Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YASAYAN DEMOKRASI Erdoğan GÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YASAYAN DEMOKRASI Erdoğan GÜL."— Sunum transkripti:

1 YASAYAN DEMOKRASI Erdoğan GÜL

2 Erdoğan GÜL KONUYA GİRİŞ TÜRK DEVLETLERİ’NDE YÖNETİM ANLAYIŞI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİM YAPISI TOPLUM YAŞAMINA KATILMA YOLLARI Demokrasi’nin Gelişimi KAVRAM HARİTASI Erdoğan GÜL

3 TÜRK DEVLETLERİ’NDE YÖNETİM ANLAYIŞI
Eski Türk Devletleri Eski Türk Devletleri Selçuklular Osmanlı Dev. Türkiye TC ** Hükümdarlık da KUT ANLAYIŞI egemendi. Buna göre; Hükümdarlığın tanrıdan geçtiği görüşü vardı.Yani,hükümdarların ülkeyi Gök Tanrı adına yönettiğine inanılırdı… ** Ülke,Töre Hükümleri’ (Gelenek Kuralları) ne göre yönetilirdi. ** Ülkeyi yöneten Kağan’ın Görevi, ülkede birliği sağlamak,adaleti gerçekleştirmek,orduya komuta etmek ve Kurultay denilen meclisi yönetmek olarak sıralanabilir. ** Hükümdarlık babadan oğula geçmektedir. Kut Anlayışı’ndan dolayı,Hükümdar,daha sağlığında ülkeyi oğulları arasında pay ederdi.Yani bölüştürürdü…Bu durum,hükümdarın ölümünden sonra sorunlar yaratır ve oğulları arasında Taht Kavgaları’na neden olurdu… ** Eski Türkler’de devlet işleri,”KURULTAY” denilen meclislerce görüşülür ve karara bağlanırdı.Bu kurultaylara Boy Beyleri ve devletin ileri gelenleri katılırdı…Devleti yöneten Kağan,Kurultay’da alınan kararlara uyma zorunluluğu yoktu.Bu durum,kurultayların bir “Danışma Meclisi” özelliği kazanmasına neden olmuştur… ** Türk Devleti Hükümdarı’nın eşi (Hatun),yönetimde söz sahibiydi.

4 TÜRK DEVLETLERİ’NDE YÖNETİM ANLAYIŞI
Selçuklu Devleti Eski Türk Devletleri Selçuklular Osmanlı Dev. Türkiye TC ** Eski Türk Devlet Geleneğinde olduğu gibi, Büyük Selçuklu Devleti’nde de “ Ülke toprakları hanedanın ortak malı sayılıyordu… “ Bu durum,Selçuklu Devleti’nin belli dönemlerinde Taht Kavgaları ’na neden olmuştur… ** Eyaletlerin yönetimi Hükümdarın oğlu olan Meliklere bırakılmıştı… ** Selçuklular’da boylar mevcuttu.Ve her boyun bir başı bulunmakta idi….Bu Boy Başı’na YABGU denilmekteydi… ** Selçuklular’da hükümdarlık,Eski Türk Gelenekleri’nde olduğu gibi babadan oğula geçmek idi… ** Selçuklular’da devlet meseleleri,”DİVAN” denilen meclislerde görüşülüp,karara bağlanırdı…

5 ** Kardeşlerini Göz Hapsine Aldırma
TÜRK DEVLETLERİ’NDE YÖNETİM ANLAYIŞI Osmanlı Devleti 1 2 3 Eski Türk Devletleri Selçuklular Osmanlı Dev. Türkiye TC ** Osmanlı Devleti , Merkeziyetçi bir devlettir…. ** Osmanlı Devleti Mutlak Monarşi ile yönetilmekte idi... ( Devleti tek bir kişinin hiçbir sınırlamaya bağlı olmayarak yönet-tiği bir yönetim türüdür…) ** Yavuz Sultan Selim’in , Mısır Seferi sonucu HALİFELİĞİN ( Müslümanların Yönetilmesi Anlayışı’na Dayalı Kurum ) Osmanlılara geçmesi ile devlet, Mutlak Monarşi ’nin yanında Teokratik ( Dine dayalı,Din Anlayışı ile yönetilen..) bir yönetim anlayışını da sahip olmuştur… Osmanlı Devleti’nde Veraset Sistemi ( Yönetim ) olan Saltanat ‘ta I.Ahmet Dönemi’nde yapılan değişiklikle (Ekber-Erşed Usulü) “Osmanlı Hükümdarı’nın Oğulları arasında; Bundan sonra şehzadeler,sancaklara gönderilmeyip sarayda kafes hayatı yaşadılar.Bu durum,şehzadelerin devlet yönetiminde bilgi ve deneyim kazanmalarını engelledi.Sarayda öldürülme kaygısı içinde yaşadıklarından,birçoğunun ruh sağlığı bozuldu. devletin başına geçmesi usulü “ getirilmiştir. ** Büyük ve Aklı Başında Olanın Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde getirilen “KAFES USULÜ” Sistemi ile , devletin başına geçen hükümdarlara ; ** Kardeşlerini Sürgüne Gönderme ** Kardeşlerini Hapse Attırma ** Kardeşlerini Öldürtme hakkı tanınmıştır…Buradaki amaç,devlet içinde yaşanan TAHT KAVGALARI ‘nın önüne geçebilmektir… ** Kardeşlerini Göz Hapsine Aldırma ** O halde denilebilir ki,Mutlak Monarşi ile yönetilen Osmanlılar’da aynı zamanda Teokratik Yönetim Anlayışı da devlet yönetiminde ağırlık kazanmıştır…

6 TÜRK DEVLETLERİ’NDE YÖNETİM ANLAYIŞI
Osmanlı Devleti 1 2 3 Eski Türk Devletleri Selçuklular Osmanlı Dev. Türkiye TC ** Osmanlı Devleti’nde devlet meseleleri “DİVAN-I HÜMAYUN” denilen meclislerde görüşülür ve karara bağlanırdı… ** Osmanlılarda Hükümdarlık,diğer Türk Devletleri’nde olduğu gibi babadan oğula geçmekte idi... ( Saltanat Sistemi ) Bazen Osmanlı Ailesi içinde yer alan diğer Erkek Çocuklar’da padişah olabilirdi… ** Padişah olan kişinin - Hutbe Okutma, - Para Bastırma ve Tuğra Bastırma, - Sancak Bulundurma, - Mühür Taşıma, - Tahtı ve Davul vs… gibi “Egemenlik Sembolleri” vardı… ** Osmanlı Devleti’nde II.Mahmut Dönemi’nde Divan Örgütü kaldırılmış , yerine “NAZIRLIK” denilen “Bakanlık Sistemi” ’ne geçilmiştir… ** Osmanlı Devleti’nin son dönemlerin-de yayınlanan “TANZİMAT FERMANI” ile ilk defa Osmanlı Tarihi’nde Padişah, kendi yetkilerini kısıtlamıştı… Yani,Bakanlık olarak alınan Kanun Niteliğindeki hükümlere kendisinin de uyacağını fermanla beyan etmesi, ”KANUNUN ÜSTÜNLÜĞÜ” nü göster-mesi açısından önemlidir…

7 Osmanlı Devleti 1 2 3 TÜRK DEVLETLERİ’NDE YÖNETİM ANLAYIŞI
Eski Türk Devletleri Selçuklular Osmanlı Dev. Türkiye TC ** Osmanlı Devleti’nde Yönetim Alanı’ndaki en önemli değişikliklerden biri de “MEŞRUTİYET” ti… Yılında ilan edilen Birinci Meşrutiyet ile birlikte İlk Osmanlı Anayasası olan “Kanun-i Esasi” kabul edilmişti… Meşrutiyet,Hükümdarın , kendi hakimiyetini , halkın seçtiği Meclis ile paylaştığı bir yönetim şekliydi… Buna göre,Osmanlı Halkı,ilk kez de olsa Devlet Yönetimi’nde söz sahibi olmaya başlamıştır… Osmanlı Devleti’nde Demokrasi Hareketleri; Gerileme Dönemi’nde başlamıştır ** O halde denilebilir ki, KANUN-İ ESASİ ile, padişahın yetkileri kanun ile sınırlandırıl-mıştır… ** Osmanlı Devleti’nde II.Mahmut Dönemi’nde Divan Örgütü kaldırılmış , yerine “NAZIRLIK” denilen “Bakanlık Sistemi” ’ne geçilmiştir… ** Birinci Meşrutiyet ile birlikte Osmanlı Mebusan Meclisi açılmış ve halkın seçtiği Temsilciler aracılığı ile ilk defa halkın sorunları meclis çatısı altında tartışılmış ve karara bağlanmıştır…

8 TÜRK DEVLETLERİ’NDE YÖNETİM ANLAYIŞI
Geri Tanzimat Fermanı Tanzimat Fermanı Maddeleri 1. Müslüman ve Hıristiyan halkın can, mal, namus ve ırz güvenliğinin sağlanması 2. Vergilerin herkesin gelirine göre, düzenli bir şekilde alınması 3. Askerlik işlerinin düzene konulması, askere alma ve bırakmanın sağlam esaslara bağlanması 4. Mahkemelerin açık yapılması, hiç kimsenin haksız biçimde, yargılanmadan idam edilmemesi 5. Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi (Müsadere usulünün kaldırılması) 6. Rüşvet ve iltizamın kalkması.

9 TÜRK DEVLETLERİ’NDE YÖNETİM ANLAYIŞI
Geri Kanun-i Esasi Kanun-i Esasi Maddeleri 2,3 ve 4.Maddeler Osmanlı Hükümdarlığı,Osmanlı Hanedanlığı’nın en yaşlı üyesine aitti. 5.Madde Padişah,yaptıklarından kimseye karşı sorumlu değildi… 7.Madde Bakanların Atanması,Azledilmesi,Para Bastırılması,Hutbelerde Adının Okunması, Yabancı Devletlerle olan Antlaşmaları İmzalaması,Savaş ve Barış İlanı’na karar vermesi ve Olağanüstü Durumlarda Meclisi Kapatma Yetkileri’ne sahiptir. 8.Madde Osmanlı Sınırları içinde yaşayan herkesin “OSMANLI VATANDAŞI” kabul edilmesi, 11.Madde Devletin dini “İSLAM” dır…Ve her Osmanlı Vatandaşı her türlü Din Hürriyeti’ne sahiptir… 17.Madde Devletin Resmi Dili “TÜRKÇE” dir. Kanun-i Esasi Maddeleri 20.Madde Vergiler,herkesin kazancı oranında alınacaktır. 21.Madde Kimsenin Özel Mülkiyeti’ne el konulmayacaktır… Ve yasaların ön gördüğü sınırlar dışında meskenlere dokunulamayacaktır… 26.Madde Osmanlı Sınırları içinde yaşayan herkesin insanlara işkence ve eziyet edenler,en ağır cezalara çarptırılacaklardır… 113.Madde Osmanlı Devleti Sadrazamı,Şeyh-ül İslam ve Diğer Devlet Görevlileri Padişah tarafından atanacaktır… Ülkenin herhangi bir noktasında Olağanüstü Şartlar oluşursa,Padişah SIKIYÖNETİM İLAN Etme Hakkı’na sahiptir Ve Osmanlı Devleti olarak savaşa girilmesi durumunda Padişah, MECLİSİ DAĞITMA veya KAPATMA Hakkı’ na sahiptir…

10 Türkiye Cumhuriyeti TÜRK DEVLETLERİ’NDE YÖNETİM ANLAYIŞI
Eski Türk Devletleri Selçuklular Osmanlı Dev. Türkiye TC ** 23 Nisan 1920 ‘de açılan TBMM , TÜRK MİLLETİ ‘nin ,kendi iradesini ortaya koyma adına önemli bir adımdır…Zira,TBMM ‘nin açılmasıyla Yeni Türk Devleti ’nin temelleri atılmıştır… ** Ve nihayet, 29 Ekim 1923 ‘te ilan edilen CUMHURİYET ile yeni bir yönetim şekline geçilmiş ve böylece TÜRK MİLLETİ, kendi kendine yönetme hakkına sahip olmuştur…Yani TÜRK MİLLETİ ‘nin iradesine dayalı bir anlayış ortaya çıkmıştır. ** 19 Mayıs 1919 ‘da Milli Mücadele’yi başlatan Atatürk,İlk Genelgeyi Havza’da yayınlamış ve İşgallere karşı TÜRK MİLLETİ ‘ni bilinçlendirmiştir. ** 21 Haziran 1919’da Atatürk,Amasya Genelgesi ’ni yayınlayarak,Milli Mücadele’nin Şekli,Yöntemi ve Esasları’nı belirlemiş ve TÜRK MİLLETİ ‘ne TAM BAĞIMSIZLIK Hedefi’ni göstermiştir. ** 23 Temmuz 1919 ’da Tertiplenen Erzurum Kongresi’nde Manda ve Himaye ret edilmiş ve TÜRK MİLLETİ ‘ne “Ya İstiklal,Ya Ölüm” parolası söylenerek ; TÜRK MİLLETİ ‘nin bağımsız yaşama duygusu öne çıkarılmıştır… ** 04 Eylül 1919 ‘da düzenlenen Sivas Kongresi ‘nde TÜRK MİLLETİ ‘nin bölge bölge kurduğu Yararlı Cemiyetler ve gösterdiği Direniş,tek bir çatı altında toplanmıştır. DÜNYA’DA 4 ÖNEMLİ YÖNETİM ŞEKLİ VARDIR…Bunlar; 1-Demokrasi: Halkın Devlet Yönetimi’nde söz sahibi olması esasına dayanan yönetim şekli Devlet Yönetimi’nin Din Esasları’na göre yönetilmesi esasına dayanan yönetim şekli Devletin,ülkedeki belli gruplarca yönetilmesi esasına dayanan yönetim şekli 2-Teokrasi: Ülkenin tek bir kişi tarafından yönetilmesi esasına dayanan yönetim şekli 3-Oligarşi: 4-Monarşi

11 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİM YAPISI
TC.Nitelikleri TC.Nitelikleri TC.Nitelikleri TC.Yön.Yapısı TC.Yön.Yapısı Yasama,Yürütme ve Yargı Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri Her bakımdan gelişmiş bazı ülkelerde Yönetme Gücü yani Egemenlik halka aittir.Halk belli dönemlerde yapılan seçimlerle kendi yöneticilerini seçer. Dönemin bitiminde tekrar seçim yapılır ve yöneticiler tekrar belirlenir.Halk hiçbir ayrım gözetmeksizin hem yöneticilerini seçme hem de yönetici seçilme hakkına sahiptir.Bu tür yönetimlere;DEMOKRASİ adı verilir. Bir devletin demokratik olabilmesi için devlet ve toplum yapısında yerleşmiş ve kurumlaşmış bazı niteliklerin bulunması gerekir.Bu niteliklerin olmadığı bir devlete demokratik devlet demek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti;Demokratik bir devlettir.Demokratik devletlerin sahip olması gereken bütün niteliklere sahiptir.Bu nitelikler,Anayasa ve yasalarımıza uygulanması zorunlu kurallar olarak girmiştir.Anayasamızın 2nci maddesinde yer alan “CUMHURİYET’İN TEMEL NİTELİKLERİ”,bu niteliklerdir.

12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİM YAPISI
TC.Nitelikleri TC.Nitelikleri TC.Nitelikleri TC.Yön.Yapısı TC.Yön.Yapısı Yasama,Yürütme ve Yargı Yasama,Yürütme ve Yargı

13 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİM YAPISI
TC.Yönetim Yapısı TC.Nitelikleri TC.Yön.Yapısı Yasama,Yürütme ve Yargı 2.İL YÖNETİMİ: İl yönetimi ;Merkezi Yönetime bağlı illerle bu illere bağlı ilçeler,ilçelere bağlı bucak ve köylerden oluşur. Ayrıca ,nüfusu köyden fazla ,ilçeden az belediye yönetimi bulunan ve “Belde” adını alan yönetim birimleri bulunur Her ilin başında hükümetin atadığı bir vali vardır Her ilçenin başında hükümetin atadığı bir kaymakam vardır Bucakların başında ise hükümetin atadığı bir bucak müdürü vardır Köylerin başında köylülerin seçtiği ve kaymakama bağlı olan muhtar görev yapar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin YÖNETİM YAPISI üçe ayrılır: 1.MERKEZİ YÖNETİM: Merkezî yönetimin başında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu vardır. Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan meydana gelir. a. Cumhurbaşkanı : Devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve milleti temsil eder. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kırk yaşını doldurmuş olmak, yüksek öğrenim yapmış olmak, TBMM üyesi ya da milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olmak gibi şartlar gereklidir. Cumhurbaşkanı, meclis tarafından üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun oylarıyla seçilir. Görevleri: Yurt içinde ve dışında devleti temsil etmek, yasaları yayınlatmak, yüksek dereceli memurları atamak, uluslararası antlaşmaları onaylamak, yasaları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek. b. Başbakan ve Bakanlar Kurulu: Başbakan,TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bakanlar Kurulu üyeleri, başbakan tarafından seçilir ve cumhurbaşkanınca atanır. Meclis dışından da bakan seçilebilir. Başbakan, bakanlıklar arasında iş birliğini sağlar. Hükümetin genel programının uygulanmasından o sorumludur. Devletin önemli işleri, Bakanlar Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 3.YEREL YÖNETİMLER: Üç tür yerel yönetim vardır. a-İl Özel Yönetimi b-Belediye Yönetimi c-Köy Yönetimi

14 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİM YAPISI
Yasama,Yürütme ve Yargı Gücü TC.Nitelikleri TC.Yön.Yapısı Yasama,Yürütme ve Yargı ** YASAMA YETKİSİ - TBMM’ye verilmiştir. Buna göre,TBMM ; Kanun Koymak Değiştirmek veya Kaldırmak, - Bakan ve Bakanlar Kurulu nu Denetlemek, - Kanun Tasarıları’nı görüşmek, - Para Basılmasına Karar Vermek, - Milletler Arası Antlaşmaları onaylamak yetkilerine sahiptir… ** YÜRÜTME YETKİSİ Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. TBMM’nin çıkardığı Yasaların yürütülmesi ve uygulanmasını sağlamaktır. ** YARGI YETKİSİ Bağımsız Mahkemelere verilmiştir. Buna göre, vatandaşların yasal haklarını korumak görevini üstlenmiştir. Türkiye / 1982 Anayasası TBMM Bakanlar Kurulu Bağ.Mahkemeler Etkinlik

15 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİM YAPISI
KANUN SÜRECİ TC.Nitelikleri TC.Nitelikleri TC.Yön.Yapısı TC.Yön.Yapısı Yasama,Yürütme ve Yargı Yasama,Yürütme ve Yargı Kanun nasıl yapılır Veto Evet

16 TOPLUM YAŞAMI’NA KATILMA YOLLARI
Toplum Yaşamı'na Katılma 1 2 Toplumdaki her bireyin ,Devlet Yönetimi ’nde ve diğer alanlarda söz sahibi olmaya hakkı vardır.Bu,her bireyin farklı yollarla toplum içinde kendini ifade etmesi anlamına gelmektedir…. Toplumlar,bir takım sorunlara karşı birlikte mücadele ederek, sorunların üstesinden gelmek için çaba içersindedirler Bu doğrultuda çeşitli Vakıflar,Dernekler,Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütleri kurulmuş ve insanların sorunlarına karşı KAMUOYU DUYGUSU içinde hareket ederek,sorunların çözümüne katkıda bulunmak için faaliyet göstermektedirler… Topluma yön veren ve toplumsal yaşama katılımı sağlayan yollardan biri de Siyasi Partiler ‘dir.Buna göre,aynı düşünceyi paylaşan insanlar,bir siyasal partinin etrafında toplaşarak, sorunların çözümünde katkıda bulunmaktadırlar… Seçimlerde en fazla oyu alan Siyasi Parti, İKTİDAR PARTİSİ adını alarak,ülkeyi yönetme hakkına sahip olurken, diğer Siyasi Partiler ise, MUHALEFET PARTİSİ adını almaktadır…

17 TOPLUM YAŞAMI’NA KATILMA YOLLARI
Toplum Yaşamı'na Katılma 1 2 Toplumda bireylerin bilgi ve haber almada yararlandıkları ve buna bağlı olarak Kamuoyu’nun Oluşumu’na katkı sağlayan etkenlerden biri de BASIN (Medya) ‘dır. Basın,insanları toplumda meydana gelen olaylara karşı bilgilendirmeler yaparak, insanların olaylara karşı ilgi noktasında etki etmektedir… Ayrıca okullarda yürütülen Sosyal Etkinlik,Eğitsel Çalışmalar ‘da öğrencilerin toplum yaşamına katılmayı öğretmektedir…

18 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİM YAPISI
DİVAN-I HÜMAYUN (Divan Örgütü)

19 1924 ANAYASASI 1961 ANAYASASI Kolay değişmez
TC.TARİHİ’NDE KABUL EDİLEN ANAYASALARIMIZ 1 2 3 4 1921 ANAYASASI 1924 ANAYASASI 1961 ANAYASASI 1982 ANAYASASI Meclis Hükümeti Kolay değişmez Kabine Hükümeti ANAYASAMIZA GÖRE DEMOKRASİ’NİN ÖZELLİKLERİ ANAYASAMIZDA GÖRE DEĞİŞTİRİLEMEYECEK NİTELİKTEKİ MADDELER

20 Demokrasinin ilkeleri
Eşitlik Hürriyet Siyasi Partiler Milli Egemenlik

21 Yasalara uymayanları cezalandırma Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
DEVLETİN ORGANLARI NEDİR? NEDİR? NEDİR? Yasalara uymayanları cezalandırma Yasa yapmak Yasaları uygulama GÖREVİDİR GÖREVİDİR GÖREVİDİR Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu T B M M Bağımsız Mahkemeler

22 ANAYASAMIZIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEK MADDELERİ
I.Devletin şekli MADDE 1.– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin Nitelikleri ( Özellikleri ) MADDE 2.– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti MADDE 3.– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.Bayrağı, şekli kanunun-da belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.Başkenti Ankara’dır.

23 Bakanlık Sistemi DEMOKRASİ’NİN GELİŞİMİ KAVRAM HARİTASI
Geçmişten Günümüze Demokrasi İlk Türk Devletlerinde Meclis / TOY Uyguladıkları Hukuktur KURULTAY Örfi hukuk (Gelenek) Başkanlık eder SADRAZAM İslamiyet'in kabulünden sonra aldığı isimdir KAĞAN HAKAN DİVAN İstanbul’un fethinden sonra Çıkardığı emirlerdir PADİŞAH FERMAN Başkanlık eder Söz sahibidir Kaldıran Osmanlı Padişahıdır Mısır seferi ile aldığı ünvandır Uyguladıkları Hukuktur HATUN II.MAHMUT HALİFE Yerine Kurmuştur ilk kullanan padişahtır ŞERİHUKUK YAVUZ SULTAN SELİM Bakanlık Sistemi DİN ESASLARI Dikkate Alınır II.Etkinlik

24 1839 –Abdülmecid TANZİMAT FERMANI
MERKEZİYETÇİLİĞİN VE DEMOKRASİNİN GELİŞİMİ TBMM’nin Açılması I.MURAT II.MAHMUT Meşrutiyet Ülke padişahın ve oğullarının ortak malı Divan kaldırıldı, Nazırlıklar kuruldu Padişah+Meclis+Anayasa 1920 Meclis-i Mebusanın Feshi FATİH SULTAN MEHMET 1839 –Abdülmecid TANZİMAT FERMANI Kardeş katli yasası çıkarıldı İlk kez PADİŞAH’ ın üstünde kanun gücü olduğu kabul edildi. Ayan Meclisi Mebusan Meclisi IAHMET 1876-II.Abdülhamit Kanuni Esasi 1908 II.Abdülhamid II.Meşrutiyet Ekber-Erşad Usulü * En Akıllı * En Yaşlı * En Aklı Başında I.Meşrutiyet- İlk Anayasal Düzen (Kanun-i Esasi)

25 (1923-Cumhuriyet'in İlanı ve Sonrası)
MECLİS HÜKÜMETİ ( ) KABİNE HÜKÜMETİ (1923-Cumhuriyet'in İlanı ve Sonrası) Seçim Seçim Her ilde yapılan seçimlerle, Milletvekili olarak TBMM ‘ye girenler,istedikleri takdirde Bakan olmak için Meclis’te aday oluyorlar ve devamında her bakanlık için seçimler yapılıyordu… Bu durum Bakanlıkların uzun süren tartışma ve seçim sonrasında göreve gelmelerine ve buna bağlı olarak ta zaman kaybına neden oluyordu… İnsanlar,sahip oldukları düşünceleri doğrultusunda her hangi bir Siyasi Parti ‘den Milletvekili olmak için aday olurlar… Buna göre,seçimler sonrasında en fazla oyu alan Siyasi Parti ’ye,Cumhurbaşkanı tarafından Hükümet (Kabine) ‘i kurma görevi verilir Kabine’yi kurma görevi alan Siyasi Parti’nin Lideri ,kendi grubu içinde Bakanlar Kurulu ‘nu oluşturur ve TBMM ‘den de onay alarak göreve gelir…


"YASAYAN DEMOKRASI Erdoğan GÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları