Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ

2 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNİN UYGULANMASI KAPSAMINDA YAPILACAK FAALİYETLER ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE YER ALMIŞTIR. ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ VE DANIŞMAN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ BAKANLIKÇA HAZIRLANACAK OLAN ADAY ÖĞRETMENLERİN YETİŞTİRİLMESİ YÖNERGESİ İLE TAM OLARAK NETLEŞTİRİLECEKTİR.

3 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
1- Aday öğretmenlerin, en az bir yıl fiilen görev yapmaları ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmaları şartlarıyla, Bakanlıkça yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır.

4 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
2- Aday öğretmenlerin, görev yaptığı eğitim kurumunda ve eğitim ortamında Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Formu üzerinden, göreve başladığı ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek maarif müfettişi, aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumu müdürü ve eğitim kurumu müdürünün görevlendirdiği danışman öğretmenden oluşan değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilecekleri,

5 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
3- Birinci ve ikinci değerlendirmenin aday öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından bireysel olarak ayrı ayrı yapılacağı, 4- Üçüncü değerlendirmenin ise maarif müfettişi, eğitim kurumu müdürü ve danışman öğretmen tarafından ayrı formların bireysel olarak doldurulması suretiyle bir arada yapılacağı,

6 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
5- Performans değerlendirmesinin bir dönemde en az iki ay fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanacağı 6- Birinci, ikinci ve üçüncü değerlendirme puanlarının; her bir değerlendirme için değerlendiricilerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirleneceği,

7 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
7- Nihai performans değerlendirme puanının belirlenmesinde; birinci değerlendirme sonucunun %10’unun ikinci değerlendirme sonucunun %30’unun, üçüncü değerlendirme sonucunun ise %60’ının dikkate alınarak, 100 üzerinden en az 50 ve üzerinde puan alanların sınava girmeye hak kazanacağı,

8 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
8- Performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların öğretmenlik unvanını kaybederek memuriyetle ilişikleri kesileceği hususu ile bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanların, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanacakları,

9 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
9- Göreve başlama tarihine göre en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlerin, Bakanlıkça belirlenecek merkezlerde ve tarihlerde yazılı ve sözlü sınava veya sadece yazılı sınava girecekleri ve 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izinli geçirilen sürelerin bahse konu en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmayacağı, (Özetle; sınavların ya sadece yazılı ya da yazılı ve sözlü sınav şeklinde uygulanacağı.)

10 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
10- Sınavın, yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde önce yazılı sınav yapılacağı, bu sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeden de sözlü sınav yapılabileceği, 11- YAZILI SINAVIN; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı ve sınavda aşağıdaki konulardan belirlenen ağırlıkta soru sorulacağı,

11 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
12- Yazılı sınavda,  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu %20,  b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı %30,  1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu  2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  3) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

12 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
5) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat c) Öğretmenlik uygulamaları %50. 1) Eğitim öğretimin planlanması 2) Öğrenme ortamları 3) Sınıf yönetimi 4) Öğretim yöntem ve teknikleri 5) Ölçme değerlendirme olacak şekilde, YAPILACAKTIR.

13 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
13- SÖZLÜ SINAVIN; illerde veya Bakanlık merkezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılacağı, Sözlü sınavda adayların, Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden; a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü, b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönleriyle her konu 25 puan olmak üzere sözlü sınav komisyonu üyelerince ayrı ayrı DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

14 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
14- Sözlü sınav nihai başarı puanının, sözlü sınav komisyonu üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirleneceği, 15- Yazılı ve sözlü sınavların her birinin 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği ve yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasının aday öğretmenin başarı puanını oluşturacağı,

15 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
16- Başarı puanı 60 ve üzerinde olan aday öğretmenlerin başarılı sayılacağı, 17- Yalnızca yazılı sınav yapılması halinde sınavdan 60 ve üzerinde puan alanların başarılı sayılacağı, sınavda başarılı olan aday öğretmenlerin, valiliklerce öğretmen olarak atanacağı,.

16 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
18- Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenlerin; il içinde aynı hizmet bölgesinde ve aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda valiliklerce görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacağı ve bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde başarılı olamayanlar ile sınavda başarısız olanların öğretmenlik unvanını kaybedeceği ve memuriyetle ilişiklerinin KESİLECEKTİR.

17 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
19- Sınavda iki kez başarısız olan öğretmenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanların, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına ATANACAKTIR.

18 ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİ
20- Aday öğretmenlerin performans değerlendirmelerinin, adaylık dönemindeki eğitimleri ile yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin iş ve işlemlerin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde YÜRÜTÜLECEKTİR.

19 TEŞEKKÜRLER BANDIRMA


"ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları