Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Selman SOLHAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Selman SOLHAN"— Sunum transkripti:

1 www.devletarsivleri.gov.tr Selman SOLHAN selman.solhan@basbakanlik.gov.tr

2 Gündem

3 Belge, herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış veya fonksiyonun sonucunda üretilmiş, içerik, ilişki ve form özellikleri ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgi olarak tanımlanabilir. Belge Nedir T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

4 BELGE: Delil ve kayıtlı bilgi BireyselKurumsal

5

6

7 1.Üzerinde değişiklik yapılması mümkündür. 2.Sahibi üreticisidir ve uygun gördüğü dokümanları imha edebilir. 3.Düzenlenmesi, tanımlanması ve dosyalanması üreticisinin/sahibinin sorumluluğundadır. 4.Dokümanın güvenli bir şekilde depolandığından üreticisi sorumludur. 5.Kurumsal bir onay ve / veya kayıt sistemi içerisinde yer almayabilir 1.İçeriğinin değiştirilmesine izin verilmez. 2.Belgeler ancak kurumsal saklama planları çerçevesinde imha edilebilir ve imha işlemi kayıt altına alınır. 3.Düzenleme ve tanımlama faaliyetleri kurumsal dosya tasnif planları çerçevesinde yapılır. 4.Kurumsal ve bireysel faaliyetlerin delili olduğu için içerik, ilişki ve format bilgisi korunmalıdır. 5.Yetkili imza ve / veya kurumsal onay bilgisi belgeye fiziksel ya da mantıksal olarak iliştirilmelidir. Doküman Belge

8 Kurumların iş ve işlemlerinin birer çıktısı olan belgelerin, elektronik ortamda oluşturulması, iş akışına sunulması, imzalanması, muhatabına iletilmesi, saklanması ve tasfiye işlemine tabi tutulmasıdır. Kısaca, oluşumu ve yönetimi tamamen elektronik ortamda sağlanan belgelerdir. Elektronik Belge T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

9 Elektronik belge yönetimi, kurumların gündelik işlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format, ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu belgeleri üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmektir. Elektronik Belge Yönetimi T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

10 Islak İmzaElektronik İmza

11 Elektronik Ortamda Üretilen Belgelerin Paylaşımı  Güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin ilgili mevzuatla yetki verilmiş üçüncü bir taraf aracılığıyla kayıt altına alınarak yapılması esastır. Ancak, idareler arasında güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemleri, taraflarca yapılacak anlaşmalar çerçevesinde ve kayıt altına alınmak kaydıyla başka bir iletim mekanizmasıyla da yapılabilir. (RYUUEHY: 28.Madde, 8. Fıkra)  Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen e-yazışma paketi ile Kamu kurumları elektronik ortamda ürettikleri elektronik belgeleri kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi ile muhatap kurumlarla paylaşacaklardır.  Kep Hizmet Sağlayıcıları: PTT, Noterler Birliği ve Özel beş firma  Bir diğer yöntem kurumların birbirleri ile yapacakları protokol yöntemidir.  6 kurum (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı) şu anda protokol uygulamaktadır. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

12 EBYS Yönerge DETSİSGörevlendirme Belge Yönetimi ve Arşiv Süreci SDPAnaliz Sürdürülebilir EBYS Politikaları İçin Yol Haritası T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

13  Elektronik Belgelerin Hardcopylerinin Alınması  Elektronik İmza Kullanmadan Elektronik Belge Ürettiğini Düşünen Kurumlar  Islak İmzalı Belgelerin Softcopylerinin Alınması ve Islak İmzalı Nüshaların Akıbeti  E-imzalı Belgenin Çıktısında Sadece Doğrulama Kodu Kullanımı  ‘’Dağıtım Yerlerine’’ Hitabının Kullanımı  Elektronik Belge Üzerinde Paraf Gösterme Gayreti T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

14 EBYS YÖNETİMİ Bilgi İşlem Strateji Geliştirme veya APK Genel Evrak, Haberleşme veya Arşiv T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

15  Teknolojik Gelişmeler NEDEN EBYS T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

16  Maliyet NEDEN EBYS T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

17  Zaman Tasarrufu NEDEN EBYS T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

18 NEDEN EBYS T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

19 NEDEN EBYS T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

20 NEDEN EBYS T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

21 NEDEN EBYS T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

22  Ekolojik Kazanç Ekolojik Kazanç NEDEN EBYS T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

23 EBYS’DE KULLANICININ ROLÜ T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

24

25

26

27

28 Standart Dosya Planında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  Başlık Konumundaki SDP Kodlarının ve Alt Kırılımı Bulunan Ana Konuların Kullanımı  Başka Bir Kurumdan Gelen Belgenin Aynı SDP Kodu ile İlişkilendirilmesi  Bir Belgeye Birden Fazla SDP Kodu Verilebilmesi  ‘’Diğer’’ Kodlarının Kullanımı, Sistemde ‘’Diğer’’ Başlığıyla Arama Yapma  Evrak Birimi Çalışanlarının SDP Kodu Girmesi T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

29

30

31  3 Aralık 2003 tarihinde e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu oluşturuldu.  Elektronik İmza Kanunu 23 Ocak 2004 tarihinde yayınlandı ve 23 Temmuz 2004’de yürürlüğe girdi.  Yüksek Planlama Kurulu tarafından 24 Mart 2005 tarihinde e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı yayınlandı. TS 13298 OLUŞUM SÜRECİ T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

32 Eylem Planı 37. Maddesi “Elektronik ortamlarda üretilecek, kayıt altına alınacak, başka birimlere ya da kurumlara iletilecek, saklanacak ya da gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin kayıt, iletim, paylaşım, imha ve güvenlik açılarından tabi olacakları usul ve esaslar ile kurumlarda oluşturulacak elektronik kayıt sistemlerinin birbirleriyle uyumlu işlemesi ve etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin asgari standartların belirlenmesi hususlarında çalışmalar yapılacaktır.” TS 13298 OLUŞUM SÜRECİ T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

33 E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İCRA KURULU Karar Tarihi: 9 Eylül 2004 Karar No: 7 Karar Konusu: Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi İcra Kurulu, Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi konularında çalışmalar yapmak üzere Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünü görevlendirmiştir. TS 13298 OLUŞUM SÜRECİ T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

34  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Marmara Üniversitesi ile işbirliği yaparak çalışmalara başlamıştır.  13 Temmuz 2005 “Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli (v.1.0)” DPT’nin organize ettiği bir toplantı ile kamu kurumlarının görüşlerine sunuldu ve internet üzerinden paylaşıma açıldı.  Kamu kurumlarından ve özel sektörden gelen görüşler doğrultusunda referans model geliştirildi.  Nisan 2006 tarihinde Referans Model standart formatına dönüştürülerek TSE’ye sunuldu.  Temmuz 2006 tarihinde gözden geçirilmiş ikinci versiyon yayına hazır hale getirildi.  Haziran 2007 tarihinde TS 13298 yayınlandı.  Elektronik Belge Standartları. 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi. 16 Temmuz 2008 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazete TS 13298 OLUŞUM SÜRECİ T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

35

36  Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kanun No: 3473, Tarihi: 28 Eylül 1988  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kanun No: 4982, Tarihi: 9 Ekim 2003  Elektronik İmza Kanunu. (2004). Resmî Gazete, Sayı: 25355, 23 Ocak 2004 KANUNLAR T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

37 YÖNETMELİKLER T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

38  Standart Dosya Planı. 2005/7 Başbakanlık Genelgesi. 25 Mart 2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazete  Elektronik Belge Standartları. 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi. 16 Temmuz 2008 tarih ve 26938 sayılı Resmi Gazete  Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları. 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi. 28 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete GENELGELER T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

39 DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarafından Yapılan Çalışmalar:

40 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Çalışmalar Kurumlarda SDP Çalışmaları ve Revizyon Taleplerini Değerlendirme Saklama Süreleri ve Tasfiye İşlemlerini belirleme SDP Denetim, Eğitim ve Rehberlik Çalışmaları Arşiv Mevzuatında EBYS’ye Yönelik Çalışmalar EBYS T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

41 2009 yılında Merkezi yönetimlere yönelik genel bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya; 126 kamu kurum ve kuruluşundan 411 kişi katılmıştır. Eğitim, Rehberlik ve Denetim Çalışmaları T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

42 2010 yılında yerel yönetimler, valilikler ve üniversitelere yönelik genel bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya; Büyükşehir Belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 100 bin’in üzerinde olan ilçe belediyeleri olmak üzere 146 birimden 286 kişi, 81 İlin özel idarelerinden 185 kişi, 89 Üniversiteden 183 kişi katılmıştır. Eğitim, Rehberlik ve Denetim Çalışmaları T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

43 2013 yılında merkez teşkilatlar, yerel yönetimler, valilikler ve üniversitelere yönelik genel bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya; Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, Belediyeler ve Üniversitelerden gelen toplam 498 kurumdan 1250 kişiye eğitim verilmiştir. Eğitim, Rehberlik ve Denetim Çalışmaları T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

44 01 Haziran 2009’dan günümüze kadar; 136 kamu kurum ve kuruluşunda (bakanlık - genel müdürlük - belediye - üniversite) yerinde tespit, denetim ve eğitim çalışması yapılmıştır. Eğitim, Rehberlik ve Denetim Çalışmaları T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

45 10 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında EBYS’nin Durumu T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

46 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında EBYS’nin Durumu 11 T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

47 12 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında EBYS’nin Durumu T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

48 13 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında EBYS’nin Durumu T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

49 Öneriler Her kurumun mevcut mevzuatı ile uygulamalarına uyumlu şekilde yönerge hazırlanması. Bu yönergede bulunması gerekenler: 1.Elektronik ve fiziki ortamda üretilecek olan belgelerin belirlenmesi, 2.Dosya Plan Kodlarının kullanımına ilişkin açıklamalar ve sık kullanılanlar tablosu, 3.İş akışları, süreçler, ve görev tanımları. Standart Dosya Planının doğru kullanımı konusunda hassasiyet gösterilmelidir, Belge yönetim politikaları belirlenmelidir, Belgelerin yönetilmelerinden sorumlu olacak uzman personel istihdam edilmelidir, Yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir, Diğer kurumsal bilgi sistemleri ile entegrasyon ihtiyaca uygun olarak planlanmalıdır. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

50  Kamu kurum ve kuruluşlarını EBYS ve elektronik arşiv konusunda bilinçlendirmek,  Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan EBYS çalışmalarını daha yakından takip edebilmek,  Kurumlarda EBYS işlemlerinin standarda uygun bir biçimde ilerlemesini sağlamak,  Kamuda EBYS konusunda bir birliktelik oluşturmak,  Kamuda ortak çalışabilir bir platform oluşturmak. Amaçlarımız; T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

51 selman.solhan@basbakanlik.gov.tr selman.solhan@basbakanlik.gov.tr


"Selman SOLHAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları