Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİTTİ Mİ SANMIŞTIN ? BETERİN BETERİ GÖSTERİME GİRDİ BİR KORKU FİLMİ OLARAK “KİRALIK İŞÇİLİK”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİTTİ Mİ SANMIŞTIN ? BETERİN BETERİ GÖSTERİME GİRDİ BİR KORKU FİLMİ OLARAK “KİRALIK İŞÇİLİK”"— Sunum transkripti:

1 BİTTİ Mİ SANMIŞTIN ? BETERİN BETERİ GÖSTERİME GİRDİ BİR KORKU FİLMİ OLARAK “KİRALIK İŞÇİLİK”

2 UZAKLARDA ARAMA “BA Ş KASINA DE Ğİ L B İ ZE” “Güvencesizlik ve Özel İ stihdam Büroları

3 İş in aslı ş u; “SERMAYEYE TAM GÜVENCE İŞ Ç İ LERE TAM ESNEKL İ K”

4 İş çiler düzenli olarak her altı ayda bir kaldırım mühendisli ğ ine terfi edecek ve gazetelerin seri ilan sayfalarına abone olacak

5 Özel istihdam büroları aracılı ğ ı ile kiralık i ş çilik i ş çilerin di ş iyle tırna ğ ı ile kazandı ğ ı sosyal hak statüsündeki tüm kazanımlarının canına okuyacak

6 İş çi özel istihdam bürolarından i ş ten atıldı ğ ına dair mesajlar alacak, Yüzünü bile görmedi ğ i insanlar tarafından i ş ten atıldı ğ ını ö ğ reneceksin

7 Özel istihdam büroları aracılı ğ ı ile olu ş an emek ili ş kisi hem geçici hem ödünç hem de yaratılanların en ş ereflisi “e ş ref-i mahluk” olan insanı bir rent a car ofisinde kiralanan araç durumuna indirgemesiyle ironiktir.

8 PEK İ YA KAMU EMEKÇ İ LER İ ? E ğ itim ve sa ğ lık ba ş ta olmak üzere tüm kamu hizmetleri piyasala ş tıkça, kamu emekçileri de özel istihdam bürolarının portföyünde yer alacak ve herkes ş i ş enin dibinde e ş itlenecektir

9 Güvencesizlik, i ş sizlik gibi de ğ ildir, rakamlara, istatistiklere sı ğ dırılamaz. İş çi cinayetlerini ne yazık ki sayabiliyoruz ama ölümüne çalı ş tırılan i ş çileri henüz sayamıyoruz.

10 Hayaldi gerçek oldu; Ta ş eronun ruhuna bile Fatiha okutacak bir hak gaspı olan kiralık i ş çilik en sonunda ba ş ımıza musallat edildi.

11 Biz zaten Ta ş eronuz, birço ğ umuz i ş e yürüyerek geliyor, ay sonunu borç harç getiriyoruz, kredilendirilmi ş ve borç mahkumu olmu ş uz, gözümüz kula ğ ımız geçici i ş lerde NE YAPAB İ L İ R İ Z K İ ?

12 SADECE MÜCADELEYE İHTİYACIMIZ VAR  İster üniversitede öğretim görevlisi ister markette kasiyer ol, İster taşeron işçi istersen bankacı  İstisnasız her çalışan için güvenceli iş, insanca bir yaşam için  Dayatılan tüm umutsuzluklara rağmen yüreğinde bir umut beslemek zor değil.  Hizmet sektöründe güvencesiz çalışan tüm işçiler için grevli toplu sözleşme hakkı için  Başta taşeronluk olmak üzere tüm esnek çalışma uygulamalarının sona erdirilmesi için

13 “NASILSA BANA B İ R Ş EY OLMAZ” DEMEDEN ÖNCE B İ R DAHA DÜ Ş ÜN İ STERSEN Bugün ABD’ deki ş irketlerin %90’ı kiralık i ş çi kullanmaktadır. Kiralanan bir i ş çinin ortalama i ş te kalma süresi 3-4 ay ile sınırlıdır, Kiralanan i ş çiler içinde en hızla büyüyen grup mühendisler, teknisyenler ve donanımlı i ş çilerdir.

14 NE OLACAK PEK İ ?  Çalı ş anların üretim süreçleri üzerinde zaten cılız olan söz ve karar hakkı tamamen yok edilecek,  Ücretlerini yetersiz düzeyde ve zamanında alamayan i ş çilerin durumu daha da kronik bir hal alacak,  Çalı ş anları u ğ radıkları haksız uygulamalara kar ş ı bir koruma mekanizması bulunmaması ile bu kötü tablo tamamlanacak.

15 Özel İ stihdam Büroları artı de ğ erin bir bölümüne el koyarak sermaye birikimi sa ğ layacak, Üretim yapmadı ğ ı için hiçbir maliyet unsurunu üstlenmeyecek, Portföyündeki i ş çileri sigortalama yükümlülü ğ ü kendisinde olmasına ra ğ men sigortayı alakart yani seçmeli bir biçimde yaparak portföy giderlerini kısacak, Portföyünü en hızlı döndüren Ö İ B’nun borsa de ğ eri daha yüksek olacak. Portföylerin hızla döndürülmesi kiralanan i ş çilerin i ş te kalma sürelerinin kısalması ve i ş çi sayısının artmasıyla mümkün olacak.

16 HER YERDE DAHA ÇOK SÖMÜRÜ ! ARTIK KADER MAHKUMU DE Ğİ L SERMAYE MAHKUMU Adalet Bakanlı ğ ı’nın internet sitesinde cezaevlerinde özel sektöre sunulan imkânlar arasında “Ucuz i ş gücü”, “Disiplinli çalı ş ma ortamı”, “Dü ş ük üretim maliyetleri”, “Kira ödemeksizin çalı ş tırılabilecek bir atölye” gösterilmektedir.

17 B İ R K İ RALIK İŞ Ç İ YE KULAK VEREL İ M İ STERSEN İ Z ; “ Kiralık i ş çi olmak demek i ş veren tarafından sizin için ödenen ücreti bir ba ş ka firma ile payla ş mak demektir. Bana bir programlama i ş i için kiralama ş irketi tarafından saatte 9 dolar ödenirken, çalı ş tı ğ ım i ş yeri tarafından kiralama ş irketine ödenen ücretin 25 dolar oldu ğ unu ö ğ rendim.”

18 PEK İ AMAÇLANAN NED İ R ? Öncelikle Emek maliyetlerini dü ş ürmek Çalı ş anların kolektif eylemlerini önlemek (grev,direni ş, i ş gal), Fazla mesai ödemeden çalı ş ma sürelerini uzatmak, Sigorta,kıdem tazminatı gibi “ekstra yük”lerden kurtulmak, İş çi sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ ini maliyet unsuru olarak görüp by-pass etmek, Çalı ş anları kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden diledi ğ i gibi, diledi ğ i zaman i ş ten çıkartabilmek…

19

20 KIDEM TAZMİNATI NEDİR ? NE DEĞİLDİR ? Son aldığınız brüt ücret üzerinden çalıştığınız her yıl başına bir aylık ücret tutarıdır. Bir yılın üzerinde tam yılı tamamlamayan günler oransal olarak bu miktara eklenir. Kıdem tazminatı hesabına sigorta primi, işsizlik sigorta primi, yol, yemek parası, ikramiye, yakacak-giyim yardımı, çocuk yardımı gibi parasal karşılığı olan her türlü düzenli ek ödemeler de eklenir. Binde 6,6 damga vergisi dışında kesinti yapılamaz. Tazminat ödemesi bölünemez ve nakit olarak ödenir. İşveren değişse de hak devam eder. İşçinin vefatı halinde iş sözleşmesi sonlanır, hakkı olan tazminat yakınlarına ödenir.

21

22 KIDEM TAZMİNATI NEDİR ? NE DEĞİLDİR ? Kıdem tazminatı, işverenin hediyesi değildir. Ücretin, ödenmesi sözleşme bitimine bırakılmış bir parçası gibidir. Kıdem tazminatını işverene verdiğiniz bir kredi olarak düşünün. KIDEM TAZMİNATININ FONA DEVREDİLEREK KALDIRILMASINA İZİN VERMEYİN ! İŞVERENE VERDİĞİNİZ KIDEM TAZMİNATI KREDİNİZİ GERİ ALMADAN GİTMEYİN !

23 KIDEM TAZMİNATI NEDİR ? NE DEĞİLDİR ? 8 Eylül 1999’dan önce sigortanız başlamışsa, bu günden itibaren 3600 prim günü ve 15 yılı doldurduysanız, yaş sınırını doldurmasanız dahi işten ayrılıp birikmiş kıdeminizi alabilirsiniz. Anayasal çalışma özgürlüğünüz saklıdır, yaş sınırınızı çalışarak doldurabilirsiniz. “Ahlak ve iyi niyet” kurallarına uymamak gerekçesi ile çıkarılmadığınız takdirde geçerlidir (Ücretsiz izin, ücret indirimi ve kısa çalışma gibi şartlara zorlanamayacağınızı ve işveren kötü niyetle sizi suçladıysa, dava açabileceğinizi unutmayın)

24 F İ LM İ N ACI SONU ARTIK İŞ S İ ZS İ N İ Z LÜTFEN BA Ş LADI Ğ INIZ YERE DÖNÜNÜZ İŞ ARAMAYA !

25 Do ğ ru söze ne buyurulur ?


"BİTTİ Mİ SANMIŞTIN ? BETERİN BETERİ GÖSTERİME GİRDİ BİR KORKU FİLMİ OLARAK “KİRALIK İŞÇİLİK”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları