Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REFORM HAREKETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REFORM HAREKETLERİ."— Sunum transkripti:

1 REFORM HAREKETLERİ

2

3 ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
Dersin Adı TARİH Sınıf 10.SINIFLAR Ünite ÜNİTE 2: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600) Konu 8.KONU: AVRUPA’DA REFORM HAREKETLERİ Süre 40 dk.( 1 Ders Saati) Öğrenci Kazanımları Hedef ve Davranışlar 16. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. Ünite Kavramları ve Sembolleri • KATOLİK • ORTODOKS • REFORM Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Not Tutma, Test Çözme, Özet ve Tekrar, Kaynak.Araç ve Gereçler Ders Kitabı, ÖSS Hazırlık Kitapları ve Testleri, Harita, Sözlük ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ Sözel-Dilsel - Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi. - Konuyla ilgili kavramların açıklanması. - Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması. - Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlış bilgi ve anlamaların düzeltilmesi. - Konuyla ilgili bilgilerin tartışılması ve değerlendirilmesi. - Anlaşılamayan noktaların tekrar açıklanması. - Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi. - Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi. Doğacı Sosyal-Kişiler arası Mantıksal İçsel-Bireysel Görsel-Uzaysal Bedensel

4 Bu soru bizlerden Reformun nedenlerini istediğini bilmemiz gerekiyor.

5 KAVRAMLAR KATOLİK : Katolik Kilisesi veya Roma Katolik Kilisesi, ruhani başkanı Roma Başpiskoposu (Papa) olan, en fazla cemaate sahip Hıristiyan mezhebi . Dünyada yaklaşık 1,2 milyar mensubu vardır.  Katolikler yoğun olarak Güney Amerika'da ve Avrupa'nın güneyinde bulunurlar. ORTODOKS : Ortodoksluk Hristiyanlığın üç büyük mezhebinden biri. Ortodoks (yunanca "orthos" doğru ve "doksa" inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş "doğru inanç" anlamını ifade eder. "Doğu kilisesinin güttüğü mezhep, bu mezhebe uyan kişi" demektir. Ortodoksluk dışındaki diğer iki mezhep, Katoliklik ve Protestanlık'tır. Ortodoksluk 1054 yılında Roma'dan ayrılmıştır. Herhangi bir alanda geleneklere sıkı sıkıya bağlı olan, vahye ve meşru kilisenin kararlarına uygun doktrin ve düşüncelerin tümüne de Ortodoksluk adı verilir.  REFORM : Kelime Anlamı olarak toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik ve iyileştirmelerdir. Terim anlamı olarak ise Reform, 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen Katolik Kilisesi' ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir.

6 Düşünmeyi ve düşünerek ortaya çıkan özgür düşünceleri reddederek sadece kilisenin dediklerinin doğru olduğunu kabul eden düşünce sistemine skolastik düşünce adı verilmiştir.

7

8 Reform, aslını bozmadan yeniden şekil verme, düzenleme anlamına gelen bir kavramdır.
XVI. yüzyılda Avrupa'da Katolik Kilisesi'nin etkisindeki Hristiyanlık inancını yeniden yorumlama ve din alanında düzenleme yapma çalışmalarına Reform denmiştir.

9 Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı.
Reform düşüncesi ilk defa Almanya’da Martin Luther tarafından ortaya atıldı. Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı.

10 Haçlı Savaşları'ndan itibaren Dünya'nın, din adamlarının dediği gibi olmadığının anlaşılması.
Katolik kilisesinin bozulması. Papaların asıl fonksiyonlarını yitirip, krallar gibi yaşamaları. REFORMUN NEDENLERİ Matbaa sayesinde kitapların ucuz ve bol sayıda basılması, gerçek Hristiyanlığın İncil'in okunmasıyla ortaya çıkması. Endüljans (afname/cennet tapusu) kağıtlarının satılması. Rönesansla, beraber skolastik düşüncenin değerini yitirmesi ve İncil'den Kilise'nin uzaklaştığının görülmesi. Kilise'nin, afaroz ve enterdi yetkilerini siyasi amaçlarla kullanması. Kilise'nin, aşırı zenginliğine karşın halkın çok fakir oluşu. Alman prenslerinin, Kilise'nin Almanya'daki çok geniş topraklarını ele geçirmek istemeleri.

11

12 A) Avrupa’daki din savaşlarına son vermek istemesine
1999-ÖSS XVI. Yüzylda Almanya’da her prens kendi kabul ettiği mezhebe tebaasını da sokma hakkına sahipti. Koyu Katolik olan Alman imparatoru bütün tebaasını zorla Katolik yapmaya çalışınca, Protestan mezhebinden olanlar ayaklanmıştır. Almanya içindeki bu mezhep mücadelesi bütün Avrupa’ya yayılmış; Fransızlar, Katolik oldukları halde, Almanya’daki Protestanları desteklemişlerdir. Fransa’nın Protestanları desteklemesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Avrupa’daki din savaşlarına son vermek istemesine B) Almanya’nın tek yönetim altında birleşerek güçlenmesine karşı olmasına C) Protestan mezhebini resmen tanımış olmasına D) Prenslerin inanç özgürlüğüne sahip olmasını onaylamasına E) Topraklarında çeşitli mezheplerden insanların bulunmasına

13 2004 ÖSS 50. Ortaçağ Avrupa'sında Katolik Kilisesi, dini hakların yanı sıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanında, kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir? A) Katolik Kilisesinin varlığını sürdürecek önlemler almasını B) Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını C) Sanat alanında işlenen konuların sınırlı olmasını D) Din adamlarının krallar üzerinde etkili olmasını E) Yöneticilerle din adamları arasında sorun çıkmasını

14 REFORMUN GELİŞİMİ

15 Reform hareketleri Almanya'da başladı.
Alman hümanistlerden Martin Luther, 95 maddelik bir bildiriyle endüljans satışlarına itiraz etti. Papa 10. Leo tarafından aforoz edildi. Ölüme mahkum edilen Luther, dostu Saksonya prensi tarafından saklandı.

16 Reform'un Almanya'da Başlamasının Nedenleri;
 İncil'in, Almanca'ya çevrilmesi ve halkın okuması, anlaması, sorgulaması.  Matbaanın, Almanya'da yoğun olarak kullanılması. Almanya'nın, ulusal birlikten yoksun olması ve Kilise'nin gücünün fazla olması.  Martin Luther gibi aydın din devrimcilerinin fazla olması.

17 Bu gizlenme sırasında Luther, yasak olmasına rağmen İncil'i Almanca'ya çevirdi.
Kutsal Roma-Germen İmparatoru Şarlken ile anlaşmazlıklar içinde olan ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan diğer Alman prenslikleri de Luther'e destek oldu. Luther'in karşı çıkmasına rağmen, kilisenin malları yağmalandı.

18 Bu ayaklanmalardan endişelenen Alman İmparatoru Şarlken, Reform hareketlerinin yayıldığı yerlerde kalmasına dair bir karar çıkarttı. (1529). Şarlken’in bu kararını beş Alman prensi ve on dört şehir protesto etti. Bu yüzden Luther taraftarlarına “Protestan” adı verildi. Şarlken ve Luther taraftarları arasında yirmi beş yıl süren savaşlar oldu. Bu savaşlar sonunda “Ogsburg Antlaşması” yapıldı (1555 )

19 Ogsburg Barış Antlaşması
 Alman İmparatoru Şarlken Protestanlığı resmen tanıdı.  Alman prenslerinin kendi ülkelerindeki kiliselerin mutlak amiri olduğu kabul edildi.

20  Fransa'da Reform'un Yayılması;
Jean Calvin tarafından başlatılmıştır. 1598'e kadar Katoliklerle süren savaş, Nant Fermanı ile sonuçlandı. Bu ferman ile Kalvenizm serbest bırakıldı.

21  İngiltere'de Reform'un Yayılması;
Kral VIII. Henry başlattı. Çocuğu olmadığı için yeniden evlenmek isteyen krala Papa'nın izin vermemesi üzerine Henry, İngiliz Kilisesi'ni Roma'dan ayırarak kendi denetimine aldı ve böylece 1534'te Anglikanizm mezhebi doğdu. İskoçya'da ise Kalvenizm'in bir benzeri olan Presbiteryenlik Mezhebi yayıldı. İsveç, Norveç, Danimarka’ da Protestanlık mezhebi kabul edildi.

22 Kilise dışında laik eğitim kurumları ortaya çıkmaya başladı
Kilisenin savunduğu birleşik Avrupa fikri yerini, ulusal devletlere bıraktı. Kilise dışında laik eğitim kurumları ortaya çıkmaya başladı Kültürel ve bilimsel gelişmelerin önündeki skolastik düşünce yıkıldı. Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı. Böylece mezhep birliği bozuldu. Katolik kilisesi yeni mezheplerle mücadele etmek için Engizisyon mahkemelerini kurdu. REFORMUN SONUÇLARI Protestan kral ve prensler din işlerinin mutlak hakimi oldular. Kilise ve din adamlarının toplum üzerindeki dinî ve siyasi baskıları kalktı. Özellikle Protestanlar ve Katolikler arasında günümüze kadar uzanan mezhep kavgaları başladı. Papanın nüfuzu azaldı.Kilise, kendine çeki düzen vermek zorunda kaldı. Kilise malları yağmalanarak güçlü prenslikler ortaya çıktı. Avrupa’daki mezhep mücadeleleri Osmanlıların batıdaki ilerleyişini kolaylaştırdı.

23 Genel Yorum: Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler, Rö­nesans ve Reform hareketlerinin ortak sonucu Katolik Kilisesinin otoritesini azaltmalarıdır. Bundan en az et­kileyeni Coğrafi Keşifler olurken, en çok etkileyeni Re­form Hareketleri olmuştur. Avrupa'da meydana gelen bu gelişmeler­den Coğrafi Keşifler Avrupa dışında daha çok etkili olmuşken, Reform en az etkili olmuştur.

24 Reformun Osmanlı Devleti’ne Etkileri

25 Avrupa’da yaşanan Reform hareketleri Osmanlı Devleti’nde etkili olmadı.
Çünkü Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hristiyan halk din ve inanç yönünden geniş haklara sahipti. Avrupa’da bu dönemde mezhep kavgaları yaşanırken Osmanlı tebası olan Hristiyanlar huzur içinde yaşıyorlardı. Ortodoks din adamlarının halk üzerinde baskı oluşturmasına izin vermemiş, böylece ruhban sınıfının siyasi güç elde etmesi engellenmiştir.

26 Avrupa’da mezhep kavgalarının yaşanması Osmanlı Devleti’nin işine geliyordu.
Osmanlı Devleti, özellikle Almanya’da ortaya çıkan Protestanlık faaliyetlerini destekler bir politika izledi. Çünkü Avrupa’da Hristiyan birliğinin parçalanması Osmanlı Devleti’nin Avrupa siyasetine uygundu. Bu karışık ortamdan yararlanan Osmanlı Devleti, Avrupa’da Viyana’ya kadar ilerledi.

27 ÖLÇME ve değerlendirme
137. Reform nedir? 138. Ortaçağ Avrupa’sında din adamları ile halk arasındaki ilişkileri açıklayınız? 139. Reformun nedenlerini yazınız? 140. Matbaa Reform hareketlerinin başlamasında nasıl etkili olmuştur? 141. Aşağıdaki terimleri açıklayınız? 142. Aforoz- Endülüjans- Enterdi- Cizvit- Engizisyon- Wittenberg Kilisesi- Nant Fermanı- Kalvenizm- Anglikanizm- Presbeteriyenlik- Protestan-Makyavelizm 143. Alman İmparatoru Şarlken, Luther’in fikirlerine karşı nasıl bir önlem aldı. Bu önlemler Almanya’da nasıl karşılandı. Sonucunu yazınız? 144. Ogsburg Antlaşması nedir? Bu antlaşmada alınan kararı yazınız? 145. Avrupa’da Otuz yıl Savaşları hangi antlaşma ile sonuçlandı. Bu antlaşmanın önemini yazınız? 146. Avrupa’da Protestanlığın tanınması hangi antlaşmalarla gerçekleşmiştir? 147. Reform Hareketleri sonunda Avrupa’da devlet yönetiminde nasıl bir değişim yaşanmıştır? 148. Reform Hareketleri Avrupa’da eğitim üzerinde nasıl bir değişim yaşanmasına neden oldu. Bu değişimin önemini yazınız? 149. Reform Hareketleri sonucunda Avrupa’da ortaya çıkan mezhepleri yazınız?

28 İYİ DERSLER


"REFORM HAREKETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları