köylere ayrılmıştır. Ve her birinin başında devlet destekli ve devleti temsil eden memur diyebileceğimiz kamu görevlisi vardır. İlçenin başındaki kamu görevlisine Kaymakam denir. Kaymakam vali tarafından denetlenir.

16 KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI

17 KAYMAKAM GÖREVLERİ - İlçede devlet tarafından konmuş yasaların uygulanmasını sağlar. - Vali tarafından verilen direktifleri uygular. (Daha önce valiye bağlı olduğunu söylemiştik.) - Mevcut ilçedeki kamu kuruluşları arasında eşit ve düzenli çalışmayı yani eşgüdümü sağlar. - Halk tarafından yapılan şikayetleri alarak daha üst mevkilere iletir ve gerekenin yapılması konusunda sorumludur. - İlçedeki törenlere başkanlık eder ve resmi ziyaretleri karşılar. Genel olarak kaymakamın görevleri yukarıda verdiğimiz gibidir. Eğer kaymakam olmak istiyorsanız, insanlarla iletişim kurabilmeli, üst düzey akademik kariyere sahip olmalı ve sosyal alanda başarılı bir kişiliğe sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmanız gerekmektedir.

18 VALİ Vali bulunduğu ilin genel idaresini sağlayan ve gidişatını denetleyen yetkilidir. Vali bulunduğu ilin en yetkili insanıdır. Vali bulunduğu ilin güvenliğini sağlayacak her türlü imkanı sağlamakla mükelleftir ve ayrıca resmi törenlerde de başkanlık yapmaktadır. 

19 İSTANBUL VALİLİĞİ

20 VALİ 1- Valiler, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarını ilan eder ve uygulatır ve Bakanlıkların talimat ve emirlerinin yerine getirilmesini sağlar. Bu ödevlerin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 2- Vali kendisine verilen yetki ve emirler uygulayabilmek için genel emirler çıkarır ve ilan edebilir. 3- Vali sorumlu olduğu İlin genel idare ve genel gidişini düzenler ve denetler. 4- Vali, bir işi yapacak teşkilat ya da memur mevcut olmadığında bu işlerin görülmesini en yakın idari teşkilattan talep ederek islerin yapılmasını sağlar. 5- Vali, Cumhuriyet Bayramında resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder, 6- Vali, il sınırları içinde bütün güvenlik ve kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiridir. Vali bağlı bulunduğu il ve il sınırlarındaki güvenliği sağlamak ve suç islenmesini önlemek ve sükuneti sağlamak için her türlü tedbirleri alır ve bu emirleri güvenlik teşkilatları uygulamakla mükelleftir. 7- İldeki belirli devlet memurlarını doğrudan atamak veya atama için görüşlerini bildirmek veya görev yerlerini belirlemek ve değiştirmektir.


"Yerel Yönetim Merkezi Yönetim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları