Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YASAMA FAALİYETLERİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ENERJİ SEKTÖRÜ 18.01.2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YASAMA FAALİYETLERİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ENERJİ SEKTÖRÜ 18.01.2016."— Sunum transkripti:

1 YASAMA FAALİYETLERİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ENERJİ SEKTÖRÜ 18.01.2016

2 ENERJİ SEKTÖRÜ ENERJİ SEKTÖRÜ; enerji sanayi, binalar, ulaştırma, inşaat, imalat ve sanayi gibi alt sektörlere ayrılır ENERJİ SANAYİSİNDEelektrik ve ısı üretimi amacıyla yakıt yakılmasıdır. ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE araçların hareket edebilmesi için yakıt tüketilmesidir. BİNALAR SEKTÖRÜNDE binaların ısıtılması, soğutulması ve elektrikli alet çalıştırılması amacıyla enerji kullanılmasıdır.

3 1990-2013 yılları arası enerji sektörü sera gazları salımlarının değişimi

4 ENERJİ SANAYİSİ  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanun  Onuncu Kalkınma Planı

5 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  Amacı enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.  Enerji, konut, ulaştırma ve sanayi sektörü gibi pek çok alanda verimliliğin artırılması amacı taşıyan önemli bir kanundur.  Enerji alanında incelenen kanunlarda "iklim değişikliği" kavramını içeren tek kanunundur.

6 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanun  Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması… sera gazı emisyonlarının azaltılması…  İncelenen kanunlar arasında " sera gazı emisyonlarının azaltılmasını " amaç kısmında açıkça belirten tek kanundur.  Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına göre yenilenebilir enerji kaynakları belgeli üretim tesislerine kilovat saat başına tarife garantisi verilir  Rüzgar, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için tarife garantisi verilmiştir.  Yeterli jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerdeki valilik ve belediyelerin sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle jeotermal kaynaklarından karşılamaları esastır.

7 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)  Enerjinin verimli kullanılmasıyla enerji yoğunluğunu azaltacak ve enerjinin çevreye etkilerini asgariye indirecek enerji sistemine ulaşılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi amaçlar arasındadır.  Enerji verimliliğini geliştirme öncelikli programlar arasında yer almaktadır.  Uygulanacak politikalar arasında, yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi, Afşin-Elbistan havzası linyit rezervlerinin elektrik üretimi için değerlendirilmesi ve küçük rezervli kömür yataklarının bölgesel enerji üretim tesislerinde kullanması da bulunmaktadır.  Kömür kaynaklarının toprak altında çıkartılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesini hedefleyen bu politikanın sera gazı emisyonunda artışa yol açacağı ve olumsuz çevresel etkilerinin olacağı açıktır.

8 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ  Türkiye’de ulaştırma sektörü kaynaklı sera gazı emisyonun enerji sektörü içindeki payı yüzde 22.2, ulusal toplam emisyondaki payı yüzde 15’tir.  Yakıt tüketimini etkileyen başlıca faktörler araç teknolojisi, araçların yaşı, alternatif yakıt kullanımı, toplu ulaşım ve trafik düzeni olarak sayılabilir.  Pek çok yasa sayılan faktörler yoluyla ulaştırma sektöründe yakıt tüketimini etkileyebilir.

9 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ  Vergi Kanunları emisyona yol açmayan araçların fiyat mekanizması yoluyla teşviki ve emisyon miktarı yüksek eski araçların trafikten çekilebilmesi için vergi kanunları çok önemli araçtır.  Enerji Verimliliği Kanunu’nda ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili olarak; yurt içinde üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik standartlarının yükseltilmesine, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir hükmü yer almaktadır.

10 ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ  Kalkınma planında ulaştırmada karayolu taşımacılığının ağırlıklı olduğu, bu durumun karayolu güvenliği sorunları yanında çevresel sorunlarına da yol açtığı vurgulanmıştır.  Planda en avantajlı ulaşım türünün belirlenerek denizyolu ve demiryolu taşımacılığının özendirilmesi politikası benimsenmiş ve enerji verimliliğini, temiz yakıt ve çevre dostu araç kullanımını sağlayan ulaşım sistemlerine öncelik verilmesi politika hedefi olarak açıklanmıştır.

11 1990-2012 yılları arasında ulaşım kaynaklı karbondioksit miktarının sektörel gelişimi

12 BİNALAR SEKTÖRÜ  Konut, ticari ve kamu hizmetleri amaçlı olarak kullanılan tüm binaları kapsayan binalar sektörü, binaların ısıtılması, soğutulması ve binalarda elektrikli araçlar kullanılması nedenleriyle sera gazı emisyonun yüksek olduğu sektördür.  4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile yapının inşa edileceği arsanın zemin raporlarından binalarda kullanılacak malzemelerin teknik ve standart özelliklerine kadar kapsamlı denetim imkanı getirilmiştir.  Enerji Verimliliği Kanuna göre binalarda enerji verimliliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek uygulamalar, binalarda enerji yöneticisi görevlendirilmesi, merkezi ısıtma sistemi olan binalara sıcaklık kontrol cihazları konulması, binaların enerji performanslarının değerlendirilmesi ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesi olarak sayılabilir.

13 BİNALAR SEKTÖRÜ  Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği  4702 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna göre ürünlerin üretimi ve ithalinde teknik standartları karşılama zorunluluğu getirilmiştir.  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre de ürünlerin, enerji tüketimleri tüketici tarafından anlaşılacak şekilde, etiketlenmesi gerekmektedir.

14 BİNALAR SEKTÖRÜ  Kalkınma planında “Enerji Verimliliği’nin Geliştirilmesi Programında” kamu binalarında enerji yoğunluğunun azaltılması için somut hedef konulmuştur.  Kamu binalarındaki enerji tüketiminin verimlilik artışı uygulamalarıyla, 2012 yılı enerji tüketimi baz alınarak, 2018 yılına kadar yüzde 10 düşürülmesi hedef olarak açıklanmıştır.  Ayrıca programda yalıtımı düşük ve/veya yetersiz yalıtıma sahip eski binalarda ısı yalıtımının sağlanmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

15 Binaların yıllık elektrik tüketimi (sol eksen) ve binaların toplam tüketimde payındaki değişim (sağ eksen).


"YASAMA FAALİYETLERİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ENERJİ SEKTÖRÜ 18.01.2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları